Gelukkig, geen eeuwige pijniging na je dood…

zoals was smelt voor vuur

Van een club protestantse Bijbeltijgers genaamd ‘Lightchanneltv‘ kreeg ondergetekende via de post drie apocalyptische boekwerkjes toegestuurd: ‘Het Protest is niet voorbij’ (500 jaar na Luther), de geillustreerde gids van Bijbel Profetie, en het apocalyptisch hoofdwerk van ene Ellen G White ‘De Grote Strijd’.

Daarin stellen zij dat de katholieken en hun paus eigenlijk werktuigen van de satan zijn met allerlei dwaalleren. Zo zou je geen ziel hebben die voortleeft. Ook het idee dat je na de dood eeuwig gepijnigd kan worden bij ongehoorzaamheid aan God, verwerpen zij op grond van hun selectie van Bijbel-teksten.

Immers als God liefde is, kan Hij toch geen behagen scheppen aan het eeuwig kwellen van mensen na hun dood. Maar is het na je dood voor eeuwig opwekkingsliederen zingen, samen met ‘geredde’ mensen van de Christenunie in een Eeuwige Stad, Nieuw Jeruzalem niet een veel grotere kwelling?

De lectuur voor vandaag

Apocalyptische tijden…
Het zijn Interessante Tijden, nu we aan de vooravond staan van de moedwillige vernietiging – ‘de transitie’ genaamd- van Nederland en Europa zoals we dat kenden. De brandende Notre Dame was slechts 1 van de apocalyptische beelden bij dit tijdvak. Of de lege straten door de avondklok. Het historisch grote en criminele bedrog door overheden, onder de knoet van privaat corporate belang.

We zien verder dat de ambitie voor een ‘verlichte’ wereldregering nog nooit zo dicht was genaderd, de 2030 Agenda van de Verenigde Naties vastgelegd in Europees en nationaal beleid.

Met de volledige verbouwing van de publieke ruimte en landschap tot gevolg, de privatisering van openbaar bestuur in handen van multinationals aangesloten bij het World ECONOMIC Forum. Geld en machtshonger zijn het verenigende principe van de ‘Great Reset’ die zij uitvoeren. De totale vernietiging van de economie zoals we die kennen, waarna ze uit de as daarvan hun ‘global transformation’ bewerkstelligen.

Wim Lex en zijn bij de VN-werkzame Maxima. Op de achtergrond….2030 Agenda de vrolijke kleurtjes van de NWO-agenda

Wie enigszins bekend is met de Bijbel, ook wie daar niet alles letterlijk in ‘gelooft,’ of die dat met enig gevoel voor humor relativeert, die moet toch wel inzien: Verrek, het lijkt nu toch sterk op de tijd die in de Openbaring van Johannes is aangekondigd. Dat je niet meer kunt ‘kopen of verkopen zonder het teken’ (Openbaring 13:17) dat een getal van mensen is.

Je kunt niet meer deelnemen aan het economisch verkeer zonder hun digitale systeem, dat door AI-technologie een ongekende controlemacht biedt aan degenen die dat systeem beheren. En, ook al geen geruststelling. De mensheid beschikt over (atoom)wapens waarmee zij alle leven op aarde kan vernietigen. Lang leve ‘De Verlichting’, de humanistische waan dat de mens kan worden als God dankzij ‘de’ wetenschap, die ijdele strever die ‘kan worden wat hij wil’…

Nietschze is dood, sprak God. En Hij bulderde van het lachen. Zo zal ook aan het ijdele streven van het World Economic Forum een einde komen.

2030 Agenda: Global Governance aka ‘wereldregering’

Meer kennisbronnen dan Bijbel alleen: Traditie.
Tot zover liggen we aardig op 1 lijn, met de protestantse Bijbeltijgers van Lightchannel. En nee, het ‘onfeilbare’ pauselijke gezag is geen bijbelse leerstelling. Maar er zijn ook tijdvakken in de kerkelijke geschiedenis geweest waarin die Romeinse patriarch die macht ook niet werd toegekend. Dat vond plaats uit politieke overwegingen.

Bedenk bijvoorbeeld het schisma van 1054, toen de orthodoxie zich afscheidde van het Rooms katholicisme. De Romeinse patriarch negeerde de wijze raadgevingen van zijn collega’s van Constantinopel, Jeruzalem, Alexandrie die tot die tijd op gelijke voet stonden. Terwijl er gewoon nog een Romeinse keizer heerste, in Constantinopel.

Maar er was onder Karel ‘De Grote’ en zijn voorouders een westelijke uitdager van dat keizerrijk ontstaan, die de Paus nodig had voor de goddelijke legitimatie van zijn wereldlijke macht. En dat werd weer mede veroorzaakt door de opkomst van de Islam, de Moren die continue Europa belegerden. En daarop was een krachtig militair antwoord nodig. Dat krijg je alleen bij een zekere eenheid onder de (west) Europese volkeren.

En goddelijke legitimatie van je macht helpt daar dan bij. Dan pas kun je jezelf Keizer Karel noemen, als voortzetting van het Romeinse rijk. Hier komen we bij het hoofdbezwaar bij Bijbeltijgers, die stellen dat Luther vond dat ALLEEN de Bijbel je informatiebron kan zijn. Terwijl de Kerk ook ‘de traditie’ naast die Bijbel als kennisbron hanteert, oftewel ervaring van eeuwen door mensen op aarde en hun kennis.

Luther maakte zich niet zozeer druk over het Pausdom, als wel over het opkomende Humanisme in de kerk. Als mensen geloven dat ‘de mens’ kan worden wat hij zelf wil, dan stelt de mens zichzelf boven God. Eigenlijk een beetje, zoals de Paus dat ook wel eens heeft gedaan. Dan leef je alsof God niet echt bestaat.

Wat. aanvullende literatuur over het protestantisme

Het eerste grote bedrog
Die stelling- Sola Scriptura- kwam niet van Luther, maar van zijn maatje Melanchton. Van Luther erfden we een andere stelling: Sola Gratia. Alleen door goddelijke genade word je gered van de eeuwige dood, Dat is die diepste angst van mensen, dat je er nu bent en er straks helemaal niet meer zal zijn…

In ‘De Grote Strijd’ heet het idee van een voortbestaan na de dood ‘Het eerste grote bedrog’ (hoofdstuk 33)… Adam zou ‘voorzeker sterven’ wanneer hij van de boom van kennis van goed en kwaad zou eten, zo sprak God in de Tuin. Want stof zijn wij en tot stof zullen wij wederkeren. Dus schrijft Ellen White dat dit ‘impliceerde het absolute einde van het leven’… Korter gezegd: dood is dood. Net als bij het atheisme.

Terwijl de slang in het Paradijs, die Lucifer verbeeldt, Eva influisterde ‘haha dat is lekker niet zo’…Je ogen gaan enkel open. Dus zagen ze de eigen naaktheid, onderscheid tussen goed en kwaad ze ontwaakten uit het stadium van infantiliteit. Daar had die goede God hen tot die tijd blijkbaar in gehouden.

God joeg vervolgens Adam en Eva uit het paradijs, weg zodat ze niet ook nog de boom des levens zouden vinden en daarvan eten. Want dan zouden ze net als God worden, eeuwig levend. En dat wilde de God uit Genesis niet, waarmee Adam eerder nog wandelde door De Tuin. Ergo: eeuwig voortleven is niet Bijbels, aldus White. Dat komt pas nadat Jezus voor de tweede maal terugkomt, in de Eindtijd die nu op handen is.

Dan komen ze met Ezechiel 18:20 op de proppen waarin staat ‘de ziel die zondigt die zal sterven’. Opnieuw: dood is dood, aldus Ellen White, de Bijbeltijgerin.

Overal duivelsbeelden rond Binnenhof

Die satan en zijn duistere plannetjes
Vervolgens vinden we dan deze bewering van Ellen White:

Maar na de zondeval (dat is, de verdrijving uit het paradijs) gaf Satan zijn engelen opdracht een bijzondere inspanning te doen om de mensen een geloof in de natuurlijke onsterfelijjkheid in te prenten. Als ze de mensen zo ver hadden gekregen dat deze dwaling aannamen, moesten ze hen ook nog influisteren dat de ongelovigen eeuwig gepijnigd zouden worden.

Daarom stelt de vorst van de duisternis, door bemiddeling van zijn medewerkers, alles in het werk om God voor een wraakzuchtige tiran door te laten gaan. Satan beweert ook dat God allen die Hem niet welgevallig zijn in de hel werpt, waar ze zijn gramschap voor eeuwig zullen ondergaan en dat hun Schepper, terwijl zij een onbeschrijfelijke angst doorstaan en in de eeuwige vlammen krimpen van de pijn, met voldoening op hen neerblikt.

Komt dit interview met de duivel dan uit de Bijbel? Of uit de fantasie van Ellen White? En was het niet Calvijn en het stijle Calvinisme dat met angst voor de hel vele mensen van het geloof afstompte? Met die predestinatieleer? Omdat je niet door de genade van God zou zijn uitverkozen, zou je naar de hel gaan…

Dat was toch protestantisme? Dus waarom zou het protestantisme dan ‘het enige ware geloof’ zijn, en zouden alle katholieken dus door de satan geleid danwel misleid zijn?

…de duivel in Bartlehiem

De Bijbel, met humor
Katholieken lezen de Bijbel nauwelijks. Het nauwgezet in bijbelclubjes uitpluizen van Bijbelteksten, is iets voor protestanten. Dat uit zo klein mogelijke stukjes Bijbeltekst-  zonder degelijke studie van alle andere kennisbronnen -verstrekkende conclusies trekken, je komt het vooral bij protestantse sektes tegen.

Daarom zijn er ook zo allemachtig veel van, al die protestantse bijbelsektes die na de vernietiging van het Katholicisme door de Franse Revolutie op eigen wijze met de Bijbel aan de haal gingen. Van Pinkstergemeentes tot Baptisten en Vrijgemaakten

Wat mensen het meest van geloof kan vervreemden, versmald tot het nauwgezet opeen stapelen van tekstinterpretaties, dat is de volstrekte humorloosheid waarmee je die verhaaltjes moet lezen. Zoals over het gekonkel achter de schermen van satan en zijn engelen.

Over complottheorie gesproken… En dan die geforceerde glimlach van gespeelde hartelijkheid, van mensen die aardig tegen je doen omdat ze geloven dat dit van God moet.

Aan de andere kant, een zekere levensernst kan ook weer geen kwaad, en de Bijbel serieus nemen als kennisbron hoort daar eveneens bij. Wie de Bijbel niet kent, die kent de eigen Westerse cultuur niet, tot de tijdrekening aan toe. Dat leert de ‘ervaring’, ook wel ‘traditie’ genoemd. Door (levens)ervaring leer je ook, dat veel zaken die in de Bijbel staan toch op enige wijze ‘waar’ moeten zijn.

The Number of the Beast, altijd met een slokje bier nemen zodat je de Bijbel blijft waarderen

Zoals je door deze Interessante Tijden ook opnieuw inziet, hoezeer ‘het Woord’ ook na twee millennia nog de tijd van het nu vormgeeft. Of het nu door profetie komt of niet, profetie kan altijd zelfvervullend worden omdat mensen handelen naar wat ze hebben gelezen en meekregen.

Ook de kwaaddoeners van The Great Reset, de bedrijvers van ‘De Transitie’ (vernietiging beschaving) gebruiken de wereldvisie, symboliek die in de Apocalypse staat beschreven. Juist die toetsing van de Bijbel door ‘het Leven’, en door de levens van alle mensen die ons vooraf gingen, die verankerd raakten in Traditie, krijgt de Scriptura haar waarde.

Wie volgens Sola Scriptura leeft, als fanatieke Bijbeltijger, maakt al te snel van de Bijbel een dode letter. Iets dat te ver van het echte leven hier op aarde afstaat, maar dat je MOET geloven tegen eigen ervaring in, verstand, de opgestapelde kennis van miljoenen verstandigen en je relativeringsvermogen. Vooral dat laatste behoedt je ervoor jezelf te serieus te nemen. Zodat je in de grootste zonde trapt, die van vroomheid, dat je zelfs in jezelf gaat geloven.

Prediker Pieter van Rest, de oplichter die mij liet arresteren als OM-officier

Sola Scriptura, een dor geloof
Zo kun je het Sola Scriptura- protestantisme ook zien als de opening naar de volgende stap: atheisme. Bij atheisme hoort ook de visie ‘dood is dood’, die de Saduceen (schriftgeleerden) al aanhingen van de stam van Juda. Een stapje verder en je kunt dus alles uitspoken wat je wilt, want meer dan dood kun je niet gaan. En dat is toch al je enige zekerheid.

Dat klinkt voor mij ook aanlokkelijker, dan dat ik na de wederopstanding voor eeuwig met mensen van de Gristenunie samen ‘Hallelujah’ zou moeten zingen in onwetende gelukzaligheid. Of samen met Pieter ‘Halleluja’ van Rest, die mij liet arresteren omdat het groene oogappeltje Bouwe gekwetst was door mijn proza.

En dan ook nog in een Eeuwige Stad, het Nieuwe Jeruzalem. Terwijl ik een plattelander ben, van de Pagus, die liever met Trudy in de natuur is, zonder al teveel andere specimen van de diersoort waar je zo ge-ergerd over kunt zijn: andere mensen. De Hel, dat is de ander. Er zijn geen problemen, er zijn andere mensen.

Als dat de Hemel is, samen met Carola Schouten en EO-gristenen lofprijzen tot in de eeuwigheid, die jeukerige opwekkingsliederen zingen als ‘De Heer regeert, dat de aarde juicht en het volk zich verheeuuuuuuuuugd’….In zo’n verlaten schoolgebouw of golfplaten fabriekshal met trommelvliezen beukend drumstel, met zoetsappig synthesizer-intro.

Terwijl ik liever na het zingen de evangelische kerken binnenkwam, in de vaak ijdele hoop op een degelijke preek:  Hoe erg zou de hel dan wel zijn, als dat de hemel moet weerspiegelen? Laten wij dus, om de Bijbel recht te doen, niet alleen de Bijbel als informatiebron voor het echte leven nemen.

5 Replies to “Gelukkig, geen eeuwige pijniging na je dood…”

 1. Gelukkig werden Adam en Eva de tuin uitgejaagd. Stel je voor dat ze eeuwig moesten leven met het oordeel van de zonde die in plaats van eeuwig leven de eeuwige dood betekend. Dit is niet totaal uitgewist worden, dat is onmogelijk. Energie gaat nooit verloren, het verandert alleen van vorm.

  Veel theologie zul je in die Pinkersterkerken niet vinden, maar Bill Johnson van de Bethel kerk doet mij zijn gehele preek, vaak doorspekt met veel humor, met groot gemak uitzitten. En soms heeft hij ook bijzondere gasten.

  Zoals deze spreker met een ‘speciale bediening’ teneinde herstel te brengen voor schapen met ‘rotkreupel’.
  https://www.youtube.com/watch?v=75KP9HGckvk

 2. Aanvankelijk dacht ik te lezen dat Ellen Gould White een opvolger had geschreven op de titel ‘Het Grote Conflict’, maar verderop (hoofdstuk 33) blijkt het om hetzelfde boek te gaan. Mijn versie stamt uit oktober 2016. Wel een gortdroge kost, om de geschiedenis te willen weten.
  Het is zo’n beetje vergelijkbaar met de wetboeken van de Rechtspraak; iedereen wordt geacht om de wet te kennen, maar vrijwel niemand kent het. En als het toch zo belangrijk is, waarom leren wij dat dan niet op school? Omdat boetedoening een verdienmodel is, gebaseerd op het kerkelijk canonieke recht.
  Sinds mensenheugenis wordt het geloof misbruikt om mensen voor het karretje te spannen van de parasieten die overleven op de levensenergie van deze mensen.
  Ons brein is er op ingericht om invulling te geven aan missende informatie. Vergelijk onze gierigheid naar nieuws of het dagelijkse roddelcircuit. Er is dus een kleine aanzet nodig om bij mensen een bepaald beeld te laten genereren. Bij eindeloos herhalen, ontstaat automatisch een overtuiging.

  ‘Hemel’ en ‘hel’, verschillen maar twee letters. Beide vermeende plaatsen zijn aanduidingen in een verborgen andere dimensie, zonder tijdsaanduiding, anders dan veelvouden van 100 jaar. [eeuwig] Bijna als een sprookje.
  Het suggereert een vrije keuze, die wij hier en nu moeten maken, op basis van Gods wetten:
  Niet doden, stelen of dwingen. En de rest mogen wij bepalen in overeenstemming van wilsverklaring. (contractrecht) Dit laatste is door de mens verzonnen. Evenals ‘onze’ wet-‘geving’ om uitzonderingen te maken op Gods wetten. [resp. noodweer exces, belastingen, geweldsmonopolie]
  De overeenstemming van wilsverklaring is niets anders dan de verleiding tot instemming met… de vertegenwoordiging van het kwaad.
  Dus wanneer je handels- en contractrecht terzijde schuift en je houdt je aan Gods wetten, dan leef je hier als in de hemel. Hou je jezelf daar niet aan, dan creëer je de hel op aarde.

  Overigens is het beeld van een hemelse Jostiband pas compleet als er vanuit onze hersenspoeling ook invulling wordt gegeven aan engeltjes in de vorm van gevleugelde baby-achtige kindertjes die op wolkjes zitten met een harpje of trompetje en waarvan sommigen met hun beentjes bungelen of met hun teentjes zitten te spelen.
  ‘Halleluja’ betekent ‘respect voor de schepper’. Kwestie van bewustwording.
  Dus ja, we moeten niet alleen uitgaan van de Bijbel alleen.

 3. Ik ben benieuwd wat je van ‘de Grote Strijd’ vindt, Rypke.

  Ik moest hem met mn volle aandacht lezen, aangezien het taaie kost is. Sommige stukken moest ik zelf nog wel overdenken en nalezen. Ondanks dat, vond ik het wel een interessant boek. Ellen White zet de protestantse geschiedenis mooi uiteen en legt naar mijn inziens goed uit waar de “grote” strijd om draait.

  Ben benieuwd. Veel lees plezier.

 4. “Want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven” Plato bedacht de onsterfelijke ziel. Alsof de opstanding uit een dood niet mogelijk was.. Dankbaar overgenomen door de traditie, incluis een oneindig brandende hel. Het heeft wellicht de meeste mensen bij de kerk gehouden. Blijkbaar heeft het zo moeten zijn..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *