‘Waar het Westen is, is de tempel verduisterd’…

Zonsopkomst Friesland, het licht komt op in het Oosten, gaat onder in het Westen

Omdat het belangrijkste SDG Doel 13 zo’n alziend oogje bevat, en de Verenigde Naties zijn gelieerd aan de Lucis Trust (Theosofie), en vanwege de ideologie van wereldeenheid moet er een verband zijn tussen het klimaatsocialisme, SDG-doelen en de zogenaamde ‘mysteriescholen’. We zijn daarom begonnen met het lezen van ‘Kabbala’ van Andries Peters die ingewijd lijkt in de Vrijmetselarij.

De onontkoombare transitie nu politiek vertaald (juni 2022)

Geestelijke groei door economische krimp (‘transitie’)
Mijn vermoeden is dat bijvoorbeeld Herman Wijffels een typische Vrijmetselaar is of aanhanger van de Theosofie. Dat vage gewauwel van de oud-Rabo-CEO over ‘hogere evolutie’, verwant aan groeiend ‘kosmisch bewustzijn’, het is terminologie die regelrecht uit die esoterische hoek komt

En ook uit notities die een blauwdruk vormen voor ‘De Transitie’ van nu in een ‘Transitie Landelijk Gebied’ onder aanvoering van directeur-generaal LNV Johan Osinga.Zoals ‘The Great Transition, The Promise and Lure of Times Ahead‘ (2002) met RIVM-medewerker Rob Swart.

Dat is een initiatief van de Tellus Foundation (Tellus is de Romeinse moeder aarde-god) en het Stockholm Environment Institute, een satelliet van de Club van Rome. Het proza heeft een uitzonderlijk hoog Herman Wijffels gehalte:

A new sustainability paradigm would challenge both the viability and desirability of conventional values, economic structures and social arrangements. It would offer a positive vision of a civilized form of globalization for the whole human family.

De onontkoombare ‘transitie’ 2002 Club van Rome/Stockholm Environment Institute

Zij voorzien al de coup op nationale democratie via ngo’s, corporate bv en het internationaal diplomatencircuit, waarvan ik de consequenties beschrijf. En waar Nederland in voorop loopt, met de boeren als slachtoffer:

This will happen only if key sectors of world society come to understand the nature and the gravity of the challenge, and seize the opportunity to revise their agendas. Four major agents of change, acting synergistically, could drive a new sustainability paradigm. Three are global actors—intergovernmental organizations, transnational corporations and civil society acting through non-governmental organizations and spiritual communities.

‘Civil Society’- eufemistisch ‘maatschappelijke organisaties’ genoemd- betekent de door de overheid schatrijk gesubsidieerde ngo-lobby-industrie, die de representatieve democratie om zeep hielp in Nederland. En

New ways of thinking, acting and being are urgently needed. But as surely as necessity is the spur for a Great Transition, the historic opportunity to shape an equitable world of peace, freedom and sustainability is the magnet. This is the promise and lure of the twenty-first century.

De Transitie, vast wel eens eerder gehoord toch?

We zien dat deze denkwijze in Nederland al geheel in de bestuurlijke architectuur is vertaald, en de ‘Nationale’ (particuliere) Omgevingsvisie die de verbouwing van Nederland dicteert vanwege ‘De Transitie’... Het taalgebruik van hun Rijksoverheid over een ‘gezonde’ natuur (wat is dat) is in essentie ook religieus:

In oktober volgen nadere richtinggevende doelen voor klimaat en natuur. Uiterlijk in juli 2023 is in elk gebied duidelijk wat het doel is en hoe dat gehaald wordt – daar waar dat eerder duidelijk is, volgt een versnelde aanpak. Het ‘wat’ (de doelen) ligt bij het Rijk, het ‘hoe’ (invulling van de gebiedsplannen) bij de provincies en de betrokken regionale partijen.

Bij elkaar tellen deze regionale doelen op tot het landelijke doel: driekwart van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden op een gezond niveau in 2030. Het kabinet heeft voor de gehele aanpak € 24,3 miljard beschikbaar gesteld, bovenop bestaande middelen (€ 7 miljard).

Kerk en Kapitaal blijken ook bij de staatskerk onafscheidelijk.

Verlichte wereldregering

De Wijzen uit het Oosten
We zien hier de hang naar Planetary Transition waar een verlichte wereldregering van ingewijden de touwtjes in handen zou moeten hebben, gestuurd door computermodel-scenario’s. Dat zou een logische evolutie zijn van de mensheid in haar ‘planetary phase’… Deloitte kwam met haar ‘At the Turning Point’ deze maand nog met zo’n oproep, waar hun verlichte modellenmakers ‘de toekomst’ zouden sturen alsof ze de Steen der Wijzen in handen hebben.

Vergelijkbaar proza kom je ook tegen in het boek ‘Kaballah’ van Andries Peters. In het Hekserijmuseum in Boscastle kwamen we attributen tegen van The Golden Dawn, opgericht eind 19de eeuw. Die bouwen weer voort op de theosofie, en haar idee dat er voor de ‘zondvloed’ in de Bijbel een ras van Atlantiers bestond, dat ten onder ging met haar hoge kennis. Ze bouwen ook voort op de Kaballah, de samenhang tussen tekst en getallenleer in de Bijbel.

Wie geen kennis heeft van occulte symboliek ziet er in het dagelijks leven overheen. Maar iedereen kent wel het getal 666, als klassiek voorbeeld om in getallen te verhullen wat je bedoelt: dat alleen ingewijden het snappen.

Het alziende oog, Wim Lex van Oranje draagt dit SDG-speldje

‘De Donkere Existentiewereld’
Wanneer je daar meer studie van maakt, kun je regelmatig in de openbare ruimte en de media met zulke signalen en symbolen geconfronteerd worden. Je kunt ook weten dat de Vrijmetselarij zo’n symbool heeft van passer en winkelhaak, maar dan weet je nog niet beslist welke wereldbeschouwing daar achter schuilgaat.

Je vindt ze openlijk op de rotonde in het centrum van Bilthoven. ‘Op U komt het aan’… Het MH17-monument schijnt van bovenaf ook zo’n symbool te vertonen.

De vierkante winkelhaak staat voor de zelfvormgevende mens als levende bouwsteen, die weerstand levert aan die twee passerpunten (blz 150), met verwijzing naar de (bouw van de) Tempel van Salomo. De Tempeliers en hun nazaten, de Vrijmetselaars hebben die tempelbouw als referentiepunt:

In de Tempel lopen twee kolommen, waar de ‘arbeiders’ werken: de Noorderkolom, de zuil van de vorm, en de zuidelijke kolom, de zuil van de geest. Aan het eind van de twee kolommen zitten de twee opzieners, die het loon uitbetalen aan de arbeiders van de tempel. De triniteit van de Godheid, van de Kroon of Kether in het Oostenuitgebeeld, is huer dus naar de wijze van de geometrie verbonden met het symbool van de passer.

Van de knop van de passer gaan de twee benen. Daar zijn de opzieners gezeten, de respectievelijke representanten van de twee zuilen, de priesterlijke middelaars tussen het Oosten en de donkere existentie-wereld van het Westen.

Waar het Westen is, is de tempel verduisterd en de overgang tussen het Oosten en het Westen ligt in het midden van de tempel.

Je ziet hier de sterk oosterse inslag, waar men er vanuit gaat dat het leven ten diepste ‘maya’ is, illusie, en dat je als geestelijk wezen in materie ‘gevallen’ bent, persoonlijkheid werd die ‘dualistisch’ ging denken. Oosterse goeroes streven naar ‘non-dualiteit’, voorbij goed en kwaad.

…ook met woord-kaballah hielden de Germaanse New Agers zich bezig….Zie hier ook het alziend oog. Bron afbeelding: Onbekend…

Het licht komt uit het Oosten, omdat daar de zon opkomt. De Wijzen kwamen uit het Oosten toen ze van Jezus geboorte hoorden, dankzij een ster. Het Oosten staat voor het hogere, geestelijke, het Westen voor het lichaam als ‘kerker van de ziel’ in de oosterse mysterieleer tot Pythagoras en Plato aan toe.

Het Westen is het duistere, materiele bestaan. Wat is er nu gebeurd sinds de theosofie eind 19de eeuw de spirituele tent overnam in het Westen? Tot de Beatles aan toe die in India naar hogere wijsheid gingen shoppen, de New Age van Alice Baily die hen daarin al decennia voorging.

Terwijl het in India met haar kastensysteem een goddeloze vieze stinkende puinhoop is. En als Westerling zou je dan denken: aan de vruchten kent men de boom…

Vrijmetselaar-symbool Bilthoven

Vaak is rond beter, soms vierkant
Een verregaande veroostersing, van Yoga en Transcendente Meditatie (mindfullness) tot de Intratuinboeddha in voortuintjes die de tuinkabouter verving.  Wat is een kenmerk van de globalistische beweging: zij is anti-Westers…

Zou er een verband zijn? Kan een netwerk van mysteriescholen hier aan hebben bijgedragen? Meer vragen dan antwoorden. We citeren nog eens Andries Peters over het verschil tussen Vrijmetselarij en de traditionele kerkganger (die bijna niet meer bestaat):

De twee benen van de passer worden met hun uitstroming opgevangen door een daarop geplaatste winkelhaak. Hier krijgt men het symbool van de vrijmetselarij. Ieder mens ziet dus zichzelf in de tempel van Salomon als hoekig getekend, vierkant zoals de gehele tempel een vierkante bouw heeft: de mens is een levende steen van het geheel.

In de kerken is het precies andersom. In de kerk wordt niet met de weerstand van de mens gerekend, waarbij hij zichzelf gaat ontplooien als een levende bouwsteen, dus iedere verborgen Goddelijke bouwsteen gaat zich ontwikkelen, maar hij neemt van buiten eerbiedig en devoot de openbaring aan door bemiddeling van de priesterkaste.

Vandaar dat in de kerk de bewegingen rond zijn, niet vierkant.

Het machtige zadeldakje van Marsum, Gronings Friesland (bij Delfzijl)

Klopt dat? Oude Friese kerkjes hebben wel een ronde kont bij hun schip…

De dom van Keulen zit ook vol rondingen. Of bedoelen ze dat niet? Het verschil met die mysteriescholen, is dat in een kerk iedereen in principe welkom is. Bij die mysteriescholen kom je alleen op uitnodiging binnen. Vervolgens moet je graden van inwijding doorlopen, waar het getal 3 (33) een rol speelt.

Het zal geen toeval zijn dat Jezus op zijn 33ste stierf en drie jaar zijn bediening deed, en dat de christelijke kerk de drievuldige godheid predikte. *(trinity) Een winst bij getallenleer is alvast, dat je een nieuwe kijk op de Bijbel er bij kan krijgen. Dat er eigenlijk meer instaat dan toen je letterlijk de tekst las.

5 Replies to “‘Waar het Westen is, is de tempel verduisterd’…”

  1. Numerologie is de bijbel van doordrongen, 33, 4, 5, 666, 7, 42, 23, 1000, 3, één derde/ twee derde. Dit is een mysterie welke alleen de uitverkorenen van God kunnen begrijpen, het is bijbelse symboliek. Geestelijk met geestelijke dingen vergelijkende 1 Cor 2:13. De Satan misbruikt dezelfde getallen alleen voor zijn eigen duivelse agenda die door door de Baal cultus vervolgens verketterd wordt om hun eigen dystopia antichristelijke (hel) te creëeren.

  2. Ja, onze maçonnieke vrienden hebben altijd vrome praatjes. Maar hoe zit het daadwerkelijk. Wat wordt er tijdens die besloten bijeenkomsten zoal besproken? Heeft de AIVD deze luiden in de gaten, of worden zij zelf door hen geregeerd?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *