‘Veertienduizend zevenhonderd’… (Numeri 16)

Kerkhof Aalsum bij Dokkum

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest, zelfs geen jaar 2022.

Vandaag in Numeri 16 betoont de HEERE/JHWH zich weer eens van zijn verschrikkelijke kant, wanneer er een opstand komt van Korach tegen het leiderschap van Mozes. Die opstandelingen worden met al hun families en kinderen door een openscheurende aarde verzwolgen.

En wie daar nog commentaar op had, wordt door de pest gedood, 14700 in totaal. Had Aaron op Mozes aanraden niet snel zoenoffers gebrand, dan was het hele volk vernietigd.  Van wie/wat verloste Jezus christenen dus als zoenoffer, volgens de Romeinse kerk? 

Bornwird

‘Waarom vindt U zichzelf belangrijker dan ons, Mozes’….
Onze tocht door het bijbelboek Numeri- het boek van getallen- brengt ons bij de volgende opstand van ontevreden Israelieten, toen die nog uit twaalf stammen bestonden (en niet uit slechts 1, Juda zoals nu). Die vechten het gezag van Mozes aan, omdat hij hen niet-zoals beloofd- naar een land van Melk en Honing brengt, maar hij laat ze in de woestijn sterven. Vanuit menselijk oogpunt lijkt die opstand dus op redelijke gronden gebaseerd.

Het zijn zogenaamde ‘levieten’, dus mensen die de priesterdienst van de Tabernakel uitvoeren:

Korach nu, de zoon van Jizhar, zoon van Kahath, zoon van Levi, nam zowel Dathan en Abiram, zonen van Eliab, als On, de zoon van Peleth, nakomelingen van Ruben, met zich mee.

Zij kwamen in opstand tegen Mozes, samen met tweehonderdvijftig mannen uit de Israëlieten, leiders van de gemeenschap, afgevaardigden naar de vergadering, mannen van naam.

Zij kwamen vanwege Mozes en vanwege Aäron bijeen, en zeiden tegen hen: U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE is in hun midden. Waarom verheft u zich dan boven de gemeente van de HEERE?

Ze vragen dus eigenlijk of Mozes gelijk is aan hun godheid, HEERE.

Sarcofaag in kloosterkerk Jannum

Laat het godsoordeel dat bepalen
Mozes lost die oneffenheid in De Partij op, door met de opstandelingen een weddenschap aan te gaan. Als zij geloven dat de HEERE/JHWH met hun is, laten zij dan de HEERE beproeven, of die hun vuurschalen met reukoffers wil aansteken zonder dat ze te gronde gaan.

Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde. En hij sprak tot Korach en tot heel diens aanhang: Morgenochtend zal de HEERE bekendmaken wie van Hem is, en wie de heilige is die Hij in Zijn nabijheid zal laten komen. Wie Hij kiest, zal Hij in Zijn nabijheid laten komen.

Naar de andere opstandelingen, de ‘zonen van Eliab en Dathan’ stuurt Mozes boden om ze te vragen of ze komen. Maar die weigeren:

En Mozes stuurde een bode om Dathan en Abiram, de zonen van Eliab, te roepen. Maar zij zeiden: Wij komen niet! Is het niet genoeg dat u ons geleid hebt uit een land dat overvloeit van melk en honing, om ons te laten sterven in de woestijn, dat u zich ook zo nodig tot heerser over ons moet verheffen?

Bovendien hebt u ons niet gebracht naar een land dat overvloeit van melk en honing, evenmin hebt u ons akkers en wijngaarden gegeven als erfelijk bezit. Wilt u de ogen van deze mannen uitsteken? Wij komen niet!

Laurentiuskerk Kimswerd

Vernietigingswens uitgesproken door HEERE/JHWH
Vervolgens vraagt Mozes aan de HEERE, met wie deze profeet een direct lijntje heeft, of deze wraak wil nemen. HEERE wil dan aanvankelijk ‘de hele gemeenschap’ vernietigen uit boosheid over de opstand van enkelen:

En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron: Zonder u af uit het midden van deze gemeenschap, want Ik zal hen in een ogenblik vernietigen! Maar zij wierpen zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: O God! God van de geesten van alle vlees! Als één man zondigt, zult U dan zeer toornig worden op heel de gemeenschap?

Nadat de Schepper van Hemel en Aarde, zich door de voorbede van 1 profeet laat vermurwen, besluit Hij de vernietiging van een heel volk te beperken tot enkel de opstandelingen en hun families. Alle mensen krijgen het bevel zich rond de tenten van Korach en de opstandelingen terug te trekken.

Vervolgens worden die opstandelingen met hun gezinnen op een geheel unieke wijze gedood. Namelijk door een openscheurende aarde die hen met tenten en al verzwelgt, zodat zij ‘levend naar hun graf zullen afdalen.’ Vanwege die unieke wijze waarop Mozes gelijk krijgt, zou dan blijken dat de HEERE achter Mozes staat, en niet Korach en de opstandelingen:

En het gebeurde, toen hij (Mozes RZ) geëindigd had al deze woorden te spreken, dat de aardbodem die onder hen was, gespleten werd. De aarde opende haar mond en verzwolg hen, met hun gezinnen, en alle mensen die Korach toebehoorden, en al hun bezittingen.

En zij daalden levend af naar het graf, zij en alles wat van hen was. En de aarde overdekte hen, en zij waren verdwenen uit het midden van de gemeente.

En heel Israël dat rondom hen stond, vluchtte weg voor hun gejammer, want zij zeiden: Als de aarde ons ook maar niet verzwelgt! En vuur kwam bij de HEERE vandaan en verteerde de tweehonderdvijftig mannen die het reukwerk aangeboden hadden.

De vuurschalen van deze door het ‘vuur van de HEERE’ verteerde mensen worden vervolgens door Mozes en Aaron heilig verklaard. Omdat het vuur van HEERE op die schalen is gekomen, en dus worden die koperen schalen ter nagedachtenis op het altaar van de tent der samenkomst getimmerd.

Toegang Abdijkerk Egmond, de oudste abdij van (West) Friesland

‘Heel de gemeenschap van de Israelieten…’
Daarmee is de wraakoefening van Mozes/HEERE tegen die rebellie nog niet afgelopen.  We lezen net als bij eerdere malen dat het volk ontevreden wordt, zoals toen ze honger in de woestijn kregen, dat ‘heel de gemeenschap der Israelieten’ zich op het ongewenste pad begeeft. Dus dat er niet 1 bij zit, die goed doet in de ogen van HEERE.

Zij hebben gezien hoe op Mozes zijn commando gezinnen door de aarde zijn verzwolgen. En ze vragen om verantwoording. En opnieuw kan HEERE zich niet inhouden, hij wil het hele volk dat Hij met Mozes de woestijn in leidde opnieuw volledig vernietigen via een verterend vuur:

Maar de volgende dag morde heel de gemeenschap van de Israëlieten tegen Mozes en tegen Aäron: Ú hebt het volk van de HEERE gedood! En het gebeurde, toen de gemeenschap tegen Mozes en tegen Aäron bijeenkwam, en men zich naar de tent van ontmoeting keerde, dat zie, de wolk deze bedekte en de heerlijkheid van de HEERE verscheen.

Mozes en Aäron kwamen tot voor de tent van ontmoeting. En de HEERE sprak tot Mozes: Trek u terug uit het midden van deze gemeenschap, en Ik zal hen vernietigen, in een ogenblik! Toen wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde.

Doordat Mozes en Aaron zo snel mogelijk een zoenoffer lanceren tegen de ‘grote toorn’ die voor het aangezicht van de HEERE is uitgegaan, wordt de slachting onder de gemeenschap ingeperkt tot een precies getal, 14.700:

Aäron nam de vuurschaal, zoals Mozes had gesproken, en liep snel naar het midden van de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk. Hij bleef tussen de doden en de levenden in staan, en de plaag werd tot stilstand gebracht.

Het waren er veertienduizend zevenhonderd, die aan die plaag gestorven zijn, naast hen die gestorven waren om de zaak van Korach. Aäron keerde terug naar Mozes bij de ingang van de tent van ontmoeting, en de plaag werd tot stilstand gebracht.

Parrega, de Johanneskerk uit 1300

De Verlosser, van JHWH/eeuwige dood
Het is makkelijk te geloven in God, als schepper van Hemel en Aarde, een Rede achter schijnbare chaos, die menselijk werd, Vader, via De Zoon, Jezus. Zolang je maar niet teveel Bijbel leest. Uit de boeken van Mozes komt een godsbeeld voort van een boosaardig woestijnwezen op een berg, dat bloedoffers wil om zijn eigen verschrikkelijkheid- heiligheid genaamd- te doven, zijn Grote Wraak.

Die verkiest 1 volk om van ‘de rest’  (Gojim) af te zonderen om zo zijn getuigenis te manifesteren op aarde.

Het Pascha- passover in het Engels- is van die verschrikkelijkheid wel de meest gruwelijke getuigenis. Dat je als volk viert, dat een genocide op alle eerstgeborenen aan jouw voorbij ging, omdat je lamsbloed op je deur smeerde. Zodat de doodsengel aan je deur voorbij gaat, passover dus…

De Romeinse christelijke kerk gaf aan die verhalen van angst, genocide en vergelding een meer heidense betekenis met Pasen, het feest van de wederopstanding uit de dood. Een lentefeest. Het christelijke Kerstfeest is al even lief en onschuldig (en heidens), de geboorte van Jezus vieren als Lichtfeest op de dag van de zonnewende. En Advent, is dromen dat Jezus zal komen. Dromen van vrede, kaarsjes opsteken in de duisternis.

De Romeinse kerk verplaatste de rustdag naar de dag van de Zon.

Rustplaatsen wordt niet lang meer rust gegund door kerkbesturen die leden verloren dankzij het naturalisme/materialisme (wat mensen ‘secularisatie’ noemen)

Geboren in de pagus, het platteland
Jezus de Verlosser, die wordt als kindje zelfs geboren op het platteland- de pagus (van pagan, heidens)- tussen de herders in een voederbak voor dieren. Ver van de corruptie van de stad. Met een ster, een astrologisch teken als aankondiging voor heidense wijzen (gnosis) uit het Oosten.

Je kunt zelfs het uniek-christelijke ‘Onze Vader’-God-concept (Islam en Jodendom kennen geen God de Vader) ook zien als heidens. Kenden de Germanen in Odin niet ook een Alvader, die zijn oog offerde voor ultieme wijsheid? Die aan een boom hing, negen dagen lang?

De meeste ‘christenen’ hangen onbewust dus een heel ander godsbeeld aan dan Joden/Islamieten. Dat godsbeeld is meer afkomstig van Plato, de Griekse filosoof die ‘het idee’ en ‘ideaal’ bedacht en deze wereld als gebrekkige afspiegeling van het Ideaal. ‘Nu zien wij nog in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht’, stelde Paulus heel Platonisch.

Wat is vervolgens het Verlossingswerk van Jezus, de Zoon als Zoenoffer?

Hij gaat tussen JHWH die verzwelgende vernietiger en ons, zondige, gebrekkige mensen in staan. Wij die altijd rebelleren tegen ons lot in dit Aardse tranendal, deze Woestijn waarin we moeten sterven, al onze dierbaren moeten verliezen, ploeterend in het zweet des aanschijns.

….het oude Holland, kerkje in West Friesland in plaats waarvan de naam me ontschoten is: je ziet het steeds als je over de A7 rijdt

Zo werkt Jezus in de Evangelien, net als Mozes en Aaron met hun reukoffers die verzoening brengen. Hij gaat tussen de levenden en doden staan om de alles vernietigende heiligheid van JHWH te temperen. We kregen een schizofrene godheid van de Romeinse kerk, de drievuldigheid die zowel Vader als Heilige Geest kan zijn, met de Zoon als zoenoffer.

Jezus heeft christenen dus in de coup door de Romeins-christelijke kerk, als Zoon van een menselijk geworden Vader, verlost van JHWH. Wat overbleef was ‘Heb God lief en uw naaste als Uzelf’ als vervulling van de wet van Mozes. Een wilsopdracht.

Dat kun je zo uit het blote hoofd onthouden, ook zonder schriftgeleerden. Dat het Leven heilig is, een mirakel en dat je in anderen iets van de heiligheid van dat leven moet kunnen zien.  Als wils-inspanning, dagelijkse keuze. Er is nog 1 wet, opdracht, plicht: Je moet het willen, uit Verlangen het goede te doen, een Godvormig Verlangen dat om antwoord roept. De wil, keuze tot het goede, is Het Licht in de duisternis, de woestijn.

Heb een goede Zondag.

10 Replies to “‘Veertienduizend zevenhonderd’… (Numeri 16)”

 1. Die god van Mozes is me er twee.
  Vanuit een ander perspectief gezien denk ik dat hij in zijn alwetendheid de Global Warming zag aankomen. Het kan dus zijn dat die 14700 die geen nageslacht maakte net genoeg waren om ons nu te laten ademen. Met toekomstige of reeds bestaande computersoftware programma’s als “Natte vinger werk” en “Gis je rot” zou je best kunnen uitkomen op het antwoord dat de Zeespiegel in het jaar 800A.D. al zeker 400 meter hoger zou wezen als het niet veel meer is, indien deze zich voortgeplant zouden hebben . Het gaat in de orde van toename niet zo snel als met Konijnen maar het loop wel snel in de grote getallen op de lange duur. Misschien moeten we dan wel die Barmhartige God op onze blote knieën danken voor wat hij destijds deed. Waarom zouden we aan zijn Goedheid en wijsheid twijfelen ondanks zijn mysterieus manier van handelen die wij als nietige mensen niet kunnen doorgronden volgens de filiaalhouders van vele sektes.
  Deze God heeft alle kenmerken en eigenschappen van een stamggod die zelfs de stam aanpakt. Om de één of andere reden zijn andere dan de bijbelse stammen/volkeren waarmee hij verbonden is via de Rooms Christelijke sekte in dat harnas terechtkomen.

  Ik heb ooit een boek gelezen van een Nederlandse wiskundige die de getallen en verhalen van Numeri op een esoterische manier bekeek en de tekst niet zo letterlijk nam. Het ging onder andere om het tellen en opstellen van de twaalf stammen in bepaalde windrichtingen.

  Wel shit voor de fanatieke Westerling dat de Wijze mannen uit het Oosten kwamen of gaan ze dan wel zeggen dat je het niet te letterlijk moet nemen en dat hier ook via een metafoor een esoterische sleutel te vinden is. Kortom met dit soort boeken kan je vaak draaien en keren hoe het je uitkomt en dan elkaar gezellig naar de strot vliegen. De waarheid zit niet buiten ons maar is overal je moet wel de Wil en de Moed hebben om het te zoeken. Zoek en Gij zult vinden.

  1. Er waren vier ‘Wijze mannen uit het Oosten’. Drie wijzen kwamen op tijd voor de ‘poppeslok’ bij Jezus. De vierde wijze man heette Artaban en kon niet op tijd aanwezig zijn bij de geboorte van Jezus, omdat hij onderweg noodhulp moest bieden aan noodlijdende mensen.
   Vandaar dat zijn naam wordt gebruikt in Zwitserland, Duitsland en nu ook in Nederland, voor een solidariteitsbeweging ter bevordering van wederzijdse ondersteuning in de gezondheidszorg:
   https://www.artabana.care/artaban/

   Toch nog iets positiefs voor ‘de fanatieke Westerling’…

   1. Zo zie je maar samen weten we meer en kunnen elkaar aanvullen. Het positieve van de “fanatieke Westerling” is in dit geval kennis maar die Aetaban toonde Wijsheid dat is kennis op de juiste manier toegepast. Zie dat je me weer wat huiswerk geeft via een link Er zit een een mooie morale les in wat Artaban deed als ik jouw comment lees. Of is het weer een verhaal waarvan we niet kunnen natrekken of het historisch echt heeft plaatsgevonden en meer als een moraal lering is ingeplakt door “Cut and Paste manipulation” in de kloosters. Zitten niet in de meeste sprookjes en mythes diepe morale lessen verborgen. Ik heb er geen probleem mee nep of echt ik heb er vaak inspiratie in gevonden. Zolang we maar niet claimen dat iets de waarheid is of beter dan de rest en daardoor dan fanatiek worden en elkaar gaan minachten en of haten. In mijn jeugd was Jezus mijn held, later gingen mijn ogen open naar het instituut Roomse Kerk dat de marketing in zijn naam doet. Er zijn veel heidenen met een zwaard bekeerd in de grote marketing campagne onder andere die van Karl de Grote. De Christelijke sektes zijn overgestapt naar spiegels en kralen en chocolade uitdelen. Kan je een smeuïg verhaal vertellen van hoe ze in het buitenland zelfs nu nog een poot aan de grond proberen te krijgen hoewel in de kleine dorpjes niet voor lang, vanuit eigen ervaring/observatie.
    Jezus als voorbeeld gelijk de Oosterse Boeddha zal ik altijd als baken in het duister aanhouden met meerdere inspirerende mensen ook enige die nu leven. Toevallig werd Boeddha ook onderweg geboren niet onderweg naar een volkstelling (die historisch niet bewezen is) maar naar het ouderlijk huis van zijn moeder om daar te bevallen volgens de gewoonte in die tijd (zo vertelt men ons). Ook de conceptie van Boeddha was Goddelijk gelijk bij de moeder van Jezus. Dus als je op zoek bent naar de nieuwe Verlosser dan zijn dat de dingen waar je naar moet kijken in de databases Of is het verhaal van Jezus zijn ontstaan en geboorte een copy en was die van Boeddha wel een origineel of ook een copy van eerdere illustere voorgangers. Of gebeurd er steeds hetzelfde als er een Spirituele Reus vereist. Vanuit de laatste optiek kan het wel mogelijk zijn dat conceptie kan plaatsvinden zonder dat er een man aan te pas komt . Ik sluit niets uit maar blijf wel een gezonde dosis skepticism houden anders zou ik achter alle Fanfares aanrennen en noot mezelf evalueren.
    Zonder inspiratie is het leven vlak en futloos. De kern die beide uitdragen is dat je het in jezelf moet zoeken volgens mij. Het Koninkrijk van God of het pad naar verlossing is in je toch? Als ik het goed herinner praat Jezus niet zozeer over de God Jaweh waar Numeri in dit artikel naar verwijst maar over zijn Vader/hogerzelf of de Goddelijke vonk in ons waarmee we ons kunnen verbinden. Helaas is het voor de meeste mensen niet duidelijk uit de boeken die we Bijbel noemen of de God van het Nieuwe testament en of die van Jezus wel identiek is met die van het Oude testament. Dat verbinden met laten we voor het gemak God noemen (wel zonder baard en Nike gymschoenen want ons beeld hangt af van de tijd waarin we leven ) kan altijd en overal plaatsvinden en hoeft niet speciaal op Zondag te gebeuren of achter iets aan te lopen te zijn. Het kan wel helpen/inspireren om in te zien dat er meer in ons zit dan we zelf voor mogelijk houden maar het pad zal je zelf moeten lopen door bewust ervoor te kiezen, alles op zijn tijd. Een van de vereisten welke je vaak tegenkomt is dat je bereid moet zij om alles los te laten. Kortom vrij van dogma’s die je een gekleurde bril geven waardoor niet volledig openstaat. Dat is een verdomd moeilijke truc ondanks dat vele zich geroepen voelen slagen er toch maar heel weinig als ik de geschiedenis bekijk. Zelf ben ik ook nog niet geslaagd dus ik zit nog op de school van het Leven. Niks mis mee het leven op aarde is een interessant tijdsverdrijf voor een Ziel.
    Bedankt voor je info.

    Ps
    Ik heb dat artikel over Milgram waar je in een ander comment naar vewijsde doorgenomen en een reactie erop geplaatst hoop dat je het gelezen hebt.
    Ik ga deze link ook lezen

    1. De hoofdpersoon Artaban in het verhaal ‘The Other Wise Man’ van Henry van Dyke, is dus niet echt gebeurd.
     Het geeft alleen goed aan dat we ons als mens niet ten koste van alles, direct moeten onderwerpen aan fenomenen die heilig zijn verklaard of voldoen aan een profetie. Zeker niet wanneer men daarbij de naaste medemens vergeet of laat vallen.
     De solidariteitsbeweging Artabana is een invulling voor de tekortkomingen van ons zorgstelsel. De accountant van Artabana Duitsland heeft berekend dat wanneer de wereld zou stoppen met premiebetalingen, alle zorgverzekeringen binnen een half jaar failliet zouden zijn, daar waar Artabana nog twee jaar kan blijven functioneren.

     Terugkomend op jouw reactie m.b.t. Milgram experiment; het gaat om de balans tussen goed en kwaad. Wat goed is of kwaad hangt af van iemands zienswijze. Dat is wat Karma zou moeten zijn: actie, werk, daad; lot of balans. Niet wat een autoriteit je verteld. Wat voor de een goed is, is voor de ander weer slecht. Absolute vrijheid is daardoor onmogelijk. Immers kan je vanuit je vrijheid in de weg zitten van andermans vrijheid. Een wel denkend mens is dan een heer in het verkeer en doet een stap terug.

     En hier gaat het vaak fout. De besturende macht weet hiervan misbruik te maken. De Cabal/elite/heersers weten precies dat zelfs onze hersenhelften in conflict kunnen raken en dat tegenstrijdige hersen delen in een looping (oscillatie) terecht komen met energieverlies tot gevolg. Omdat ‘de natuur’ streeft naar een zo laag mogelijk energieverbruik, moet zo’n looping worden onderbroken met als bijverschijnsel endorfine en lachen.

     Het is niet te hopen dat de mens aan het evolueren is. We blijven kopieen van onze halfgoden: vader en moeder, die op hun beurt ook weer zijn geschapen naar Gods evenbeeld, een kopie van het origineel van God. Van de kopie van het origineel weten we dat het de menselijke gestalte moet hebben. Wij zijn het levende bewijs…
     Dat de tijd sneller lijkt te gaan naarmate we ouder worden, komt doordat we steeds minder in het geheugen (hoeven) op (te) schrijven. Dan skip je sneller door het geheugen heen. Vergelijk het maar met een avondje stevig doorzakken. De volgende dag mankeert je geheugen niets. Je hebt door alcohol een bewustzijnsvernauwing gehad waardoor je niets hebt opgeschreven in dat perfect werkende geheugen. Op een paar grensgevallen na.

     Ouderen hebben minder gauw last van een emotionele rollercoaster, waardoor het rationele brein minder snel wordt geblokkeerd en de rust heeft om juiste keuzes te maken.
     Wat ik niet kan verklaren is waarom juist schoolverlaters in staat zijn om de meest geniale uitvindingen te doen. Misschien omdat de Cabal/elite/heersers de info op de scholen implementeren?

 2. Even wat gedachten uitwisseling zodat we elkaar weer wat kunnen aanvullen

  Dat verhaal heb ik gelezen en ik moet zeggen dat ik de stijl heel mooi vond en het goede inspiratie geeft. Het zou van mij dus best in de Bijbel mogen via Copy and Paste. Dat was ook mijn punt wat ik probeerde te maken hoe weet je wat historisch gebeurde en wat is morale inspiratie literatuur. En worden we niet gebruikt voor agenda’s door dit soort mechanismes niet alleen door de macht en El-ites maar ook persoonlijk gewin. Emotioneel gezien zou je meteen bij die club willen horen maar blijft het wel overeind als Rypke zijn speurneus erin steekt via de follow de money en welke krachten er spelen methode. Moeder Theresa bleek ook geen lieverdje te zijn en Het Rode Kruis komt steeds meer in opspraak. Kortom vaak hele goed bedoelende bijna heilige aanhangers als basis voor een top met een andere bedoeling. Rypke maakt genoeg rommel bij instellingen met Utopische visies zichtbaar.
  Kortom maak een promotie verhaal wat aanslaat en dan komen de volgelingen vanzelf.

  Je antwoord op het thema dat de tijd sneller gaat met ouder worden klinkt wetenschappelijk logisch.

  Over Absolute Vrijheid.
  Je hebt gelijk dat het onmogelijk is.
  Zolang er een creatie is al is het maar één atoom of een intelligent bewustzijnspunt zoals een ziel is Absolute vrijheid buiten het bereik. Het dichtstbijzijnde is een droomloze slaap hoewel je lichaam nog wel aan de regels voldoet. Zolang er een creatie bestaat is het enige Absolute dat alles erin met elkaar verbonden is.

  Over dat het niet te hopen is dat de mens evolueerd.
  Alles is evolutie en verandering. We evolueren van een kind naar volwassenheid op het lichamelijk vlak maar leren ook dingen erbij en de generaties bouwen op elkaars schouders. Anders zou het statisch/onveranderlijk en Absoluut zijn . We zijn ieder moment anders als ervoor. Het menselijk lichaam schijnt niet steeds dezelfde vorm en mentale vermogens te hebben gehad. Het is afhankelijk van wat je als startpunt neemt de vierduizend jaar van de Bijbel met Adam en Eva of verder terug schouwen . De “wetenschap” gaat van een behaarde aap naar behaarde holbewoner met weinig verstandelijke vermogen naar nu. Via stappen zoals Homo Sapiens en Sapiens Sapiens met een kale kop.
  Het naar Gods evenbeeld geschapen te zijn klopt maar is die God wel de Bron of een deel van een scheppende hiërarchie? Ik denk dat dit iemand die te vast aan de Bijbel klampt kan schokken dat is niet mijn bedoeling. Maar neem nu even het rommelen met DNA als voorbeeld. We zijn in staat om dus gelijk een God te creëren. Als we ome Bil Gates even als voorbeeld nemen en die maakt een nieuw soort mens of laat het maken. Zouden we dan na een paar eeuwen niet in een boek of via overgeleverde verhalen kunnen vernemen dat de mens naar het ideaal van God Bil geschapen werd? De Sumerische kleitabletten wijzen in de richting dat er in het verleden een upgrade was vooral op het verstandelijke vermogen. Er zijn parallellen met Prometheus, Lucifer en Enki die ons de vonk van verstandelijk vermogen gaven. Alle drie of Eentje onder verschillende namen in verschillende culturen werden door de Baas op het matje geroepen. Toen Enki zijn plan aan de Goden jawel meervoud uitlegde waren ze eerst tegen en zeiden dat ze zich niet als de Schepper (een hogere trap) moesten wanen en dat ze niet wilde hebben dat de mens tot op hun niveau kon evolueren. De oppergod Zeus pakte Prometheus aan. Er is een hele discussie gaande over hoe de bijbel vertaald is. Vooral of Elohim Goden of God betekent. Het is maar twee letters verschil maar maakt alles uit.

  Hoe Karma zou moeten zijn is een eigen invulling.
  Het principe van de uitwerking van Karma is op zichzelf neutraal en niet te corrumperen . Inderdaad zijn goed en slecht relatief. Aan kwaad zitten regelmatig goede kanten en aan goed slechte. Bad karma is alles wat niet in lijn met de Blauwdruk is of beter de Originele bron intentie. Als deze intentie er niet zou zijn dan zou de evolutie waarschijnlijk nooit zover gevorderd zijn en al snel de staat van chaos wederkeren.
  Je zou dit ook kunnen zien in het licht dat als deze start -intentie er niet was de Bron een sadomasochistische inslag heeft en zijn eigen plan tegenwerkt. Als voorbeeld je schilderd/creëerd/schept een Nachtwacht en als het klaar is je er met een verfroller met genoegen een paar dikke banen opzet. Of een timmerman die een tafel voor zichzelf maakt en er poten met verschillende lengte onder zet. Dat dus “Goed” over “Kwaad” (lees dat wat bedoeld was tegenover dat wat tegen deze bedoeling ingaat). zal overwinnen is dan een geruststellende gedachte. Via onze vrije wil en ego kunnen we soms de leidraad uit het oog verliezen. Als we daar dan een “negatieve” reactie op krijgen zijn we vaak vergeten waar het startpunt geworteld was. Het is een keten van interafhankelijke oorzaak en gevolg.

  OKI dokie dat was het.
  Groeten.

  1. De benaming ‘God’ is voor mij de verzamelnaam waaraan de hele wereld een ander imago aan probeert te hangen. God, Allah, JHWH, Jehova, Elohim, Prometheus, Lucifer, Enki, Aliens, Satan, de duivel en z’n ouwe moer. We mogen onszelf best wel onderwerpen aan wat we gewoonweg niet weten.

   Eerbied dienen we te hebben voor alles wat in staat is om te creëren. Dat ‘God’ een zelf programmeerbare schepping heeft gemaakt, zorgde automatisch voor de angst voor een backflash.
   Ook wij worden geleefd door angst en hebzucht, waarbij hebzucht eigenlijk ook angst is om iets kwijt te raken. Namelijk eigendomsrecht. Elke schepping is automatisch eigendom van de creator. Zelfs wanneer die schepping negatief is (schuld).
   Dus angst is eigenlijk DE tegenhanger van intelligentie die zich kan aanpassen aan nieuwe situaties; zelf lerend vermogen; zelf programmerend. Dat hoeft op zich geen evolutie te zijn.

   De mens is geen resultaat van een schitterend ongeluk, maar een voortschrijdende creatie. Zeg maar rustig recreatie. (kopie van evenbeeld)
   De mens probeert nu ‘naar de baas te happen’, door een kunstmatige intelligentie te creëren waar velen al bang voor zijn. Ik geloof dat God een vooruitziende blik had of in ieder geval letterlijk alle tijd had, om te zien dat dit niet goed zit. Chaos is een regelmaat waarvan de cyclus oneindig lang duurt…
   Wellicht dat God via een achterdeurtje onze firmware aan het updaten is om te voorkomen dat we onszelf een nieuwe zondvloed gaan aanmeten. En anders is het een gevalletje van ‘einde technische levensduur’.

   Wat betreft de vermeende evolutie “wetenschap” van een behaarde aap tot nu, is er niet veel verandert. Tegenwoordig zie je gender inclusieve vrouwen die met een facelift een kale poes bewerkstelligen, waarbij de Heugaveld zich verplaatst tot borsthaar. Kijk maar naar Sigrid Kaag. Haar gezicht staat altijd in een vraagteken.

   Overigens lijkt het me niet de bedoeling van Rypke, dat wij hier de rollen van ‘Buurman en Buurman’ op ons gaan nemen, dus laten we onze creaties wat korter houden:

   M A N D !

   A je to!

 3. Ik snap dat je de deur sluit en leg me daar bij neer. Als Rypke problemen heeft met onze gedachte uitwisseling op zijn site dan laat hij dat wel weten. Ik zal je gemoedsrust niet verder verstoren dat was niet mijn intentie. Je reageerde op mijn comment onder het artikel over Numeri met tekst en huiswerk over een fictie verhaal en met moraal lessen hoe we zouden moeten handelen. .Daar was het startpunt van deze keten van actie en reactie tussen ons.
  Ik ken buurman en buurman niet hoop dat het goed bedoeld is.
  Met dit korte antwoord kom ik jouw tegemoet met je verlangen om het kort te houden. Nog andere wensen waar je mij aan wil laten voldoen?

  Wat andere mensen doen zoals mens Kaag daar maak ik me niet zo druk om en oordeel ik niet over dat laat ik aan ….. over. Het is hun keuze zolang het maar niet stuift en besmettelijk is en het aan mij opleggen is het lang leve de vrijheid in keuzes. Het is een Groot spel waar we heel serieus in opgaan. Ik weet dat ik met mijn analyseren en relativeren soms de grond waar mensen denken stevig op te staan tot drijfzand kan maken. Ik doe het tegenwoordig alleen nog als ik een uitdaging krijg. Zoals een opiniestuk in de media en in de reacties erop. De rest laat ik met rust. Het enige wat ik honderd procent zeker weet is dat ik één van de manifestaties ben waarin de Kosmos zich tot uiting brengt.

  Groeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *