…’die inzicht hadden in de tijden’… (1 Kronieken 12:32)

Gebruikte Bijbel met citaten die de Zebulon-theorie ondersteunen

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest, noch het jaar 2023.

Vandaag kijken we naar de figuur van Issachar in de Bijbel, de vijfde zoon van Jacob’s vrouw Lea die 1 van de twaalf stamvaders zou worden.

In 1 Kronieken 12:32 worden zij opgevoerd als de stam met mensen die ‘inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen.’  Zij herkenden David als de nieuwe rechtmatige koning, die de Ark naar Jeruzalem zou laten brengen.

Zebulon zal volgens Genesis 49 aan de zee gaan wonen, de zoon van Jacob die na Issachar wordt geboren.

De tekenen van de tijd verstaan
Komende dinsdag in Amstelveen verzorg ik de Issachar-lezing over de morele verwerpelijkheid van CO2-politiek, en waarom je klimaatbeleid uit voorzorg moet verbieden. Hun duiding van de naam van Issachar is die uit 1 Kronieken 12:32:

En van de halve stam van Manasse: achttienduizend, die met name aangewezen waren om te komen om David koning te maken.
En van de nakomelingen van Issachar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen: hun hoofden waren er tweehonderd, met al hun broeders onder hun bevel.

Uit Zebulon mannen die met het leger uittrokken, uitgerust voor de strijd met allerlei wapentuig: vijftigduizend; en ook om zich met een onverdeeld hart in slagorde op te stellen.

De HEERE heeft Saul verworpen als gezalfde koning. David is door Samuel tot zijn gezalfde opvolger gemaakt.  In 1 Kronieken 10 is Saul tijdens een veldslag door Filistijnse hand gesneuveld, die zijn hoofd als trofee op een staak spietsen.

Dus moest David uit de stam van Juda koning worden als vervangende ‘gezalfde’. Opvallend in deze passage is dat er maar 200 leden van de stam van Issachar meedoen als militair gezanten, terwijl de andere stammen tienduizenden afgevaardigden leveren. Zij halen uiteindelijk de Ark naar Jeruzalem en ze verslaan de Filistijnen.

Oester en Granaatappel bij antieke Bijbel: welke was de ‘liefdesappel’, waardoor Lea met Jacob Issachar verwekken mocht?

Gedenk wat Amalek U gedaan heeft…
De reden dat David koning moest worden is de ongehoorzaamheid van Saul. Hij vertrouwde op zijn eigen oordeel, wat in bijbels perspectief betekent dat je de HEERE niet voldoende vreest.

Saul moest die stam van Amalek met ‘de ban’ slaan, dus ook hun vrouwen, zuigelingen en hun vee vermoorden, ‘al wat ademt’. Door het onvolledig uitvoeren van dit bevel was hij ongehoorzaam.

Dit bevel diende als wraakoefening voor wat de Israëlieten eeuwen eerder was overkomen, in Exodus 17. Toen zou Amalek als nazaat van Edom (Ezau) de Israëlieten dwars zitten toen zij Egypte uittrokken. In Torah-boek Deuteronomium 25:17 wordt al naar die wraakopdracht verwezen:

Gedenkt, wat u Amalek gedaan heeft op den weg, als gij uit Egypte uittoogt; Hoe hij u op den weg ontmoette, en sloeg onder u in den staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Vergeet het niet!
Je gaat dan op je aardse oordeel af, en stapt in de wereld waar het Numineuze niet meer bestaat: Dat er wel degelijk een geestelijke wereld aan je trekt, dat daar een Opperbaas is genaamd JHWH. En dat die opperbaas je aan zijn morele wet wil houden.

In plaats daarvan begeef je als mens je in een wereld waar alle geoorloofd is, waarin je als mens zelf voor God kunt spelen, eigenrechter. En dat is de zonde die gewroken moest worden via purificatie door eliminatie, het vertrouwde recept van JHWH in het Oude Testament:

Het zal dan geschieden, als u de HEERE, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw vijanden rondom, in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; vergeet het niet!

Opmerkelijk is, dat dit ook de tekst is op een Shoah-monument in de Haagse voormalige jodenbuurt. Dus dat de gedachtenis aan Amalek uitgedelgd moet worden wanneer Israël haar ge-erfde land (weer) in bezit neemt. Vergeet het niet!

Dus wie neemt deze oproep anno 2023 ter harte, en wie zijn dan nu de Amalekieten?

Er bestaat een theologische theorie, dat Edom/Ezau nog steeds verbolgen was, dat Jacob hem zijn eerstgeboorterecht ontfutselde. En dat daarom zijn nazaten, de Edomieten (en dus Amalekieten) tot de dag van vandaag allerlei complotten smeden om dat geboorterecht weer terug te krijgen.

Al even machtige Bijbel

Issachar en Zebulon
De God van het Oude Testament heeft een olifantengeheugen, die de zonden van het ene geslacht tot vele generaties daarna nog gedenkt.  Als mens ben je veel korter van geheugen. Maar daarom is er Het Woord, dat bevelen en verhalen van duizenden jaren naar het nu kan transporteren.

Zodat die via het handelen van mensen weer fysieke realiteit kunnen worden. De Staat Israël was niet gesticht zonder deze verhalen. Zoals Het Woord ook alle afstanden kan overbruggen in de fysieke wereld, en een bevel dat hier gegeven wordt aan de andere kant van de wereld werkelijkheid wordt.

De figuur van Issachar, als 1 van de twaalf zonen van Jacob/Israël is verder onderwerp van theologische discussie. De traditioneel Joodse verklaring was, dat Issachar de geestelijke arbeid zou verrichten met Torah-studie, terwijl zijn iets jongere broertje Zebulon als zeevarende handelaren voor het geld zouden zorgen.

Aldus ‘JewishIdeas.org’ in ‘re-imagining Issachar:

Issachar and Zebulun are said to have founded an economic model that has become popular within a segment of Orthodox Jewish society.

The model is commonly viewed as follows: Issachar “bore the yoke of Torah,” devoting himself exclusively to study, while

Zebulun was a successful global merchant. Recognizing the benefits and deficiencies of their single-track careers, they contracted to share the rewards, if not the burdens, of their respective interests.

Zebulon-Bijbelverwijzingen in Bijbel Evert Smit jr.

Issachar is ‘beloond worden’
De kernpassages zijn hier allereerst de geboorte van beiden in Genesis. De lelijke vrouw Lea koopt Jacob’s favoriete vrouw Rachel af met ‘liefdesappels’ zodat zij met Jacob naar bed mag. Jacob verwekt dan twee zonen bij haar, nummer vijf en zes.

Issachar betekent iets als ‘beloond worden’, en ‘Zebulon’ betekent ‘woning’:

Toen Jakob ’s avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: Je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. Daarom sliep hij die nacht met haar.

En God verhoorde Lea; zij werd zwanger en baarde Jakob een vijfde zoon. Toen zei Lea: God heeft mij beloond, omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En zij gaf hem de naam Issaschar.

Lea werd opnieuw zwanger en zij baarde Jakob een zesde zoon.Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven; ditmaal zal mijn man bij míj komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij gaf hem de naam Zebulon.

De rol van beiden in de geschiedenis van Israël zou vervolgens gedefinieerd worden door Mozes, wanneer deze de beide stammen een eigen zegening meegeeft in Genesis 49:

Zebulon zal aan de zeekust wonen, ja, hij zal wonen aan de kust, bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn.

Issaschar is een ezel met sterke beenderen, die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat die goed was,
en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst.

Bron: www.balfour100.com

Beloning en een woning
Hoe je uit zo’n passage nu af kunt leiden, dat Issachar zij nakomelingen de Torah gaan bestuderen… It Beats Me… Beide stammen verdwenen in de geschiedenis toen in de achtste eeuw voor de jaartelling de Assyriërs Jeruzalem veroverden. Met nog acht andere stammen van het koninkrijk Efraim in Noord Israel zouden zij oplossen in de tijd.

Juda en Levi bleven over.

Uit deze Genesis 41-passage is ook wel afgeleid, dat Zebulon zich uiteindelijk in Nederland en/of Engeland zou vestigen, als zeevarende handelsnatie. De Brits-Israëlvisie gaat zo ver, dat de Engelsen het eigenlijke Israël zijn, waarmee JHWH zijn eeuwig verbond sloot. Zodat hij dat verbond op het Engelse Empire deed overgaan.

Wanneer Het Verbond tussen JHWH en zijn volk met alle twaalf stammen eeuwig is. En tien stammen dwalen nog ergens rond, volledig geassimileerd in andere volken. Waarom zou 1 van die stammen via migratiegolven dan niet in ons kikkerland en Engeland terecht kunnen zijn gekomen?

Het bewijs voor de Brits-Israël-visionairen was overweldigend eind negentiende eeuw: In die tijd was het Engelse koninkrijk het machtigste koloniale rijk op aarde, gericht op de zee als Zebulon. En dat krijg je alleen wanneer de Allerhoogste achter je staat, of je daartoe gebruikt voor zijn Masterplan.

Issachar de ezel die de last draagt, aldus Genesis 49

Het doet er niet toe of U dat ‘gelooft’ of niet. U gelooft waarschijnlijk weer vele andere zaken, die als een spreekwoordelijke lul op een drumstel slaan. Mensen geloven de gekste dingen. Vast staat, dat die visie een grote invloed kreeg. En dat het waarheidsgehalte van een idee meestal wordt ontleend aan het sociale prestige dat het idee vergaart.

Niet aan de bewijslast.

Mede door de invloed van dat geloof werden het de Britten die Israel hielpen stichten via de Balfour-Declaration die Lord Balfour sloot met bankier Rothschild in 1917. De Britten zouden het Beloofde Land helpen veroveren op de Ottomaanse bezetter, die toen aan de kant van de Duitsers streed.

Wie dus enige invloed in de geschiedenis wil manifesteren, zo kan de les vandaag zijn: Die moet met een goed verhaal komen. En een goede zak geld. Dus misschien dat het verhaal van Issachar kwam en de zak geld van Zebulon. Zodat het beloond worden met een woning in twee namen verenigd werd, Issachar en Zebulon.

Heb een goede zondag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *