‘…voor Mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen’ (Exodus 34)

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest. Vandaag wandelen voor het laatst door Exodus, het uittocht-uit-Egypte-verhaal.

Omdat Mozes de eerste versie van de twee stenen tafelen met Tien Geboden heeft stukgegooid uit boosheid, moet hij terug naar God op z’n heilige berg Horeb/Sinai om twee nieuwe tafelen door God te laten graveren.

Na die herkansing bouwen ze de festivaltent waar JHWH in kan kamperen als hij tussen zijn tentenvolk wil logeren. Dan is Hij zichtbaar als een wolk

TOT HIER EN NIET VERDER Jan Wolkers

Twee nieuwe stenen tafelen
In de vorige aflevering zagen we dat Mozes op de berg met God converseerde, en in zijn afwezigheid gaat het volk van Israel direct vreemd met een afgod. Ze maken een gouden kalf. Dus net wanneer Mozes de twee stenen tafelen wil meebrengen voor de Ark van het Verbond,  staan ze al voor een afgod te dansen.

Mozes is dan zo boos dat hij die twee tafels met tien geboden kapot gooit. In Exodus 34 laat hij door God zelf weer nieuwe maken.

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt.

Wees tegen de morgen gereed; vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen en daar, op de top van de berg, voor Mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden, het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen.

Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de HEERE hem geboden had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand.

Donderwolken boven Groningen

God roept zijn eigen Naam
Vervolgens als Mozes op de berg is aangekomen geeft JHWH een lofzang op Zichzelf, om te getuigen wie Hij zelf is;

Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,

Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht.

Dus als je iets fout doet, zal God dat zelfs je achterkleinkinderen aanrekenen. Mozes gaat op z’n knieen en draagt het volk dat net nog voor het gouden kalf danste opnieuw op. Of JHWH het in genade weer wil aannemen als menselijk geheiligd reservaat tussen de profane andere volken:

Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit.

En dan wil JHWH nog wel voor de tweede maal die twee stenen tafelen beschrijven, en het eerder afgekondigde Verbond opnieuw uitspreken.

Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal Ik wonderen doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen.

Ol Weem onder een branding van wolken, alsof de zee door de lucht klotst

De Na-IJverige
Opnieuw lijk het maar de vraag of er hier sprake is van ‘mono-theisme’ zoals je dat uit het platonisme kent. Dat er maar 1 god is. JHWH geeft enkel aan, dat hij nogal jaloers van aard is en dus niet tolereert dat je ook andere goden aanbidt. Zoals er ook vele mooie meiden zijn, maar je eigen vrouw zal het niet waarderen wanneer je daar naar kijkt alsof je er op wilt. Dus dat je maar beter de andere kant opkijkt.

Daarom mogen de Israelieten zich niet mengen met andere volken, omdat ze dan ook met de goden van die volken zouden vreemdgaan:

Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt, anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden.

Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken
– want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god: de Naam van de HEERE is immers de Na-ijverige. Een na-ijverig God is Hij –
anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land.

JHWH is een god die etnische segregatie bepleit. Er mogen ook geen huwelijken met vreemde volken plaatsvinden, want dan zouden ze ook met de goden van die volken vreemdgaan. Dat is wat later bij Salomo ook gebeurt met zijn vele honderden vrouwen.

Waterzwangere wolken

‘Men mag voor Mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen’
We lezen opnieuw enkele detailvoorschriften, die niet op de stenen tafelen komen maar die wel wetsvoorschriften worden waaraan de Israelieten zich moeten houden. Bijvoorbeeld dat JHWH alles dat eerstgeboren is dood wil hebben, voor zichzelf wil als bloedoffer. En Hij wil dat je niet zonder kadootjes bij ‘m op visite komt:

Alles wat de baarmoeder opent, behoort Mij toe, ja, al uw vee dat mannelijk is, wat de baarmoeder van rund of schaap opent. Maar de ezel die de baarmoeder opent, moet u met een stuk kleinvee vrijkopen. Als u hem echter niet vrijkoopt, moet u hem de nek breken. Elke eerstgeborene van uw zonen moet u vrijkopen.

Men mag voor Mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen.

Alleen de mensen moeten ‘vrijgekocht’ worden, dus met een losoffer. Dan besluit JHWH tegen Mozes;

Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten.

Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.

Hier zie je dus dat Mozes een veertigdagen-tijd houdt, net als de katholieken met de vastentijd nog doen als ze serieus hun geloof houden. Zoals de Moslims nu veertig dagen de Ramadan houden, en overdag niets mogen eten. Hoe Mozes veertig dagen zonder vocht kan is op z’n minst een wonder te noemen.

Het is dus mogelijk dat die veertigdagentijd uit Exodus komt als eerste. We lezen later in de Evangelien dat ook Jezus veertig dagen vast in de woestijn, voor de verzoeking door satan komt. Als er lezers zijn die deze veertigdagentijd eerder in de Bijbel lokaliseren: commentaren hierbeneden.

Een wolk trekt over diein sneeuwbui zal veranderen op de Mulhacen (hoogste berg Spanje)

Alsof Mozes in Tsjernobyl is geweest
Er staat dus dat JHWH de tien geboden zelf op die stenen schrijft. Wanneer Mozes dan van de heilige berg afkomt, blijkt hij helemaal te stralen, alsof hij radioactief is geworden van God’s spreken;

En het gebeurde, toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes’ hand, toen hij van de berg afdaalde – dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had.

Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.

In de opvolgende hoofdstukken van Exodus tot in Exodus 39 maken ze dan de tent van samenkomst, het altaar en alles dat we al in vorige hoofdstukken tot in detail omschreven zagen, als Bouwinstructies van Boven. Inclusief de priesterkleding met gouden ‘efod’, die lijken op al die gouden medailles die gangsterrappers zichzelf omhangen.

Overeenkomstig alles wat de HEERE Mozes geboden had, zo hebben de Israëlieten heel het werk verricht. En Mozes zag heel het werk, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de HEERE geboden had, zo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen.

Wie weet zitten er wel spinnetje in die wolk, stijgend op de thermiek

Zichtbaar als een wolk
Wanneer de festivaltent is opgezet, zal JHWH er dan hoogstpersoonlijk intrek in nemen in Exodus 40. Hebben ze aan alle detailvoorschriften voldaan, dan daalt Hij uit ‘een wolk’ neer. Is die wolk weg, dan breken ze de tent op en trekken ze weer verder:

Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.

Telkens als de wolk opsteeg van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op tijdens al hun tochten.
Maar als de wolk niet opsteeg, braken zij niet op, tot op de dag dat hij opsteeg. Want de wolk van de HEERE was overdag op de tabernakel, en ’s nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het huis van Israël tijdens al hun tochten.

Zo kan JHWH- die zichtbaar is als een wolk- dan eindelijk tussen Zijn Eigen Volk in kamperen in Zijn eigen festivaltent. En dan is Exodus, het uittochtverhaal uit Egypte ten einde. Dan komt het boek Leviticus, een eindeloze serie priesterlijke (Levieten) voorschriften, waar geen mens zich nu nog aan houdt. Heb een goede zondag.

5 Replies to “‘…voor Mijn aangezicht niet met lege handen verschijnen’ (Exodus 34)”

 1. Wel een arrogant typetje, die JHWH. Je moet dit, je moet dat, je moet zus en zo. Hoe zit het dan met vrije wil en onvoorwaardelijke liefde?

 2. Ik begrijp dat het ‘vergeldt’ in Exodus 34:5-7 meer lijkt op ‘aanzoeken’/’onderzoeken’ niet zo zeer ‘vergelden’. Die wijsheid heb ik dan weer van hier: https://www.amen.nl/artikel/1953/tot-in-het-derde-en-vierde-geslacht
  Nou ben ik ook geen expert Hebreeuws dus ik weet niet of de betekenis van een woord hier zo opgerekt wordt totdat er iets staat dat we acceptabel vinden maar dit past toch aanzienlijk beter bij wat er eerder genoemd is in dit stuk. Bovendien is er altijd vergeving mogelijk zoals er ook staat. Wat dat betreft is die God niet zo onredelijk als veel mensen beweren.

  Maar! God is ook gerechtigheid! Dus de mens kan niet ongestraft blijven doen wat ze wil. Daar wringt hem de schoen voor veel Godhaters is mijn idee.

 3. Ik heb begrepen dat de eerste versie van de stenen tafelen een totaal andere tekst bevatte dan de tweede versie. Ik heb helaas geen bijbel bij de hand om dat uit te zoeken.

  Verder vind ik Mozes een verschrikkelijke klootzak. Hij gooit de tafelen kapot omdat het volk een gouden kalf had gemaakt, terwijl dat volk op dat moment niet wist dat dat eigenlijk niet had gemogen.

  Kortom, ik verzoek Rypke om op deze twee punten nog wat verder in te gaan. Dank daarvoor alvast.

 4. Nog iemand die iets wil geven voor een Russisch gezin dat nu wel met lege handen staat?
  Deze mensen zijn gebombardeerd door EU/NATO opgeleide en gesponsorde troepen.
  De getroffen man met enige brandwonden blijft een ware Christelijke geest tonen.
  Alles kwijt en dan nog zo begripvol en vergevingsgezind. Een voorbeeld voor ons allen.

  Behalve dan voor die progressief-liberale satanische (nep-christelijke) kankerbende in het ‘democratische’ Westen.

  https://www.youtube.com/watch?v=X9iWDfgIlWU

Laat een reactie achter aan Theo Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *