‘…die met een dier de geslachtsdaad verricht’… (Leviticus 20)

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest, die combinatie van christendom en Grieks-Romeins denken. Op onze tocht door het priesterlijk wetboek van Mozes Leviticus, vinden we een herhaalde opsomming van eerdere ‘gij zult niet’-voorschriften. Met name op seksueel vlak is er – buiten polygamie- geen speelruimte. Wie zich niet houdt aan de voorschriften ‘moet zeker gedood worden’…

Lourdesgrot bij West Vleteren met Maria-verering

‘hem en die vrouwen met vuur verbranden’
JHWH (‘Ik ben die Ik Ben) – heeft een gruwelijke hekel aan de in Leviticus 20 (en 18) opsomming van afkeurenswaardige gedragingen. JHWH wil dat Zijn Volk anders is dan ‘de rest.’ (gojim) Zo is Leviticus 20 vooral ook een opsomming van gedragingen die bij de volkeren rond Israel getolereerd en geaccepteerd werden, zoals homofilie en dierenseks, slapen met je zus, je tante.

De nazaten van Mozes kregen ‘De Wet’ van Mozes als menselijk intermediair met JHWH. Zodat ze beter kunnen weten, waarmee ze zich in geestelijk en lichamelijk opzicht vervuilen, ‘onrein’ maken. Door De Wet te houden ‘heiligen’ mensen zich, onderscheiden ze zich van de volkeren die afkeer bij JWHW opwekken. Neem deze oproep uit Leviticus 20: 7-8, die al in Leviticus 11:2 werd gedaan en Leviticus 19:44;

Heilig uzelf en wees heilig, want Ik ben de HEERE, uw God. Houd Mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de HEERE, Die u heiligt.

Het volk van JHWH herken je dus aan de verordeningen en gebruiken die ze houden. Het niet houden van die gebruiken leidt tot steniging, in vuur werpen, en ‘uitroeien’ als het aan JWHW ligt. Hier een opsomming van eerdere seksuele voorschriften, zoals die in Leviticus 20:10-15 opnieuw te lezen is, een herhaling van eerdere opsommingen uit 18 en 19:

Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, die met de vrouw van zijn naaste overspel pleegt, moet zeker gedood worden, de overspeler en de overspeelster.
Een man die met de vrouw van zijn vader slaapt, ontbloot de schaamte van zijn vader. Beiden moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.

Wanneer een man met zijn schoondochter slaapt, moeten beiden zeker ter dood gebracht worden. Zij hebben een afschuwelijke schanddaad begaan. Hun bloed rust op henzelf.
Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.

Wanneer een man een vrouw én haar moeder neemt, is dat schandelijk gedrag. Men moet hem en die vrouwen met vuur verbranden, zodat er geen schandelijk gedrag in uw midden meer is.

BIjbel Koningshoeven

Wel polygamie toegestaan
Er is dus geen middenweg op dit vlak, je houdt je aan de regels van JHWH of anders moet je dood, want je ontheiligt jezelf, maakt jezelf onrein, en daarmee ook het collectief wanneer die groep je aanwezigheid en je gedrag tolereert. En JWHW kan dat niet aanzien. Het ‘houden van de wet’ maakt je dus Israeliet, nazaat van de nazaten van Jacob. Ondergetekende had dus ook al lang afgemaakt moeten worden.

Je vraagt je dus af of er iets als ‘liberaal jodendom’ kan bestaan, hoewel dat overal aanwezig is. Immers, ‘De Wet’, de Thora, ethiek volgens ‘gij zult niet’ is de kern van de Joodse filosofie. Het op die wet gebaseerde groepsgedrag is datgene wat ze ‘heiligt’, anders maakt dan ‘de rest’ (Gojim, andere volkeren) die zich blijkbaar aan al dat soort praktijken te buiten ging, tot animal sex aan toe, in Leviticus 20-15:

Een man die met een dier de geslachtsdaad verricht, moet zeker gedood worden. Ook het dier moet u doden. Wanneer een vrouw tot welk dier dan ook nadert om ermee te paren, dan moet u de vrouw en het dier doden. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf.

Waar de liberalen afgelopen eeuwen tegen het christendom schopten, omdat ze zo krampachtig om zouden gaan met seksualiteit, of dat het ‘vrouw-onvriendelijk’ zou zijn, dan schopten ze dus tegen het Jodendom. Want daaruit ontleenden de christenen hun huwelijkswetten en regels, minus de polygamie.

We zagen immers dat Abraham het met zijn slavin mocht doen, net als Jacob, naast zijn officiele vrouwen. De gerichtheid op 1 vrouw is juist weer christelijk (behalve dan bij de Mormonen, die faciliteren de man zijn hormonen), en komt dat allerminst ‘natuurlijke’ gebruik juist weer niet uit de Romeinse cultuur?

Maar daar was net als bij de Grieken het houden van schandknapen weer geaccepteerd, waar dat volgens de Joodse ethiek een ‘gruwel’ is die je met de dood bekoopt.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

‘Voor de ogen van hun volksgenoten uitgeroeid worden’
Bij mijn weten hadden de Heidense Germanen ook juist strenge voorschriften, dat de hoofdman zich tot 1 vrouw beperkte. Nog steeds is het bij de meeste Westerlingen gebruik dat je bij 1 partner bent, nadat je eerder wat halve of hele relaties had die op de klippen liepen. De Wet van Mozes kijkt de slaapkamer in, want JHWH ziet wat je daar doet en wil niet dat dit getolereerd blijft, zo lees je vanaf Leviticus 20:16 opnieuw. Met Je Zus slapen, zoals de Egyptenaren deden, is een schanddaad die je met de doodstraf voor de ogen van je volksgenoten bekoopt (steniging)

Wanneer een man zijn zuster neemt, of ze nu de dochter van zijn vader of de dochter van zijn moeder is, en hij haar schaamdelen en zij zijn schaamdelen gezien heeft, dan is dat een schande. Zij moeten daarom voor de ogen van hun volksgenoten uitgeroeid worden. Omdat hij de schaamdelen van zijn zuster ontbloot heeft, moet hij zijn ongerechtigheid dragen.

Als echte schipper door de Rode Zee varen is ook een daad die je met de dood bekopen moet:

Wanneer een man met een vrouw slaapt die ongesteld is, en hij haar schaamdelen ontbloot, de bron van haar bloeding, en zijzelf voor hem de bron van haar bloeding ontbloot, dan moeten zij beiden uit het midden van hun volk uitgeroeid worden.

Verder mag u de schaamdelen van de zuster van uw moeder en van de zuster van uw vader niet ontbloten. Omdat hij de schaamdelen van zijn bloedverwant heeft ontbloot, moeten zij hun ongerechtigheid dragen.

Maar met je tante slapen, deed Jacob dat ook niet toen hij met de dochters (Rachel, Lea) van zijn Oom Laban ging, wiens oudere dochter Rebbeca Jacob’s moeder was:

Een man die met zijn tante slaapt, ontbloot de schaamte van zijn oom. Zij moeten hun zonde dragen. Zij zullen kinderloos sterven. Wanneer een man de vrouw van zijn broer neemt, is dat onreinheid. Omdat hij de schaamte van zijn broer ontbloot heeft, zullen zij kinderloos zijn.

Van het Godsbestuur begrijpen we niets….

God zij met ons
Vader Jacob bleef bepaald niet kinderloos. Hij zou Israel heten en de Israelieten hun twaalf stammen zijn de Jacob-nazaten. Daarbij zette ‘Juda’ het huidige Jodendom voort met Benjamin, terwijl tien andere stammen (bv Zebulon) assimileerden met andere volkeren. Dit nadat de Assyriers hun (noordelijke) koninkrijk overvielen in de zesde eeuw voor de jaartelling.

Die overwinning door andere volkeren en de val van Jeruzalem, die resulteerde ook in de Babylonische Ballingschap (zesde eeuw voor jaartelling) van Juda. Deze militaire ramp werd vervolgens door ‘de profeten’ uitgelegd als een gevolg, dat zij ‘de Wet’ niet hielden… Omdat JHWH niet meer in militair opzicht bij ze zou zijn, omdat ze door het negeren van De Wet gelijkvormig werden.

We zien in Leviticus 20 met deze afsluiting dat JHWH militair succes belooft, wanneer Zijn Volk zijn seksuele voorschriften houdt, ‘reinheid’ van gedrag leidt tot succes op militair vlak:

U moet al Mijn verordeningen en al Mijn bepalingen in acht nemen en ze houden, zodat het land waar Ik u heen breng om er te wonen, u niet zal uitspuwen. U mag niet wandelen overeenkomstig de verordeningen van het volk dat Ik vóór u uit ga verdrijven. Omdat zij al die dingen hebben gedaan, heb Ik een afkeer van hen.

Tegen u heb Ik gezegd: Ú zult hun land in bezit nemen en Ík zal het u geven om het in bezit te nemen, een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben de HEERE, uw God, Die u van de volken afgezonderd heeft.

JHWH leidt zijn volk in Leviticus op tot executeur van zijn genocideplan, dat ze de Kanaanieten uitroeien omdat die deden wat kwaad was in Zijn ogen. Om hier militair succesvol te zijn, moesten ze een gedrag ontwikkelen waar Hij ze aan herkent en waar ze elkaar aan herkennen.

Wat de christenen ‘God’ gingen noemen, Die herkent je als ‘de zijne’ door je gedrag, dan ben je ‘afgezonderd van de rest’. Houd je de wet niet dan krijgt Hij een afkeer van je, en lopen anderen over je heen, die roeien je uit. Dan loopt het slecht met je af. Maar ja, uiteindelijk ga je toch al dood, dus het loopt met iedereen slecht af, wat je ook doet. Heb een goede zondag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *