“Stam van het zuiverste Germaansche bloed”….

De literatuur voor vandaag

Afgelopen week kreeg ik een onbekommerd racistisch werkje in handen over mijn eigen stamvolk, die ‘Noordrasmensch’: ‘Friesland, Friezenland’, van de fotograaf Ir Willem Frederik van Heemskerk Ducker en SJ Van der Molen, uitgegeven bij uitgeverij Hamer in Den Haag ‘voor de Volksche Werkgemeenschap’. Dat was de uitgeverij van de Nederlandse tak van de SS.

We lezen dat juist de geroemde Friese vrijheidszin- een genetisch trekje- onze ondergang werd, waardoor we bijna al onze gebieden verloren. Zodat bijna geen Fries zelfs weet dat het Noord Friese Busum, nu Sleeswijk Holstein, ooit van ons is geweest:

“Aan het op den spits gedreven individualisme, aan tot wanorde ontaarde vrijheidsliefde, aan onverzoenlijkheid is de Friese Vrijheid ten onder gegaan.” 

Busum, Fries restaurant

Nord Friesland was van ons…
Het boek met foto’s is een nieuwe kostbare aanwinst, met observaties over het beestje ‘De Fries’, die overeenkomen met observaties uit minder besmette periodes. Of je nu nazi bent of je leefde in de Romeinse tijd of de negentiende eeuw: Als je in verschillende tijdvakken het zelfde waarneemt, zoals de stijfhoofdigheid, dan is dat een genetisch trekje van een volk. In ons geval, De Friezen, spreken we over een volk dat haar periode van expansie al eeuwen geleden inruilde voor een periode van gebieds/machtsverlies en krimp.

Het SS-boek Friesland, Friezenland geeft voor dat verlies een biologische oorzaak, gelegen in de aard van het beestje. De Hamer van de uitgeverij stond voor hamer van Thor uit de Germaanse mythologie.

Toen het onderzoek voor mijn Meisterwerk over de Natuurlijke Historie van de Friezen en hun Friezenland- Liever dood dan Slaaf– nog in de kinderschoenen stond, bezochten we Busum met een stel West Friese vissers.  De uitgang ‘um’ doet al vermoeden: Dat is een Noord Friese Friese plaats, een garnalenvissers-stadje. Ondergetekende zegt ook vaak ‘uhm’ als hij optreedt bij een nieuwsprogramma. Komt ook door mijn Friese komaf

Maar voor dat Friese in Busum had ik toen nog minder oog dan voor de visserij.

Busum ligt aan de Noord Friese Waddenkust, waar de meeste provincie-Friezen nog nooit van hoorden. Daar liggen eilanden als Sylt, Amrum en in het Deense deel nog Romo. Op Sylt vind je het Morsumer Klif en Morsum, wat al even Fries klinkt. Ook heb je daar de zogenaamde Halligen, originele terpheuvels zonder bedijking op de Wadden en in de zoutmoerassen. Zoals de hallig van Nordstrandischmoor die in Liever dood dan Slaaf belandde.

Friese bouwstijl

Bij de Noord Friese Eilanden is nog beter te zien, dat de WaddenZEE een recent fenomeen is. Dankzij de laat-Middeleeuwse stormvloeden spoelde daar de veenbodem weg, en veen kan alleen groeien op zoet water. Oftewel, wanneer er land is en geen zout water binnen dringt. De meest ingrijpende vloed was de Grote Mandrencke uit de veertiende Eeuw.

Ondergetekende had in zijn jeugd nooit geleerd of gehoord, dat Friesland veel groter is dan de provincie. En dat Friesland dus eigenlijk het gehele Waddengebied betreft, en dat wij een veel diepere historie hebben. Dat ‘hee dat wist ik niet’-moment kwam pas na een trip als leerlingvisser vanuit Husum (Ost Friesland) samen met Wieringer garnalenvissers langs de Noord Friese eilanden, en het Friese eiland Helgoland.

Vakantiewoningen krijgen een ‘Friesische’ aanblik op Sylt

Het meest opvallend is de bouwstijl, die ze aanhouden en die ze ‘Friesisch’ noemen: Traditioneel met ronde rieten daken. In provincie-Friesland zie je dat nauwelijks, de bouwstijl vind je nog het meest op het West Friese eiland Wieringen.

Misschien kwamen daar de Friezen vandaan, die door hun handelsvaart en contacten in de vroege Middeleeuwen de Noord Friese eilanden hun Friese karakter gaven.

Friese bouwstijl op Sylt

Phriso pro libertate mortem appetit
De afgelopen jaren haalden we de schade Fries-geografische kennis in. En dan zie je dat die Noord Friezen soms meer het ‘Fries zijn’ etaleren en respecteren dan de provincie-Friezen hier. Al was het maar als toeristisch dingetje. Terwijl die kennis er al eeuwen was. Ik lees nu een boek uit de jaren ’40 vorige eeuw, “Friezen, Friezenland” met een heerlijk onbekommerd racistische inslag.

Hier staan de Noord Friese Eilanden wel opgenomen met van die Gothische letters. Op bladzijde 45 wordt Fries taal- en volkskundige Johan Winkler instemmend aangehaald, over ‘de schoonheden van het Friesche ras:

Huid en haar vertoonen, onder alle Germaansche volkeren almede het sterkst de eigenaardige Germaansche kenmerken.

De Noord Friese Eilanden

Op bladzijde 70 lezen we over de Friese vrijheidszin, als oer-Germaanse eigenschap:

Is het een wonder, dat bij een stam, die zoo gehecht was aan zij oud-Germaansche volksrechten, de vrijheidszin zeer krachtig ontwikkeld was? Wie kent niet het fiere woord: “Lewer dod als Slaw”? Het is gegrift in het in het voetstuk van een beeld van den Vrijen Fries dat te Hartwarden is geplaatst ter herinnering aan den vruchteloozen strijd der Butjadinger Friezen tegen den Oldenburgsche hertog bij de Hartwarder landweer, in 1515.

Busum, Tupac heeft een Friezin geschaakt

De dertiende eeuwse Fransiscaner monnik Bartholemeus Anglicus, nam die vrijheidspreuk over de Friezen al in de mond: Phriso pro libertate mortem appetit. Dat betekent: De Friezen zijn Liever dood dan onvrij..

Voor de vrijheid zetten zij hun leven in en zij willen liever sterven dan geknecht zijn.  Vrijheidszin spreekt ook uit het Sylter volksrijmpje: “Frii is de Feskfang, frii is de jaght, frii is de Strondgang, frii is de Naght, frii is de See, de wille See, en de Hornemmer Rhee.”

Vrijheidszin, welhaast ontaard in ongemanierdheid, kenmerkt ook hetgeen van den Sylter strandvoogd Taken (omstreeks 1700) wordt bericht,  namelijk dat hij op de bank in zijn woonkamer bleef liggen wanneer de landvoogd hem bezocht, om vooral niet te laten zien dat hij iets te zeggen had.

Friese bouwstijl op Sylt

Je bederft het eigen succes door de zelfde eigenschappen
Verderop lezen we dat de Friezen zelfs een te grote vrijheidszin kenden, en dat die ons de das om deed. Zodat we de meeste van onze gebieden kwijtraakten. En verrek, je herkent er zowaar iets van de eigen aard in: (blz 71)

Wat de Oostfriesche kroniek omtrent Focke Ukena bericht, die heldenmoed bezat en groote daden verrichte, hoewel hij door zijn trots, zijn aanmatiging en zijn eigenzinnigheid zooals de meeste mannen in Friesland steeds het groote dat hij uitvoerde of nastreefde, geheel of gedeeltelijk verwoestte of bedierf”, geldt voor vele Friezen…

Niet zelden ontaarden vrijheidsliefde en zelfbewustzijn in de zin om te “striden”, om gelijk te willen hebben, in koppigheid en stijfhoofdigheid, waaraan het eigen levensgeluk en dat van anderen werd opgeofferd. De Friesche geschiedenis, de Friesche letterkunde, doch ook het Friesche leven van heden geven daarvan vele voorbeelden te zien.

Aan het op den spits gedreven individualisme, aan tot wanorde ontaarde vrijheidsliefde, aan onverzoenlijkheid is de Friese Vrijheid ten onder gegaan.

Op Wieringen vind je een zelfde bouwstijl, maar nauwelijks in provincie-Friesland

Dat is de aard van het beestje. Net schreef ik assistente Wenda van regisseur Steven de Jong nog deze mail, die ik beter niet kon sturen, uit een onbedwingbare behoefte:

Helaas heb ik Steven de Jong mijn meisterwerk Liever dood dan Slaaf opgestuurd als inspiratie met locaties voor de film: Daarvan gaf hij bij de premiere- waar ik vrijwillig als ridder optrad- te kennen dat hij het zelfs niet had ingezien ‘ik krijg zo veel’..

Het bleek een ondankbare lul van een vent die zich ten onrechte blijkbaar van alles inbeeldt, terwijl hij nuchter gezien tenenkrullende B-erger-films maakt. Dus kreeg ik spijt

De film Grutte Pier was bij eerlijke nabeschouwing ook treurig slecht, met wat misplaatste platte seksscenes om als kinderfilmmaker eens stoer te lijken, en dus wil ik dat dure boek (65 euro) graag terug. Want ik maak er liever mijn eigen lezers blij mee

Wanneer ik in Hartwerd langs de Middelzeedijk rijd kan ik het wel ophalen per zoete inval, hij mag het ook terugsturen naar

Rypke Zeilmaker
HR Vierstrastritte 31
8525 EV Langweer

Met Grutte Pier op de foto als wachters

‘Den oorspronkelijksten Germaanschen aard’
Dan zeg je wel wat je denkt uit een onbedwingbare behoefte, het bleek een onsympathieke lul en eigenlijk was de film totaal kut, maar het landt meestal niet goed. Het gaat je er dan enkel om eens te zeggen wat je vindt. We vervolgen het citaat uit ‘Friezen, Friezenland’:

Terecht schreef de Oostfries dr.H.Reimers voor enige jaren over het lot der Friezen: Dat het een stam van het zuiverste Germaansche bloed en den oorspronkelijksten Germaanschen aard niet beschoren was in een eigen krachtig volksbestaan het beste van zijn wezen tot bloei te brengen, is niet zonder eigen schuld geschied.

Reimers stelde dat ‘vele goede uren aan doorgedreven eigenzinnigheid en ijzeren trots’ werden verkwanseld. In het Duits klinkt het dan nog het beste:

Das beste, was ein Freiheitsvolk mit solchen Ueberlieferungen der Welt und den Volkern germanischen Stammes zu geben hatte, ist unverwirklichtes ideal geblieben.

Het eindadvies van beide auteurs is dan ook het volgende:

Ook dit is een der zijden van de tragiekd welke het Friesche leven, van de eenling en van de gemeenschap, steeds gekenmerkt heeft. Zelfkennis, besef van de mogelijkheden doch ook van de grenzen van het eigen wezen, kunnen hier alleen uitkomst bieden.

Dat de Volksche Werkgemeenschap van dit raszuiverste der germaansche volkeren die boodschap nog even in de oren knoopt.

Duitse toeristen in Busum

Sneue verhalen over Afke’s Tiental…
Zo zijn we dus door eigen schuld onze gebieden kwijt geraakt, overvleugeld geraakt. Misschien dat de Friezen daarom een overwonnen volk zijn geworden, overvleugeld door Holland, (eerder West Frisia) de Friese Ommelanden kwijt aan de stad Groningen, en de rest bezet door de Duitsers. Zodat Friesland vanaf 1903 bekend raakte als ontwikkelingsland, dankzij de roman Afke’s Tiental: Over het armzalige boerenhuttengezin met tien kinderen van Nienke van Hichtum, getrouwd met socialist Jelle Troelstra.

Een sentimenteel huilverhaal over een arme moeder die haar kinderen brood met gesuikerde aardappel laat vreten. In plaats van stoere ridderverhalen over elkaar bevechtende Friese clans, Vikingverhalen over onze handel op Haithabu, Oera Linda-legendes over onze afstamming van de hogere beschavingen van Atlantis..

Heiploeg van P&P uit Katwijk

Door die merkwaardige combinatie van minderwaardigheid en grootheidswaan zijn moderne provincie-Friezen mogelijk ook geen ondernemers. Zie ook de visserij: De garnalenvisserij wordt gedomineerd door Klaas Puul uit Volendam en P&P uit Katwijk, die ook op Busum hun loodsen hebben en de handel beheersen.

De meest succesvolle provincie-Friese onderneming is een door een Beiers bedrijf overgenomen handel in energiesubsidies; Groen Leven. Veel talentvolle Friezen gingen in Diaspora, de ondernemende Friezen trokken weg voor werk en studie. Gisteren werd ik door een Canadees geinterviewd, die vertelde hoeveel succesvolle boeren daar van Friese komaf waren.

Teveel talent met ondernemerszin is mogelijk weggetrokken, afgelopen eeuwen, zodat we Afke’s Tiental-Friesland werden, met een absurd hoog aantal mensen dat PvdA stemt: De Partij van de Afgunst, En Friezen die nog geloven dat de VVD een partij voor ondernemers is, in plaats van multinationals…

Morsumer Klif op Sylt

De leerstoel Fries aan de Universiteit Groningen werd nu ook al opgeheven.  Goffe Jensma zijn leerstoel Fries in Groningen is uitgekleed tot woke-opleiding voor Diversiteitsmanagement toen Jensma daar bij zat. Niemand werd door hem geinspireerd om Fries te studeren. Jensma beet mij per email nog toe dat hij ‘wel gelooft in de klimaatcrisis en groen stemt.’

Dat is dan een hoogleraar Fries geweest, iemand met zo weinig waarheidsliefde. Je bent geen Fries, wanneer je ‘gelooft in de klimaatcrisis’ en stemt voor een technocratische tirannie… Dan ben je een amorele meeloper en intellectueel lui/oneerlijk.

Bij het Fries historisch archief Tresoar hangt de woke-vlag uit. De Ried fan de Fryske Beweging bestaat uit de PvdA-of-erger, zij roepen achter mijn rug om dat ik ‘extreem rechts’ zou zijn. Oftewel, extreem goed, want Links werkt altijd averechts.

Wees wijs met Frisia (waddengebied is Friezenland)

…Zijn er nog wat schenen over om tegenaan te schoppen? Na ‘Friezen, Friezenland’ weet je nu zeker: Daar kan ik niets aan doen, het zit in onze aard. Kijk naar mijn jeugdfoto, ik had zo bij de Jugend gekund, als loot van het zuiverste Germaansche Rasch. Je kunt een Labradorhond niet tegenhouden als die water ziet. Dan moet ie er in. Mea Culpa.

Zo zit dat in onze natuur, uitgelegd in www.lieverdoodanslaaf.com

6 Replies to ““Stam van het zuiverste Germaansche bloed”….”

   1. Slim antwoord dat moet ik je nageven.
    Ben je wat je denkt of verkoopt aan de buitenwereld of hoe je gemiddeld waargenomen wordt?
    Ik denk dat genetisch onderzoek de zuiverheid van de stam kan uitvogelen. En als het blijkt nog heel zuiver te zijn ga je je dan net als in de Harry Potter films als een hooghartige Pure Blood gedragen? En ga je dit dan ook als propaganda wapen gebruiken? Trots is volgens jouw Bijbel één van de valkuilen of zonden. Als je net als ik op meerdere locaties in Nederland gewoond hebt en in heel Nederland gewerkt hebt dan zie je in dat mensen eigenlijk een Slaaf van hun eigen vakjes denken zijn. Ik hoop of wens eigenlijk dat je in dit leven het concept van reïncarnatie nog kan aanvaarden en ooit een goede helderziende tegen het lijf loopt waardoor je het inzicht krijgt dat de kern van wat nu Rypke heet en zich met een bepaalde stam of plek associeert in werkelijkheid veel breder is.
    Als ik je artikelen lees zit je eigenlijk in een soort identiteits speurtocht. Deze schommeld heen en weer tussen de Pagan Fries/Germaan /Viking en de overwinnaar het Christendom met jouw uitdrukking over de Bijbel. “De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest.”
    Kortom je slingerd tussen deze twee uitersten heen en weer en weet eigenlijk niet waar je nu bij wil horen.
    Echter met de nodige humor zou ik als ik de staf van Mozes zou bezitten deze graag laten omsmelten om een standbeeld van Grutte Rypke en Grutte Sietse Bergsma te laten maken. Julie staan op de barricades in een apart hoofdstuk in de geschiedenis. Kortom je bent anders als ik en toch zijn we samen het totaal. Veel succes met je zoektocht.
    Of je een Fries bent of niet als je in bepaalde trends getrapt bent, is natuurlijk zwart wit denken het laat zien dat propaganda zelfs een “uitverkoren” vrijzinnig volk om te tuin kan leiden.
    Groeten aan Grutte Rypke.

 1. In hoever laten we deze landverraders nog hunnie gang gaan . Weet zeker dat het mannelijk testosteron al jaren geleden , met het landelijk vaccinatie plan bewust is bewerkt . einde vikkings en grote stoere Germanen .met stoere botopbouw en sterke nekken, Heerlijke brede schouders ,waar je je als vrouw in kon verstoppen en veilig voelde, wat is het toch een vies complot ..ieder trapte erin . totaal karakter loze lange enge dunne sprietjes hebben ze gekweekt . Zo dit wilde ik toch effe gezegd hebben .Warme kerst groet van knappie uit almere

 2. Het is niet voor niks dat Paulus aan Timotheus het advies gaf: om geen aandacht te schenken aan eindeloze geslachtsregisters, welke alleen maar discussies geven, waardoor er wordt afgeweken tot ijdel gepraat.
  Dat geeft alleen maar verdeeldheid. Het is een wijs man die een goed advies ter harte neemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *