Lakmoesproef: BBB, zet de bijl in (subsidie) Milieufederaties!

Milieufederatie Flevoland = campagne-organisatie groene ambtenarij Flevoland, met 7,8 ton van de 9,4 ton (83%) veruit grootste geldschieter

Hoewel wij hier onze skepsis uitten over de BBB, is die gezonde reservering bij deze LTO-satelliet eenvoudig te verhelpen met hun daden. Durven zij het probleem bij de wortel aan te pakken. En durven ze in die wortel daadkrachtig de bijl te zetten? 

In plaats van dat ze de aan boeren en vissers door milieuclubs opgelegde ‘frames’ in stand houden door ‘in het midden’ te gaan praten over non-problematiek als stikstof.

Wie zijn op provinciaal niveau de campagne-voerders en ‘bellers’ (lobbyisten) voor boer- en burger-vijandig beleid? De (Natuur en) Milieufederaties. En hoe kun je die Milieufederaties eenvoudig de nek om draaien? De subsidie afnemen, en dan bestaan ze nauwelijks meer. Neem bijvoorbeeld de Milieufederatie Flevoland, waarvan het budget voor 83% van de provinciale overheid komt.

Voor dit voorstel kan BBB met Anja Keuter nu gemakkelijk de meerderheid halen

Wat is de rol van die Milieufederaties in groene lobby?
Milieufederaties zijn de provinciale evenknie van de stichting Natuur & Milieu (= Groen Links/PvdA/D66) op landelijk niveau. Natuur & Milieu verzorgt met haar lobbykantoor van ‘Groene 11’ de lobby in de Tweede Kamer, met D66 als belangrijk aanspreekpunt. Eerder was dat Stientje van Veldhoven. Nu is dat Tjeerd de Groot. De grote groene clubs in Nederland, ook Natuurmonumenten betalen Natuur & Milieu voor die Haagse lobby.

Naast de overheid is de Postcode Loterij hun grote geldschieter. Zij hebben geen noemenswaardige achterban, gemeten aan donateursbijdragen. (zie financiële jaarverslagen)

De rol op provincie-niveau van de Milieufederaties werd nog recent omschreven in het ledenblad van de natuurontwikkel-industrie, De Levende Natuur. Ze zijn de ‘bellers’, de lobbyistentak in de twaalf provincies van de groenpolitieke hoek van een drievuldig politiek apparaat. Dit zijn kortom de campagneclubs, die ook weer in contact staan met clubs als Greenpeace, Milieudefensie, en de Johan Vollebroeks van deze wereld.

Alleen tonen zij, de NMF’s hun redelijke vergadergezicht naar politiek en ambtenarij, net als Natuur & Milieu op landelijk niveau. Terwijl je ook radicaler actievoerders hebt, waar ze via-via weer mee in contact staan, of tenminste ideologisch mee sympathiseren.

Na de eerste tellingen in Friesland. BBB Friesland kan Milieufederatie Friesland de nek om draaien

Je hebt in de drievuldige (vals-/politiek) groene tandem daarnaast de gegevens-organisaties (Denk aan Ravon, Sovon), via BIJ12 met de provinciale ambtenarij verweven. Die gegevensclubs fabriceren ‘het probleem’ (de bontgebefte blauwpieper breekt z’n pootjes dankzij stikstof, zegt ‘nieuw onderzoek’) samen met bevriende academici uit Wageningen, Groningen en Nijmegen.

Dat je uit naam van ‘de’ wetenschap beweert dat een project nodig is voor ‘natuurherstel’ (het op de schop gooien van het bestaande landschap). En wie, welk statenlid durft tegen ‘de’ wetenschap te zijn? Microfoon dichtdraaien, zegt de voorzitter.

Subsidie groene lobby in 2018 op een rij gezet, copyright Interessante Tijden 2023

Zo werken ngo’s, als radertje in de technocratische molen bij het omzeilen van democratische controle. Je bouwt rond een ‘wat willen wij met ons land’-vraagstuk, naast de wet, een bouwwerk van ‘deskundige noodzaak’, regulering en beleid, waarmee je het kerndebat (mogen WIJ zelf over ONS land beslissen) doodslaat. Zodat de beslissing over een agenda niet meer ligt bij gekozen volksvertegenwoordigers (die immers niet ‘deskundig’ zouden zijn), maar bij klimaat-ambtenarij en stikstofambtenarij.

Die zetten de hoofdlijn uit, en jij mag slechts de komma’s verplaatsen.

Je hebt daarnaast de beheerders-organisaties (TBO’s) als Natuurmonumenten en de Landschappen, die vervolgens in grondbezit en directe (subsidie-)inkomsten kunnen profiteren. Wanneer een nieuw project uit naam van ‘stikstof’ door die lobby van de grond is getild. Hun personeel rouleert ook.

De directrice van de Gelderse Milieufederatie, die werkte eerder voor de Rewilding-lobby van Ark Natuurontwikkeling. De directeur van de Milieufederatie Zuid Holland, Alex Ouwehand (Groen Links) was eerder directeur van anti-visserij lobbyclub Stichting de Noordzee.

Ex Ark, nu weer Gelderse Milieufederatie

Wat is de historie van die Milieufederaties?
 Stichting Natuur en Milieu is vanuit Natuurmonumenten opgericht (1974 als ik me niet vergis), toen na het eerste Club van Rome-rapport (1972) het milieuglobalisme uit Amerika overwaaide naar hier, met hun Earth Day op 22 april 1970. Natuurmonumenten wilde een sjieke landeigenaarsclub blijven, en vond het niet kies om ook als campagneclub te bestaan.

Dus kwam dit vehikel uit Utrecht in het leven, waar ze jaarlijks nog contributie aan betalen van een slordige 80k. Zo ook bij de Natuur- en Milieufederaties. Die krijgen contributies van andere milieuclubs, om voor hun belangen als ‘de bellers’ (lobbyisten’) op te treden.

Vervolgens werden op provinciaal niveau de (Natuur en) Milieufederaties opgetuigd. Met name door de decentralisatie van natuurbeleid (2012) werden zij belangrijker. actief als bepleiters van de mondiale milieu-agenda. Let op BBB, dat bij deze federaties ‘natuur’ ondergeschikt is aan ‘milieu’.  En dat milieu en natuur twee verschillende dingen zijn.

Het viswater kan immers ook ‘te’ schoon worden (fosfaatarm), dat het zo voedselarm wordt dat er minder vis overblijft. Wat je CO2-boekhouding misschien ten goede komt, is weer schadelijk voor de natuur. Denk aan een Noordzee die je verbouwt tot windmolen-industrieterrein of Windpark Fryslan in vogeltrekgebied.

Subsidies van Friese Milieufederatie vooral voor reclame provinciaal en Brussels klimaatbeleid

Wie is hun voornaamste geldbron?
Het geld en de agenda komt van de Haagse ambtenarij, en de provinciale ambtenarij waarmee zij warme banden onderhouden. Kijk slechts in hun financiële jaarverslag, en je ziet dat ze niet of nauwelijks enige natuurlijke achterban hebben in donateurs. Alle geld komt van de overheid, en van de Postcode Loterij. De (Natuur en) Milieufederaties ontpopten zich in de praktijk als PvdA/Groen Links-satellieten die nagenoeg volledig draaien op subsidies van de provincies.

Dus: welk ‘publiek belang’ vertegenwoordigen zij? Milieudefensie claimt in de Klimaatzaak (waar ze al 6,5 ton euro advocatenkosten spendeerden) ook ‘de burger’ te vertegenwoordigen. Niets is minder waar. Ze verdedigen donateursbelangen, en hun grootste donateur is het Ministerie van BZK. Het onbetaalbaar maken van energie en de Noordzee verbouwen tot industrieterrein is geen burgerbelang.

Wat de NMF’s bepleiten is inwisselbaar met de belangen van Milieudefensie en Groen Links/D66. Inmiddels zijn NMF’s vooral ambassadeurs geworden van het volbouwen van (boeren)land, water en zee met windmolens en zonnefarms, de Regionale Energie Sabotage (RES) die het Ministerie van Rob Jetten (D66) over Nederland uitrolt. Zie daartoe enkel hun jaarverslagen.

Bij de Milieufederatie van Zeeland is hun Teus Baars tegelijk bestuurder van een windmolensubsidieclub. De Friese Milieufederatie is lobbyist voor het onder water zetten van boerengrond uit naam van CO2, in het veenweidegebied. De Milieufederaties richtten ook hun CO2-bank op om naar de stijl van Barbara Baarsma (D66) haar Rabo Carbon Bank.

Om van CO2 een kredietvorm te maken waarmee je beslag kunt leggen op boerengrond.

Jaarrekening Utrechtse Milieufederatie

Met groene clubs is geen overleg mogelijk
En al die praktijken kun je dus eenvoudig de gesubsidsieerde wind uit de zeilen nemen. Niet door ‘in gesprek te gaan’, of ‘in het midden te gaan zitten’: in het midden van wat? Dat je geen waarheid spreekt maar halve waarheden gaat verkopen, zodat je wolliger klinkt?

Met mensen van groene clubs is geen redelijk overleg mogelijk, juist niet wanneer dat wel zo lijkt. Het zijn backstabbers die enkel redelijkheid veinzen om dan vervolgens politiek gewin te behalen, zo’n Donald Pols van Milieudefensie is er een voorbeeld van. En de natuur, daar geven ze ook geen donder om. Want ze willen nooit meetbaar weten of er per uitgegeven euro wel de meeste meetbare natuurwinst is opgetreden.

Milieuclubs willen uitsluitend macht en subsidiegeld. Er zit niet enig goeds bij, van publiek belang. Misschien ooit, heeeel vroeger nog wel.

Let op, ik heb het met topmensen van die clubs geprobeerd, bij mijn werk om hen wat meewerkender te krijgen ten opzichte van de visserij. Of het nu de directeur van de Waddenvereniging was, of het hoofd PR van Natuurmonumenten. Er zit niet 1 eerlijk en oprecht mens bij. Ze verraden je altijd later nog.

Dus is het dan eindelijk tijd om Bijltjesdag in de praktijk te brengen, de dag waarnaar wij jaren verlangden. Zet de bijl in hun subsidies.

Zodat hun budget meer in overeenstemming komt met de werkelijke achterban. Destroy! Laten we de milieu/klimaatbeweging in Nederland met wortel en tak uitroeien. En vervolgens echte resultaatgerichte natuurbescherming voorstaan. Hoe dat kan, heb ik al verwoord in ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’. (Nieuw Amsterdam 2017)

In Zuidholland ontwierpen de Milieufederaties ook al zo’n CO2 Bank voor boerengrondroof

Niet beslist via de technocratische invulling van het ecomodernisme zelf, maar zoals omschreven in mijn eigen hoofdstukken in dat boek: Over ‘de tuin’ als model voor natuurbescherming. Zie voor de boeren-invulling van dat idee verder het magistrale boek ‘Dit is mijn Hof’ van boerenzoon Chris de Stoop, over het schandaal van de Hedwigepolder.

Ik ben dus bijzonder skeptisch over BBB. Kunnen ze met meer dan wat oerkreten voor de dag komen, om dan als eendagsvlieg ten onder te gaan? Of komt er ook een intellectueel fundament onder, zodat je niet wat zwalkt maar koers weet te houden. De eerste goede daad met zo’n numerieke overmacht is alvast: Zet de bijl in de subsidies voor de milieufederaties.

Kill & Destroy. Be-eindig ze. Hef hen op! Nu ligt er een schot voor open doel… En een mogelijkheid voor BBB om te bewijzen, dat zij niet het zoveelste flopdemocratische product van het establishment zijn.

7 Replies to “Lakmoesproef: BBB, zet de bijl in (subsidie) Milieufederaties!”

 1. Letterlijk iedereen heeft heeft het gezicht van Cerrolaain nu wel gezien. We gaan vanaf nu meemaken welk gezicht de BBB werkelijk zal laten zien.
  Gaat BBB mee waaien of aan bronbestrijding doen. Spoiler; hoop is uitgestelde teleurstelling.

  Veel stemmers beweren dat niet-stemmers geen recht zouden hebben om te spreken over de maatschappelijke praktijk. Het tegendeel is waar. Daar waar mensen hun stem hebben weggegeven aan vertegenwoordigers met hun mandaat (volmacht), mogen zij zich niet meer beroepen op de verrichtte rechtshandelingen van vertegenwoordiging. (art. 3:61 BW lid 2)
  Niet stemmers mogen zich wel schriftelijk beroepen op basis van art. 3:61 BW lid 3.
  Helaas is de ambtenarij zodanig verrot, dat elk juridisch schrijven terzijde wordt geschoven. Dat blijkt dan pas bij de rechter als magistraat in de schoonheidsfoutjes.

  1. Wauw is iets wat ik niet wist zoals zo veel. Dit gaat ook naar de kern van een zaak, krachtige info! Bedankt zo zie je maar weer samen zijn we meer dan de som van de delen.

   Ajeto buur.

 2. Wederom een geniaal stuk over belangenverstrengelingen. Als BBB echt realistisch en serieus is dan zouden ze jouw kunnen uitnodigingen om elk statenlid een dag cursus bij jouw te laten doorlopen zodat ze inzicht krijgen in het spel achter de sluiers. En er een lijst in de BBB partij gepubliceerd wordt wie bij jouw geweest is. Je komt zelfs met een alternatief voorstel wat minstens de moeite van overwegen waard is.

  Wat zo jammer is dat jouw tonnen aan data en inzicht van jarenlang onderzoek de aandachtsspantijd van de gemiddelde mens ver overstijgt. Het gaat me niet zozeer over wetenschappelijke details maar om de verwevenheid van schijnbaar losse plukjes wol aan prikkeldraad tot een overzichtelijk tapijt te knopen zoals jij het zo geniaal kan.
  Zou het mogelijk zijn om het hele verhaal van wie wat wanneer waarom te kunnen condenseren tot een een paar sheets en deze bij de achterban van tenminste BBB stemmers/leden te verspreiden. Misschien dat de BBB , Andere Krant en andere organisaties daar aan mee kunnen helpen. Zodat de achterban weet wat er gaande kan zijn (ik zeg niet dat het de ultieme waarheid is) en dan heel snel de mensen die ze via een stem een mandaat gegeven hebben om hun te vertegenwoordigen bij kunnen sturen via een referendum van BBB stemmers en statenleden. Om te voorkomen dat A de boel gekaapt kan worden B om het fenomeen van de laatste jaren dat partijen geen feeling met hun achterban meer hebben om welke reden dan ook te doorbreken. En dat tenminste de BBB zich op de borst kan kloppen dat ze transparant zijn en hun kiezers serieus nemen/niet bedriegen. Dat van elk besluit wat hun agenda aangaat er een stemlijst komt van de input van de statenleden met hun goed of afkeuring en een lijst met een representatief percentage (80%) van de stem van de achterban/stemmers van dat statenlid om te checken of deze wel zijn/haar/XYZ achterban niet belazerd. Deze lijst dan gepubliceerd wordt in hun clubblad/ website. Tevens dat deze data bewaard blijft. Op die manier kan transparant gemaakt worden of het besluit de consensus heeft van de mensen die de partij toestemming gegeven hebben om in hun belang te praten.
  Ik zie dat er door de laatste verkiezingen een groot gat tussen stemmers en partijleden kan zijn ontstaan. Even als voorbeeld stel de partij heeft 1000 leden en 1 miljoen stemmen dan representeerd dat 0,1 % van de stemmers als je dat als je achterban beschouwd. Dat vraagt op voorhand al om problemen.

 3. Ik roep dit al jaren. Stoppen met alle subsidies, zonder uitzondering.
  Mensen met een hobby mogen die zelf betalen en/of er zelf geld voor ophalen, maar niet uit ALGEMENE middelen.

  1. Heel scherp en doeltreffend dan kunnen ook meteen de belastingen omlaag. Zal ook de geldstromen beter onder controle houden want dan heb je meer het gevoel dat het uit jr eigen portemonnee komt

 4. Dat gaat moeilijk worden, om die geldstromen te stoppen. Politiek en organisaties zijn nauw verweven met elkaar. Subsidie is niet alleen bedoeld om organisaties te steunen. Het doel is hierbij ook om de politieke agenda kracht bij te zetten ( lees actie voeren ). Vandaar ook dat (linkse) actievoerders met fluwelen handschoenen worden aangepakt. Of anders gezegd, de hand boven het hoofd gehouden. Waarbij je als politiek net doet alsof je daar niets mee te maken hebt. Wel toevallig dat het net Links is die daar het meest van profiteert. Nu begrijp je ook waarom de media zich zo pro-links opstelt, ze eten uit dezelfde ruif, nog wel.

 5. Die landschapsorganisaties zijn ook terreinbeheerders. Dat is natuurlijk iets dat ze in principe doen voor goed en algemeen belang. Wanneer ze daarvoor geld krijgen kunnen ze altijd een deel voor lobbyen gebruiken. Daar mag inderdaad wel eens een einde aan komen maar dat lijkt me in de praktijk lastig te regelen. Daarvoor moet je wel lang veel invloed hebben op alle lagen van de overheid.

  Wel jammer dat het zo ver moet komen want we kunnen prima hele mooie natuur in Nederland hebben, waarin zelfs die organisaties een rol kunnen spelen zonder een hele sector (de omzet uit de landbouw en verwerkende industrie is € 80 miljard dacht ik, 10% van het BBP) kapot te maken.

  Maar mee deze mensen maken liever het leven van hun landgenoten zuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *