Sand/er/ra Dekker (VVD): ‘Ander geslacht administratieve handeling’

De lobby voor ‘X’ is ook door hun overheid gefinancierd (SDG5 2030 Agenda)

In De Andere Krant van deze week laat ik zien, dat de genderlobby- net als de klimaatlobby volledig is opgezet en gefinancierd vanuit hun Rijksoverheid. Na miljoenensubsidies voor gedram in media en instituties, volgt ook bij de genderlobby nu steeds verdergaande wetgeving door het Rutte-regime.

De overheid maakt eerst zelf de geesten rijp met door haarzelf gefinancierd ‘goede doel’, en daarop volgt wetgeving en de rechterlijke macht. Diverse rechtbanken erkennen nu al ‘X’ (non-binair) als iets dat echt bestaat en erkenning behoeft. De Raad van State vindt registratie van die categorie te duur, zo stellen zij op 6 juli deze zomer in een regeringsadvies.

Sander/dra Dekker, van de Vereniging Voor Dieven (VVD)

Internationale subsidielobby voor ‘Genderexpressie’ (…)
Na de Transgenderwet in 2014 die geslachtsingrepen wettelijk vereenvoudigde kwam in 2019 ook de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen in de Algemene wet gelijke behandeling. Ik wist tot vorige week niet dat zoiets als ‘interseks’ bestond, maar er zijn dus belangenclubs voor.

De categorie ‘intersekse’ kreeg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van OCW in 2013 een eigen lobbyclub voor ‘seksediveriteit’, de NNID, dat tot 2021 een ‘Netwerk voor Intersekse’ heette.

Sinds 2006 bestaat voor ‘intersekse’ een medische term, DSD (Diverse Sexual Disorder) voor mensen met beperkte geslachtsontwikkeling. Maar die medisch-biologische benadering zou volgens NNID ook weer ‘stigmatiserend’ zijn, of zoiets…

De overheid is de intersekslobby zelf

NNID is opgezet vanuit een Europees project, RISE! en gefinancierd vanuit het REC, die de laatste restjes biologie uit geslachtsbepaling wil halen. Daartoe werd in 2012 een Europees ‘interseks’-netwerk opgericht na het ‘tweede interseks forum’ , allemaal lelijke gefrustreerde wijven bij elkaar die subsidie willen 🙂 :

OII Europe (Organisation Intersex International Europe e.V.) is the umbrella organisation of European human rights based intersex organisations. OII Europe was founded on Human Rights Day, 10 December, during the Second Intersex Forum at Stockholm in 2012 and registered in September 2015.

Die zijn weer gelieerd aan een ILGA-lobby-alliantie van de internationale homolobby, die hun ‘genderexpressie’ door een transhumane wereldregering verdedigd willen zien. (global justice)

a world where global justice and equity are assured and established regardless of the people’s sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex chararcteristics.

Het lijkt alsof de homolobby niks meer te doen had in het Westen. Maar nog wel heel veel subsidie in de kas. Dus dan ga je ‘interseks’ in je lobby op nemen.

Al in 2019

Met subsidie Buitenlandse Zaken
NNID heeft 1 directrice Miriam van der Have die jaarlijks ruim 4 ton euro subsidie van OCW en Buitenlandse Zaken opmaakt (zie jaarrekening 2021) met de website seksediversiteit.nl:

Het ‘goede doel’, voor 99,9 procent overheid

Dat belastinggeld gaat voornamelijk aan haar eigen salaris. Als zij enig personeelslid is, vangt ze meer dan drie ton euro. Er zijn verder enkel twee toezichthouders waaronder een mevrouw van het AMC in Amsterdam.:

Pittig salaris voor interseks

Met zoveel salaris voor je seksuele frustraties, dan heb je het toch nog gemaakt in de wereld. Die NNID heeft ook een internationale aftakking, dankzij subsidie van Buitenlandse Zaken, zo vertelt haar linkedin-pagina;

Intersexrights.org is een Engelstalige website met een zo volledig mogelijk overzicht van aanbevelingen die gedaan zijn door VN-verdragscomités, resoluties die zijn opgesteld door politieke organen, en verklaringen van intersekseorganisaties.

De lobbyclub van Van der Have/de overheid vindt dat intersekse een gevoel is, en wil zich niet op de medische wetenschap maar sociale ‘wetenschap’ baseren (klassieke leuterkunde). Ze zit bij de zelfde met miljoenen euro’s belastinggeld gestutte genderlobby aangesloten van COC/Rutgers.

En bij medische centra die kunnen cashen op jeugd die ze seksueel hebben gefrustreerd via therapie en verbouwing.

‘stakeholders’;

Die centra zijn de ‘stakeholders’ naast hun Rijksoverheid, die met het Ministerie van Buitenlandse Zaken de 2030 Agenda invoert (SDG Doel 5 ‘gendergelijkheid’).De volgende stap die volgt op de gender-agitprop van hun overheid, is de nieuwe transwet van Sander/Sandra Dekker, die nu voor debat klaar ligt in de Tweede Kamer.

De lobby voor ‘X’ is ook door hun overheid gefinancierd, screenshot website NNID

Geslacht wijzigen administratieve handeling
De nieuwe wet- op 3 mei 2021 ingediend door Sander/Sandra Dekker (VVD) is een aanscherping van de eerdere Transgenderwet uit 2014. Toen was nog een deskundigenverklaring nodig, die in het nieuwe voorstel vervalt. Zelfidentificatie is nu genoeg, een ‘gevoel’ dat je hebt/geestelijke afwijking, en ook geen operatie is nog nodig…

Onvrede met hoe de Schepper je maakte is genoeg, dat heet nu ‘Genderdysforie’…

Het wetsvoorstel en heet voluit ‘Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte.’ Hierbij is je biologische geslacht vervolgens geherdefinieerd als geloofsovertuiging, die je kunt wijzigen.

Dat formuleert de wetswijziging van artikel 28 zo, dat je alleen voor een ambtenaar even moet getuigen wat je geloof is. Alsof geslacht bij administratieve handeling kan veranderen:

Iedere Nederlander van zestien jaar of ouder die de overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de akte van geboorte, kan een voornemen tot wijziging van de vermelding van het geslacht schriftelijk kenbaar maken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats of aan de ambtenaar van de burgerlijke stand onder wie de desbetreffende akte berust, tenzij artikel 28aa van toepassing is.

De betrokkene bevestigt zijn overtuiging in persoon ten overstaan van deze ambtenaar van de burgerlijke stand ten vroegste vier weken en ten laatste twaalf weken na de kennisgeving hiervan, op straffe van verval van de kennisgeving. Na de bevestiging maakt deze ambtenaar een akte van wijziging van de vermelding van het geslacht op.

geslacht een ambtelijk dingetje

Mannelijke toegang tot vrouwenkleedkamers
In theorie kun je dan dus – na een administratieve handeling- als ‘vrouw’ deelnemen aan een fysieke competitie met het tweede geslacht. Winst verzekerd, zonder dat je zoals bij DDR-vrouwen met dikke snorharen meer testosteron hoeft te slikken.

Protest komt van de kant van juriste Carolien Franssen van Voorzij.nl. Die vindt dat je zo vrouwen en meisjes zou blootstellen aan mannelijke agressie. Ze gaf daarover al een interview met De Andere Krant. Door haar verzet werd haar twitteraccount al opgeheven en de bankrekening van Voorzij geblokkeerd

Franssen ontwikkelde een petitie, die vooralsnog door slechts 822 mensen is ondertekend, mogelijk door gebrek aan interesse. Mensen hebben wel andere zorgen dan de transgenderperikelen van 1 a 2 op de honderdduizend mensen. De petitietekst luidt:

Mannen kunnen geen vrouw worden. Stop zelfidentificatie en behoud vrouwenrechten.

Er staat wetgeving op stapel om mannen de mogelijkheid te geven zelf hun geslacht in hun paspoort te veranderen. Zonder operaties en zonder doktersbezoek. Als ‘vrouw’ krijgen zij dan toegang tot voorzieningen voor vrouwen. Vrouwen en meisjes worden zo gedwongen geconfronteerd met (blote) mannen.

NNID vindt ’t allemaal ‘stigmatiswerend’

Vadertje Staat in plaats van je eigen man
Franssen schreef vanuit dat klassiek feministische perspectief een opiniestuk in Trouw, van de man als boze agressor en de vrouw als weerloos wezen dat Vadertje Staat altijd nodig heeft.

Vervolgens werd Voorzij door de gender-belastingmiljoenenlobby (COC enz) dusdanig in die zelfde krant afgebrand, dat geluiden opgingen dat de krant haar nooit een podium had moeten geven. Protest van Trouw-lezers luidde onder andere, dat ze haar feministische strijdmakkers zou verraden, die nog steeds achter iedere boom een patriarchale samenzwering zien:

Ditmaal gaat het niet om de weerstand van witte, hetero cismannen (….) die onbekend zijn met onderdrukking. Nee, het gaat om vrouwen die zeggen feminist te zijn. Zij claimen dat aanpassing van de Transgenderwet een gevaar vormt voor vrouwenrechten. Ze zoeken niet naar een oplossing: de rechten van transgenders moeten wijken voor vrouwenrechten.

Volgens Fransen zou ik een fout hebben gemaakt in mijn Andere Krant-artikel. Intersekse zou slechts een andere naam voor DSD zijn. Maar zij wist niet van het bestaan van de lobby sinds 2013 om ‘intersekse’ tot ‘gevoel’ te maken, niet meer dan zelfidentificatie, los van medische wetenschap. Nu zie je dus, dat eerst de lobby door hun overheid wordt betaald, en vervolgens komt ook de wetgeving.

Raad van State

Juridische erkening ‘X’ na jaren agitprop genderlobby
De normalisering van linkse waanzin vindt ook voedingsbodem bij de rechterlijke macht/D66, zo lezen we bij de Raad van State. De Hoge Raad oordeelde in 2007 nog dat voor erkenning van X geen wettelijke grondslag bestond en artikel 8 EVRM deze verplichting niet met zich brengt.

Maar dankzij de louter door de overheid gefabriceerde ‘maatschappelijke erkenning’ vindt ‘non binair’ nu bij die linkse rechters van verschillende rechtbanken ook erkenning.

Het algemeen belang om de bestaande wettelijke regeling te handhaven prevaleerde volgens de Hoge Raad boven het individuele belang van de verzoeker. In 2018 oordeelde de rechtbank Limburg echter dat inmiddels sprake is van een maatschappelijke erkenning en ook – in ieder geval een trend naar – juridische erkenning van een neutrale geslachtelijke identiteit.

De uitspraak van de rechtbank Limburg heeft navolging gekregen van andere rechtbanken. Sommige rechtbanken gelastten het opmaken van een nieuwe geboorteakte, andere gelastten het verbeteren van de akte met de vermelding in die zin “dat de vaststelling van het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld”.

Ten slotte heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek toegewezen waarbij de wijziging van het geslacht in ‘X’ wordt gelast.

De gendervlaggen hingen uit bij het Binnenhof, een christelijk symbool gekaapt voor ‘De opstand tegen God

X is te duur
Op het hoogste rechtsniveau is hier nog weerstand. Raad van State torpedeerde  op 6 juli 2022 deze zomer in een regeringsadvies een Amendement van kamerlid Van Ginniken (D66…), om ‘X’ (geslachtsloos) bij wet te erkennen.

Zij zien dat Nederland hier alleen staat en dat ‘x’ in het buitenland niet wordt erkend, het CBS maakt bezwaar vanwege de hindernis bij statistische informatievergaring bij bevolkingsgroepen, en ze vrezen hoge kosten,

Dus adviseren ze:

De hiervoor genoemde overwegingen zijn niet noodzakelijkerwijs een onoverkomelijk obstakel. Het verdient een aparte, uitgebreide en zorgvuldige behandeling van de wetgever hoe met deze vraagstukken dient te worden omgegaan. Daarom adviseert de Afdeling om de mogelijkheid tot wijziging naar een genderneutrale registratie niet in dit wetsvoorstel te regelen.

Daartoe zou een zelfstandig wetsvoorstel moeten dienen, waarbij er een compleet overzicht wordt gemaakt van de effecten op bestaande wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan. Ook de financiële consequenties van een dergelijke wijziging zouden dan in kaart moeten worden gebracht.

Kort samengevat: het lijkt ons te duur. Niettemin zijn er al een aantal rechtbanken in Nederland geweest, die na een rechtszaak ‘X’ als identiteit erkenden, van Non-Binaire Mensen.’

De partij van gender/sodomie-ideologie en klimaatfascisme

Revolutie van bovenaf
Zo zie je dus andermaal, net als de klimaatgekte (SDG 13) wordt de gendergekte (SDG 5) volledig van bovenaf gefinancierd en opgelegd.

Na agitprop in de massamedia, met de voor-tegen-discussie, volgt wetgeving en dan volgt ook ‘het recht’. Wat een revolutie/wens van onderop lijkt, is in werkelijkheid iets dat van boven is opgelegd door een vrij kleine groep. De PR-term voor die strategie is ‘astroturfing’…

En/of; de homolobby heeft in het Westen al in de jaren ’70 haar doelen behaald culminerend in het homohuwelijk en openbare homo-orgies op de Anal Pride. Er is niets meer waarmee je nog kunt choqueren. Maar ze hebben nu – net als al die overbodige linkse clubs- veel te veel subsidie over. Dus gaan ze maar over op het verzinnen van andere zielige groepen en hun ‘rechten’…

Daar bouw je dan een hele rechten-industrie om heen van belanghebbenden die belastinggeld willen cashen. En dan kun je voor drie ton euro jaarsalaris opkomen voor ‘interseks’.

Zo kun je in de Kamer debatteren over ‘gendernonconforme personen’ en ‘genderexpressie’ – menig tegenstander in een potje Scrabble verslaan. Ik dacht dat ‘hondenlosloopgebied’ van Staatsbosbeheer origineel was. Terwijl gierende inflatie de koopkracht vernietigt, energierekeningen verdubbelen en het monetair stelsel op springen staat.

Omdat democratisch theatergezelschap De Tweede Kamer haar prioriteiten kent… Ja, het zijn Interessante Tijden.

3 Replies to “Sand/er/ra Dekker (VVD): ‘Ander geslacht administratieve handeling’”

 1. Heel interessant om nog een stukje verder te gaan Rypke. Want waarschijnlijk zijn die SDG-doelen weer een voortvloeisel uit “Do what thou wilt”, wat je de afgelopen dagen besprak. Aangezien deze ontwikkelingen destructief te werk gaan op de bestaande ‘Gristelijke’ cultuur.

  Desalniettemin is het toch bizar dat we door onze eigen belastingcenten kapot worden gemaakt en dat die zeurende borderliners altijd hun zin krijgen.

 2. Ergerlijke praktijken weer. Dat ze bij D66 en GroenLinks zo gek zijn dat al die genderonzin serieus nemen is nog tot daar aan toe. Als de VVD, CDA en ChristenUnie zouden doen wat wat hun kiezers verwachten dan zouden die clubjes niet zo veel invloed hebben.

  Dit ondermijnt ook de wetenschap (wetenschap als in herhaalbare experimenten, geverifieerde hypothesen en een open vraag stelling. Niet de wetenschap die bepaald wordt door ‘peer review’, ‘aantal citaten’ en ‘subsidie’). Wie gelooft straks nog een bonafide wetenschapper, arts of onderzoeker nadat we al dit soort geleuter ook als ‘wetenschap’ hebben bestempeld?
  En wat wanneer je feminist bent (feminist als zijnde iemand die dezelfde rechten voor vrouwen en mannen wil) in Iran, Saudi-Arabië of India en opkomt voor vrouwen (alsin personen met twee X Chromosomen in elke cel). Je tegenstanders hoeven maar naar deze gekkigheid te wijzen om ze helemaal in diskrediet te brengen.

  De regering is overigens wel serieus bezig met de economie, die uit de pan rijzende energie prijzen is immers het gevolg van beleid. Vergeet ook niet dat er nu serieus beleid gemaakt wordt op het afbreken van de agrarische sector. Dat zijn grootse economische plannen. Fout, maar wel economisch en groots. Maar serieus, deze lichting politici is de tolerantie, redelijkheid en solidariteit van de bevolking volledig aan het uitwonen. Het is allerhoogste tijd dat dit decadente, van de werkelijkheid losgezongen en hooghartige stelletje randdebielen met pek en veren van het binnenhof gejaagd wordt. Volgens mij hebben we in maart weer verkiezingen. Zou mooi zijn wanneer de regeringspartijen nog meer zetels in provinciale staten en senaat verliezen.
  VVD stem ik al een aantal verkiezingscycli niet meer maar dat zo’n partij zo kan afzinken. Je moet het zien om het te geloven.

  Maar volgens mij is er voor zwembaden, blijf van m’n lijfhuizen, sauna’s en WC’s een hele gemakkelijke oplossing. Man en Vrouw verwijzen bij hen naar het biologische feit, niet het sociologische construct.

 3. Het is juist de bedoeling van het ‘demonisch genoegen’ om ons af te leiden van de werkelijke machtsstrijd. Degenen die hun macht hebben verkwanseld, (geldkaartenhuis) proberen nu met alle middelen die macht te redden door de mens te laten fixeren op zaken die dicht bij ons liggen. (alle SDG doelen)
  De wereldbevolking uitroeien kan ook met een paar vuile bommen. Dus waarom zo’n poppenkast om iedereen zo diep mogelijk te raken?
  Als iedereen zich met diens eigen (non-)gender bemoeid, dan is de ‘discussie’ snel voorbij. En wat er in je geboorte akte staat is een valse papieren werkelijkheid, wat niets toevoegt aan ons leven. Wij zijn geen ‘natuurlijk persoon’ maar een levend mens.
  Mensen dienen elkaar met intrinsieke waarde te betalen, zodat banken en belastingdienst geen grip meer hebben op onze levensenergie. Je inkomen zal in een keer met 80% (belasting) toenemen. Zodra de piraterij op land (D66) geen voeding meer krijgt, sterft het ‘demonisch genoegen’ vanzelf uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *