Hoe lang blijft Frij Fryslân nog bezet gebied?

Mooi gemaakt, complimenten

Frij Fryslân lanceerde haar Friling op zondag 12 maart in het pand van de door De Nederlandse Bank (DNB) geslachtofferde Friesland Bank. Wij bestelden en kregen ook twee zilveren munten, met daarop geslagen de historische invloedssfeer in de vroege Middeleeuwen van de Friezen: Van Zeeuws Vlaanderen tot de Noord-Friese eilanden van Denemarken.

Toen bestond ook een hoge mate van zelfbestuur, los van de bemoeienis van tussen-pausen en grafen. Is die situatie als stip aan de horizon weer te realiseren? Of in een bepaalde mate, voor 5% meer of 10%? We tonen hier dat vrijheid zich allereerst kenmerkt als een 4D-fenomeen, dat begint en eindigt bij je eigen instelling. Niet bij evenveel- als nietszeggende kreten als ‘democratie’.

De degelijke messingdeuren van de oude Friesland Bank. Hier was je geld vertrouwd.

Het bedrog genaamd ‘democratie’
De lancering kon niet op een symbolischer plek plaatsvinden. In het pand, toegeëigend door de via leningsvoorwaarden globalistenpolitiek bedrijvende Rabobank, van D66’ers als Barbara Baarsma. Die slokten de Friesland Bank op toen de De Nederlandse Bank die bank der Friezen in de laatste financiële crisis over de kop liet gaan. Met zware messingdeuren uit de jaren ’30, toen het monetaire stelsel nog niet ver-Sorost was.

Toen de bank ook in architectuur nog uitstraalde ‘bij ons is je geld veilig, wij bedonderen je niet’. Als er al nog een bankkantoor in je plaats is, dan is dat bekleed met de moderne mentaliteit van plastic vluchtigheid. Je weet vantevoren al dat je genaaid gaat worden, door mensen die met 1 druk op de computerknop een lening uit het niets toveren. Je weet dat alles nep is, ongemeend, bullshit, No Concern For Truth.

Marketing. Net als BBB. Gelul waarin je geacht wordt te kunnen wonen.

Ik sprak het gemeenteraadslid van de FvD in de PvdA/Global Goals-gemeente Sùdwest Fryslân, gevestigd in Sneek. Hij belde op. Dat raadslid verklaarde hoezeer die gemeente slechts uitvoeringsorgaan is van Haags beleid. Zodra hij dat democratisch tekort aankaart, draait de voorzitter van de gemeenteraad zijn microfoon dicht. Hij mag alleen over de kleur stoeptegel debatteren, of het verplaatsen van een komma bij voorgeschreven beleid.

Maar de discussie over aan de gemeentes en provincies opgelegde Haagse en Brusselse doelen mag hij niet voeren.

Global Goals = abstracties en belangen van globalisten boven je eigen mensen

Friesland zelf is een ‘veiligheidsregio’ geworden onder commando van het Haagse Ministerie van Veiligheid. Wie boos wordt door onrechtvaardige behandeling door hun ambtenarij en gepolitiseerde rechterlijke macht: Die zien ze als ‘terrorist’ of iemand die emotioneel iets mankeert, de ziekte die ‘anti-overheidssentiment’ heet.

En we zijn een energieregio geworden onder de RES (Regionale Energie Sabotage) onder commando van het Ministerie van Klimaat. Zij bepalen de hoofdlijnen, provincies en gemeentes bepalen gezagsgetrouw waar de komma mag staan.

Je kunt hier dus spreken van democratisch bedrog. Het Fries zijn in de zin van ‘vrij’ is hier gereduceerd tot een sausje van provincie-Fries dialect over de website:

De gemeenteraad heeft 3 raadscommissies:

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO),
Boarger en Mienskip (BM),
Bestjoer en Finânsjes (BF).

Boerenbedrog voor burgers. En dan, wat is een ‘burger’? Dat is iets dat je eet bij de Burger King.

Windpark Fryslan in aanbouw onder de Crisiswet geparkeerd: ‘v erbetering van het leefmilieu’?

Leaver Weak en Braef
Op die wijze veinst het gemeentebestuur een vorm van eigenheid en onafhankelijkheid, terwijl het slaven zijn van massamedia (De Belgische Leeuwarder Courant en de lokale NPO, Omrop Fryslân) en buiten-Friese beleidsvoorschrijvers. Verder heb je hier wel een Frysk Nasjonale Partei (FNP) maar de ervaring leert, dat deze provincie-Friezen vooral het motto ‘leaver weak en braef’ hanteren.

En daarbij die minder prettige provinciaalse karaktereigenschappen, van mensen die een verdrongen minderwaardigheidsgevoel willen smoren door anderen de vleugels af te kappen.

Sudwest Fryslân is bezet is door klimazi’s die intellectualistische abstracties als ‘de planeet’ (Wie is dat? De Global Goals-religie van globalisten!) en gendergekte belangrijker vinden dan reeële behoeften van echt bestaande mensen in eigen omgeving, de eigen waarde-toevoegende economie van mkb, mensen die waarde produceren.

Terwijl buiten de gemeente de oorzaak ligt van op gemeentelijk niveau gevoerd beleid, dat van Tietjetrekkeradeel tot Toscane een zelfde commandostructuur volgt. In Brussel, in de Haagse vertaling van Brussels beleid. En dat Brusselse beleid is op haar beurt weer voorgekookt in de burelen van de Verenigde Naties, dus ergens op een kantoor in New York, bepaald door het High Level Panel of Eminent Persons, waaronder Paul Polman, de ex-CEO van Unilever en David Cameron.

En op conferenties van zelfverklaarde ‘wetenschappers’, de academieprostituees van het internationale Bureaucratisch Academisch Complex (BAC), de receptenmakers van de globalistische technocratie. De klimaatmodellenbakkers, de stikstofmodellenbakkers van Wageningen UR, de producenten van ‘Nieuw Onderzoek Op Bestelling’ van het Planbureau voor een Bureaucratischer Leefomgeving. (PBL)

Als ‘water en bodem’ je land besturen, WIE besturen je land dan?

‘Water en bodem sturend’
Beleidsrechtvaardigers met een academische noodzaak, vormen een kern van het technocratie-netwerk. Dus krijg je een ‘Klimaatbestendig Fryslân 2050’, waar ‘water en bodem sturend zijn’… Wat staat daar werkelijk? Dat niet de mensen centraal staan, maar technocraten die beweren van water en bodem verstand te hebben, allen in het gareel van de CO2-politiek.

‘Uitgangspunt daarbij is de samenhang tussen het bodem- en watersysteem per gebied en de samenhang tussen de gebieden onderling. Hieruit komen acht leidende principes die richtinggevend zijn voor een klimaatbestendig water- en bodemsysteem. Hier heeft het Rijk eind vorig jaar ook aandacht voor gevraagd.’

De goede verstaander herkent hier SDG7, SDG15 en SDG17. ‘Samenhang’ betekent net als bij ‘veiligheidsoverleg’ dat je de discussie over hoofdlijnen bij de mensen vandaan houdt, en verlegt naar een centralistisch overleg van ‘deskundigen’.

De visie is tot stand gekomen met input van de organisatie Fryske Mienskip. Daarvoor zijn in het najaar van 2022 verschillende gebiedsbijeenkomsten gehouden met inwoners, jongeren en belangenorganisaties.

In praatavonden met klimaatprofiteur Gerrit Hiemstra uit Balk, mocht je tribuut komen betuigen aan de leugen dat de overheid via CO2-politiek het klimaat kan optimaliseren. De goede verstaander ziet wat er uit naam van ‘klimaat’ werkelijk gebeurt: Social Engineering. Het water en de bodem vragen mij niks. Wel de mensen die beweren namens die bodem en dat water te spreken. De mensen die dat water en die bodem in eigendom claimen.

De Rabobank is fanatiek supporter van het uitfaseren van de bodemvisserij (SDG14 Life Under Water)

Vergane glorie
Het zal niet verbazen dat drijvende krachten bij Frij Fryslân bestaat uit import, die met de Friese natuurlijke historie en vrijheidsgeschiedenis sympathiseren. Dat hoeft deze mensen niet beslist minder ‘Fries’ te maken. Niet voor niets komt ook veruit de meeste belangstelling voor mijn eigen hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’ van buiten de provincie, zoals Oosterlauwers Friesland (Groningen) en West Friesland (Noord Holland). Mensen die met de vrijheidsgedachte en historie sympathiseren.

Dat is een natuurlijk mechanisme. De echte Jordanezen in Amsterdam hebben ook minder oog voor de Amsterdamse historie, dan een import-provinciejongen als Geert Mak. Die gingen naar Purmerend en Almere verhuizen, en ze zetten bij kerst een hert met lampjes in de voortuin. Dankzij de Friese Diaspora die al een eeuw of langer plaatsvindt trekt talent naar stedelijke centra.

Wat je rijdend door Friesland nu opvalt, is dat alles gesloten is of reeds opgeheven op een doordeweekse dag. Er is vaak geen leven, of iets geopend buiten de strikte grenzen van een toerisme-hoogseizoen. Terwijl die terpdorpjes hier, het landschap, de historie, het is uniek. Tegenover de toekomst-obsessie van globalisten wilde ik met ‘Liever dood dan Slaaf’ juist de liefde aanwakkeren voor het fundament, de natuurlijke historie met De Alde Toer als scharnierpunt.

Hier in Langweer zijn de twee feestkroegen ook al gesneuveld, de boekenhandelaar is weg, een leeg pand achterlatend. Een kledingwinkel werd opgeheven, een echte horeca-ondernemer weggepest. Met een restant aan bier-nippende en sociaal rancuneuze praktisch geschoolden ga je die trend niet keren.

Of je aan ‘echte’ Friezen werkelijk wat hebt, dat is ook maar de vraag. Wij gingen in zee met een Fries bouwbedrijf, dat bij het plaatsen van nieuwe ramen en deuren een nogal minimalistische inslag hanteerde. Dat je er continue bovenop moest zitten, omdat ze er anders de kantjes vanaf liepen. En wel de hoofdprijs willen vragen.

Het strakgetrokken en weidevogelloze plastic raaigrasland van een BBB-boer met Rabobank-schulden

Vrijheid is 4D
Niet de taal- zo betoogde ik al in mijn hoofdwerk ‘Liever dood dan Slaaf’, het 4D-fotoboek over de Friese aard en natuur- maar MENTALITEIT is dus een definiërende karaktertrekk. Die bepaalt of je tot ‘De Vrije Friezen’ gerekend kunt worden. Zo zijn deze initiatieven als die van Frij Fryslan, die 1%-stapsteentjes naar een vrijer Friesland, hoewel ik hun New Age-achtige ‘spiritualiteit’ hier niet passend vind.

De voeten in de klei, en je hoofd omhoog, alleen willen knielen voor God. Geen drugsgebruikers en sjamanen aub.

Wat vrijheid dan is? Meer ‘democratisch’? Daar heb je niet beslist iets aan, wanneer je leeft tussen een massa van onvrije geesten, geketend aan de Matrix. Het is immers veel knapper wanneer je voor anderen een betrouwbare leider zou kunnen zijn. Van de tien mensen bestaan er negen uit personeel. En dat vinden de meeste mensen prima, mits je maar een voorbeeld kunt zijn.

Als tegenhanger voor de Sustainable Development Goals (SDG’s), bureaucratisch opgelegde vrijheidsberoving, hanteren we hier de Personal Development Goals. (PDG’s) Vrijheid is een 4D verworvenheid, die Dagelijks begint bij Discipline, Durf en Daadkracht. (DDDD) Allereerst discipline, omdat je daarmee ruimte schept en rust. Dat is ook ‘De Abdij’-filosofie. Iets eenvoudigs opleggen als een tijdschema in je dag, met steeds blokjes van drie uur, bij half zeven ’s ochtends te beginnen.

De echte diehards beginnen al om vijf uur. Mijn doel is zes uur, wat in het lente-zomerseizoen haalbaar is. Wie vroeg begint heeft de hele dag tijd over. Moarns let, de hiele dei let.

Het oude pand van de Friesland Bank, opgeslokt door de Rabobank.

Dan verover je zelfbeschikking over je tijd op ‘de omstandigheden’, die altijd anders zijn. Genoeg ruimte voor jezelf in een relatie, zonder de ander tekort te doen. Vrijheid is in onze strijd om het bestaan ook geen ‘recht’, oftewel een inkomstenbron voor juristen en baantjes voor een ambtenarij. Je zult steeds grenzen moeten durven verleggen, wel dat telefoontje plegen, wel de strijd aangaan wanneer dat nodig is.

Die maatlat kun je altijd eerst aan jezelf opleggen, voor je anderen als schuldige aanwijst. Wat stelde Jezus ook maar weer? ‘Met de maat waarmee gij meet….’Hoe laat ben je vanochtend opgestaan? Heb je de doelen van je dag gehaald? Ben je netto een toevoeging of een zwart gat dat andermans energie opslokt? Lieg je gemakkelijk, ook tegen jezelf? Of durf je eerlijk te zijn? Loop je bij je werk de kantjes er af, of probeer je steeds het beste te geven?

Heb je een vadsig lijf door een gebrek aan zelfdiscipline? Eventueel gedreven door zelfmeelij?

Vind je ‘geld’ – economische energie- niet belangrijk, of roep je dat alleen maar als morele dekmantel voor lage ambitie? En laat het verbeteren van ‘de wereld’ (andere mensen) maar over aan die andere mensen.  Met zulke D’s als definitie voor ‘vrijheid veroveren’ met de Vierde D voor ‘dagelijks’, heb ik zelf ook dagelijks nog veel te doen.

  • Zo heb ik weer drie kwartier teveel besteed aan de Bermudadriehoek van dit blog, dat geen directe inkomsten oplevert. Dom dom dom dom, vier keer D. Maar dan, ik wil mijn eigen lezers ook niet tekort doen, mijn Abdij. Ik kan gewoon niet de kantjes er af lopen.

6 Replies to “Hoe lang blijft Frij Fryslân nog bezet gebied?”

  1. Frij Fryslân, heeft voor het uitgeven van de munt ondergronds een duister (heksen) ritueel uitgevoerd, met kristallen doodshoofden, vuur, water, aarde en andere symbolen. Sybren Posthumus heeft hier per ongelijk een foto van gedeeld op Facebook.

    1. Nou, blijkbaar heeft dat de munt geholpen, want hij ziet er keurig en professioneel uit en van duivelse bezetenheid heb ik vooralsnog niets gemerkt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *