‘..en Mijn ziel zal niet van u walgen’ (Leviticus 26)

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse beschaving was. In onze tocht door het wetboek van priesterlijke voorschriften van Mozes, Leviticus, raken we onderhand verzadigd van al die Gij-zult-bevelen en gij-moet-op-straffe-des-doods-voorschriften die JHWH via Mozes aan zijn volk dat hij zo wil ‘heiligen’ en apart zetten van ‘de rest’. Waarom zou je zo’n God navolgen, behalve uit angst voor ‘Het Leven’? 

Zebulon-Bijbelverwijzingen in Bijbel Evert Smit jr.

‘Tering en koorts’
Christenen kennen God als ‘Vader’ zoals uit Jezus parabel van ‘De Verloren Zoon’. Als liefhebbend wezen. Maar uit Leviticus komt een godsbeeld naar voren van een bijna autistisch wezen, dat je angst inboezemt voor de gruwelen die Hij bij het relativeren van zijn vele ‘eeuwige verordeningen’ over je brengt. Van die wraak geeft Hij in Leviticus 26 een getuigenis, tot de tering aan toe:

Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen:

Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten.

En wil je na die kastijding niet luisteren, dan verzevenvoudigt Hij de ellende van het volk dat hij uitkoos voor zichzelf om God te zijn:

Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht breken. Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons.

Uw kracht zal voor niets verbruikt worden, uw land geeft zijn opbrengst niet en de bomen op het land geven hun vruchten niet. Als u dan tegen Mij blijft ingaan en niet naar Mij wilt luisteren, dan zal Ik u overeenkomstig uw zonden zeven keer harder slaan.

Ik zal de dieren van het veld op u afsturen en die zullen u van kinderen beroven, uw vee uitroeien en u in aantal zó verminderen, dat uw wegen er verlaten bij liggen.

De Leviathan volgens Gustave Dore

Het Verbond van het Oude Testament is dus gebaseerd op Angst voor straf. Eigenlijk doet Leviticus bijna seculier aan, alsof je alleen contracten, een waslijst regels hebt die met geweld afgedwongen kunnen worden. Leviticus klinkt wel als ‘De Leviathan’ (het afschrikwekkende monster uit Job), de Absolute Despoot van Thomas Hobbes die met Angst als wapen voorkomt dat ‘de mens een wolf is voor andere mensen’…

Een duister mensbeeld is de grondslag, mensen zijn enkel tot het kwade geneigd en hebben permanente angst nodig om, ondanks zichzelf en de eigen aard, het goede te doen. Dat komt weinig vleiend over bij het ijdele wezen dat een mens kan zijn…

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

De last van Verbondsvolk zijn
Uitverkoren volk zijn boven andere volken (Gojim) lijkt verder een priesterlijke (Levieten) last die de twaalf stammen van Jacob (Israel), als volk van De Wet om de nek kregen. Alle dreigementen getuigen daarvan, zorgeloos leven is er niet:

En als u zich hierdoor nog niet laat bestraffen en tegen Mij blijft ingaan, dan zal Ik Zelf ook tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer harder slaan.

Dan breng Ik het zwaard over u, dat de wraak van het verbond voltrekt. Wanneer u zich dan in uw steden verzamelt, zal Ik de pest in uw midden sturen. U zult in de hand van de vijand overgegeven worden.

En daar komt dan nog een zevenvoudige wraak overheen, die dus als ‘Teken’ komt dat je iets niet goed doet in Zijn ogen, als aanmaning tot bekering:

Als u dan hierom nog niet naar Mij luistert en u tegen Mij blijft ingaan, dan zal Ik met grimmigheid tegen u ingaan en zal Ik Zelf u vanwege uw zonden ook zeven keer erger straffen. U zult dan het vlees van uw eigen zonen eten, en het vlees van uw eigen dochters zult u eten.

Tempelberg

Daar kan nog een zevenvoudig schepje bij op, want JHWH kondigt eigenlijk al de Diaspora (verspreiding van Zijn volk over de aarde, tussen de ‘heidenvolken’) aan (26:33):

Ik zal u dan onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop.

Zoals onder de Babylonische ballingschap (zesde eeuw voor jaartelling) gebeurde met de eerste tempelverwoesting, en de tien ‘verloren’ stammen die ergens in het Assyrische rijk zijn opgelost. Alleen Juda en Benjamin bleven over. Die twee stammen werden opnieuw door de Romeinen verjaagd uit Israel, toen de tweede tempel ook met de grond werd gelijk gemaakt.

Niet voor niets hebben de Joden daar nog de Klaagmuur. Het bewenen van alles dat ze sinds die Ballingschap is overkomen. Nee, uitverkoren zijn was bepaald geen feestje voor velen van hen.

Feuerbach joeg God uit de Bijbel ‘De mens schiep God’

Met de geboden zit je er warmpjes bij
Omgekeerd zit je er zonnig bij wanneer je geslacht besneden is, en je offert je lam of dier zonder gebrek op tijd, vloekt niet, steelt niet, moordt niet (behalve dan in de oorlog, dan mag alles). JHWH voorspelt Zijn volk militair succes, lekker weer, een goede oogst en rijk nageslacht wanneer je al die geboden wel houdt:

Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, dan zal Ik u op zijn tijd regen geven, zodat het land zijn opbrengst zal geven en de bomen van het veld hun vruchten zullen geven.

Dan zal de dorstijd bij u tot de wijnoogst duren, en de wijnoogst zal tot de zaaitijd duren. U zult uw brood tot verzadiging toe eten en onbezorgd in uw land wonen. Ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt.

Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan.

U zult uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard vóór u neervallen. Vijf van u zullen er honderd achtervolgen, en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen door het zwaard vóór u neervallen.

Hier zie je ook nog een realistische kijk op ‘biodiversiteit’. Immers, mensen klagen al wanneer ze een wespennest in de tuin hebben, en wie wordt er niet panisch wanneer zo’n zoemende steekmug je slaap verstoort? Met een roedel wolven op je erf hoef je als veehouder ook niet beslist blij te zijn,

Habitatrichtlijn of niet. JHWH heeft ’t met zijn profeet Mozes ook niet zo op dat soort biodiversiteit. Wat fijn dat de biodiversiteit bij ons zo is afgenomen, al die muggen op de vooruit van je auto. Gisteren een uur met Dreft en een doekje in de weer die biodiversiteit kwijt te raken.

‘Natuurlijk’, zuiver, goede marketing voor Westerlingen. De ideologie in 1 sticker

De hang naar zuiverheid, dieptepsychologie
JHWH stelt letterlijk in Leviticus 26 dat hij van je ‘walgt’ wanneer je zijn reinheidsgeboden en wetten niet houdt. Denk aan al die reinigingswetten voor je een offer mag brengen als ‘voedsel voor de HEERE,’ zoals vorige weekpreek beschreven.

De keerzijde van die hang naar zuiverheid, is het dreigen met ziekten en plagen, Code Rood wanneer je ‘onzuiver’ zou zijn en de Geboden niet houdt. De duurzamen en klimaatsocialisten doen het eender. Zij voorspellen immers ‘groene groei’ wanneer je de 17 SDG-geboden houdt

Dat hebben ze niet van Een Vreemde. JHWH ging ze al eeuwen voor:

Ik zal Mij naar u toewenden, u vruchtbaar en talrijk maken en Mijn verbond met u bevestigen. Terwijl u nog van de oude oogst van het oude jaar eet, kunt u de oude oogst al wegdoen vanwege de nieuwe. Ik zal Mijn tabernakel in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal niet van u walgen.

Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn.

Wie niet in God gelooft, gaat alles geloven. Dus denk niet dat de geest van Leviticus weg is wanneer je de Bijbel maar opzij gooit. Dit denken zit bij mensen ingebakken.

Mannetje vrouwtje, niet gelijkaardig maar gelijkwaardig

‘Maar als het een vrouw betreft’…
Maar veel ‘eeuwige verordeningen’ die JHWH geeft, hangen uit modern perspectief gezien van willekeur aaneen. Is er dus ook relativering mogelijk? Immers, slavernij, daar heeft JHWH niets op tegen, de handel in mensen.  En als je dan een vrouw verkoopt, dan krijg je bij wijze van ‘eeuwige verordening’ drievijfde van de prijs van een man. Zie maar in Leviticus 27:

Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer iemand een gelofte aflegt, zullen de personen die aan de HEERE gewijd zijn, tegen een door u bepaalde waarde vrijgekocht worden.

Als de door u bepaalde waarde een man van twintig jaar tot zestig jaar betreft, dan is de door u bepaalde waarde vijftig sikkel zilver, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom. Maar als het een vrouw betreft, is de door u bepaalde waarde dertig sikkel.

Als modern mens hoor je zo in Leviticus een seksist met kort lontje en Asperger de Wet aan Mozes dicteren vanaf de berg Sinai. Een God die meteen van zijn stuk raakt als het niet precies gaat zoals Hij dat voor zich zag.

In Leviticus etaleert Hij een gruwelende hekel aan homo’s, die moeten dood, gehandicapten moet hij niet in zijn tempel zien.

… en ‘biodiversiteit’ had Hij het ook niet op.

De Bijbel van Ysbrechtum. Hij bleek ooit gestolen door een Gelders antiquair, maar een vrouw die ‘m uit een nalatenschap kreeg bracht de Bijbel weer terug

Politiek incorrect, de Bijbel
Maar dan: Wat was onze taal en (letter)kunst geweest zonder de Bijbel? Een slap allegaartje van verhaaltjes die de gevoelens van de lezer moeten ontzien? Met de gevoeligste en domste lezer als meetlat waarmee een Openbaar Ministerie je vervolgen zal? (het dreigement van dat valse OM/D66-vrouwtje in de rechtszaal dat zestig uur dwangarbeid eiste vanwege mijn teksten)

Zonder de Bijbel ook geen Israel, geen Joden, christenen of moslims. Maar een totaal andere loop van de geschiedenis waar God dus wel degelijk in heeft gewerkt door Zijn verhalen en voorschriften, die de Verbeelding van mensen aanspraken.

God en zijn profeten konden tenminste goed schrijven, en daarom lezen we dat millennia later nog steeds. Heb daarom een goede zondag. Dank God dat Hij met De Bijbel ons een alternatief voor politieke correctheid gaf in taal en voorschriften.

Om Jesse Klaver zijn ‘papadag’ zal Hij bulderend lachen vanuit Zijn Hemel. Dus ik mag Hem wel, die fulminerende Autist van het Oude Testament…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *