Geniale animatiefilm ‘groen’ en ‘veilig’ 2030-dystopia

Links harde coronaporno en rechts softcoronaporno

Lezers stuurden deze korte film van Oleg Kuznetsov, getiteld ‘Beyond the Reset’, waarin de dystopie van de ‘groene’ technocratie fantasievol wordt uitgebeeld.

De hoofdrolspeler leeft in een quarantainekamp op de Amerikaanse prairie, krijgt een wekelijks voedselrantsoen met ‘beyond meat’, insectenvoedsel (beyond food) en een wekelijks op te nemen digitaal basisinkomen.

Daarvan blijft weinig over nadat de CO2-tax er is afgehaald.  De marketing in de film lijkt sprekend op die van Rijksoverheid.nl, bij haar poging om de nieuwe Energiewet, hun ‘fundament voor de energietransitie’ – lees: energie beleidsmatig schaars en duur maken- door het keelgat te schuiven. 


De hoofdrolspeler leeft met andere bewoners in zijn wijk in isolatie, bewaakt door drones die ze hun wekelijks voedselrantsoen brengen. En die de lockdown-naleving bewaken met ingebouwde tasers, stroomstoten bij ongehoorzaamheid. Hij ligt het zo toe, en je kunt ‘m supporten:

A 3D animated short film about not too distant but a dystopian future. It speculates on the potential consequences of the infamous Great Reset, medical tyranny, woke culture, and green agenda. Everything, that World Economic Forum (WEF) is planning for us. If you’d like to buy me a beer, here is my PayPal address: oleg@3depix.com or you can support my work on Patreon at https://patreon.com/3depix
Spoiler: you will get to see an animated Klaus Schwab.

Je ziet Klaus zijn ogen verschieten tot slangenogen. Het meest verontrustende in de animatiefilm is niet het bedekte geweld, waarmee mensen tot gehoorzaamheid worden gemaand. De hoofdrolspeler sneuvelt op het einde, omdat hij boos wordt en in verzet komt.

Het is vooral de reclametoon van gespeelde vriendelijkheid waarmee De Leugen over de mensen wordt uitgerold. Die lijkt sprekend op veel mededelingen van hun Rijksoverheid.nl, hier wel Ministerie van Waarheid genoemd. Een nadeel voor mensen wordt als voordeel verpakt.

Of  de kern wordt omzeild, en een vals voordeel of een deugdzaam voornemen van hun overheid wordt uitvergroot.

Lies, Damn Lies, Rijksoverheid.nl

Papieren voordeeltjes opblazen, concrete nadelen verzwijgen
Zie hier als voorbeeld de wijze waarop het Ministerie van Waarheid (Rijksoverheid.nl) de nieuwe (sinds 2019 voorbereide) Energiewet verkoopt op 1 juli 2022. Deze moet de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet samenvoegen, samen met het Clean Energy Package van de Europese Commissie. ‘Het fundament van de energietransitie’, zo heet dit wetsvoorstel.

Hoe verkopen ze dit wetsvoorstel? Met het idee, dat ‘kwetsbare afnemers’ beter beschermd zouden worden. En ook ‘huishoudens’ zouden betere bescherming krijgen:

Het wetsvoorstel regelt bijvoorbeeld consumentenbescherming, biedt netbeheerders meer mogelijkheden om het volle elektriciteitsnet aan te pakken, biedt huishoudens en bedrijven meer mogelijkheden voor actieve deelname aan de energiemarkt en zorgt voor veilige en gecontroleerde data-uitwisseling tussen netbeheerders, marktpartijen en afnemers van energie.

De nieuwe wet verheldert en versimpelt en neemt onnodige verschillen tussen regelgeving voor gas en elektriciteit weg. Dat is belangrijk om voortvarend door te kunnen met de energietransitie.

Wat ze echt willen, de energiesabotage uitvoeren, en Shell subsidiëren via de natte droom van ‘groene’ waterstof. Verder willen ze met Smart Meters en Smart Grids je energiedata kunnen uitlezen op afstand en ongevraagd kunnen delen met derde partijen. Zoals ze dat ook al willen met je gezondheidsgegevens, dat Corporate BV in je gegevens mag handelen.

SDG 9

Data als het nieuwe goud
Data-uitwisseling is klassieke 2030 Agenda-politiek (vierde industriële revolutie), SDG9 om precies te zijn, waarbij ‘data’ het nieuwe goud zijn, in de economie van het surveillance-kapitalisme. We lezen als laatste dat dit het doel is:

Het wetsvoorstel bevat een nieuw stelsel voor het uitwisselen van data, waarbij het voor huishoudens en bedrijven eenvoudiger wordt om hun eigen data in te zien of te delen met een dienstverlener zoals een prijsvergelijker of energieverbruiksmanager. Daarbij biedt het wetsvoorstel duidelijke kaders over metingen, datakwaliteit, privacy, identificatie, bescherming en beveiliging van de energiedata.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden

Waarom zou je energiedata moeten uitwisselen, tenzij je energie beleidsmatig schaars (‘schone’ energie) en duur maakt? En tenzij je de mogelijkheid wilt hebben op andermans energiegebruik in te grijpen, bijvoorbeeld ter balancering van het net omdat dit onstabiel wordt door grillige zon- en windenergie?

Bron Netbeheer Nederland, de-industrialisatie op de loer en wisselvallige levering elektriciteit

Het beschermen van huishoudens en burgers is wel het laatste dat de Topmanagementgroep met het Ministerie van EZK voor ogen heeft. Niettemin opent de wet met de leugen, dat ze huishoudens beter willen beschermen, in plaats van met stijgende rekeningen aan de bedelstaf brengen:

De nieuwe Energiewet biedt alle eindafnemers, in het bijzonder huishoudens, zelfstandigen en kleine bedrijven, meer rechten en bescherming. Zoals betere contractuele bescherming ten aanzien van transparante voorwaarden, opzegging, facturering en klachtenbehandeling. En over het aanbieden van dynamische energiecontracten.

Daarnaast bevat de nieuwe Energiewet meer maatregelen om te voorkomen dat malafide energieleveranciers een vergunning krijgen. Daarvoor wordt onder meer de bevoegdheid van de Autoriteit Consument en Markt om dit te toetsen uitgebreid.

In de praktijk worden je rechten juist uitgehold, door de logische CONSEQUENTIES (vergeet ‘intenties’). Immers, dankzij de tientallen miljarden euro’s extra onkosten voor netverzwaring (om grillige wind- en zonne-energie te verwerken) stijgen de netkosten op je energierekening met honderden euro’s.

Netbeheerders spenderen daarnaast tientallen miljarden euro’s om producenten te betalen GEEN stroom te leveren (curtailment), of om juist bij hoge nood in te kopen tegen vaak ongunstiger voorwaarden. Anders zou de netstabiliteit gevaar lopen. Dat beleid zetten ze voortvarend voort.

Lies, Damn Lies, Rijksoverheid.nl

‘Van Gas Los’…
Daarnaast blijven de gasprijzen kunstmatig hoog dankzij ‘divestment’, onderinvestering in olie- en gaswinning dankzij ‘het Klimaatakkoord’.

Volgens hun Klimaatakkoord mogen ze je van gas los rukken op eigen kosten.  Ook mogen ze je aan de warmtepomp dwingen. En ze willen op afstand niet alleen je energieverbruik in realtime. Zo wordt dus een wassen neus op papier, net als je ‘mensenrechten’ tijdens de coronamaatregelen als voordeel naar voren gehaald. Terwijl de onvermijdelijke nadelen op de achtergrond worden geschoven, onbenoemd blijven.

Wat zijn de concrete stappen die deze Energiewet moet helpen doorduwen? De Energiesabotage/transitie. Zoals de Netbeheerders al aangaven in hun 4 scenario’s- uit naam van een politieke ideologie genaamd ‘Het Klimaatakkoord’ – veroorzaken ze beleidsmatig een kunstmatige schaarste in energie. ( = klimaatbeleid) Dat is wat ze, samen met het Expertteam Energie 2050 een ‘aanbodgestuurd energiesysteem’ noemen.

Dat je alleen nog de was mag doen of brood bakken als het hard waait of wanneer de zon schijnt. Aanbodgestuurd = beleidsmatig veroorzaakte energieschaarste. Zoals ‘overdimensionering’ niets is dan ‘veel meer nutteloze capaciteit aan grillige wind- en zonnefarms bijbouwen dan nodig bij een functionerend systeem.’

‘Duurzaamheid’ is ook niets dan ‘kapitaalvernietiging’…

Robuuste en rechtvaardige energie, maar wel onbetrouwbaar en onbetaalbaar

Ze saboteren voor een politieke ideologie, ‘het klimaatakkoord’ expres het energiesysteem saboteren, afhankelijke maken van de grillen van het weer (wind en zon) Dat is de kern. Dat is hun ‘energietransitie.’ Dat is in de praktijk niets anders dan de vernietiging van het bestaande energiesysteem. In de oude wet – die nu nog geldig is- werden leveranciers en netbeheerders op ‘betaalbaarheid’ en ‘betrouwbaarheid’ werd afgerekend.

De nieuwe koers is dat je van energie kunstmatig een schaars goed maakt, voor Net Zero in 2050.

Ze willen ons op energierantsoen zetten voor 2030 en 2050, in een systeem waarin je CO2-bestedingsruimte de nieuwe Bitcoin wordt. De Duitse regering behandelt daartoe deze maand al een wetsvoorstel, namelijk dat Duitse bedrijven en burgers een besparing in energie opgelegd krijgen van 26,5% voor 2030.

Zonnige toekomst bij Oosterwolde

Dus hoezo ‘betere bescherming van huishoudens?’
De Raad van State schoot het wetsvoorstel 1 februari dit jaar af, ondanks de drie jaar voorbereiding. Ze vinden ook dat het kabinet veel te veel in 1 wet wil samenvoegen, dat beter in aparte wetten gestald kan worden. Ook zou geen definitie zijn gemaakt van wat ‘kwetsbare afnemer’ is:

De Afdeling adviseert in het voorstel een definitie van kwetsbare afnemers op te nemen en te voorzien in een regeling waarmee ter bescherming van hun belangen kan worden ingegrepen op de prijsstelling.

Behalve dan dat er door dit energiebeleid kunstmatig hoge prijzen blijven bestaan, waardoor steeds meer mensen moeite krijgen om de rekening te betalen. Alleen geeft dit overheidsorgaan ook weer ‘de Rus’ de schuld, en niet het klimaatbeleid dat als doel heeft om energie tot schaars goed te maken:

Het belang ervan wordt te meer geïllustreerd door de recente prijsstijgingen ten gevolge van de invasie van Rusland in Oekraïne en de naar aanleiding daarvan getroffen maatregelen.

iii Omdat de verwachting is dat energieprijzen nog lange tijd hoger zullen blijven en dat daarom nadere reparatiemaatregelen nodig kunnen zijn, ligt het in de rede om vooraf in de wet te regelen in welke gevallen, welke categorieën van kwetsbare afnemers door middel van ingrijpen in de prijsstelling kunnen worden beschermd.

Een dergelijke regeling, die ook moet voldoen aan voornoemde vereisten van de richtlijn, kan dan in een voorkomend geval of noodsituatie worden toegepast.

Uit de animatiefilm, een parodie op Netflix, de evidente leugen tot dictaat maken

Die ‘bescherming’ van consumenten en huishoudens, betekent gewoon energiesocialisme. Je maakt energie nodeloos schaars en duur. En vervolgens geef je mensen die al een uitkering kregen of die weinig geld verdienen extra staatssteun. Terwijl de rest de volle mep betaalt.

Schone Groene Energie, met subsidie gebouwd op natuurwater

Die verhullende taal, een belediging voor je intelligentie met een glimlach gebracht; DAT vond ik het meest verontrustende aan de animatiefilm ‘Beyond the Great Reset’. Gedwongen worden om evidente leugens te slikken en daar onverschillig bij te zijn. Ignorance is Strength. In die maatschappij leven we nu al.

Er is echter ook een lichtpuntje. En dat ben jij, lezer: Door op te staan en de leugen als zodanig te benoemen, door niet mee te doen. En door te ontdekken dat er met jou vele andere mensen uit hun slaap zijn gesust, met wie je samen sterker staat.

Vond je dit artikel verhelderend, te zien hoezeer een utopisch programma nu, live, hier in Nederland zichtbaar wordt uitgerold (SDG’s, 2030 Agenda) Overweeg dan een duit in het blogpotje zodat ik deze content gratis kan blijven aanbieden. Dat kan via het Rypke-potje van de stichting die mij ondersteunt: Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’s Eenzame Strijd’.

3 Replies to “Geniale animatiefilm ‘groen’ en ‘veilig’ 2030-dystopia”

 1. ‘betaalbaarheid’ en ‘betrouwbaarheid’ zijn concurrentie kwaliteiten volgens vrije marktwerking.
  “De nieuwe koers” van kunstmatige energie schaarste is beleidsmatig aanbod, centraal gestuurd vanuit een foute machtskliek.

  Goed dat er een animatiefilm is om mensen onder de neus te wrijven wat hen te wachten staat als men niets doet.
  Zoals ik gisteren al reageerde met een mogelijkheid om elkaar met waarde of eigen lokaal geld te gaan betalen i.p.v. nep geld, is er logischer wijze een combinatie mogelijk met het energie probleem van schaarste.

  Menselijke energie is nodig om goud te delven of een huis te bouwen. Waarom dan niet energie als betaalmiddel?
  We kunnen elkaar betalen met energie in de vorm van milliWattuur, Wattuur, kilowattuur, MegaWattuur, etc.
  Elk formaat is geschikt; batterij, brandstof, gas/vloeibaar, laserbeam, bifilar Tesla coils. Elke waarde is te berekenen en overeen te komen.
  Zie het eens voor je, geen derden- en vierden partijen meer in een deal tussen twee partijen. Geen banken of ‘betaaldiensten’ en belastingdienst meer die op je neer kijken en parasiteren.

  Wie zich afvraagt: “maar wie legt onze wegen dan aan?”, moet zich ook afvragen wat er met het publieke geld van onze voorouders is gebeurd en waar dat is gebleven. De huidige pensioenen worden betaald uit een systeem van geld creatie uit niets. Of was men echt in de veronderstelling dat wij dat konden opbrengen met dagelijks werk of die zogenaamde beurswinsten? Het piramidespel is geklapt! Vandaar al die last minute crises.
  Behalve Mark Rutte et al, willen we graag onze bijdrage leveren aan de samenleving. Al sinds Soemerië.

  En die drones? Die gaan down op signalen als ‘denial of service’ of anders wel met magnetische pulsen. Altijd wel voor een paar Eurocenten onderdelen te koop om zulke dingen te maken.
  Mensen die de techniek hebben gecreëerd, zijn niet de mensen die hun macht misbruiken.
  Diezelfde techneuten weten met het grootste gemak hun eigen creatie permanent uit te schakelen.

  Oplossingen zijn snel en makkelijk te bedenken tegen de geplande narigheid.
  De vrije keuze ligt inderdaad bij de lezers.
  Maar is het eigenlijk wel een keuze. Meer een no-brainer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *