Batman bindt de strijd aan met klimaatmaffia…

Batman, geen dwergvleermuis of hoefijzer, ik hou het op een laatvlieger

Het misschien wel grootste dierlijke slachtoffer van de klimaat- en energietransitiemaffia in Nederland is de vleermuis. Batman blijkt niet alleen het voornaamste dierlijk slachtoffer van windmolens. Hij wordt door de ‘Transitie Gebouwde Omgeving’ – de versnelde hyperisolatie van huizen- massaal levend begraven bij isolatie van spouwmuren en zijn leefgebied verdampt bij ‘verduurzaming’ van de woningvoorraad.

Daarom mogen vleermuisbeschermers nu de Raad van State adviseren over een gedragscode bij woningisolatie, die ‘bewezen effectief’ zou zijn. Houdt Batman zo de klimaatmaffia tegen? De prijs is nu dat vleermuisclubsleugens moeten onderschrijven die hun eigen doelstellingen ondermijnen zoals dat ‘de energietransitie’ klimaatopwarming zou tegengaan, en dat dit beleid gunstig zou zijn ‘voor beschermde diersoorten.’

..Vleermuis-flyover bij Centrale As

Vliegende korenwolven..
Wie maakt zich nu druk om wat vleermuisjes, zo kun je denken. Ze hebben een hoog Korenwolf-gehalte, en veel vrouwen vinden ze eng/vies. Ik ben gek op Batman, die zijn eigen charme heeft zo in het rond jagend op een zomeravond, de motten opvretend. We leven hier in een Jaren ’70 wijk op het Friese platteland, waar je dankzij de bouwwijze met de dakpannen nog veel musjes hebt en vleermuizen.

Met enige regelmaat raakte er hier 1 in huis verdwaald. Geweldig. Zo niet in de hoofdpijnhuizen, dicht-geïsoleerde transitiekazernes die bij ‘verduurzaming’ ontstaan.

Met de ‘transitie gebouwde omgeving’, het convenant voor rentseeking (wetten installeren waardoor je bedrijfstak giga gaat verdienen onder staatsdwang) dat de UNETO-VNI en hun overheid met elkaar sloten aan ‘klimaattafels’ gaat juist zulk habitat op de schop. Geen enkel kiertje blijft ongedicht.

Huismus, je had vroeger ook mussenvallen en menig kind schoot er met luchtbuks op

Bedenk ook wat die ‘transitie’ met monumentale panden gaat doen… Dat bewustzijn blijkt ook in te dalen bij de vleermuisbeschermers van Stichting Sevon. Zij waren als adviseurs door de Raad van State gevraagd om hun zegje te doen over een nieuwe gedragscode over vleermuisvriendelijk isoleren. Op 23 januari stelden zij:

Door spouwmuurisolatie zijn vele kraamkolonies al gedood en hebben sommige gebouwbewonende soorten hierdoor een negatieve populatietrend.

Zoals in de antwoorden van de Zoogdiervereniging te lezen is, zijn niet alleen de compenserende maatregelen veelal niet bewezen effectief, maar heeft ook de toepassing van een endoscoop voor het kunnen uitsluiten van exemplaren of het uitsluiten van het gebruik van de spouw door vleermuizen een experimenteel karakter. Deze methode geeft tot op heden dan ook geen zekerheid.

Daarmee is het dan ook niet zeker dat er geen verbodsbepalingen worden overtreden, waarin dan ook veel parallellen te trekken zijn met de uitspraak van de ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853.

Raad van State

‘Bewezen effectief’
Op die zaak van de Raad van State van vleermuisclubs tegen een Gedragscode van de Vereniging Brede Stroomversnelling (lobbyclub voor transitie-inkomsten huurcorporaties en bouwmaffia) komen we zo terug. Laten we nu allereerst wat bewijzen opstapelen, dat de energietransitie en klimaatmaffia uitsluitend nadelen hebben voor natuurbescherming.

En ons dan afvragen, waarom SEVON en Zoogdiervereniging samen met milieuclubs dan wel dat beleid steunen. Terwijl ze bij details over spouwmuurisolatie plots hameren op de term ‘bewezen effectief’. Want zie wat het vonnis van de Raad van State in 2021 als zij in 1.6 stellen:

Sevon heeft als doel om vleermuizen en hun functionele leefomgeving te beschermen. Witte Mus heeft als doel te bewerkstelligen dat de huismus geen bedreigde diersoort is of wordt. Sevon en Witte Mus twijfelen niet aan het grote belang dat is gemoeid met tegengaan van klimaatverandering, de bijdrage die NOM-renovaties daaraan kunnen leveren en aan de stelling dat een gedragscode de uitvoering hiervan kan bespoedigen.

Wanneer je hamert op ‘bewezen effectief’, hoe kun je dit dan aanvoeren? Immers, er is niet enig bewijs dat het isoleren van spouwmuren in Nederland ook maar een miljardste graad verandert aan het weer op de planeet.Er is niet enig bewijs, dat je met windturbines of geïsoleerde spouwmuren het weer op aarde zo afkoelt, dat je daarmee beschermde diersoorten een gunst zou bewijzen.

Toch hebben zij beroep ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit, omdat zij vinden dat de manier waarop de Gedragscode nu is vormgegeven ertoe kan leiden dat vleermuis- en huismuspopulaties in hun voortbestaan worden bedreigd. De minister had volgens Sevon en Witte Mus de Gedragscode daarom niet in zijn huidige vorm mogen goedkeuren.

Forest Windfarming 🙂 het voor windturbines gekapte Robbenoordbos, ‘energietransitie gunstig voor beschermde diersoorten’????

‘Energietransitie gunstig voor beschermde diersoorten’
Hoe kan Sevon dan de volgende bewering onderschrijven, die nu juist hun zaak ondermijnt. Want we lezen:

De Gedragscode is opgesteld om de energietransitie te bespoedigen. Alle partijen zijn het erover eens dat met de energietransitie een groot belang is gemoeid, omdat die onder meer bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Dat is ook gunstig voor beschermde diersoorten.

Er is niet enig bewijs dat die ‘energietransitie’ in Nederland ook maar een miljoenste graad opwarming vermijdt. We vermoeden, dat zij dit (valse) argument wel MOETEN inbrengen, omdat ze anders niet mee mogen praten met de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan van de BV Nederland. Anders ben je veroordeeld tot wat blogs aan de zijlijn. Nu werden ze op grond van de nieuwe Wet Amius curiae (juli 2021) als meedenkers gevraagd, iets dat de Zuigdiervereniging ook op haar webzijde etaleert.

Ook niet onbelangrijk. De aan Sevon verwante Zuigdiervereniging heeft allerlei ‘deskundigen’ in dienst en vriendjes van ecologische adviesbureaus. Die kunnen verzekerd zijn van meer baantjes en inkomsten via ‘meer onderzoek’ en ‘monitoring’ bij bouwprojecten bij strengere regels en gedragscodes. Mensen als ik moeten het van donaties hebben en alternatieve media.

Wel lazen we in dit vonnis dat die energietransitie dus vooral beschermde diersoorten direct doodt:

In woningen die gerenoveerd worden, kunnen beschermde diersoorten voorkomen. Volgens de Gedragscode kan het gaan om twaalf soorten vleermuizen, de huismus, de gierzwaluw, de steenmarter en zogenoemde algemene soorten.

De partijen zijn het erover eens dat het zonder maatregelen verrichten van NOM-renovaties ertoe kan leiden dat deze dieren worden gedood, gestoord en dat hun verblijfplaatsen worden vernield.

Een roepende in de windmolen-woestijn

Genoeg regels, geen handhaving (want niemand geeft bal om natuur)
Wat is de bedreiging voor de meeste diersoorten die in aantallen achteruitgaan? Directe sterfte en habitatvernietiging. Er zijn al ontelbare gedragscodes en regels, maar er is geen bewijs dat die een positief effect hebben, of zelfs maar worden gehandhaafd. Eerdere studies toonden al hoe enkel in Duitsland al honderdduizenden vleermuizen gedood worden door windturbines, zowel door directe aanvaring als door de luchtdrukgolven van de turbinebladen.

De studie van Kevin Barré in Conservation Science and Practice van november 2022 toont al, dat er weliswaar sinds 1994 een richtlijn in Europa bestaat om geen windturbines te bouwen binnen 200 meter afstand van bosranden.

Maar bij een steekproef van bouwactiviteiten, vond Barré:

The UNEP/EUROBATS agreement that came into force in 1994 is now ratified by 37 countries; since 2008, it recommends to site wind turbines at least 200 m away from woody edges to decrease bat fatality risks.

However, 14 years later we still do not know to what extent this international recommendation has been applied in Europe. We assessed siting distances between woody edges and wind turbines for the largest wind energy producers among the UNEP/EUROBATS parties: the UK, Germany, and France.

We show that 61%, 78%, and 56%, respectively, of the installed wind turbines did not comply with UNEP/EUROBATS guidelines, without improvement over time.

In Duitsland bouwen ze steeds meer windmolens in het bosgebied met massale boskap tot gevolg voor zowel de turbines als de toegangswegen. Denk aan het Reinhardswald, het eeuwenoude sprookjesbos in het Teutoburgerwald. In Nederland is ‘fossielvrij in 1 generatie’-Vattenfall het bedrijf dat het spits afbeet:

Alsof het iets goeds is..

Opwarming gunstig voor vleermuisjes
De klimaatmaffia is veruit de grootste bedreiging voor de natuurbescherming, zo is – onderbouwd met karrenvrachten bewijs- de stelling van dit huis al zes jaar en 2500 blogs lang. Obligate formuleringen dat klimaatopwarming zo’n bedreiging zou zijn, komen meestal uit zogenaamde ‘klimaatenvelop’-studies, modelstudies die bij grove aannames in het jaar 2100 planten en dieren laten vluchten naar het noorden en dan uitsterven in de computer. Ze zijn niet gebaseerd op echte-wereld-data.

Temeer omdat milde opwarming voor het gros van planten- en diersoorten als vleermuizen gunstig uitpakt, en er niet 1 beest is uitgestorven door de moderne klimaatopwarming van een graad in anderhalve eeuw…De bewijslast ligt hier bij de mensen die beweren dat er enig oorzakelijk verband bestaat bij negatieve trends in plant- en diersoorten en een statistisch construct als ‘average global temperature’…

Dat is er niet, en lever vooral bewijs voor mijn ongelijk. Wel breiden meer soorten zich uit dankzij klimaatveraangenaming, gunstiger temperaturen. Zie ook deze overzichtstudie van Francesca Cetta et al in Biological Reviews in 2022. Directe habitatvernietiging is voor 43 procent van bedreigde soorten oorzaak van achteruitgang. Ze schrijven, dat de meest gerapporteerde reactie van vleermuissoorten op huidige milde opwarming vooralsnog het uitbreiden van leefgebied is:

Less than half of the published studies provide concrete evidence for bat responses to climate change. For over a third of studied bat species, response evidence is only based on predictive species distribution models.

Consequently, the most frequently reported responses involve range shifts (57% of species) (uitbreiding leefgebied) and changes in patterns of species diversity (26%). Bats showed a variety of responses, including both positive (e.g. range expansion and population increase) and negative responses (range contraction and population decrease), although responses to extreme events were always negative or neutral

Ach ja, wie maalt er om…

Energietransitie = directe habitatvernietiging
Een plotse hittegolf of droogte heeft vaker negatief effect. Maar die hittegolf voorkom je niet met windmolens en isolatie in spouwmuren.

Wat CO2 wel bewezen doet is het vergroenen van de planeet via het fertilisatie-effect. Tegenwoordig heet je dan direct ‘klimaatontkenner’, omdat je dan niet bij hun sekte meer hoort. Je wilt gewoon bewijs-gebaseerde natuurbescherming. Directe habitatvernietiging, denk aan snelwegen door natuur of windfarms in Natura 2000 blijft DE oorzaak dat steeds meer plant- en diersoorten in het nauw komen. En daarbij is ‘de energietransitie’ een extra toegevoegde negatieve ontwikkeling.

Iedereen kan dat om zich heen zien. We zien nu dat overal in of bij natuurgebied en zelfs in bos hele windfarms verrijzen, en dat het gehele buitengebied wordt omgevormd tot energie-industrieterrein. Duizenden hectares bos worden opgestookt in gesubsidieerde klimaatcrematoria. (biomassacentrales)

En dat is nog maar het begin.

Er is niet enig goeds aan klimaatbeleid voor mens en natuur. Het leidt enkel tot prijsopdrijving van je energierekening. Waar men ‘De Russen’ de schuld geeft, is een grotere oorzaak gelegen in onderinvestering in de olie-industrie dankzij de ‘Divestment’-campagnes van CO2-campagnegroepen. Zodat bijvoorbeeld ook ABP aankondigde uit olie-en gas investeringen te stappen.

Duurzaamheid = lelijkheid = dingetje van de bouw- en bankenlobby

En hoe meer geld je moet uitgeven aan energie, hoe minder je kunt uitgeven aan je abonnement op een natuurorganisatie, biologisch voedsel, je groene tuin, je familie en vrienden, je vrouw, je bewegingsvrijheid, levensgenot en eigenlijk alles dat er wel toe doet in een mensenleven. Veel lulliger: De Brede Stroomversnelling is een ordinaire lobbyclub van woningcooperaties, die als belangrijk resultaat de ‘Energieprestatievergoeding’ afdwongen.

Ook als je energie bespaart en een lagere rekening zou krijgen als huurder na (door de overheid gesubsidieerde) verbouwing tot ‘energieneutraal’, mogen coöperaties die ‘winst’ dan verrekenen in een hogere huur. Duurzaamheid = lobbyen voor dwingende wetgeving om je zakken te vullen, een concept dat maatschappijbrede instemming vindt. De communisten van Groen Links zitten vrolijk op schoot bij de neoliberalen van de VVD: zoek de verschillen…

Dat is ook wat ‘duurzaamheid’ is: privaat gewin op publieke kosten onder staatsdwang. Aan energiebesparen is wel iets goeds, waar dit je stookkosten scheelt. Bij ons gaat nu de laatste enkele beglazing uit de woning boven weg. HR+++-glas in de plaats en dat scheelt een partij vocht in de woning!

2 Replies to “Batman bindt de strijd aan met klimaatmaffia…”

  1. Ik heb het al vaker gezegd: “Op links rust geen zegen”.
    Alles wat links doet, velen met de beste bedoelingen, het werkt altijd averechts.
    Simpelweg om dat ze geen zegen hebben, want ongelovig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *