“Zij zijn vol zoete wijn”…(Handelingen 2:13)

Kerk van Calhete in voorbereiding op het Pinksterfeest

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse Cultuur was geweest, noch onze jaartelling. Vandaag op Pinksteren behandelen we enkele Bijbelpassages waarop het idee van de Heilige Geest en haar uitstorting over de apostelen is gebaseerd.

We komen tot de conclusie dat er miljarden complotdenkers op aarde rondlopen, genaamd ‘christenen’ die via geschriften van profeten en ‘de tekenen des tijds’ een masterplan achter de schermen zien. Een Masterplan dat tweeduizend jaar geleden haar eindfase zou naderen, zoals de profeten Jesaja en Joël dat een half millennium eerder meenden te voorzien.

‘Uitstorting van de Heilige Geest’? Nee, deze Madeirezen vieren de winst van Benfica in de Champions League, foto Afke Smit

Vijftig dagen na Pasen
In de vier Evangeliën zien we nog geen uitstorting van de Heilige Geest plaatsvinden. Dus dat na Jezus zijn dood zijn Geest als plaatsvervanger terugkeert, om zijn volgelingen te vervullen. Dat gebeurt later, zeven weken na zijn sterven en opstanding. In de Bijbelse symboliek is Jezus als Zoon immers het ‘beweegoffer’ dat de woede en wraak van de HEERE (Vader) over de mensen moet afwenden.

De gekruisigde Jezus staat symbool voor het geslachte paaslam, en wordt daarom ‘het Lam God’s’ genoemd.

Pentecost (‘Pinksteren’ is een uit het Latijn verbasterde vertaling daarvan) betekent ‘vijftigste’ in het oud Grieks, de vijftigste dag nadat de Joden het Pascha vieren, Passover: De dag beschreven in Exodus dat de Israelieten door de doodsengel van de HEERE gespaard werden, doordat zij lamsbloed op hun deuren smeerden van een geslacht paaslam. Zodat hun eerstgeborenen niet werden afgeslacht, zoals dat bij de Egyptenaren gebeurde.

Zeven maal Zeven is negenenveertig en dan de volgende dag = 50. De eerste vermelding van dat getal vinden we in het wetboek van de Thora, Leviticus 23:16. De eerstgeborenen zijn weliswaar de dood bespaard gebleven. Maar de HEERE blijft al het eerstgeborene symbolisch opeisen, en ook de eerste oogst van het land:

U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.
Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE.

Tortelduif, ook de duif is een symbool voor De Geest

Uitstorting Heilige Geest: Handelingen der Apostelen
Dankzij Handelingen 2 in het Nieuwe Testament heb je in Pinkstergemeentes tot de dag van vandaag mensen die al brabbelend over de grond rollen. Die passage gaat aldus:

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken

De symboliek is hier dat mensen van allerlei komaf, of het nu Grieken zijn of Joden elkaar plots kunnen verstaan. Ze spreken 1 taal en verstaan elkaar, net als voor de bouw van de Toren van Babel in Genesis 11:

Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken

Voetbal is ook universeel. Hier vierden de Madeirezen dat Benfica de Champions League wint.

De Heilige Geest, of Zoete Wijn? Ik dans hier even met de Danser van Funchal en zijn beatbox op mijn verjaardag: Foto Afke Smit

Zij zijn vol van zoete wijn
Het ‘spreken in tongen’ is 1 kenmerk van de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dat je ook mensen in een andere taal kunt verstaan, alsof je weer gezamenlijk 1 mensheid bent. Dat kan er nogal raar uitzien, en is in een cynische VPRO-benadering van verzuurde seculieren ook gemakkelijk op de hak te nemen. Wel, dat is niets nieuws, want Handelingen 2:13 bericht zelf al:

En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Wanneer mensen buiten zinnen over de grond rollen kun je ook denken: zijn ze bezeten? Dat werd in de tijd van Jezus ook al gedacht.

Levend Water
Daarnaast wordt het symbool van ‘levend water’ gebruikt voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat levende water staat bij de Evangelist Johannes voor Jezus zijn theologie over zichzelf in Johannes 7:38:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Hier laat Johannes door Jezus de profeet Jesaja 44 citeren. Zoals eerder opgemerkt, de christelijke religie die door de evangelisten en apostelen is opgesteld, die is gebaseerd op interpretaties van Jesaja, Hosea en de Psalmen:

Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt:
Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb.

Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge.Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.
Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.

Dag van het oordeel uit Jesaja en Joël als de Diaspora eindigt
En dus spreken de Apostelen bij wijze van hun notulist Lukas in Handelingen 2:16-21 ook in die symboliek. Over ‘uitstorting’ van de Heilige Geest als water, waarbij ze verwijzen naar de profeet Joël:

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

De ‘grote en ontzagwekkende dag’ is natuurlijk de ‘dag des oordeels’, wanneer alle ongelovigen het lot van de Egyptenaren treft, terwijl de gelovigen die Jezus lamsbloed op hun geestelijke deur smeerden gespaard blijven. De door de Apostelen aangehaalde profeet Joël predikte, toen de stam van Juda – die van het ‘huis van David’ – in de zesde eeuw voor de jaartelling overwonnen was door de Babyloniërs.

Datzelfde deed Jesaja, maar dan vooral met verwijzing naar de Assyriërs die een eeuw eerder Noord Israël hadden veroverd. Joël brengt in sterk beknotte vorm de zelfde boodschap als Jesaja, die van een verwoesting, een dag van oordeel en een herstel van het Verbond, de opname van de gelovigen:

Vooralsnog geen Eindtijd te zien, hier op Madeira

Een akelige dag die komt
Joël bracht het beeld van een verdord land dat door een sprinkhaanplaag van alle voedsel was ontdaan:

Kom, overnacht in rouwgewaden, dienaren van mijn God, want graanoffer en plengoffer zijn aan het huis van uw God onthouden.
Kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen, verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de HEERE, uw God,
en roep tot de HEERE.

Ach, die dag! Ja, de dag van de HEERE is nabij, en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige.

Vervolgens brengt hij het beeld van Bij Jesaja (13) zie je dat hij als ‘zoon van Amos’ predikt over de nakende ondergang van Babel, als teken dat de ‘dag van de HEERE nabij is’…

Joël spreekt over een ‘groot en machtig volk’ dat het godsoordeel zal voltrekken tot de ‘Dag van de HEERE’ komt. Dan beschrijft hij, hoe de HEERE wraak neemt op de ‘heidenvolken’ in een grote eindstrijd. Waarna Hij zijn intrek zal nemen op de berg Zion, waar iedereen die Zijn Naam aanroept van de slachting bespaard blijft:

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag, een boek voor Complotdenkers

Joël had zes eeuwen vóór de Apostelen en Evangelisten waarschijnlijk de Babyloniërs op het netvlies. De Apostelen zagen hier zes eeuwen later uiteraard de Romeinen in, die in hun tijd op het toppunt van hun wereldheerschappij zaten. Er zijn niet voor niets theoriën dat het ‘getal van mensen’ uit Openbaring van Johannes (666) symbool stond voor Keizer Nero.

Nu zou je daar de globalisten in kunnen zien, De Verenigde Naties en het World Economic Forum, die met hun 2030 Agenda en SDG Doelen hun eigen toren van Babel bouwen. Hun afgod van het Geld, de Mammon. Kortom, als je het dan toch hebt over ‘complotdenken’: Dat is al zo oud als de christelijke religie en misschien wel veel ouder.

Eigenlijk zijn alle christenen dus ‘complotdenkers’ die een heimeijke samenzwering van de satan achter de schermen zien. Ze ontwaren patronen in ‘de schriften’ en de ‘tekenen des tijds’ totdat uiteindelijk ‘de dag van de HEERE’ nabij is.

2 Replies to ““Zij zijn vol zoete wijn”…(Handelingen 2:13)”

  1. De eindtijd waar de Jezus en de apostelen over spreken gaat over het einde van het oude verbond, wat buitenspel was gezet door het offer van Jezus aan het kruis, maar definitief tot een einde kwam in de verwoesting van de tempel en Jeruzalem in het jaar 70 N.C. (Hebr.8:13)
    Het fysieke en beperkte moest plaats maken voor het geestelijke en onbeperkte vanuit het hart (Joh.4:21-24).

    Zonder dit begrip leven we bij elke ramp in de angst van “de eindtijd”
    En ook al leven we in de eindtijd van het huidige corrupte systeem en volgt het dezelfde patronen, het is niet de eindtijd waar het NT over spreekt, anders kan je ca. 300 directe en indirecte tijdsindicaties uit het NT gaan scheuren.

    Het Koninkrijk van God is gekomen en breid zich dwars door alle eeuwen heen uit en niemand kan het stoppen.(Dan.2:44)

  2. SDG, gepikt van Bach, schreef dat onder bijna al zijn werken. wat eigenlijk Soli Deo Gloria moet zijn is nu wat anders geworden…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *