Boeren op veen waterboarden, burgers 20% minder drinkwater

PvdAgricultural University

Het Rutte-regime wil het grondwaterpeil bij boeren op veen in Het Groene Hart en Friesland tot 20 centimeter onder het maaiveld brengen. Dat zou 1 Mton CO2-reductie bewerken per jaar.

Daarmee komt de hier drie-en-een-half jaar geleden gedane voorspeling uit, dat veenboeren gewaterboard gaan worden voor CO2-politiek. Er zou 4,7 Mton CO2 per jaar uit veenweides oxideren. De Eurosovjetunie implementeerde voor dergelijke programma’s al een programma voor Carbon Farming met LIFE+-subsidies. Daar profiteerde Wageningen UR van met ondermeer Rabobank en Friesland Campina.

De maatregel komt in een pakket aan watermaatregelen die I&W-topambtenaar Jaap Slotemaker op 15 december uitlegt voor Klimaatadaptatie Nederland. Daarin wordt ook voorgesteld dat burgers en bedrijven 20 procent minder drinkwater mogen gebruiken. Dat zou nodig zijn om verdere massa-immigratie te faciliteren naar 19 miljoen inwoners in 2035.

Uit rapport Eurosite, de geschatte emissies uit veengrond

20 centimeter onder maaiveld optimum
De maatregel tegen de boeren om het grondwaterpeil tot 20 centimeter onder het oppervlak op te hogen staat verpakt in een Kamerbrief van Mark Harbers van 32 kantjes, waarmee Harbers de Tweede Kamer later informeerde dan dat de Telegraaf er lucht van kreeg. Op pagina 21 lees je:

We bewegen toe naar een grondwaterstand van 20 cm tot 40 cm onder maaiveld, afhankelijk van de bodemcompositie, omstandigheden van het watersysteem en de behoeften van het gebied. Hiermee wordt bereikt dat bodemdaling wordt geminimaliseerd en uitstoot broeikasgassen wordt gereduceerd.

Dat wordt als volgt gemotiveerd door het Rutte-regime:

Voor laagveengebieden is de inzet, overeenkomstig met de Veenweide strategie, gericht op een reductie van de CO2-uitstoot van 1 Mton CO2-eq in 2030, verdere reductie richting 2050 conform het Klimaatakkoord20 en op minimalisatie van bodemdaling. In de praktijk wordt in grote delen van het veengebied gestreefd naar een zo hoog mogelijke grondwaterstand tussen de 20 tot 40 cm onder maaiveld.

Uit veldexperimenten blijkt dat de huidige landbouwpraktijk goed mogelijk is bij een peil van 40 cm onder maaiveld. Een peil van 20 cm onder maaiveld wordt door het RLI gegeven als optimum voor reductie van uitstoot van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas

Het onmogelijk maken van de huidige bedrijfsvoering uit naam van de CO2, formuleert de ambtenarij van het Rutte-regime zo:

Wanneer het peil van 40 naar 20 cm onder maaiveld beweegt, zal de huidige landbouwpraktijk steeds meer beïnvloed worden en zullen extensivering en aangepaste teelten onderzocht moeten worden.

Betaald door Provincie Friesland

Er zouden ook 5 tot 10 % van de laagst gelegen polders voor waterberging gereserveerd moeten worden. Die stap zou nodig zijn voor de ‘duurzame ontwikkeling’ uit de Nationale Omgevingsvisie en de Agenda 2030: Toekomstige Generaties en ‘de klimaatverandering’: (droge zomers).

Vanuit toekomstige mogelijkheden/scenario’s in plaats van huidige behoeftes redeneert de ambtenarij naar keuzes voor het heden:

De economische schade als resultaat van de droogte in 2018 is geschat tussen de 900 en 1.650 miljoen euro. Deze schatting is nog exclusief schade aan gebouwen, infrastructuur en natuur. Extreme zomers (zoals die in 2018) zullen in 2050 mogelijk twee keer zo vaak voorkomen, naar schatting eens in de 15 jaar. Deze droogte noopt enerzijds tot het zuinig omspringen met water en anderzijds tot transities

De autochtone bewoners van Nederland moeten 20% minder water gebruiken, zodat het Rutte-regime de massa-immigratie kan blijven faciliteren naar 19 miljoen inwoners, zo lezen we (tussen de regels) in de brief die Mark Harbers op 29 november naar de Kamer stuurde. Die bevolkingsgroei wordt daar als natuurverschijnsel gepresenteerd in plaats van politieke keuze van het Rutte regime.

Daarnaast neemt de drinkwatervraag in de komende decennia toe als gevolg van economische groei en de verwachte bevolkingsgroei van 17,5 miljoen naar bijna 19 miljoen inwoners in 2035.

Het maaiveld ligt meter hoger dan verderop

CO2-bankieren
We zien verder: Een reeds tien jaar geleden door Wageningen UR, Milieufederaties en Commonland uitgedokterd idee met CO2-banken, komt na regionale proefprojecten terecht op rijksniveau om dan dictaat te worden. Met Meindert Smallenbroek aan het roer van de Unie van Waterschappen, die met Diederik Samsom nog amicaal omhelsd op de foto ging nadat ze het ‘Klimaatakkoord’ (dictaat multinationals, ngo’s en ambtenarij) hadden bekonkeld.

Samsom is nu de rechterhand van Timmermans. Smallenbroek is de RVO-ambtenaar die eerder voor het SER Energieakkoord van Ed Nijpels en Wiebe Draijer de 73 miljard euro subsidies uitdeelde aan zonnefarms, windfarms en het stoken van bos.Nu mag Smallenbroek van hun leugenachtige en corrupte overheid het oeroude instituut van de waterschappen corrumperen voor CO2-politiek.

De redenering luidt, dat veengrond minder snel inklinkt bij hogere grondwaterstanden, zoals het Platform Slappe Bodems al sinds 2002 agendeert. Dat is op zich juist, maar niet overal geldig en hier zit de crux. Was de grond werkelijk overal aan het dalen door veenoxidatie, dan zou je voor een perceeltje bouwgrond in Nieuwkoop niet een miljoen euro hoeven betalen.

Het is dus een nieuw ‘groen’ instrument om boeren te kunnen waterboarden, naast ‘stikstof’…

Men stelt vervolgens dat er CO2-emissie bespaard zou worden via vermeden veenoxidatie. Wageningen UR is de producent van het meest geciteerde getal voor de landelijke CO2-uitstoot van veenoxidatie per jaar. Dat ligt op 4,25 Megaton (extrapolatie van 11 mm bodemdaling per jaar, en 22 ton per hectare), gelijk aan een flinke kolencentrale, en is gebaseerd op het werk van Jan van den Akker.

De Kamerbrief noemt nu een schatting van 4,7 Mton CO2-equivalentenen citeert  een dode link van het PBL om daar een schade van 2 miljard euro aan te verbinden.

Zie je wel, nog meer lastenverzwaringen…

Hoe exact dat getal is, daarover ging mijn ‘Drain the Swamp‘-artikel na een bezoek aan Nieuwkoop in het Groene Hart. Die blijkt de enige bron voor schattingen over CO2-emissies uit veen, gebaseerd op de extrapolatie van data uit 1 proefveld (Zegveld) in het Groene Hart. Omdat dit getal zacht gezegd nogal gebrekkig is onderbouwd, zie je hier in Friesland die Wageningen UR mensen met vliegtuigjes overkomen, die boven veengrond de CO2-uitstoot ‘monitoren’.

Zodat ze met een belastend getal naar boeren kunnen komen.

De Telegraaf 22 november

Klimaatslim boeren op veen
Daarnaast is een CO2-uitstoot van 3,5 miljoen Mton in omloop die van de veestapel afkomstig zou zijn, waarschijniljk in elkaar gedokterd door Hans Blonk, van Blonk Consulting. Die zou ‘gereduceerd’ moeten worden, lees ‘mensen moeten ingekrompen en uitgeknepen worden’. Want dat is waar CO2 in de praktijk, de consequenties voor staat, voor het afknijpen van mensen, niet voor de intenties van ‘het klimaat’.

Wageningen UR staat al met de ‘oplossing’ klaar, Climate Smart Agriculture’, in 2019 nog proefproject en straks gedwongen winkelnering voor honderden euro’s lastenverzwaring per hectare: Klimaatslimboerenopveen.nl. Drainage met water op je land installeren of een ‘lisdoddeproject’: Moeras maken.

Intussen is er ook de Rabo Carbon Bank bij gekomen van Barbara Barbaarsma, om als CO2-compensator op te treden. Kun je als bedrijf CO2-kredieten ter compensatie opkopen, die ze dan doorsluizen naar boeren om hun land minder productief te maken via verzomping. En vanuit de Europese Commissie is op dit beleid ingezet onder de term Carbon Farming, met subsidies uit de Green Deal van Kabouter Timmermans.

Dat je landeigenaren betaalt om hun land onder water te zetten, zodat het veen daar niet zou oxideren. Dat leveren van gebakken lucht op papier, noem je dan ‘ecosysteemdiensten’…Wageningen UR is weer LNV-Ministerie/Food Valley = Unilever/DSM (Edith Schippers, Feike Sijbesma) = World Economic Forum. Uiteindelijk blijft alleen de grootschalige agribusiness bestaan, de boerenfamiliebedrijven worden door het Rutte-regime de nek om gedraaid.

Zo deed Stalin dat al voor de Revolutie en Collectivisatie…Dat heet nu ‘de transitie’…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *