De Friezen, God’s uitverkoren volk in verdrukking

Upstalsboom, met de Friese krijger van het Totius Frisia-zegel uit de 14de eeuw

Het kan arrogant klinken, dat je jezelf als door God uitverkoren volk verklaart om een beslissende rol in de geschiedenis te spelen. Toch schreven Friese monniken in de hoge Middeleeuwen dit soort historie op. Zo hemelden zij de in Europa unieke vorm van Fries zelfbestuur op rond de dertiende eeuw, bekend als de ‘Friese Vrijheid’, die toen al onder druk stond.

 Een beschouwing over die geschiedenis vind je bij de Fryske Akademy in het artikel van Hans Mol ‘De Friezen als uitverkoren volk, Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland’ . Wanneer je weet dat (Bijbel)verhalen de wereld hebben gevormd tot wat deze nu is, moet je als Fries dan niet ook je eigen apocriefe geschiedenis beter kennen?

Een nieuw festival in wording, Frijsia blaast die verhalen weer nieuw leven in, van oertijd tot nu.

Friese kampvechters in kerk

Anti-Vries
 Bij de lokale keukenboer werkt ook een Fries met Friese kop die uit de Klei ten Noorden van Dokkum komt. We waren het er over eens, echte Friezen zijn anders en dat is een genetisch dingetje.

In bepaalde gebieden kun je nog Friezen in oorspronkelijke staat vinden, dankzij eeuwen geografische afscheiding. Dit zijn de Friezen die de Haags-Brusselse bezetter ‘emotioneel emanciperen’ wilde in 2017, toen die hun afkeer van multiculti-agressie  (het door hun politie beschermde Kick Out Zwarte Piet) ventileerden.

De bezetter heeft de A7-Blokkeer-Friezen hardhandig afgestraft, Jenny Douwes kreeg wekenlange dwangarbeid opgelegd. Ik mag ook niet creatief met taal spelen, fulmineren, dansen met woorden, want hun Ministerie van Staatsterreur hijgt in mijn nek, loerend op nieuwe kansen mij juridisch te framen. Binnenkort moet ik bij hun juridische gokkast van D66 terecht staan, hun zalen van staatsagressie.

Wij hebben niets over onze eigen omgeving meer te zeggen, ja misschien of de windmolen ietsje meer naar rechts of links mag. Maar je mag ook niet zelf bepalen hoe je iets wilt zeggen in deze met geleende welvaart verdoofde despotie.

De Friese Janis Joplin, vaak te zien bij vrijheidsdemo’s

De Friese apocriefe verhalen en Friese Wet krijgen door die status van onderdrukking nauwelijks aandacht in het onderwijs. De Friezen- dat door God uitverkoren Volk- we worden in de moderniteit vrijuit bespot, en je kunt vrijuit ons beledigen, discrimineren en kleineren zonder dat het staatsapparaat in actie tegen je komt.

Er is zelfs Anti-Vries te koop in de winkel. Terwijl ze de negerzoenen al lang uit de schappen haalden. Friezen zijn nu een object voor toerisme, omhangen met in de moderne tijd (na 1500) geimporteerde folklore over kaatsen, schaatsen en zeilsport. Subsidie-Friezen.

Waar sommige Uitverkorenen andere mensen ‘Goj-im’ noemten letterlijk ‘volkeren’ (‘im’ is meervoud, zoals El-ohim voor ‘goden’ staat) in uitsluitende zin, noemen Friezen alles dat van buiten komt  ‘Die Hollander’… Ook niet beslist positief bedoeld.

Bij ons vanuit de positie van de verliezer, die al vijf eeuwen geknecht is door ‘Den Haag’… Maar waar het ‘vuur van vrijheidsmin’ (Wopke Eekhoff 1852) nog niet gedoofd is.

Echte Fries bij Wommels, hier vestigden zich de eerste kwelder-Friezen

De Friese Apocriefen hervertellen
Maar… Wat als we die oude verhalen nu eens k afstoffen, hervertellen en vertalen, zoals Jan Ott laatst met de Oera Linda Codex deed? Wanneer mensen hun kracht en identiteit putten uit verhalen, en wanneer verhalen de wereld veranderen. Dan dien je als Fries dus ook je eigen Apocriefen (niet erkende geschiedschrijving) beter te kennen. Nu kennen mensen wel alle soapseries, kijken de zelfde Hollywoodfilms, ze kennen de reclames op tv.

Maar verhalen over de eigen afkomst zijn bij het gros onbekend. Er is dus nauwelijks nog een eigen levende verhaalcultuur.

Daarover gaat dit nieuwe blog, en dat idee is de insteek van een nieuw festival: Frijsia. Wat als we die oude verhalen nu eens kunnen afstoffen, hervertellen en vertalen? En dan zonder commentaar van een academicus er bij, die uit naam van ‘de’ wetenschap de verbeelding wil vermoorden.

Nu was er een Brabantse professor in de rechten nodig, die de apocriefe geschiedenis met koningen van Friso en Ascon liet herleven.

Prins Friso, die in 313 voor de jaartelling Stavoren zou hebben gesticht, uit boek van Marconius, die leunde op Suffrides Petrus

En die werd toen heel academisch verantwoord afgekraakt door de Fryske Akademy in de Leeuwarder Courant. Omdat het niet zeker is of Friso en Ascon nu verzonnen zijn of echt bestonden. Nou en, Koning Arthur bestond mogelijk ook niet, maar de verhalen van de ridders van de ronde tafel zijn toch mooi? Heeft Koning David uit de Bijbel echt bestaan? En Salomo?

Wanneer mensen hun kracht en identiteit putten uit verhalen, en wanneer verhalen de wereld veranderen. Dan dien je als Fries dus ook je eigen Apocriefen beter te kennen. Daarover gaat dit nieuwe blog.

We bespraken al eerder de Magnussaga die onderdeel is van die Friese Apocriefen uit de late Middeleeuwen. Daarin is Magnus uit Almenum (Harlingen) de Friese vaandeldrager, die Karel de Grote helpt om Rome te veroveren. Als dank krijgen ze een oorkonde met de zegen van Paus Leo, waarin staat dat ze geen tussenpausen en ondermannen hoeven te dienen.

Karel de Grote in raamwerk Abdijkerk van Prum

Dat zou het zogenaamde ‘Karelsprivilege’ gaan heten.

Wapperend met dat Karelsprivilege richting het Rooms gezag ver in Aken, en tegen de opdringerige Graaf van Holland, zouden de Friezen een eigen unieke vorm van zelfbestuur handhaven in de Middeleeuwen. Dat steden en grafschappen (Gouwen) zichzelf bestuurden, zonder bemoeienis van buiten. Dat ze eigen rechters konden kiezen, in plaats van dat je door vooringenomen D66-import uit de Randstad wordt beoordeeld.

De strekking van de Middeleeuwse Friese kronieken over de Friezen als uitverkoren volk is als volgt door Hans Mol opgetekend:

‘Zoals God aan de kinderen van Israël grote dingen heeft gedaan, zo heeft Hij in Zijn almacht ook vele wonderbaarlijke daden aan en door ons Friese volk verricht’. Dat is de centrale boodschap die in een vijftal laatmiddeleeuwse historische geschriften uit Friesland aan de lezers en toehoorders wordt overgebracht.

Ondanks soms aanzienlijke onderlinge verschillen vertonen deze teksten een grote samenhang. Het verhaal erin is opgebouwd uit dezelfde reeks van veertien legenden over de Friezen: over hun herkomst, hun kerstening, de verwerving van hun vrijheid en de diensten die zij de christenheid hebben bewezen.

Het logo van de globalistische bezettingsmacht, geplant door bestuurders die willen vooroplopen in meelopen

Zij vervolgen:

De serie start met de uittocht van stamvader Friso uit India en eindigt met de kruistochtin- spanningen van de Friezen in 1248 die leidden tot de val van Aken en de bevesti- ging van een door Karel de Grote verleend vrijheidsprivilege door Rooms-koning Willem II van Holland. In hun opeenvolging lijken deze legenden bewust uitgekozen om een patriottische canon in een religieus kader te vormen.

Sommige zijn uit oudere bronnen bekend, maar zij hebben met de andere legenden die voor de gelegenheid nieuw gecomponeerd werden, een bijzondere verpakking gekregen. Iedere legende begint namelijk steeds met een concrete parallel uit de geschiedenis van het joodse volk. Zo wordt de lezer en toehoorder duidelijk ge- maakt dat ook de Friezen begenadigd waren en Gods bijzondere bescherming genoten.

Het is deze ‘Hebreeuwse’ parallellie die de aandacht trekt. In Europees verband kan voor Friesland van een vroeg saamhorigheidsbewustzijn worden gesproken. Al in de dertiende-eeuwse geschiedwerken en rechtsteksten uit dit noordelijke kust- gebied schemert de idee door dat de Friezen een bijzondere natie vormen die op grond van haar inzet voor Kerk en christenheid een eigen vrijheid heeft verdiend; een vrij- heid of recht om zichzelf te besturen zonder tussenkomst van een landsheer

Groot Friesland, de zeven Friese Zeelanden

Het Verhaal dat Vlees wordt
Kortom, de Friese vrijheidslegenden zijn een christelijke vinding zoals ik hier al eerder betoogde, en optekende in Hoofdstuk 4 van mijn eigen hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf‘. Ze werden opgeschreven door kloosterlingen, die er allerlei Bijbelse elementen in mengden. Zo werden de Friezen het Uitverkoren Volk van Noordwest Europa.

Dat Karelsprivilege met zeventien ‘keuren’ is bij Lidlow in Oost Friesland als spandoeken in het bos opgehangen. In provincie-Friesland weet bijna niemand iets van die Vrijheidshistorie, omdat de Friese beweging hier uitsluitend is gericht op het met de overheid samen stimuleren van modern Subsidie-Fries. Niet op de natuurlijke historie.

Dat verhaal van zeventien keuren- aan de Friezen geschonken door Karel- zou haar eigen realiteit maken. Zodra mensen er in gaan geloven wordt ‘het woord’ vanzelf ‘vlees’. Net als bij de Bijbel, waar – in de seculiere uitleg- een volk in ballingschap aan de Babylonische borreltafel een hele eigen historie bij elkaar fantaseert. Met profeten die een direct lijntje met de Allerhoogste zouden hebben/hallucinaties hadden.

Verhalen vormen de wereld tot wat die nu is

Dat wordt dan de Thora, groeit uit tot Bijbel en vervolgens verandert door dat verhaal over een ‘Door God uitverkoren Volk’ de hele wereldgeschiedenis, het stuurt de geopolitiek. Het Boek werd zelfs de basis van de Westerse cultuur, van de Friezen sinds ongeveer 800.

Seculier-religieuzen geloven in hun eigen verhalen, over ‘democratie’, ‘mensenrechten’ en ‘de rechtstaat’, en De Overheid die De Betere Wereld brengen zal via nondiscriminatie en de warmtepomp. Dan zijn de Olde Freesche Cronieken en andere verhalen over de Friezen als Uitverkoren Volk zo vergezocht nog niet.

Niet ‘de feiten’ maar ‘De Verbeelding regeert de realiteit. Op een gegeven moment geloofde de Roomse keizer rond het jaar 1200 zelf in het Karelsprivilege, zodra de Friezen met die (valse) oorkonde wapperden, en zeiden ‘wij zijn vrij’. Alleen schatplichtig aan die verre gezagvoerder in Aken, maar opgerot met de Hollandse grafen.

Exoot in de Friese wei

Heidense ongereptheid
De Friese metalband Baldrs Draumar bracht over de Friese oerheld Magnus nog een cd uit met stripalbum. Zij portretteren de Friezen daar als heidenen, en de Friese vrijheidsdrang zou een heidense oerdrift zijn. De achtste eeuwse Friese koning Redbad- zoon van Aldgisl- wordt in die visie dan als ‘laatste held’ beschouwd, die de Frankische overheersing van zich afsloeg.

Erg mooi gedaan van Soepboer en collegae, topprestatie.

Je kunt die moderne visie – in filosofisch opzicht- zien als aftakking van New Age en Romantisch Natuurgeloof: natuurverheerlijking.De Friese monniken die deze vorm van faction bedreven in de tientallen kloosters en abdijen hier, kwamen met een heel andere insteek dan de verheerlijking van heidense ongereptheid.

Bij hun waren de Friezen het door God uitverkozen volk. Zij beschreven Redbad juist als een Deense bezetter, een soort Viking-plaag die door de Franken was verjaagd. Door de predikers Willibrord, Winfried (Bonifatius) en Liudger zouden de Friezen het rechte pad opnieuw vinden, nadat ze onder Redbad als slaven hadden geleefd met houten halsbanden.

aardappelkistjes in de Willibrorduskerk, als echo van het boerenverleden

Modern Fries heeft weinig met Oer-Friesland van doen
Dus waarom alle inspanning bij het stimuleren van Friese cultuur richten op taal?

In de eigen bibliotheek hebben we een exemplaar van Thet Freske Riim en de Tractatus Alvini. Daarin worden de Friezen beschreven als rechtstreekse afstammelingen van Sem, de zoon van Noach. Ook daarin komt de held Magnus voor, wanneer de Friezen onder Deens juk leven. Je ziet daar ook dat het oud-Fries in niets lijkt op het moderne subsidie-Fries:

(blz 79)

God wse liawa Hera, Thi leet thi jonghera tho tha kele gan, End dede mit tha folke thet seil op tian, End foer so lange ont hi dat fornam, Thet hi to Grone-borge (Groningen!! Friese hoofdstad) cam, Ther tha Fresen were blyd, En ther hia to samen weren comen, End habbad graete onsalichheid vernomen, Ther manigha Freze zware biquam, Thit willa wi nu leta stan.

Daar versta je als modern Fries geen klap van. Wel kun je Saksische, Dietse elementen uit de tekst vissen, zoals ‘manigha’, dat lijkt op ‘manche’ in het Duits, verwijzing naar ‘velen’, grote aantallen. Het jammere van die taalbarriere, is dat je bent aangewezen op enkele deskundigen en hun eigen visies op de geschiedenis.

In het land der historisch/taalkundig blinden is Hans Mol al decennia koning.

Die heeft zeer verdienstelijk werk verricht over bijvoorbeeld de Friese Abdijentijd (die samenvalt met de Friese Vrijheid). Daar heb ik voor mijn eigen Magnum Opus ‘Liever dood dan Slaaf, een pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar Vrijheid’ ook veel aan gehad. Het punt dat we blijven uitwerken, is dat je aan kennis over je afkomst en natuur – ouder verhalen opnieuw verteld- minstens zoveel hebt als aan een eigen taal.

Het boek met schutbladen van historisch Frisia, zie www.lieverdooddanslaaf.com

Oude Friezen-Verhalen opnieuw vertellen
Vertalingen van die oude kronieken inclusief de Magnussaga heb ik tot nu sporadisch kunnen vinden, zoals bij een tweedehands boekenwinkel in Veenwouden. Zou dat niet een geweldig idee zijn, dat al die oude kronieken weer in leesbaar Nederlands verschijnen? Met vertaling in het Fries er bij, zoals in ‘Een Meelijwekkend Volk’

Die verhalen kunnen iedereen aanspreken, of je nu uit Tilburg of Tietsjerksteradiel, en vooral, alle Friezen in Diaspora, de Friezen om Utens die voor carriere en werk naar elders verkasten. Doutzen Kroes en al dat talent dat uit de bodem hier ontsproot.

Maar die toch hun wortels in ere willen houden. Bijzondere verhalen zijn altijd leuk.

Vrije Friezen en gemuilkorfde systeemslaven in de bus

Met te grote nadruk op taal als definierend voor ‘Fries zijn’ kun je ook mensen uitsluiten die wel je verlangens delen, naar Vrijheid, Oprechtheid, Menselijkheid, Moed en Onverzettelijkheid, het ‘Liever dood dan Slaaf’-levensgevoel.

In het Oera Linda-geschrift, de Friese Heiden-Bijbel van ontdekte manuscripten in de 19de eeuw met apocriefe Friese historie, zie je dat die karaktereigenschappen definierend zijn voor de vraag of je Fries bent of niet, van Frya’s Bloet.

Friezen kunnen zich nu niet zonder zelfspot ‘uitverkoren’ noemen, en het magere onderwijs in de eigen (apocriefe)’ heilige historie’ kan daar een rol in spelen.

Dat kan ook een goede eigenschap zijn, jezelf kunnen relativeren. Maar jezelf weg-relativeren, en dan voorop willen lopen in meelopen (mentaliteit bij Fries provinciebestuur) is weer het andere uiterste. Wanneer de Friezen een openbaar bestuur hadden dat er voor de Friezen was, dan konden die alle subsidies voor milieumaffia per direct afschaffen.

Zo’n Friese milieufederatie bijvoorbeeld, hoeveel miljoenen euro’s gemeenschapsgeld verdampten die lui aan Groen Linkse flauwekul? Dat je een boom moet planten voor ‘CO2 opslag’ (….) Dat had je ook kunnen steken in projecten die de Friese natuurlijke historie in het zonnetje zetten.

5 Replies to “De Friezen, God’s uitverkoren volk in verdrukking”

  1. Alweer een leuk stukje Rypke. In 1965-66 heb ik op een forum avond op het Bogerman Lyceum te Sneek een discussie gehad met Fedde Schurer, toen hoofdredacteur van de Heerenveensche Courant en een vurig voorvechter van het gebruik van de Friese taal, waarin ik aangaf de aard van de “Fries” minstens zo belangrijk te vinden als de taal. Dat is mij niet in dank afgenomen. Vooral in het Friesch Dagblad werd de vloer met mij aangeveegd, zonder enige mogelijkheid van repliek. Gelukkig werd mij later, tijdens mijn vele zakelijke kontakten, steeds opnieuw bevestigd dat juist vanwege het Friese karakter het zakendoen als zeer positief werd ervaren.

    1. Ik sluit me aan bij de gedachte over karakter. Mensen kunnen van alles claimen of in elkaar “spinnen”, hoe ze zich gedragen is wat blijft hangen bij de waarnemer. Dan blijft de vraag is er een collectief karakter wat als Fries overkomt. Ik denk van wel, volgens dit artikel zijn ze hun “wortels” of geschiedenis vergeten en of deze wel zuiver is nadat monniken hun draai eraan gaven . Houd dat dan ook niet in dat de tijden veranderen en je niet halsstarrig aan het verleden moet vastklampen maar onbevreesd de toekomst tegemoet kan treden ook als individu in een schijnbaar of actief bestaand collectief. Ik ben in veel Nederlandse plaatsen geweest. Zelfs in dat piepkleine land Nederland nam ik collectieve geografische verschillen waar. Ik heb nooit Brabanders of Limburgers zich als uitverkorenen horen claimen wel afzetten tegen andere provincies of steden ook onderling. Toch zijn er unieke verschillen in karakter en manier van uitten. Ik zie juist door verschillen een schilderij ontstaan en niet onafhankelijke kleuren om het even op de Spinoza manier te bekijken. Nu komt mijn quantum leap. In het lichaam zit een ziel die tijdelijk in het voertuig wat we lichaam noemen vertoefd. Als je mee kan gaan in de Oosterse kijk dan kom je vele malen weer in een lichaam te zitten. We spelen meerdere rollen in het “Grote spel” Je kan daar fanatiek in opgaan echter daarmee zet je dingen scheef die je ooit weer recht moet trekken via het principe oorzaak en gevolg. Hoe meer je je Fries zou voelen en je daarvoor op de borst slaat hoe meer je ego groeit (als je geen verborgen agenda hebt) en je dus verder van “Huis” komt . Als je bewust mensen bespeeld dan komt daar ook een reactie op naargelang de intentie die erachter zit. Dan komt de vraag, zitten in alle Friezen zielen die alleen maar in Friesland incarneren willen voor vele levens? Het lijkt mij van niet en dat maakt dat het collectief ook individuele verschillen heeft. Ik ben 65 jaar en ben in dit leven in Rotterdam geboren, ik heb altijd goede ervaringen gehad met Friezen. Terwijl ik geen moer wist van allerlei Magnussen en de “Holy Frisian scriptures”.
      Vond Anti-Vries wel lachen in de Woke sense. Als er een Fries meewerkt aan de “Deep State” heet deze dan een “Diep Fries”?

      1. ‘Je kan daar fanatiek in opgaan’: wie zegt dat ik dat doe. Het voornaamste hiervan is dat je plezier hebt en de verbeelding tot leven wekt, zoals ik ook doe in mijn Meisterwerk http://www.lieverdooddanslaaf.com , een manier van Fries zijn neerzetten die aanstekelijk kan zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *