Thule, het mythische hoge noorden

De ‘Welteislehre’ , occulte ‘geologie’ zou het ontstaan van de wereld uit vuur en ijs doceren

Wat wordt de motiverende en inspirerende kracht van een maatschappij, wanneer het christendom dat niet meer is? We lazen de masterscriptie ‘Rustkamer van de Germaanse Geest’ (2007) van Simon Halink over het antwoord van de nazi’s op die vraag. Zij kenden een occulte hang naar Thule, IJsland waar nog echte Germanen van vreemde smetten vrij zouden wonen, dankzij duizend jaar afzondering.

Uit de saga’s van de IJslandse Edda van Snorri Sturluson zou nog de onbedorven geest van eerzucht en grootse dadendrang blijken, een verlangen dat de nazi’s weer deels aan Nietschze ontleenden. Dit is een legitiem studie-onderwerp, nu het Rutte-regime Oekrainse nazi’s steunt (het Azov Battallion) en democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer voor hun roep naar wapens applaudisseert.

Het occult genootschap aan de basis van de nazi-partij in Munchen

De Edda, gangsterrap van het hoge noorden
Voor moderne IJslanders zijn die heidense saga’s van Snorri Sturluson (rond 1220) nog steeds nationaal erfgoed, dat hun identiteit definieert. In 1971 werden de originele manuscripten uit Kopenhagen gehaald en naar IJsland gebracht. Lang was IJsland namelijk een Deense kolonie, zoals Groenland dit nog steeds is.

IJsland staat al jaren op de verlanglijst van te bezoeken oorden. Mijn broer is er al geweest, de ruige natuur, vulkanische oorsprong. Wel is onze bibliotheek in het bezit van de Edda, zowel de poetische Edda die Jan de Vries vertaalde als de prozaische Edda.

Om heel eerlijk te zijn, die verhalen en gedichten maakten hier nauwelijks indruk. Het zijn wat botte en bloederige gangsterverhalen, over hoe de een uit eerwraak de ander doodslaat, en dan moet de ander om zijn eer hoog te houden weer de ander doodslaan. Dat vermeng je met wat reuzen, trollen en andere mythische wezens rond de levensboom, de Es Ygdrassil, en dan heeft Odin weer een plannetje.

Nou ja, het is maar waarvoor je warmloopt.

Bij kruiend ijs in de winter kun je onder aan het Reade Klif de Saalien IJstijd nog herbeleven

Het Passieverhaal uit de Evangelien, daar ben je niet voor niets meer vertrouwd mee. Het heeft ook tot veel hoogstaander kunst geleid in zowel schilderijen als muziek en bouwkunst. Dus als bron voor je cultuur, dan is het christendom veruit superieur. Snorri Sturluson kon enkel schrijven, omdat de christelijke beschaving met de monniken daar het schrift bracht. Anders was het daar nog steeds een zootje ongeregeld in plaggenhutten.

Dus wat maakte IJsland dan zo bijzonder als Germanen-reservaat, waar het Herrenvolk nog puur en zichzelf was gebleven? Bij een aantal nazi’s was het occultisme van theosofe Helena Blavatsky (the secret doctrine, 1871) de oerbron, inclusief de swastika. In het ijzige noorden zou de oerbron liggen van een mythisch ‘arisch’ volk, de Hyperboreanen.

De nazi’s waren ook sterk anti-Rooms, want waar het Noorden dus voor zuiverheid zou staan, was ‘het zuiden’ inclusief het christendom de bron van degradatie van lichaam en geest geworden. In Ijsland zou dat aftakelingsproces door haar geografische afscheiding minder vat hebben gekregen.

IJszeilen

IJslandse nationalisten omschreven het in 1918 zo:

De IJslandse natie is de enige Germaanse natie die de oude taal, die 900-1000 jaar geleden door alle noordelijke landen gebruikt werd, zo onveranderd heeft weten te behouden dat alle IJslanders nog steeds prima de literaire schatten van zowel onze eigen oude cultuur als die van die van de andere noordelijke landen begrijpen en gebruiken kunnen.

Met de taal, hebben de mensen een karakteristieke nationaliteit, karakteristieke gebruiken en een karakteristieke cultuur gepreserveerd. En, met de taal, heeft het bewustzijn van ‘s lands speciale status in relatie tot de ons verwante landen altijd met onze natie geleefd. Naar ons oordeel geven deze omstandigheden, een specifieke taal en karakteristieke cultuur, ons het recht op volledige onafhankelijkheid

IJsland werd in de negende eeuw gekoloniseerd. Maar de naam ‘Thule’ stamt nog uit de vierde eeuw voor de christelijke jaartelling, van de Griek Pytheas. Het is mogelijk dat Fenisische ontdekkingsreizigers toen dit ver noordelijke eiland hebben aangedaan. De negende eeuwse kolonisten troffen het eiland leeg.

Maar het is best mogelijk dat er eerder bewoning is geweest, die door de klimaatverslechteringen na de Romeinse warme periode uiteindelijk uitstierven. De kolonisatie door nazaten van Vikingen in de negende eeuw kwam tot stand in de Warme Middeleeuwen. Uiteindelijk zou tot in de dertiende eeuw ook Groenland gekoloniseerd raken.

Bij de Upstalsboom

Dingstatte
IJsland zou ook de oudste nog bestaande democratische instituties hebben, zoals uitgedrukt in de Althing: het jaarlijks samenkomen van familiehoofden die dan juridische en wetstechnische zaken en geschillen. De IJslanders kenden nooit centrale overheersing of buitenlandse inmenging.

Op het hoogtepunt van de Friese Vrijheid (1100 tot 1400) bestond een gelijk instituut rond de Upstallsboom bij Aurich. Daar kwamen de Friezen uit de zeven Friese zeelanden dan met pinksteren samen. De aanpalende straat bij de Upstallsboom heet nog steeds ‘Dingstatte.’

De masterscriptie noemt twee centrale figuren, die uiteindelijk tot een SS-studiereis (1936) naar Ijsland leiden met een twintigtal SS-officieren. De ene was een academicus, Paul Burkert die al voor de nazitijd aan IJsland verknocht raakte. Die publiceerde uiteindelijk een populair werkje met veel foto’s, zonder wetenschappelijke pretentie.

Heinrich Himmler wilde met zijn instituut voor occulte wetenschap, gevestigd in de Wewelsburg, de Ahnenerbe nog een nieuwe reis naar Ijsland voorbereiden. Maar onderdelen van die voorbereiding lekten uit naar de Deense pers, het blad Politiken dreef de spot met de Ijsland-dweperij van de SS.

Tegen humor, spot in de internationale pers, waren de nazi’s niet zo bestand. Dus blies Himmler die expeditie af.

Upstalsboom, Friese Vrijheid-monument

Gudrun
Wat vermeldenswaard is, Himmler’s enige dochter kreeg een naam uit de saga’s van de Edda; Gudrun (1929). Die overleed in mei 2018 als Gudrun Burwitz. Het jachtslot van Herman Goering kreeg als naam ook een verwijzing naar de Edda: Carinhall, de samentrekking van zijn overleden eerste vrouw Carin en walhallah, de hal van uitverkozenen voor de Ragnarok, Odin’s eindstrijd waarin hij door de Fenriswolf wordt gedood.

Zijn dochter zou hij Edda noemen, dus naar de Ijslandse saga’s van Snorri Sturluson als vorm van culturele toe-eigening.

De fascinatie van de nazi’s voor ‘het Noorden’ als epicentrum van ‘zuiverheid’, had een romantische component, gecombineerd met cultuurpessimisme over het internationaal materialisme van het liberalisme sinds de Franse Revolutie (1789).

Centrale vraag die Nietschze het meest invloedrijk opwierp: wat te doen met ‘de dood van god’, wat is in een post-christelijke wereld dan nog de basis van je cultuur die aanzet tot grootsheid? Die vraag is nog steeds even actueel.

Kijk enkel naar ‘moderne architectuur’, het is alles even lelijk, en kijk naar moderne mensen en moderne politici: het is allemaal even nep en leugenachtig, alleen gedreven door geldzucht met wat bakerpraatjes over ‘samenleving’ en ‘onze democratische rechtstaat’ (corrupte oligarchie).

RIchard Wagner bij de Theosofie-vereniging. De theosofie is de bakermat van de occulte ondergrond van het nazisme

Met name Richard Wagner was hier in culturele zin van grote invloed, zijn opera’s baseerden zich voor 80 procent op de Edda-verhalen en het Parsival-lied uit het oude Hoogduits van rond 1250. Daarnaast speelden ook de gebroeders Grimm met hun sprookjes een grote rol; op zoek gaan naar de voor-christelijke wortels van je cultuur, die natuur van christelijke smetten vrij die tot grootste daden zou aanzetten waarover Nietschze later schreef met zijn Blonde Bestie.

De nazi’s zouden in IJsland echter geen militaire voet aan de grond krijgen. Er was wel een clubje van 450 IJslandse nationalisten dat met hen sympathiseerde. Maar toen de nazi’s in de Blitzkrieg Noorwegen hadden bezet in april 1940, namen de Britten preventief IJsland in als strategische basis. De Amerikanen namen die bezetting over in 1941.

De Thuler Gesellschaft bestaat nog steeds en heeft de Wewelsburg in haar banner staan

Er was niet- zoals in de Oekraine- een heel leger nationalisten dat de nazi’s actief bij de bezetting zou helpen, zoals in 1941 onder leiding van Stepan Bandera. Dat is de Oekraiense nazi, waar het neonazistische Azov-batallion nu naar verwijst. Dat zijn de bondgenoten van het Rutte-regime en democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer, dat hen wapens wil leveren.

Niet in mijn naam aub. Als verzachtende omstandigheid toen, kun je de Holodomor aanvoeren. Stalin, de internationaal socialist had met hongerpolitiek in West Oekraine miljoenen mensen met gat in de maag laten sterven. Dat levert je over het algemeen geen politieke steun op, zodat ‘de vijand van mijn vijand’ je vriend wordt.

Wat wel een gemeenschappelijke noemer is met de nazi-hang naar IJsland. De echte Oekraiense nationalisten baseren hun afkomst ook op die van de Kievan Rus, oftewel de Zweedse Vikingen die Kiev stichtten en Novgorod in de negende eeuw. En niet de Slavische ‘Untermenschen’.

De Amerikanen zijn nu nog de enigen die de naam ‘Thule’ hoog houden. Ze hebben die naam gegeven aan de meest noordelijke luchtmachtbasis van hun materialisme-imperialisme en liberalisme-fascisme: Thule Airforce Base op Groenland.

6 Replies to “Thule, het mythische hoge noorden”

 1. Hoy Rypke
  Je geeft een goede een kijk op netwerken en temporale idealen vanaf dat de Vikingen in Kiev waren tot op heden. De rol in de cultuur van alle Christelijke sekten die tot ongeveer 34 duizenden in aantal zijn is meer op emotioneel nostalgie gebaseerd vind ik. Ik baseer dit op meerdere artikelen van jouw. Er waren al grote culturen voor het Christendom en tijdens het Christendom. Het is meer een evolutionair fluïde gebeuren. In de bloeitijd van het Christendom werden inderdaad mooie bouwwerken gemaakt maar ten koste van wat en wie? De perfectie van tapijt maken schilderen, beeldhouwen en weven waren er al. Het landschap schilderen en de Gotische bouwstijl zijn als voorbeeld unieke zaken die in de Christelijke invloedssfeer evolueerde. Tot op heden heb ik steeds een duaal gevoel bij imposante bouwwerken of ruïnes. Het is aan de ene kant bewondering en respect van wat de mens samen tot stand kan brengen en anderzijds de vraag “Ten koste van wat en wie?”. Er zijn landen en etnische/religieuze clusters die het horizontale materiële juist niet als een verdienste zagen maar meer met het spirituele aspect bezig waren. Die worden vanuit jouw visie van de jawel “Superieure Religie” of “Uber religie” als “inferieur” beschouwd. Doe je dan niet precies als wat je in dit artikel aan de kaak stelt? En dan zonder schroom schrijft dat de IJslanders en wat er meer onder die noemer zit zonder het Christendom nog aardig primitief zouden zijn ik vond dit iets te radicaal door de bocht gaan. Zouden de Hugenoten naar Amerika zijn gevlucht om daar de inboorlingen uit te moorden met de Bijbel in hand als er geen Inquisitie was van een andere Christelijke sekte die alles dood martelde? Zouden de Duitse Kathedralen bestaan als Charlemagne niet met het zwaard de boel bekeerd had? De uiteindelijke vraag is volgens mij. Was het door of tijdens het Christendom dat grote zaken tot stand kwamen? En ten Koste van wat en wie.? Als je met “De Prins” van Machiavelli op de bijbel reist, en een schip met kanonnen en hebzuchtige mannen erop zijn gang laat gaan, dan kan je heel wat rijkdom vergaren. Vervolgens dan potsierlijke huizen die status uitstralen aanschaffen. Het is en blijft, zonder in een God of iets Externe te geloven, Actie Reactie, Oorzaak Gevolg, Interdependent Origination. Wat je zaait zal je oogsten. We oogsten momenteel collectief wat we in de eeuwen gezaaid hebben. Het komt wel weer goed maar ten koste van veel lijden . Ik heb respect voor je strijdlust maar vind je af en toe iets te veel vastklampen aan een sekte die hoewel grootste dingen heeft voorgebracht veel Bad Karma heeft uitstaan. De Edda’s hebben als je met de juiste sleutel leest meer te vertellen als de dode letter evenals de Bijbel. De opgerolde slang in de put uit de Edda’s is bijvoorbeeld symbolisch net als de Kundalini slang die je in het Hindoeïsme vind en ook de slang uit het Paradijs van de Bijbel.
  Rypke ik veel respect voor je inzet om zaken vanuit meerdere punten te bekijken en dat publiekelijk kenbaar te maken . Ik hoop dat je dit punt niet over het hoofd ziet.

  1. @Marinus
   Die nadelen van het Christendom worden al breed uitgedragen en overdreven in deze Interessante Tijden. Onder het Christendom is de slavernij juist afgeschaft om maar iets te noemen wat ook hier besproken wordt. Vooral vanaf 5 minuten:
   https://www.youtube.com/watch?v=zFANL18QBAI

   En dan moet je je bedenken dat onder invloed van het Christendom de slavernij in Europa in de middeleeuwen al uitgebannen is. Nu hebben we allemaal geleerd op te antwoorden ‘Ja maar toen was er horigheid’. Maar de kerk eiste wel allerhande rechten op voor de horigen. Geen slavernij betekend dus ook geen vraag naar slaven, dus geen rondrovende bendes die dorpen overvallen, alle ouderen en kinderen vermoorden en de sterksten afvoeren naar slavenmarkten.
   Veel kloosters zorgde ook voor armenzorg. Dat werd na het verbod op de katholieke kerk in Engeland in de 16e eeuw ook duidelijk.

   Nou moeten we God niet verwarren met de kerk. Die kerk is niet perfect maar die heeft de wereld meer gegeven dan we vaak horen. Het is ook de basis van de westerse beschaving maar tegenwoordig schijnt die beschaving het slechtste te zijn dat er is.

   Een van de redenen dat de Katholieke kerk zo rijk was is omdat ze veel landerijen had. Die had ze omdat monniken deze in landerijen gecultiveerd hadden uit wildernis. Dat is dus door de kerk gecreëerde welvaart, geen roofgoed. Later hebben we natuurlijk de aflatenhandel om de bouw van de St.Pieter in Rome te bekostigen, dat is een stuk minder mooi verhaal. Maar niet elke kerk, klooster of ander cultuurgoed is gebouwd op geroofde welvaart, in tegendeel. De historicus Rodney Stark heeft wel een aantal mooie boeken daarover.

   1. Ow ja, vergeten mijn conclusie te schrijven:
    Ik vind dat Rypke’s waardering van de rol van het Christendom op veel meer dan nostalgie gebaseerd is. Ik zie het hem ook niet idealiseren eerlijk gezegd. Wat Rypke zegt ligt in lijn met onomstreden historici.

    Wat hij aanhaalt is alleen niet zo bekend, dat gaat veel over de Middel Eeuwen waarvoor weinig aandacht is. Wanneer er wel aandacht is gaat die vooral naar ingrijpende en doorgaans negatieve gebeurtenissen. Maar de grote onderstroom van economische, maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen in die tijd krijgen geen aandacht maar die zeggen juist veel meer over het Christendom en werken door tot op de dag van vandaag. Ik vind het terecht dat Rypke daar de nadruk op legt.

    1. Aan Anton
     Hoy Anton ik vind dat je een goede tegen of beter gezegd aanvullende visie geeft welke ik niet overzien, en ook in mijn gedachtengoed heb. Ik zie best in dat aan kwaad ook iets goeds kan zitten en andersom. Dat er veel goede en barmhartige Christenen zijn staat buiten kijf. Maar in de pyramide structuur is het hogerop om macht en invloed te doen. Ik start vanaf de herdershonden of pastoors die zijn de filiaalhouders die vaak niet weten wat er speelt en niet zelden een leven van een Heilige leefde. Vanaf Bisschop tot hoger kom je in het spider web en al helemaal als we over Jezuïeten gaan praten . . Het feit dat een Paus claimt vader van Prinsen en Koningin te zijn en de vertegenwoordiger van God op Aarde vind ik arrogantie ten top. Verder werd het door Constantijn een verplichte staatsreligie en hebben ze alle tegenstanders het leven zo zuur mogelijk gemaakt. De keuze vrijheid werd de mens ontnomen hierdoor. De invloed van dat systeem van Staat en Religie was al verminderd en is over de bloeiperiode heen . Als een geloof via geboorte opgelegd wordt dan heb je geen keuze, ik heb mijn zoon van dit vrij gehouden zodat dat hij een eigen keuze kan maken. Ik ben echt niet bang dat zijn ziel verloren zou gaan omdat hij niet een bepaald ritueel van de een of andere sekte ontvangen heeft zoals bijvoorbeeld de Doop. Echter waar het nu om ging was dat ik bij Rypke een bepaalde nostalgie waarnam en ook een enigzins arrogante houding naar andere systemen. Zoals een opmerkingen over een Boeddha beeldje ergens in de polder. In dit artikel van Rypke waarin hij zich afzet tegen fascisme en een “Uber religie als tegenpool plaatst” zag ik meer “Schades of Grey” en vandaar mijn reactie.
     Dit zijn uiteraard zijn eigen keuzes ik wilde wel een nuance aanbrengen en jij weer een nuance op mijn verhaal. Dus actie en reactie in de praktijk. Ik hang niet een religie aan en sta open voor alles wat ik uit verschillende bronnen tot me neem. Er is geen Religie boven de Waarheid. Ook Napoleon en Hitler hebben iets goeds achtergelaten al is het aleen maar om in te zien wat we niet willen. Tegelijk zie ik ook het Tibetaans Lamaisme veel vergelijk hebben met het oude feodale Christdom. Ook daar werden kinderen uit welgestelde families net als in Italië op de hogere posities geplaatst. Een kardinaal van zestien jaar oud uit welgestelde en invloedrijke families was in het Middeleeuwse Europa normaal evenals een Rinpoche in Tibet. De grote vraag die ik als uitdaging naar Rypke doe en waar we waarschijnlijk nooit een antwoord op krijgen is. Hoe zou het geweest zijn als er geen Christdom geweest zou zijn?
     Mijn stelling is dat indien de personen echt bestaan hebben het volgende is. Was Jezus een Christen of iemand die zichzelf was en het Krishna , Christos of Boeddha principe in hem had ontwikkeld en was Boeddha een Boeddhist of ook iemand die het toppunt bereikte. Na hun werd het geïnstitutionaliseerd en in sommige gevallen gekaapt en in duizenden sektes gesplitst door verschil in mening, macht, politiek en zaken te herschrijven of weg te laten. Vooral het Christendom heeft deze toestand van zijn die we volgens de Hindoe en Boeddhist allemaal kunnen bereiken gekaapt. Door Jezus als enige zoon van God te verklaren en dat dit niet in de macht van de gewone mens lag. Ook de leer van reïncarnatie die eerder algemeen bekend was eruit halen. Daar zitten ze nu mee in hun maag omdat er een spirituele revival plaats vind.
     Ik hoop dat je je in deze visie mee kan gaan. Ik kom nu op op het concept van zielsverhuizing en reïncarnatie. Als je mee kan gaan in de gedachte dat een ziel kiest waar en bij wie hij weer een leven in het vlees wil aanvangen. Dan zie je ook dat die ziel accepteert dat het daar heersende religieuze systeem een deel van zijn ervaringen gaat worden. In dat kader kan je dan ook zien dat je geloof niet via geboorte opgelegd wordt maar door een keuze voor je geboorte. Vaak is de “opgelegde religie” dan ook ondergeschikt aan hetgeen die ziel wilt bereiken in dat specifieke leven. Kortom het wordt op de koop toe genomen. Ik weet van mezelf van verschillende rollen die ik gespeeld heb af want jawel het is een Spel en we spelen rollen uit. Op het punt dat we gaan denken dat “mijn ” religie of eender welke andere mening de beste is loop je in je eigen gemaakte valkuil. Dus ik stel voor om het middenpad te kiezen, bedankt voor je onderbouwde aanvullende informatie.

     1. “Hoe zou het geweest zijn als er geen Christdom geweest zou zijn?”
      Dan hadden we in elk geval geen denkkader gehad zoals we dat nu hebben in het westen. Dus geen wetenschap daarmee aanzienlijk minder welvaart, geen algemene acceptatie dat mensen gelijk zijn, geen afschaffing van de slavernij dan was de wereld, zowel in materieel opzicht als in denken volledig anders geweest.

      Christus kwam natuurlijk het koninkrijk van God verkondigen, niet de kerk brengen. Dat mensen daar een instituut omheen bouwen met alle nadelen van dien is inderdaad mensenwerk. Maar tegen die negatieve kanten worden in de hedendaagse cultuur nooit de positieve kanten gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *