Kregen Friezen eerder ‘Great Reset’ van Moeder Natuur?

Kringetjes opborrelend CO2 in de Laachersee, een vulkaankrater

De Friezen hebben als alternatieve (lees: ‘buiten-archeologische/academische’) historie het Oera Linda boek, een manuscript dat rond 1870 werd ‘ontdekt’/gevonden danwel vervalst van de Over de Linden-familie.

Daarin staat de alternatieve Friese historie in het Oud Fries opgetekend in tot voor de christelijke jaartelling, via overleveringen van de familie haar verschillende generaties.

De Friezen zouden een hoogstaande beschaving hebben gehad en groot territorium langs de gehele Noordwest Europese kust, tot een grote vulkanische ramp die landen deed verzinken. Ook het ‘Aldland’ – ‘Atland’ door zeelieden genoemd- zou ten ondergaan door een catastrofe die lijkt op een vulkanische explosie of inslag van een meteoriet. 

Terpheuvel/kwelderwal bij Wijnaldum

It Koe Minder…
Wanneer je enkel op de archeologie afgaat en op wat de Romeinen over ons schreven, is de geschiedenis van ons ‘meelijwekkende volk’ (Plinius de Oude, 1ste eeuw) niet beslist bijzonder hoogstaand. Je krijgt de indruk dat een stel bootvluchtelingen op de zeeklei landde, een stuk grond dat meer zee dan land was.

Een beetje alsof Age en Eva landen op een regenachtige camping in Appelscha waar niemand wil zitten: en ze beroepen zich er op daar vrij en gelukkig te zijn. De beste plekken zijn al vergeven. ‘It Koe Minder‘… Je neerleggen bij positie van (militaire) underdog, en maar het beste er van maken, waar je een minderwaardigheidsgevoel compenseert met grootspraak.

Of een gebrek aan ondernemingszin, dat kun je uitleggen als ‘het hoeft van ons niet zo’…Alsof je  een moreel hoogstaander principe hanteert, dat ook een gebrek aan libido kan zijn of vindingrijkheid.

Met de bouw van terpen handhaafden we ons tussen Eb en Vloed tot met de kerstening de Romeinse cultuur terugkwam. Zodat ook hier de steentijd eindelijk kon aanbreken, omdat de Romeinse baksteentechniek met de monniken terugkwam. Daarvoor leefden we in plaggenhutten zoals studenten archeologie van de RUG bij Firdgum nabouwden.

Hoera. Zie hoofdstuk drie van mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf‘ over de ‘strijd om het bestaan’.

Terphuis uit vroege Middeleeuwen, Firdgum

Stel dat ’t allemaal anders is geweest
Maar die status van ‘meelijwekkend volk’ kan ook een resultaat zijn, een gevolg, niet een beginstadium als startpunt van ‘de vooruitgang’ die adoptie van de Romeinse en Joodse cultuur (Bijbel) en haar ‘Verlichting’ bracht.

Op het wereldwijde web bloeit tegelijk de alternatieve geschiedschrijving als nooit te voren, Atlantis, Pyramides, koninklijke bloedlijnen, tijdrijzende reptielen die gedaantes verwisselen en het idee dat de aarde niet rond maar plat zou zijn: ultieme skepsis, alsof alles dat je verteld is onwaar moet zijn.

Het enthousiasme om de leugens van het modernisme en haar massamedia te vervangen door een alternatief is groot. Maar laten we nooit onze kritische zin verliezen, als natuurlijke houding.

Wat er van de feitelijke waarheid over blijft wanneer je geen kilo’s cannabis gebruikt of hallucinerende drugs onder begeleiding van een Wijze Indiaan, dat valt nog wel eens te betwisten. Dus bevorderen we met Interessante Tijden vooral nuchterheid als kerneigenschap van Friezen, en met de voeten in de klei bezien we de natuurlijk historie, ook in mijn Meisterwerk ‘Liever dood dan Slaaf‘.

Nieuw verschenen van de Oera Linda Foundation in Diever

Friso de Foenicier als baas van Stavoren
Wij zijn hier van de stroming, dat we liever geologische kaarten van experts en landkaarten raadplegen- zoals de Atlas van het Holoceen- dan tarotkaarten. En de Atlas van Fryslan, waar je nog de lijnen van het oude landschap en de namen kunt lezen.

Zoals we bij mensen ook eerst de kat uit de boom kijken- bij diep-Friezen tot hij er dood uit valt- zo dien je dat ook met beweringen en alternatieve historie te doen. Een handig principe is: 1 bron is geen bron. Je zult in andere bronnen een bevestiging (of weerlegging) moeten kunnen vinden, zodat de kans groeit dat er meer waarheid in je relaas zit dan je eerder voor mogelijk hield.

Dus wat is het bewijs dat in Friesland al voor de christelijke jaartelling een beschaving aanwezig was met geschreven cultuur, bewaard in burchten als bij Den Burg op Texel. (‘Texland’) Is er bewijs uit meerdere bronnen van een Fries volk, dat in contact arons met de Foenisische zeevolkeren? (afkomstig uit Middellandse Zeegebied, de Filistijnen uit de Bijbel waren dat ook)

En dat aaruit Friso (Frya’s zoon) voortkwam, die leider van de Friezen in Stavoren zou worden, ongeveer drie eeuwen voor de jaartelling?

Enter de Oera Linda. Het door Jan Ott recent in het Engels vertaalde manuscript ligt weggeborgen in het Friese Tresoar, de ‘schatkamer’ van de Friese cultuur die door het globalisme nagenoeg om zeep is geholpen. Zelfs bij een oer-Friese manifestatie op It Reade Klif, hoor je Hollandstalige zuipmuziek met een technobeat er onder.

Lavagroeve met vuurvlinder

‘Aldland zonk neder’
De meeste tussen provinciegrenzen gebleven Friezen zullen het manuscript nooit hebben gelezen. Dus leggen we het hier open, de vertaling die Tresoar op het web zette verhaalt over deze natuurramp die het Friese land trof;Het in de 19de eeuw ontdekte/vervalste Oera Linda-manuscript met alternatieve Friese geschiedschrijving, dat verhaalt aldus:

Geheel den zomer had de zon achter de wolken gescholen, als wilde zij de aarde niet zien. De wind rustte in zijn holen, waardoor rook en damp als zuilen boven huis en poelen stonden. De lucht werd aldus droef en dof, en in de harten der menschen was blijdschap noch vreugde.

Te midden van deze stilte begon de aarde te beven, alsof zij stervende was. De bergen spleten van een om vuur en vlam te spuwen; andere zonken in haren schoot neder, en waar zij eerst velden had, hief zij nu bergen omhoog.

Aldland, door de zeelieden Atland geheeten, zonk neder, en de woeste golven traden zoo verre over bergen en dalen, dat alles onder de zee bedolven was. Vele menschen werden in de aarde begraven, en velen die aan het vuur ontkomen waren, kwamen daarna in het water om. Niet alleen in het land van Finda spuwden de bergen vuur, maar ook in het Twiskland.

Wouden brandden daardoor achter elkander weg, en toen de wind daar van daan kwam, waaiden onze landen vol asch. Stroomen werden verlegd en bij hunne monden kwamen nieuwe eilanden van zand en drijvend vee. Drie jaren was de aarde zoo lijdende, maar toen zij herstelde, kon men hare wonden zien.

Vele landen waren verzonken, en andere uit de zee opgerezen en het Twiskland voor de helft ontwoud. Benden Findas volk kwamen de ledige ruimten bezetten. Onze weggetrokkenen werden verdelgd, of zij werden hunne bondgenooten. Toen werd waakzaamheid ons dubbel geboden, en de tijd leerde ons, dat eendracht onze sterkste burgt is.

Wel een mogelijke ramp in 535 NA jaartelling
Wat kan deze ramp nu zijn geweest, zodat een geletterde beschaving met burchten en burchtmaagden werd weggevaagd? Een kandidaat voor een mondiale ramptijd- die bijvoorbeeld de vroeg-Middeleeuwse volksverhuizingen kon aandrijven, die trof ik dankzij Brits onderzoek.

In het jaar 536 worden mondiaal periodes van misoogsten gemeld in historische bronnen, inclusief een zomer dat de zon niet opkwam. Deze documentaire geeft als mogelijke oorzaak de explosie van de Krakatau-vulkaan in Indonesie. Die ontplofte voor het laatst in 1880 zo heftig met gelijk mondiaal effect, en tienduizenden doden. Lees daarover vooral ook het boek van geoloog Simon Winchester.

De as daarvan verspreide zich over de hele wereld en blokkeerde het zonlicht. Je ziet hier verwantschap met de methode waar geo-engineers met geld van Bill Gates een ‘catastrofale global warming’ willen voorkomen: met vulkaanas of sulfaat-deeltjes die zonlicht blokkeren. Wel kan die periode van misoogsten misschien een link hebben, met de door archeologen gevonden bewoningshiaten op terpen in Friesland.

Ze vonden op veel terpen in de vroege middeleeuwen een tijd zonder aardewerk en bewijs van bewoning. Wanneer je niets te eten hebt door misoogsten, dan verlaat je het land op zoek naar voedsel…

CO2 bubbels in Laachersee

Maar dan zit je nog met de timing. En een verre vulkaanexplosie veroorzaakt hier nog geen tsunami’s die het land van de Friezen wegspoelen.

De ramp in Oera Linda speelt ver voor de christelijke jaartelling. Je ziet een referentie naar de verzinking van Atlantis, dat dan dus ‘Oude Land’ zou heten. Het dichtste dat daarbij in de buurt ligt is het onderlopen van Doggerland zo 8000 jaar geleden. Omdat de zeespiegel met een meter per jaar steeg, dankzij het Holocene Optimum en haar hoge temperaturen, nadat zo 12 duizend jaar terug de temperatuur al met zes graden steeg (einde Pleistoceen, begin Holoceen, tijdvak landbouwende mens.)

Op Doggerland, nu de Doggersbank in de Noordzee woonde een volk van jager-verzamelaars waarvan nog pijlpunten zijn opgevist. Opwarming, rap stijgende zeespiegel en het afsmelten van een gletsjer die in zee dondert kunnen hier sluitende verklaring zijn.

….de fundering van de vuurtoren op Zuiderpunt van Schokland, dat in de 19de eeuw bijna in de Zuiderzee verdween

Voor een goede vulkaanramp die nog in oermensen-heugenis kan liggen, moeten we elf/twaalfduizend jaar terug: toen ontplofte de megavulkaan in de Eifel waar nu de Laacher See ligt. In het Central Massif in Frankrijk heb je ook zulke slapende vulkanen, die de wouden kunnen hebben doen branden.

Een ramp die nog niet geologisch ontdekt is, kan wel plaats hebben gehad. Het is een kwestie van meer onderzoek.

Dus: wie het weet mag het zeggen. De winst is alvast dat het manuscript je verbeelding en nieuwsgierigheid prikkelt, dat je meer onderzoek wilt doen. Stel dat het toch anders zat dan je was verteld, als je al iets was verteld…

In de Oera Linda lees je ook dat ‘vrouwelijk’ eigenlijk is afgeleid van ‘vrolijk’, de vreugde die een vrouw een man kan geven.

4 Replies to “Kregen Friezen eerder ‘Great Reset’ van Moeder Natuur?”

 1. Beste Rypke ik heb respect voor wat je doet maar ben ook kritisch naar je en heb dat al meerdere keren laten weten via de comments. Hetgeen me opvalt is dat je net als de massa media, de mensen die anders denken of doen in het belachelijke trekt.

  Als voorbeeld uitspraken van je als “yoga matjes types” en nu weer “Wat er van de feitelijke waarheid over blijft wanneer je geen kilo’s cannabis gebruikt of hallucinerende drugs onder begeleiding van een Wijze Indiaan, dat valt nog wel eens te betwisten.”

  Ik betwijfel of Trappistenbier, sigaren en slakken eten je het recht van oordelen en belachelijk maken van mensen die een andere levensstijl hebben geeft. Verder wens ik je mazzel met je strijd. Het verschil maakt het geheel.

 2. Hi Rypke. Ik kan de uitleg van Graham Hancock en Randall Carlson over wat er 11/12000 jaar geleden gebeurt is aanbevelen. Het is wel in het Engels maar ik lees dat je daar geen moeite mee hebt.
  Keep up the good work en blijf onderzoeken!

 3. Beste Rypke,
  Toen de pandemie begon ben ik uitgeweken naar Amerikaanse podcasts. Misschien omdat mijn onderbuik gevoelens hier geen weerklank vonden.
  Ik kwam terecht bij APM Research en het heeft mij veel kijk en lees en vertaalwerk gekost om hun materie te begrijpen en ik ben overtuigd en gefascineerd geraakt over een reset. Heb overal naar informatie gezocht en zelfs de bijbel noemt dit. In ieder geval werd deze reset ook the grand solar minimum genoemd (David DuByne, Adapt 2030) en ook de Diehold Foundation benoemt de reset. En ik raakte steeds meer overtuigd van gebeurtenissen in onze lucht en iets met de zon.
  Uiteindelijk kwam ik terecht bij Jason Breshears (Archaix). Hij vertelt over de vapor canopy – de dampkap – en hij komt ook vanuit een religieuze achtergrond.
  Jason woont in Texas en vertelt dat er een instituut is in zijn woonplaats dat onderzoek doet naar de vapor canopy ‘the institute for creation research’.
  Volgens Jason is de volgende reset 15 mei 2040, hij noemt het the Phoenix event.
  Het is te veel om hier zo te vertellen maar ik dacht ik benoem het en mocht je de info interessant vinden dan heb ik in ieder geval genoeg namen laten vallen.

  Vriendelijke groet,
  Nicole

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *