Wie heeft er belang bij een snel stijgende zeespiegel?

Harlingen: Bij ieder springtij kun je een foto maken, waarop het lijkt alsof ‘de’ zeespiegelstijging naakt

Maurice de Hond toont in zijn artikel ‘De Zeespiegelstijging als opvatting‘ dankzij een peiling via Peil.nl dat de mate van zeespiegelstijging kan afhangen van politieke voorkeur.

FvD’ers laten in 20 jaar tijd de zeespiegel stijgen met drie centimeter (1,5 mm per jaar), bij mensen van Groen Links naakt de zondvloed van bijna 30 centimeter (1,5 centimeter per jaar). Tot 2018 was de officiële eeuwtrend bij de zes getijdenbakens in Nederland 1,8 mm per jaar, waarvan 0,3 mm door geologische processen.

Dus wat zijn nu ‘de’ feiten? Knoeide Deltares dan met zeespiegeldata in haar nieuwe Zeespiegelmonitor 2022 om plots een trendbreuk te maken vanaf 1993, waar ze in 2018 nog géén trendbreuk zagen?

Gemiddelde van 6 getijdenbakens NL, bron Crok, Zwart 2018; Waar is de ‘verdubbelde zeespiegelstijging’ die Vellinga in 1988 verkocht?

1993 als nieuw knikpunt
De Zeespiegelmonitor maakt Deltares sinds 2014 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur. Ze ontstonden als het Waterloopkundig Laboratorium in Delft. Ik kijk voor De Andere Krant naar de vraag of Deltares dankzij behandeling van data in haar Zeespiegelmonitor 2022,  plots een ‘acceleratie’ kon suggereren vanaf 1990 in metingen in zes getijdenbakens.

Terwijl ze dat eerder niet zagen met de zelfde gegevens.

In de vorige twee rapportages is geconcludeerd dat een constante trend, sinds 1900, de beste beschrijving geeft van de trend. In deze rapportage wordt een andere conclusie getrokken en onderbouwd. De stijging van de zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nu het best beschreven worden door een trend tot circa 1990 van 1.8 ± 0.1 mm/jaar, met een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging over de laatste 30 jaar van 2.9 ± 0.4 mm/jaar.

Deze toename past bij de verwachting, op basis van de kennis over de wereldwijde stand van de zeespiegel, van een langzaam opbouwende versnelling van de zeespiegelstijging. Voor de komende 15 jaar is een trend van 2.9 mm/jaar een verantwoorde benadering.

Plots zou de zeespiegel gaan stijgen met bijna 3 millimeter per jaar, eerder was in 2018 dat nog 1,8. Daarmee kwamen ze maart naar buiten, met 1990 als nieuw ijkpunt van trendbreuk. Dus wat zijn nu ‘de’ feiten?

stichting Deltares valt onder de Wet normering topinkomens en is een privaatrechtelijke stichting die valt onder het Ministerie van Rob Jetten

Nu leek het alsof Klimaatminister Rob Jetten Deltares had gevraagd eens getallen te leveren die van pas komen voor ‘De Transitie’. Dat is mogelijk (maar hoeft niet zo te zijn) Deltares is een stichting die een economische relatie onderhoudt met het Ministerie van EZK. Ze draaiden in 2021 voor 75 miljoen euro van de 115 miljoen euro op financiering door het Ministerie van EZK en het Ministerie van Infrastructuur.

Hun directrice Annemieke Nijhof is oud directeur generaal Water bij dat ministerie, en vervolgens CEO voor ingenieursbureau Tauw (ingenieursbureau) en ze was tot voor kort betrokken bij het klimaatalarmistisch collectief Springtij. De watersector en ingenieursbureaus varen economisch wel bij klimaatalarmisme.

Kleuring van rapportages door belangen kun je dus op voorhand niet uitsluiten.

Wie zich afvroeg; waarom krijst Deltares bij het NOS Journaal over ‘de zeespiegelstijging’; dat is omdat ze aan het subsidie-infuus hangen van de Seculiere Leugen-Staat

Opnieuw is er hier niet sprake van nieuwe metingen of gegevens. Maar de onderzoekers gebruiken een andere analysemethode van die gegevens, waarbij ze op basis van een statistische methode zeggen te kunnen corrigeren voor de invloed van wind.

En plots zien ze een ‘trendbreuk die – geheel toevallig – precies in de verhaallijn past die het Ministerie van Rob Jetten verkoopt, het ministerie waarmee deze Stichting Deltares een intensieve economische relatie onderhoudt. Net als de eerdere verdwenen hittegolven van voor 1950 bij het KNMI uit 2018, waardoor het ’s zomers na 1950 plots veel heter leek dan voorheen.

Dat ook hier niet de metingen zelf voor een wijziging zorgen, maar een andere databehandeling door Deltares was Klimaatgek Rob de Vos ook al opgevallen.

Wahl et al 2013

Verschillen per station
De discussie gaat niet over de vraag of er een trendbreuk kan zijn. Maar of die breuk in 1990 afhangt van de methode die onderzoekers gebruiken. En of er niet veel vaker in de zeespiegelhistorie rond de Noordzee van twee eeuwen een trendvariatie is. Kies je een ander ijkpunt, is er dan niet een andere conclusie mogelijk? (puntje 1 uit de cursus bullshitdetectie, varieer de baseline en zie of de conclusie robuust is)

Dat is de niet-lineaire verandering van de zeespiegelstijging. Zie bijvoorbeeld deze studie van Wahl et al 2013 in Earth Science Reviews, die van 1900 tot 2011 nog een trend zagen van 1,5 mm per jaar voor de gehele Noordzee. Alsof zij FvD-aanhangers zijn, potverdrie…

Bovendien concludeerden ze dat in 200 jaar zeespiegelmetingen meerdere versnellingen en afremmingen van zeespiegelstijging zijn te zien. In 2013 zagen zij nog, dat de meest recente metingen een acceleratie toonden, maar dat die acceleratie overenkwam met eerdere periodes…

Zoals rond 1900, terwijl na 2000 juist een afremming zou zijn waargenomen:

Bron Wahl et al 2013: Variatie in acceleratie is de norm

Dat betekent dus, dat de keuze van Deltares om 1990 tot ‘kantelpunt’ te maken een kunstmatige kan zijn. Wanneer je over 200 jaar kijkt, en niet over 30 jaar.

Per locatie zijn grote verschillen te zien, en hoge jaarlijkse variaties. Neem bijvoorbeeld de Duitse bocht en het eiland Sylt (Hörnum), waar 6,6 mm (met standaarddeviatie 3 mm) zeespiegelstijging per jaar werd waargenomen, of Cuxhaven. De variatie per jaar wordt vooral toegeschreven aan de invloed van de (westenwind) op die plek.

In Nederland valt op, dat de stations Harlingen en Delfzijl de grootste trend gaven. Bij Delfzijl speelde 24 centimeter bodemdaling door gaswinning een rol sinds 1970. Als de bodem snel daalt ‘stijgt’ je zeespiegel dan plots sneller. Die gooide Deltares er nu uit. Dus waarom laten ze nu een trend beginnen vanaf 1990?

Dan blijft nog steeds de mogelijkheid over, dat bij Harlingen ook bodemdaling een grotere rol speelt sinds de jaren ’90, bijvoorbeeld dankzij de zoutwinning. Kijk je naar IJmuiden, dan is daar in het geheel geen trend te zien van versnelling.

Inkomsten Deltares naar financieringsbron 2021 EU Transparancy Register

In 1992 begonnen de satellietmetingen  die een mondiale zeespiegelstijging zouden waarnemen van ongeveer 3 mm per jaar. Daarmee ontstond een duidelijke kloof tussen de metingen uit getijdenbakens enerszijds, die geen uniforme versnelling waarnamen, en die van de satellieten anderszijds.

Welke was nu de juiste?

Daarover interviewde ik in 2008 nog Bert Vermeersen van de TU Delft. Zijn commentaar vind je nog in ‘De Staat van het Klimaat’, mijn bijdrage aan Marcel Crok’s boek uit 2010. Bij Vermeersen krijg je absoluut niet de indruk, dat hij wil sjoemelen met data om zo aan geld te komen.

Wat wel op vallend is, dat is dus dat Deltares nu plots sinds maart dit jaar roept dat de getijdenbakens vanaf 1993 ineens overeen komen met satellietmetingen, die in 1992 begonnen. En in 2018  nog niet, terwijl de meetgegevens hetzelfde bleven. Het enige dat veranderde bij Deltares is de methode van databehandeling, de keuze van onderzoekers.

Plots ontstaat een nieuw ijkpunt,  waar vanaf een ‘trend’ zou ontstaan die zou afwijken van eerdere periodes in de andere 150 jaar…

Terwijl een bredere lezing van de literatuur toont, dat versnelling en afremming van zeespiegelstijging vaker voorkwam, wanneer je 200 jaar in de tijd terug kijkt. Zoals rond 1900. Zo zie je alvast dat ‘de’ wetenschap niet bestaat. Het is maar net welke onderzoekers je aan het woord laat, en welke methode van databehandeling ze gebruiken. Er bestaat wel ‘de’ politiek.

 • Wanneer je iets van dit artikel opstak, overweeg dan een donatie in het Rypke-potje van de stichting die mij ondersteunt: Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke’s strijd

2 Replies to “Wie heeft er belang bij een snel stijgende zeespiegel?”

 1. Dus ‘de’ politiek moet nog wat meer zwaar water naar zee dragen, zodat die vanzelf zal inklinken.

  Overigens zijn er wereldwijd verschillen in gravitatie, doordat de aardse grillige binnenkern minder snel mee draait t.o.v. de omtreksnelheid t.g.v. magnetische slip. Daardoor is bijvoorbeeld het peil van de Indische oceaan hoger dan het op ‘waterpas niveau’ zou moeten zijn. [dit geldt ook voor de ‘platte’ aarde; vergelijk de oude kWh-meter] 😉

  Zo zit onze wereld propvol met parameters, waar men in ‘de’ wetenschap nog altijd geen rekening mee kan houden.
  Tot die tijd hoeven we ons niet druk te maken over politieke bangmakerij, misleiding, bedrog, misbruik, uitbuiting en mensenhandel.
  Het is maar bullshit… We maken zelf wel uit of we het waterpeil hoog of laag vinden.

 2. Politiek is het meest vervuilende, ziekmakende, verwoestende, overstromende, leugenachtige, onbetrouwbare fenomeen op aarde, maar daar hoor je ze niet over.

  Even een paar weetjes: CO2 is de “zuurstof” voor de natuur (organische planten en bomen) en altijd in balans met O2 onze zuurstof (organismen anders dan planten en bomen).

  De lucht die wij inademen bestaat grotendeels uit N (78%), stikstof, en O (21%), zuurstof.

  Wie prijskaartjes hangt aan CO2, O2, N of H2O, is dus een oplichter, een bedrieger, en moet worden opgepakt en berecht.

  Olie is GEEN fossiel product, maar een universeel product, je kunt het ook Carbonplasma noemen. Het is een “kadootje” van ons universum. Ons universum is een super elektromagnetisch veld (oceaan) van Waterstof. Waterstof fuseert in de kern van het universum (het grootste zwarte gat wat er is) tot Helium en wordt naar buiten geslingerd als “sterrenstelsels”, de sterrenstelsel op hun beurt “zweven” in een spiraalvorm door het veld (oceaan) van waterstof en kunnen nu ook Helium fuseren tot Carbon (!) (onze olie in het binnenste van de aarde). Carbonplasma kan weer reageren/interfereren met H, HE, en vormt op deze manier Stikstof, Nitrogen, en Zuurstof, Oxygen, de lagen van onze aarde. Er komt GEEN god aan te pas, alleen vrij eenvoudige geometrie en signaal techniek. (Ik heb voor het gemak twee stoffen weggelaten, Berillium en Neon).

  Alle hemellichamen hebben in hun kern een “eigen zwart gat”, onze zon is dus een rondzwevende Waterstof reaktor -> De trilling die wij “waarnemen” of voelen is dus die van Helium. De Grieken noemen de zon om deze reden “Helios”.

  Er was GEEN BIG BANG!
  Er zijn geen atomen en moleculen in het universum (dus alle onzin over elektronen, protonen, neutronen, quarks kan naar het land der fabelen worden verwezen). Quantum fysica is onzin, alles is frequentie, intentie, amplitude, interferentie van elektromagnetische straling. Er zijn GEEN deeltjes. De TV geeft je een 2D beeld van mensen, een elctromagnetische “hologram”, wij mensen (dieren en planten) zijn 3D manifestaties, niet materie, want materie bestaat niet. Denk aan de bastoon van geluid, het kan je aardig raken, maar het is geen materie!

  Pandemie, bestaat NIET. Epidemie betekent “dat wat het volk overkomt”. De gekte en dwaasheid van de politiek is epidemisch, maar “pan” zou duiden op wereldwijd en dat gebeurt nooit.

  Virus is potente sap van bladeren, of zijn de eigen, door bacteriën en enzymen omgezette, cel resten.

  Influenza is “invloed van de zon”. Bladeren vallen in de herfst (apoptose), niet omdat de bomen ziek zijn, influenza (griep) hebben, maar omdat ze zich voorbereiden op de winter. Als bomen hun bladeren tegelijkertijd verliezen is dit geen “besmettelijke” ziekte, maar invloed van de zon op die specifieke boomsoort.

  Er bestaat dus GEEN INJECTIE tegen “Influenza”, omdat je niet tegen de invloed van de zon kunt injecteren.
  Er bestaat sowieso GEEN INJECTIE die geneest of ziekte voorkomt, dat komt omdat bijna alle injecties TOXIC/GIFTIG zijn voor het lichaam. Ook het “immuun systeem” werkt NIET zoals ons wordt verteld.

  Bacteriën zijn onze schoonmakers. Bacteriën zijn voor het grootse deel verantwoordelijk voor een juiste “spijsvertering”. Je kunt bacteriën niet doden, ze zijn pleomorphic. Dus als je met anti-biotica bacteriën gaat proberen te bestrijden, snap je niet wat je doet! (Je vertraagt het lichaam eigen genezingsproces, en voegt nog meer toxines toe, die de bacteriën nu juist aan het bestrijden/omzetten waren).

  Groene stroom bestaat niet. Iets stroom van A naar B, currency, dat heeft GEEN kleur. Degene die hier de mind f%^ck uithalen moet je verbannen naar Elba. Verduurzamen, nog zo’n woord. Aangezien olie niet uit fossiele resten bestaat, maar carbonplasma is, wat middels de H-fusie -> He fusie -> C fusie in de kern van de aarde plaatsvindt, is ook de “oliecrisis” een LEUGEN. Zolang er vulkanen uitbarsten zal er olie “gevormd” worden, nog minstens honderdduizend jaren.

  Terug naar CO2, verbrand een zuiver natuurproduct (olie) en de overblijfselen zijn H2O (water) en CO2 (zuurstof voor planten). Het zijn de toevoeging die giftig zijn…. sommige mensen doen dit, meestal met toestemming van de politiek.

  Bijna 99% van alles wat ons wordt geleerd, verteld, en onderwezen IS gebaseerd op valse aannames, geloof, of autonoom denken (dat is los van universele waarheid).
  De Nederlandse politiek (en alles en iedereen die uitvoering gaf aan de dwaze “orders”) heeft zich schuldig gemaakt aan GENOCIDE. Bedenk dat VACCINE, komt van de woorden KOE en GIF, een uitvinding uit 1789 door een “zieke” dokter Edward Jenner. De allereerste injecties betroffen Pus van de Koe. Het heeft NOOIT gewerkt om “smallpox” te voorkomen bij kinderen en zal ook nooit werken. Het uitgangspunt is namelijk volkomen krankzinnig als je snapt hoe het universum werkelijk werkt, en wat leven IS. Alle vaccinaties worden in een laboratorium bedacht, en elke nieuwe golf van injectie rondes heeft duizenden tot honderdduizenden doden tot gevolg. Men noemt dit Eugenetics, oftewel de genocide gepleegd door Misantropen die ten onrechte filantropen worden genoemd.

  Wie de universele waarheid kent, wordt doodziek van deze aarde en het handjevol gekken, dwazen, psychopaten, sociopaten, en technocraten dat probeert deze wereld in haar macht te krijgen. Het is echt tijd dat u wakker wordt en aangifte doet, op zijn minst wegens de voortdurende dwang, en de nimmer aflatende vrijheidsbeperkingen. Willen wij vrij mens zijn en blijven, dan moeten we onze bevrijden van die gekken en dwazen. Het is trouwens onze universele recht en plicht ons te bevrijden van tirannen, dat zijn de tirannen vergeten en ze proberen u dom te houden.

  Succes met deze nieuwe kennis!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *