‘Het boek van de oorlogen van de HEERE’ (Numeri 21:14)

Embleem van Pruisen. De Pruisen zijn een door Teutoonse ridders uitgeroeid Slavisch volk, dat haar naam gaf aan die Teutonen/Duitsers

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. 

Vandaag in Numeri 21 lezen we dat ‘het boek van de oorlogen van de Heere’ in omloop was, toen de Bijbelschrijvers Numeri samenstelden. Het komt vaak in de Bijbel voor, dat de schrijvers verwijzen naar andere (oudere) boeken. Al eerder lazen we dat in de Bijbel verwezen wordt naar ‘het boek des oprechten.’ (Jashar) Oprecht kan hier ook ‘overeind blijvend in de strijd’ betekenen.

Dat oorlogsboek wordt in Jozua aangehaald, wanneer de Israelieten zich op hun vijanden wreken. Dit nadat hun HEERE/JHWH hun vijanden kapot bombardeert met enorme hagelstenen, en de zon en maan stil zet. 

De bewapening van Friese krijgers. Vreemd dat ze de schedel van een mens uitstallen…

Verdwenen volkeren
Zonder oorlog is er geen vrede, zolang mensen leven in de strijd om het bestaan, zie ook hoofdstuk drie van mijn hoofdwerk Liever dood dan Slaaf. Het moet bij de wederpartij eenvoudig niet meer opkomen om je aan te willen vallen. Daarom zijn alle grote naties tegenwoordig nog steeds tot de tanden bewapend.

In het dagelijkse leven geldt die strijd ook in het klein. Je moet beleefd blijven maar wel een stok bij je dragen. Als mensen je niet vrezen, walsen ze over je heen of ze maken een lachertje van je.

Winst of verlies in oorlog maakt het verschil tussen uit de geschiedenis gewist worden, of voortbestaan als volk en natie. Bedenk dat de Pruisen eigenlijk een Slavische stam in huidig Polen waren, maar die werden door Teutoonse kruisridders uitgeroeid. Vervolgens gingen die Duitse ridders zich Pruisen noemen. Het Pruisische leger kreeg op haar koppelriemen de tekst ‘Gott Mit Uns’..

De Picten bewoonden ooit de Shetland-eilanden tot de Vikingen kwamen. Hun DNA is volledig verdwenen, vervangen door Noorse nazaten en ze praatten daar tot voor kort een aan het Noors verwant dialect.

De Friezen waren in de vroege Middeleeuwen de naamgevers aan heel West Nederland, tot in Denemarken aan toe met haar ‘Noord Friese eilanden’… maar als volk zijn ze nu tot een provincietje teruggedrongen, waar ze ontdooien als het begint te vriezen. We hebben het als Friezen niettemin meer dan 2000 jaar als volk volgehouden, hoewel er archeologen zijn die de Nieuwe Friezen-theorie aanhangen…

In de volksverhuizingstijd, zouden de oer-Friezen verdwenen zijn, waarna de terpen door Angelen en Saksen werden overgenomen. Omdat hun kunst als de fibula’s meer overeenkomt met die van noordelijker volkeren.

Mijn ge-erfde Statenbijbel uit 1912, iedere zondag op Interessante Tijden

Succes in de oorlog tegen van goddelijke kracht
In de Bijbel kom je een keur aan volkeren tegen, die nu niet meer in naam bestaan. Zoals Moabieten, Kanaanieten. Het zwaard van het uitverkoren volk heeft daar- afgaande op de Bijbel- aan bijgedragen, de uitroeiing. In Numeri begint die uitroeiing op gang te komen, om bij Jozua op zijn hoogtepunt te raken.

De Bijbel – althans de boeken van Mozes- is dus niet 1 of ander ‘spiritueel’ boek dat los staat van de aardse realiteit. Pas na de komst van Jezus en door de brieven van Paulus wordt de Bijbel spiritueel in moderne betekenis, die van wereldverzaking zoals je dat ook bij het boeddhisme vindt.

Het Oude Testament beschrijft de keiharde realiteit waarin een volk moet overleven, die van oog om oog, tand voor tand. Dat het Uitverkoren Volk de Israelieten hun godheid HEERE/JHWH zijn kracht afmeet aan militair succes, we zagen dat al in (de weekpreek over) Exodus 15.Toen bezong Mozes de HEERE als ‘krijgsman’, nadat het leger van de farao was verpletterd in de Schelfzee.

De wagens van de farao en zijn leger heeft Hij in de zee geworpen. De besten van zijn officieren zijn verdronken in de Schelfzee. De watervloeden hebben hen bedolven, zij zijn als een steen in de diepten gezonken.

Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand.

HEERE werd hier in Exodus door Mozes beschreven als een bergbewonende god:

U zult hen brengen en hen planten op de berg die Uw eigendom is, Uw vaste woonplaats, die U gemaakt hebt, HEERE, het heiligdom, Heere, dat Uw handen gesticht hebben.

…Keltisch, de taal van het door Angelen, Friezen en Saksen naar het Westen verdreven Britse volk

Bijbelschrijver citeert ander boek
In Numeri 21 lazen we vorige week al dat de HEERE een plaag van gifslangen naar zijn eigen volk stuurde. Vanwege een ongehoorzaamheid. Hij houdt de kampdiscipline er in. Door een beeld van een slang in het kamp neer te zetten, kan iedereen van een gifbeet genezen die dat als talisman inzet.

Nu in Numeri 21:10 is het tijd geworden om als volk en leger op te breken, op weg naar Het Beloofde Land dat ze veroveren voor HEERE. De passage beschrijft de (strategische) omtrekkende bewegingen die het volk maakt. Vervolgens zien we dat de Bijbelschrijver een ander boek citeert, het ‘boek van de oorlogen van de HEERE’:

Toen braken de Israëlieten op en zij sloegen hun kamp op in Oboth. Daarna braken zij op vanuit Oboth en sloegen hun kamp op bij de ruïnes van Abarim, in de woestijn die ten oosten van Moab ligt, waar de zon opkomt.

Vandaar braken zij op en sloegen hun kamp op in het beekdal van Zered. Vandaar braken zij op en sloegen hun kamp op aan deze kant van de Arnon, die in de woestijn stroomt en uit het gebied van de Amorieten komt, want de Arnon is de grens van Moab, tussen Moab en de Amorieten.

Daarom wordt er gezegd in het boek van de oorlogen van de HEERE: Waheb in Sufa, en de dalen van de Arnon, en de helling van de dalen, die zich uitstrekt tot de nederzetting Ar en aan het gebied van Moab grenst.

En dan in Ieper de gevallenen gedenken in de Eerste Wereld Oorlog

Het boek des oprechten
In het Oude Testament wordt vaker door de Bijbelschrijver naar andere boeken verwezen, die verloren zijn gegaan. Zo lees je in 2 Samuel 1:18 al over ‘het boek des Oprechten’, waarin ook al wordt verwezen bij de oorlogen van Jozua 10:12-13.

Het gebeurde, toen zij voor Israël vluchtten en de helling van Beth-Horon afgingen, dat de HEERE vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat zij stierven. Er waren er meer die door de hagelstenen stierven, dan die de Israëlieten met het zwaard doodden.

Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!

En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.

En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël.

HEERE gooit dus zelfs met bommen op de vijand, als oorlogsgod voor de Israelieten, en de passage dat de maan en zon stil stonden komt uit ‘het boek des oprechten’. De Encyclopedia Brittannica stelt aldus:

Of uncertain etymology, Jashar may mean “victorious” or “upright.” The victory hymn that describes how the Sun and Moon stood still when the Israelites defeated the Amorites (Josh. 10:12–13) is ascribed to the Book of Jashar, as is the Israelite king David’s lament over the deaths of the former king Saul and his son Jonathan (II Sam. 1:17–27).

‘Oprecht’ betekent bij dan dus zoiets als iemand, die overeind blijft in de militaire strijd.

De geschiedenissen in Koningen en Kronieken eindigen wel eens met ‘die en die gebeurtenis, is dat niet geschreven in de boeken van…’ De schrijvers vragen dan naar de tekst in een verloren gegaan boek. Er moet dus ook een ‘boek van de oorlogen van de Heere’ hebben bestaan, wanneer de schrijver van Numeri dat citeert.

‘De scherpte des zwaards’ uitgebeeld in Eerste Wereldoorlog

Militaire adviezen van HEERE komen vaker voor
In Exodus 13 lazen we al, dat HEERE ‘ten koste van de farao geeerd’ wilde worden, Zijn reputatie wilde vestigen bij mensen, omringende volkeren. Hij lokte de oorlog uit om de vijanden van Israel te kunnen verpletteren. Ook lazen we al, dat Hij de Israelieten expres een omweg door de woestijn liet lopen. Zodat ze een directe militaire confrontatie uitstelden, en niet meteen terug naar Egypte zouden willen gaan:

Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was.

Want God zei: Anders zal het het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee.

Tot bij Koning David zien we dat HEERE optreedt als De Generaal en strategisch adviseur. Zoals in de interne oorlog tussen de twaalf stammen, waarbij David voor Juda strijdt, in 2 Samuel 2:

En het geschiedde daarna dat David den Heere vraagde, zeggende: Zal ik optrekken in eene der steden van Juda? En de Heere zeide tot hem: Trek op. En David zeide: Waarhenen zal ik optrekken? En Hij zeide: Naar Hebron.

David kan hier -volgens de Bijbel- net als Mozes direct met HEERE praten, als ware hij een profeet. En HEERE geeft hem strategisch advies om Filistijnen te verslaan, zoals ‘trek voorbij de Moerbezienboom,’ (2 Samuel 5:23-24) moerbeiboom genoemd in de Hernieuwde Statenvertaling…

David vroeg de HEERE om raad. Die zei: U moet niet optrekken; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen.

De Britse vliegers, met zicht op Jorwerd. Oorlogshelden?

Twee koningen verslagen ‘met de scherpte des zwaards’
Dat directe lijntje van David met HEERE, is opmerkelijk. Omdat we in de boeken van Mozes lazen dat er na Mozes niemand meer was die met HEERE kon spreken, als tot een vriend. Nu in Numeri 21 zien we dat twee koningen en hun stamvolken worden verslagen, Sihon en Gog. Die vallen de Israelieten aan, omdat ze hun de doorgang van hun land weigeren. Maar ze worden ‘geveld met de scherpte des zwaards’.

Nu citeert de Bijbelschrijver (Numeri 21:27) een buiten-Bijbelse bundel van ‘dichters’ om deze militaire successen te bezingen:

Daarom zeggen de dichters: Kom naar Hesbon, bouw en versterk de stad van Sihon. Want er is een vuur uitgegaan uit Hesbon,een vlam uit de stad van Sihon;
het heeft Ar van Moab verteerd, de bezitters van Arnons hoogten.

Wee u, Moab, u bent verloren, volk van Kamos! Hij moest zijn zonen als vluchtelingen, en zijn dochters in gevangenschap overgeven aan Sihon, de koning van de Amorieten. Wij hebben hen neergeveld.

Verloren is Hesbon, tot aan Dibon toe; wij hebben hen verwoest tot aan Nofat, dat tot aan Medeba reikt. Zo woonde Israël in het land van de Amoriet.

En om het land van Og de Koning van Basan in te nemen krijgt Mozes rechtstreeks advies van HEERE. Og trekt de Israelieten tegemoet, omdat hij niet wil dat zij door zijn land trekken. Maar dat leidt tot zijn totale uitroeiing met zijn hele volk:

Maar de HEERE zei tegen Mozes: Wees niet bevreesd voor hem, want Ik heb hem in uw hand gegeven, en al zijn volk, ook zijn land. U moet met hem doen zoals u gedaan hebt met Sihon, de koning van de Amorieten, die in Hesbon woonde. En zij versloegen hem, zijn zonen, en al zijn volk, zodat van hem niemand overbleef.

En zij namen zijn land in bezit.

De Tempel van Salomo waarnaar de Tempeliers zich vernoemden

Na achtste eeuw voor jaartelling geen militaire zeges meer
De meeste Bijbelgeleerden nemen nu aan, dat de boeken van Mozes in Babylonische ballingschap zijn geschreven, na 584 voor de christelijke jaartelling. Toen de twee koninkrijken van Israelieten opgeheven waren, die eerder door onderlinge burgeroorlog van elkaar waren afgescheiden.

Dat zou betekenen, dat het ‘uitverkoren volk’ na het tot stand komen van hun heilige boeken niet 1 militaire zege meer boekte. Alsof de ‘grimmigheid’ van de HEERE zich op het eigen volk had gestort. Wat Hij wel vaker plachtte te doen bij ongehoorzaamheid, zoals de gifslangen-passage toont uit het begin van Numeri 21.

Tien stammen van de twaalf stammen zijn al na de Assyrische verovering van hun koninkrijk (721 voor de jaartelling) volledig verdwenen, weggevoerd naar Noord Irak, en mogelijk geassimileerd. Alleen de stam van Juda en Benjamin bleven over, de stammen waar David deel van was. En die werden in 584 voor de jaartelling door de Babyloniers overwonnen en weggevoerd.

Ten onrechte wordt tot de dag vandaag Israel (twaalf stammen, nazaten van Jacob/Israel) dus gelijkgesteld met ‘het Joodse volk’. Dat is enkel de stam Juda, die in Diaspora ging toen de Romeinen ze het land uit gooiden. Waarna het Palestina ging heten.

Bizar dus, hoe een verzameling boeken van 1 volksstam in ballingschap en hun god JHWH de geschiedenis zo kan sturen. Ze wonnen nooit oorlogen na de verhalen over David en Mozes. Maar veroverden met hun verhalen wel de geest van miljarden mensen, die 1 vorm van de religies van Het Boek aanhangen. Israel werd door de Britten veroverd op de Ottomanen voor de stam van Juda, zodat het sinds 1948 weer zo heet.

Dankzij de eerdere Balfour Declaration. (1917) Komt daar de uitdrukking vandaan dat de pen machtiger is dan het zwaard, de ‘scherpte des zwaards’? Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Het boek van de oorlogen van de HEERE’ (Numeri 21:14)”

 1. Met een beetje penwerk kan je het nog voor elkaar krijgen dat de afkomst van de Friezen via één van de verloren stammen is verlopen. Dus Rypke laat een koperen staf in elkaar freubelen en voer de verloren stam weer naar huis. Den Haag blij en jullie weer vrij en ongebonden lekker woest en ongetemd de Fries/Viking uithangen. Of is dat alleen op clubdagen in de weekenden en gaan we dan weer op Maandag naar het kantoor en klimmen dan weer in de pen als wapen om van ons af te bijten.? Ik neem aan dat jij er geen veertig jaar over gaat doen maar ik houd de 40 symboliek die vaker terugkomt aan dus laten we het op 40 volle manen zetten. Met een beetje doorklunen moet dat wel lukken. Wel zwaarden en pennen meenemen plus een standbeeld van de provinciale Uber Fries/Vikingheld meedragen, bij Hoevelaken links af.! Dit artikel begint met de strijdbare Friezen te benoemen waarin het recht van de sterkste geldig is want anders wordt je niet serieus genomen volgens de tekst. Iemand met zelfrespect en een open vizier zonder dogma’s loopt zonder stok/wapen de hele wereld rond en vreest niets of niemand al wordt het je dood. Bange mensen maken clubjes/legers en trekken zich in hun gemeenschap terug met argwaan naar vreemden en hebben een gesloten vizier en gaan ook dood niet alleen op een natuurlijke manier. Het is maar vanuit welke hoek je de dingen bekijkt. Daarna komt de overstapt van de Friese strijders naar de strijders en oorlogen uit de Bijbel alsof er een relatie bestaat tussen deze twee. Je vergeet die perverse hobby van de voorhuiden van de vijanden te verzamelen te benoemen. In de oorlogen van vooral David was dat een item wat schijnbaar belangrijk genoeg was om vernoemd te worden volgens mij. Heb nooit begrepen wat daar nu het belang van was buiten dan iets wat met voodoo/zwarte magie of religieuze rituelen/overtuigingen te maken kan hebben (bron:King James Bible) Ik heb na het lezen van die Bijbelse teksten vaak zoiets als Obelix uit de strip verhalen van Asterix en Obelix. Ik denk dan “RARE JONGENS DIE STAMMEN EN HUN STAMGOD. ”

  Addertje onder het gras!!
  Waar schijnbaar iedereen overheen leest of het gewoon slikt met haak lijn en dobber is het volgende. Komt ie “Fasten your seatbelts and put your oxygen masks on”!! ​Als de Zon en de Maan eventjes een dagje op stoppen staan, een verhaal wat je ook bij de Hindus vind althans de Zon zeker weten . Zou het dan niet makkelijker geweest zijn om de aarde te laten stoppen met draaien? In dat geval hoef je maar één planeet/hemellichaam te beïnvloeden? Tenzij, nu komt de aap uit de mouw, de aarde in die tijd nog plat was net als tot nog niet zo lang geleden. Of een dobbelsteen met maar één kant bewoont, of ook een bal maar in ieder geval zonder eigen rotatie. Ik noem maar een paar zijstraten. Feit is dat je de Zon en de Maan niet kan stoppen als de aarde zou doordraaien, hooguit mee laten roteren met dezelfde hoeksnelheid. Zie je de puinhoop al voor je die daaruit ontstaat? De Zon zou dan met dezelfde hoeksnelheid mee moeten draaien. Als je de afstand van de Aarde naar de Zon pakt dan kom je op een omtreksnelheid voor de Zon uit op rond de 11000 km/s ruwweg. Waarbij de Zon dan ook nog eens de planeetbanen gaat doorkruisen. Het is maar een vraag die mij opvalt tussen al dat wapengekletter wat zelfs nu nog gemoederen bezighoudt terwijl dit punt nooit aan de orde komt. Gek hè, het zou eerder veel stof moeten doen opwaaien bij logisch denkende mensen. De Engelse Kroon voert hun stamvader schijnbaar naar David terug dus dat geknuffel met bepaalde Bijbelse stammen is wel te begrijpen.

  Als je de Teutoonse Ridders accepteert dan kom je als je de lijn aanhoud op de vijfde vertakking van de eerste Aryans. Kortom je komt weer in het Oosten en wel in India uit waar je zo lekker tegenaan kan schoppen alsof het je Nemesis is. Het heeft er vaak veel van weg dat je via voorkeur één bepaald segment van de totale Pizza wil eten en de rest in de afvalbak smijt. Of de rest in een zodanige context plaatst om jouw segment als het best verteerbaar te presenteren en al het andere in het absurde of belachelijke te trekken. Voorbeeld hoe je tegen Eckhart Tolle aankijkt/aanschopt. Je noemde zijn naam in een artikel of Blckbxtv. Ik heb het opgezocht en wat YouTube clips van deze man bekeken. Ik kan niet anders zeggen als, dat hij juist naar de kern van wat je niet bent op zoek is waardoor wat je wel bent overblijft . Het komt heel dicht bij wat Boeddha zoal verkondigde. Kan me voorstellen dat als je persoonlijkheid gekoppeld is aan trots via geografische of eender welke afkomst en iets afstoten als het niet in je religieuze kader past dat je daar problemen mee kan hebben. Echter als je je eigen kern “know thyself” wil blootleggen dan is deze methodiek één van de technieken om snel (racebaan)succes te krijgen. Niet iedereen op deze wereld komt uit Friesland is Protestants opgevoed, houd van strijd, of is een lid van een uitverkoren volk lijkt mij. Voor elke smaak is er spijs te vinden.

  Relativiteit tussen Oost Friezen en Friezen
  Ik heb ooit als beroepsduiker onder de tunnelsegmenten bij de aanleg van de verkeerstunnel onder de rivier de Eems in het Duitse stadje Leer gewerkt. Daar bleek dat de Ostfriesen zoals deze mensen genoemd werden als de Belgen van Duitsland gezien werden. Nu is de vraag waar begint dan West- Friesland is dat Noord-Holland en is dan ons Friesland ook Ostfries en moeten we onze visie van deze Friezen een beetje in het licht van onze Zuiderburen bezien?. Is er ook rivaliteit in deze etnische groep/stam?

  Groeten enzo.

 2. “Ten onrechte wordt tot de dag vandaag Israel (twaalf stammen, nazaten van Jacob/Israel) dus gelijkgesteld met ‘het Joodse volk’.”

  De protestantsekerk.nl (/thema/kerk-israel) voelt zich “Geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” en legt uit: “Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. ”

  Interessant in dit verband:
  Google Translate vertaalt “onopgeefbare verbondenheid” als “unbreakable connection”, maar “onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël” als “unrequited bond with the people of Israel”.
  “Unrequited” betekent “onbeantwoord”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *