Gesubsidieerde groene lobby ‘bijl aan wortel democratie’…

NOS Fakenews vrijdag 19 augustus

Directeur van De Landschappen (jaarlijks 70 miljoen euro overheidsubsidie en 14 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie) Hank Bartelink jammert onweersproken bij het Rutte-Kabinet haar omroep NOS dat Wopke Hoekstra (CDA) ‘de bijl aan de wortel van de democratie’ zou leggen, door het met de stikstoflobby (lobby voor 30 miljard euro publieke inkomsten en 150 duizend hectare boerengrond) wat minder nauw te nemen.

In werkelijkheid is Bartelink zijn eigen lobbyclub met andere groene lobbystichtingen ‘zonder winstoogmerk’ als Natuurmonumenten in lobbycoalities tegen boer, visser en burger de vernietiger van de representatieve democratie. Volg slechts de geldstromen en kijk hoe die ngo’s weer andere lobbyclubs oprichten, steunen en aansturen, die het schijnbaar goed met boeren voor lijken te hebben.

Wat spontaan van onderen lijkt te komen…

‘Boerenperspectief’ is ordinaire CO2-zwendel met Rabobank
Een netwerk van netwerken sluit zich rond de boeren. Zo lezen we nu over een netwerk van de Transitiecoalitie Voedsel en een ‘Boerenraad’ die met natuurclubs en de Rabobank een soort ‘middenweg’ lijken te bieden uit de papieren stikstofcrisis, ‘Boerenperspectief’ genaamd, met oudgediend kartelbestuurder Cees Veerman. Die boden op 18 augustus hun rapport ‘boer zoekt toekomst’ aan bij het Kabinet, zo meldt ‘duurzaam nieuws’. Ze presenteren zich als iets ‘bottom up’, wat spontaan uit de maatschappij zou ontstaan.

Terwijl die lobby gewoon regelrecht van de overheid komt en corporate bv zelf, via de Postcode Loterij en directe miljoenenfinanciering van de ministeries. We citeren hun ‘weg naar buiten’:

Om dit alles goed te realiseren is een vergaande certificering van agrarische bedrijven nodig op basis van kritische prestatie indicatoren. Daarmee kan de boer sturen naar een zo duurzaam mogelijk bedrijfsmodel en naar emissieniveaus die tegemoet komen aan de doelen die gelden voor het gebied waar hij is gevestigd.

De SDG’s (en haar naar regio’s vertaalde KPI’s) zijn basis van de Green Deal van de Europese Commissie, Transitiecoalitie Voedsel is SDG2

Wij van SDG-eend, adviseren SDG-eend
Die Kritische Prestatie Indicatoren liggen al lang op de plank, dat zijn gewoon de SDG-doelen vertaald naar de regio. En wat de Rabobank en Blackrock nu ESG-criteria noemen, je sociale kredietscore.

Oftewel, ‘Boerenperspectief’ bepleit gewoon reeds lang via de VN en de Europese Commissie afgekaart beleid, en vraagt daar tenminste 1,5 tot 2 miljard euro belastinggeld per jaar voor:

Hoe duurzamer het bedrijf des te meer de boer hiervoor wordt beloond. Voorts is van groot belang dat de overheid stevig bijdraagt aan een goede en onafhankelijke ondersteuning van boeren om de omslag te kunnen maken die van hen wordt gevraagd. Een groeiend aantal vaak gebiedsgerichte organisaties en kennisinstellingen doen hier al goed werk.

Zij hebben het vertrouwen van de boer.(…) De overheid zou dat soort bottom up initiatieven langjarig een enorme impuls moeten geven. Vanuit een aantal boerenorganisaties zijn hiervoor onder de naam Boerenperspectief voorstellen in ontwikkeling waarover inmiddels met het ministerie van LNV wordt gesproken.

Kortom, die ‘enorme impuls’ en ‘stevig bijdragen’: er moeten tientallen miljarden euro’s belastinggeld bij. Dat is precies het kabinetsbeleid, maar dan bepleit door pseudo-onafhankelijke lobby.

Wie beter kijkt ziet dat het Kabinet via omwegen zo bij zichzelf lobbiet om reeds vaststaande (SDG)doelen bij de boeren op te leggen. Het proza van ‘ecosysteemdiensten’ en ‘natuurlijk kapitaal’ komt bijvoorbeeld regelrecht bij hun overheid zelf vandaan, LNV en Buitenlandse Zaken (via IUCN, waarvan zij ’s werelds grootste sponsor zijn)

MVO Nederland, opgericht vanuit het Ministerie van EZ, moeder van de Transitiecoalitie Voedsel

Bewijzen van je klimaatdeugzaamheid
Vandaag aandacht voor het vanuit het Ministerie van Economische Zaken gestichte MVO Nederland. (2004) MVO betekent dat ieder bedrijf aan de overheid en financiele instellingen moet rapporteren of ze ‘deugen.’

Daartoe neemt hun overheid steeds dwingender wetgeving aan, met als voorlopige kers op de MVO- taart de Corporate Sustainability Reporting Directive  (CSRD) van de Eurosovjetunie (in april 2021 aangenomen, vanaf december 2022 hier geimplementeerd)

Het (beursgenoteerde) mkb met 250 of meer medewerkers moet laten zien dat ze de CO2-agenda uitvoeren aan hun overheid, ‘klimaatrisico’s rapporteren’. Die ESG-criteria en SDG-doelen bepalen dan of je nog financiering kunt krijgen voor een investering. Dat kun je letterlijk lezen bij het Global Compact Netherlands (VN-afdeling Ministerie Buitenlandse Zaken, gevestigd in Malietoren VNO-NCW).

Brief van Balkenende voor DSM/Shell cs,. Edith Schippers kreeg baantje bij DSM

Een mix van lobbyclubs als MKB-Nederland, RVO (Ministerie EZ, voorheen Dienst Regelingen LNV), VNO-NCW en MVO Nederland moet die agenda aan het bedrijfsleven opleggen. Waar overheid ophoudt en ‘nonprofit’-lobby begint/omgekeerd, het is niet meer duidelijk.

Zo weken ze een gedwongen investering los van duizenden miljarden in de CO2-zwendel, lees je letterlijk:

Volgens Peter Paul Van de Wijs (Global Reporting Initiative) liggen er veel kansen voor bedrijven in zo een integrale benadering van de SDGs met MVO: uit oogpunt van risico-management, een kansenagenda van €12 biljoen per jaar en omwille van de toegang tot kapitaal.

Dat getal vonden we al eerder genoemd bij het door JP Balkenende voorgezeten multinationalclubje DSGC met Shell en DSM, in hun lobbybrief aan formateur Edith Schippers (2017, formatie Rutte 3). Dat zou het verdienmodel zijn van de 2030 Agenda. Edith Schippers kreeg vervolgens haar baantje bij DSM als bazin.

Wie zijn groene deugzaamheid niet kan aantonen, krijgt geen geld meer

Oftewel, stop maar met je bedrijf wanneer je klimaatdeugzaamheid niet genoeg blijkt, of investeer gedwongen in de CO2-zwendel (het verdienmodel van duurzaam = ‘rentseeking’, geld losweken met staatsdwang).

Dat mechanisme merken boeren nu al direct: zij krijgen geen krediet van de Rabobank met hun D66-CEO Wiebe Draijer meer wanneer ze naast Natura 2000-gebied zijn gevestigd.

Wat dus als private lobby begon met MVO Nederland en haar mondiale evenknie Global Reporting Initiative (sinds 2004 gevestigd in Amsterdam), wordt later dwingende wetgeving die miljoenen kost per bedrijf.

Zulke ‘not for profit’-clubs vormen met hun lucratieve subsidie-inkomsten van vele miljoenen euro’s per jaar een schaduwoverheid, die bij de overheid met subsidie lobbyen voor beleid van die overheid. MVO Nederland (een kleine 5 miljoen euro per jaar) haar belangrijkste financier is het ministerie dat de 2030 Agenda implementeert, Buitenlandse Zaken. Daarnaast wil de Goldschmeding foundation (Randstad) nog wel wat bijpassen.

Transitiecoalitie Voedsel, lobby voor Staatscommissie CO2-beprijzing voedsel, werkt in opdracht van LNV-Ministerie

De Groene Zaak
Hun belangrijkste opdrachtgever, oprichter en klant is…. de overheid. Oftewel, MVO Nederland is een frontorganisatie van de overheid. Maar dan in stichtingsvorm. Ze lobbyen voor de agenda van VN-globalisten in groen jasje in boardrooms, IMVO heet dat. En ‘natuurlijk kapitaal’, wat weer verwant is aan ‘true cost’, het idee dat je allerlei theoretische schadebedragen (klimaatschade, zogenaamde ‘externalities) in je productprijs moet verrekenen.

Hun directeur sinds 2004 heet Willem Lageweg. Die MVO-ambtenaar ging in 2016 met pensioen. Om vervolgens de- voor boeren relevante- Transitiecoalitie Voedsel- op te richten, met de klimaatfascist Jan Paul van Soest (oa ‘De Groene Zaak’ die in 2018 met MVO Nederland fuseerde).

Van Soest is schrijver van het complotboek ‘De Twijfelbrigade’ en het grappigste klimaatboek ooit, ‘de aarde heeft koorts’, samen met Prinses Irene.

Hij was met Wouter van Dieren kind aan huis bij het VROM-ministerie om dan net onder de aanbestedingslimiet van 3 ton euro consultingopdrachten binnen te trekken. Hij liep ook het kantoor plat bij Pieter van Geel, de CDA-staatssecretaris (nu oa Postcode Loterij) die later de SDE+-regeling zou ontwikkelen waarop de windmolenlobby binnenloopt dankzij het SER Energieakkoord.

Ons kent ons, zeg maar…

Met de usual suspects in bestuur en advies, waaronder Barbara Baarsma van de Rabo Carbon Bank en Gerben Jan Gerbrandy (D66) uit commissie Remkes

Boerenraad is boerenverraad
Die Transitiecoalitie Voedsel is weer kind aan huis bij het LNV-Ministerie. Ze lobbyen voor de ‘eiwittransitie’ (vleesbelasting, nepvlees eten) en de agenda van de World Economic Forum Food Hub, de ‘dis met vlees noch vis’ (SDG2 Zero Hunger)

Hun belangrijkste lobby-initiatief naar boeren heet…. De Boerenraad, in 2020 opgericht. Een schijnbaar spontane coalition of the willing, van ‘gewillige boeren’, terwijl hun voorman meneer Huijbers bijvoorbeeld tien jaar lobbyist was voor de semi-overheid: de ZLTO en hij was Raad van Commissarissen bij vleesgigant de VION.

Hun financiering loopt via de Transitiecoalitie van MVO-ambtenaar Lageweg. Daarnaast komt bij de ‘Transitiecoalitie’ nu geld binnen via de Triodos Foundation.  Dat is ook de club die het ‘alle insecten sterven uit’-onderzoek financiert en de lobby tegen neonicotinoiden.

Met een bijdrage van Stichting Doen, oftewel de Postcode Loterij (met Pieter van Geel en Cees Veerman in het bestuur) doet Transitiecoalitie met die Boerenraad alsof zij als echte boeren het goed met de boer voorhebben. Terwijl ze gewoon het  groene collectivisme van de Europese Commissie en de VN helpen implementeren.

Stichting Doen (Postcode Loterij) financiert Transitiecoalitie

Jan Paul van Soest doet hier de lobby voor vleesbelasting en CO2-belasting genaamd ‘True Cost’. Bij de Transitiecoalitie vinden we de geijkte namen, die we in alle groene netwerkclubs tegenkomen zoals de World Connectors: Herman Wijffels (voorheen SER en Rabobank-CEO, Barbara Baarsma van de Rabo Carbon Bank en Gerben Jan Gerbrandy (D66), de lobbyist van GLOBE EU (voor Natuurlijk Kapitaal en True Cost) die in Remkes zijn stikstofcommissie mocht plaatsnemen.

Zo is de lobbycirkel dus weer rond. Eigenlijk lobbiet die Boerenraad met haar ‘Boerenperspectief’ voor acceptatie van het in beton gegoten Kabinetsbeleid en de Europese Commissie haar doel om nog eens 10- procent van de landbouwgrond uit productie te halen voor 2030.

Met mensen die ook zelf bijdroegen aan de totstandkoming van dat beleid. Het is Remkes en de Vereniging Voor Dieven (VVD) in een ander jasje.

Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs. Redt Veerman de visserij? 🙂

Nederland sinds jaren ’90 geen representatieve democratie meer
Nederland is al sinds de jaren ’90 geen representatieve democratie meer, omdat hun Rijksoverheid een schaduwoverheid vormde van ‘maatschappelijke’ organisaties (ngo’s) met miljardensubsidies. Die vorm van extended government- een omvangrijke netwerkmacht van zwaar gesubsidieerde lobbycoalities- moet hier de Agenda 21/2030 Agenda (‘transitie’) van de Verenigde Naties en hun Europese Commissie opleggen.

Daarbij wordt ‘CO2’ de meetlat waarmee alle waarde in de maatschappij gemeten wordt. Dat ging ‘duurzaamheid’ heten. Barbara Baarsma van de Rabo Carbon Bank legde het al bij BNR uit: we gaan naar een persoonsgebonden CO2-budget, waar je als in een soort CO2-stoelendans je CO2-ruimte per maand krijgt toebedeeld.

Heb je ‘teveel’ gereisd of een biefstukje gegeten, dan moet je CO2-krediet bijkopen bij zo’n integere bankier en/of bureaucraat, danwel consultant van de nonprofit-industrie.

De Boerenraad is opgericht om te doen alsof die lastenverzwaring, collectivisering en het toekennen van waarde aan hete lucht (CO2) voor boeren iets oplevert.

Subsidie 11 groene lobby-clubs in 2018 op een rij gezet

De Boerenraad is dus boerenverraad. Knap opgezet door de ‘usual suspects’ uit de groene lobby. Boer en burger moeten buigen voor de klimaatterreur, die de waarde van een mens reduceert tot ‘CO2-uitstoot.’

Terwijl de grote multinationals en banken- als baas van hun overheid- zich met hun juristen en kapitaal wel uit de CO2-stoelendans vrij kopen.

3 Replies to “Gesubsidieerde groene lobby ‘bijl aan wortel democratie’…”

  1. Dit is een voorbeeld van het grootschalig manipuleren van het publiek debat wat mij betreft. Deze organisaties zouden op eigen kracht een inkomen hebben kleiner dan de fanfare van Schubbekutteveen. Ze vertegenwoordigen inderdaad helemaal niemand.

    Dat geldt even zo voor de gender LBTGHI lobby waar je het vrijdag ook in BLCBX TV over had. Dat levert alleen maar ellende op. Jij hebt nichtjes die er last hebben, ik vroeg een vriend van me die leraar is of het ook bij zijn leerlingen zag. In elke klas zitten er wel een of twee die denken dat ze transgender zijn. Ongelofelijk hoeveel invloed dit soort clubjes hebben. En ze veroorzaken alleen maar ellende.

    Westerse regeringen worden beschuldigd van het destabiliseren van o.a. Syrië (Toyota’s van terroristen) maar de grootste bron van spanning en ellende in onze samenleving zijn mijns inziens diezelfde politici in Den Haag. Via de genoemde clubjes zetten ze groepen mensen tegen elkaar op, praten de bevolking een collectieve schuld aan en wijzen zondebokken aan. Hier gebeurd dat dan in de openbaarheid. Daar moet paal en perk aan gesteld worden want het loopt de spuigaten uit.

    Waren dit soort organisaties maar een verlengstuk van de overheid dan zou stemmen hier nog invloed op hebben. Ze zijn een verlengstuk van progressieve politici, uit belasting betaalde activisten die zich voordoen als ‘publiekbelang’. Laten we ze consequent aanduiden als lobbyorganisatie, dat maakt hun rol t.o.v. de regering duidelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *