‘Meepraten’ met verBouwe-ing van Friesland voor klimaathysterie

De campagne om het beleid te verkopen is begonnen

Hun provinciebestuur onder leiding van de commissaris van het koningshuis, Arno Brok (VVD) start volgende week de promotiecampagne (‘gebiedsgesprekken’) voor de verbouwing van Friesland’ onderdeel van wat Hugo de Jonge’s ministerie ‘de verbouwing van Nederland’ noemt: Het platteland bedelven onder windturbines, zonnefarms, je energierekening verdubbelen, boerenland onder water zetten (‘klimaatadaptatie’) en stedenbouw voor het faciliteren van massa-immigratie.

Die mega-operatie volgt uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), die weer is gebaseerd op de CO2-politiek van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties en haar ‘duurzame ontwikkeling’: Kunstmatige schaarste kweken en (energie-)armoede, iedereen afhankelijk van hun overheid. ‘Voor de planeet’… ( = globalistische elite/D66-types)

Met kinderplaatjes geeft het bestuur aan hoe ze ons zien… als debielen die je met een snoepje stil houdt, of had je wat?

‘We nemen het mee’…
 In beton gegoten klimaatplannen en energieplannen uit de Regionale Energie Strategie (RES) dienen nog van democratisch sausje voorzien te worden door de mensen die dat betalen moeten. Dat gebeurt nu via zogenaamde ‘gebiedsgesprekken’, met door hun leugenachtige en corrupte overheid ingehuurde private consultants/vergaderaars.

De plaatjes die op de website staan over ‘Fryslan Klimaatbestendig‘ van hun provinciebestuur zijn beeldend, voor hoe de corporate bestuursbureaucratie aankijkt tegen de inwoners van Friesland. Als kleine kinderen, die in ruil voor een koekje (subsidie) hun bestuurlijke plannen opgelegd krijgen. En niet boos worden, want dan sturen ze meteen de politie op je af…

Dan noemen ze je ‘terrorist’ in ‘Veiligheidsregio Fryslan’, waar OM, rechterlijke macht, bedrijfsleven en ongekozen bestuurders broederlijk bij elkaar op schoot zitten in veiligheidsberaad…

‘Probeer zo weinig mogelijk te reizen’ aldus weerprofeet van De Staat, Gerrit Hiemstra de klimaatprofeet

Dat leugenachtige boeventuig, dat tegenwoordig voor openbaar bestuur doorgaat, aangevoerd door gedeputeerde Hoogland (PvdA) en ingefluisterd door de lokale weerprofeet, Gerrit Hiemstra uit Balk. Die stelde alvast dat we niet meer mogen reizen en maar met de fiets moeten.

In die trant moet je het zoeken, het uitgangspunt van zo’n ‘gebiedsoverleg’…

Die plannen zijn al voorgekookt, door de mensen, stichtingen en bedrijven die daar financieel op binnenlopen, zie daarover mijn artikel over Bouwe de Boer en zijn VNO-NCW Noord in klimaatjasje: stichting Fryslan Fossielfrij. Mensen die het vreselijk goed met zichzelf menen, immuun voor rationele toetsing van hun Friesland vijandige ideologie.

Praten tegen een door de overheid ingehuurde private consultant

Die op ideologie drijvende plannen laten zich ook niet corrigeren door cijfermatige toetsing, zoals door de Groene Rekenkamer gedaan bij de RES.

We citeren:

Tijdens de gebiedsgesprekken kijken we per regio wat de gevolgen zijn van klimaatverandering. We kijken welke maatregelen we kunnen treffen. Maar ook welke kansen en oplossingen er zijn voor de toekomst. In kleinere groepen gaan we samen schetsen. Hierbij bespreken we wat mogelijke oplossingen betekenen voor wonen, landbouw, natuur en recreatie.

De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee in de plannen voor water- en bodembeheer in de toekomst en de inrichting van onze provincie. Provincie Fryslân en de Wetterskip Fryslân werken hier samen aan.

De Verbouwing van Nederland (‘transitie’)is al vastgelegd in de Nationale Omgevingsvisie

Dit proces van beleidsverkoop vindt nu overal in Nederland plaats. Ik sprak bij BLCKBX al over die Verbouwing van Nederland, omdat de provincie Gelderland een gelijk traject aflegt. Met de zelfde ideologie als uitgangspunt. Een verbouwing die vooral veel boerengrond vraagt, in Gelderland liefst 10 procent van het landbouwareaal.

Staatsbosbeheer haar Rewilding-landjes in de Lauwersmeer: ‘klimaatadaptatie’

Voor verstedelijking (asielzoekers) en ‘natuurontwikkeling, die ze ‘groenblauwe dooradering’ noemen, of ‘klimaatadaptatie’. Rewilding, oftewel het vernietigen van de resterende sociale structuur van het platteland en haar traditionele economische dragers.

Het tijdspad om de ‘transitie’ door het keelgat van Gelderlanders te schuiven. Het zal in FRL eender zijn, zo stelde ik in juni al. En dat blijkt nu zo te zijn

Tiid Fergriemen
‘Meenemen’ betekent hier, dat je een door hun provinciebestuur ingehuurde private consultant voor je neus krijgt, aan de sponsoring te zien is dat ingenieursbureau Tauw uit Deventer. Bij de onteigening van het Waddengebied onder leiding van Bas Eenhoorn (VVD) moeten bewoners en vissers verplicht hun tijd offeren bij een meisje van Staatsbosbeheer. Of ze kregen zo’n VVD’er/consultant, Titian Oterdoom voor de kiezen.

Die notuleert groepsgesprekjes, en die nemen ze dan mee naar de bureaulade van het provinciehuis. Tiid fergriemen heet dat in het Fries.

Onder het mom van klimaatadaptatie wil hun overheid een groot deel van het landbouwareaal onder water zetten. Hier komt de betrokkenheid van het Waterschap Friesland om de hoek kijken. Met name het veenweidegebied wil men uit naam van ‘CO2’ ontboeren. Daarnaast maakt hun overheid ruimte vrij voor kunstmatige energie-armoede via de reeds vermelde RES.

Rather Dead than Slave, the spirit of the Frisians in four words

Zoals wij met de Groene Rekenkamer al voorrekenden – in opdracht van de Friese Fvd-fractie- verdubbelt die RES de energierekening van de Friezen voor 2030. Ook neemt de kans op blackouts verder toe. Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) gooide die aansporing tot rationele bezinning bij zijn groene ideologie ongelezen ter zijde. Misschien op advies van zijn Bouwe, die mij gewelddadig liet arresteren omdat zijn ego bedreigd werd.

Bestuursakkoord: De overheid die mensen gelukkig zal maken met sigaren uit eigen doos = communisme

‘Fries geluk stimuleren’
Meepraten met dit provinciebestuur, die op hun beurt de directieven volgt van het Rutte-regime in Den Haag is dus komma verplaatsen in een bijzin.

Maar je mag niet tornen aan de voor democratie, landschap, sociaal-economische infrastructuur en vrijheid destructieve uitgangspunten, waarmee boerenstand en visserij op het hakblok gaan. En ook het mkb, want ik las dat hun provinciebestuur ook nieuw vestigende bedrijven wil weren, als die niet beloven ‘klimaatneutraal’ te zijn. Het gaat hier kortom net zo totalitair er aan toe als op Haags niveau. Daar hebben ze voor het in beton gieten van ‘duurzame ontwikkeling’ van de NOVI een ‘Platform Participatie‘.

Gek genoeg noemt het provinciebestuur die destructieve keuzes – zoals het afknijpen van de energievoorziening- ‘het geluk bevorderen’ van de Friese bevolking in haar bestuursakkoord, en je verdubbelde energie/boodschappenrekening is onderdeel van ‘brede welvaart’:

De schone energiedoelen gaan omhoog. In 2030 is een derde van de Friese energie duurzaam opgewekt. Fryslân verbruikt dan een kwart minder energie dan in 2010. Na realisering van de bestaande plannen voor windenergie komen er geen nieuwe windparken bij. De coalitie zet in op aardwarmte.

Windpark Fryslan in aanbouw onder de Crisiswet geparkeerd: ‘v erbetering van het leefmilieu’?

Dus ze zeggen ‘wij kiezen voor brede welvaart’, maar je krijgt lastenverzwaringen uit naam van falend energiebeleid. Met aardwarmte via warmtenetten in Friesland kun je niet grootschalig overstappen vanaf aardgas. De energiedichtheid leent zich daar niet voor. Al zal dat Leeuwarder energie-adviesbureau dat voor de Gemeente als private overheid werkt anders beweren, samen met Bouwe.

Daarbij gooien ze bovenop het lopende budget een pot subsidie van 180 miljoen euro, waarmee door overheden betaalde consultants plannetjes op de omgeving opleggen, bedacht door mensen die zelf nooit een fatsoenlijk vak leerden of een bedrijf hebben geleid. Dat zal dan de economie stimuleren.

Denk aan de compensatiepot voor het illegaal in Natura 2000 geplante Windpark Fryslan van Anne de Groot, die Sander de Rouwe (CDA) instelde. Als loon voor zijn corrupte wangedrag, zoals het onder de pet houden van de Windpark-contracten- kreeg De Rouwe een burgemeester-baantje kado in Kampen van ‘De Kroon’ in 2021.

Everywhere you look in Frisia, farmers protest

De overheid als cultuurdrager (‘Culturele Hoofdstad’) en economische drager = communisme
Daar zit dan 30 miljoen euro afkoopgeld in (lees: belastinggeld, want Sander de Rouwe pompte 127 miljoen euro provinciaal durfkapitaal in dat windpark, dat voor Eneco stroom opwekt), die de weerstand tegen deze aanslag op de kustlijn moet breken. Via omkoping met belastinggeld.

Buurthuis hier, kitesurfcentrum daar, biodiversiteit zus, Holwerd aan Zee, Prestigeproject in de Polder BV. Het is hier in Friesland bestuurlijk kortom net zo beroerd gesteld als met het bestuur in Den Haag.

Maar dan voor het lokale sausje, uitgesproken in het subsidie-Fries zodat ‘corruptie’ plots ‘korrupsje’ heet, na een taalcursus bij de Afuk. En van vestzak-broekzak maak je dan ‘dworsom’ (duurzaam) Dat heet dan ‘Friese cultuur’ of het geven va subsidie aan de Friese Milieufederatie om bomen in potten te zetten in Leeuwarden voor ‘het klimaat’.

En als je boos wordt, je noemt het beestje bij haar naam, dan sturen ze een arrestatieteam op je af. Voor een ‘veilig’ Friesland. Ik mocht hun groene knuffel Bouwe -niet kwetsen, hun ‘energiecommissaris’ uit Akkrum. Want het moet hier ook ‘veilig’ worden, omdat hun ongekozen burgermeesters deelnemen in ‘veiligheidsoverleg’ in Veiligheidsregio Fryslan.

De Verbouwing van Nederland haar vier uitgangspunten, (Nationale Omgevingsvisie) worden braaf in Friesland omgezet

En zo word je eigen omgeving onteigend, worden mensen ontworteld, en word je bestedingsvrijheid afgenomen (dure energie, duur voedsel), via coalities van privaat-publieke kongsi’s ( = SDG17 Building Partnerships for the Goals), met publieke dwang. Afgedekt met wollige praatjes over ‘de betere wereld’ en ‘toekomstbestendig’…

Dat is de 2030 Agenda haar ‘duurzame ontwikkeling’ in notedop, landverraad voor een corporate elite haar macht en winsten.

Ook hier in het provincie-Friesland van het Huis van Oranje. Maar eh, ik zal maar niet meer boos worden. Anders stuurt Bouwe uit Akkrum hier weer een arrestatieteam naar toe en mag ik weer 7500 euro advocatenkosten maken.

3 Replies to “‘Meepraten’ met verBouwe-ing van Friesland voor klimaathysterie”

  1. Titiaan Oterdoom was ooit ingehuurd om de inwoners van de Drentse Veenkolonien over te halen het megalomane windindustrieterrein (45 turbines van meer dan 200 meter tiphoogte ) te accepteren. Hij stuitte op een onverwoestbare tegenstand vanuit de bevolking en verliet de Provincie met de staart tussen de benen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *