‘Hij ging heen en hing zich op’ (Mattheus 27:5)

Dart Vader met z’n dijkschapen

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit de Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was of de christelijke jaartelling. Vandaag lezen we het Passie-verhaal, over het verraad dat de apostel Judas pleegde aan Jezus voor dertig zilverstukken, door hem de befaamde Judaskus te geven.

Nadat hij ziet hoe Jezus afgevoerd wordt, krijgt Judas berouw. Hij hoeft het bloedgeld niet meer, en hangt zichzelf op. Is het toeval dat juist ‘Judas’ vernoemd naar de stam Juda de verrader is in de Evangeliën?

Er is namelijk ook nog een bijbelboek genaamd Judas, die daar ‘Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus’ genoemd wordt. Wie was dat dan?

.Texelse schapendijk met slachtschapen

Twaalf stammen/apostelen, 1 verrader
Nu zijn er als nakomelingen van Jacob, Israël, twaalf stammen vernoemd naar zijn twaalf zonen ontstaan. Daarvan werden er tien afgevoerd en geassimileerd toen de Assyriërs Noord Israël veroverden, Efraïm. Er bleven nog twee stammen over in Jeruzalem, Juda en Benjamin, die uiteindelijk door de Babyloniërs in ballingschap werden afgevoerd.

De profeten Jesaja, Jeremia, Zacharia, Joël en Hosea verwijzen continue naar die armlastige staat waarin de stam Juda verkeert, ze leggen dat uit als Goddelijke straf voor ongehoorzaamheid. Maar ze voorzeggen ook dat er ooit een verlossing zal komen in een grote eindstrijd. En dat is waar de Evangelisten continue naar verwijzen, met name de beelden die de profeet Jesaja geeft.

Die schijnbare verbreking van ‘Het Verbond’ tussen de twaalf stammen en de HEERE vindt plaats in de zesde eeuw voor de jaartelling. Die stam Juda mag later weer terugkeren naar Jeruzalem, de verwoeste tempel van Salomo herbouwen. En daaruit ontstaat het ‘jodendom’, vernoemd naar ‘Juda’.

En wat opvallend toevallig, Juda, oftewel Judas, 1 van de twaalf apostelen speelt bij de Evangelisten de rol van de verrader van Jezus, waardoor een nieuw verbond zou ontstaan en een oud verbond zou worden verbroken. Bij Mattheus 26 gaat dat aldus, voor de prijs van dertig zilverlingen, een verwijzing naar de profeet Zacharia, als de waarde die een volk aan God toekent;

14Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de overpriesters
15en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem aan u overlever? En zij kenden hem dertig zilverstukken toe.
16En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om Hem over te leveren.

Schapen

Judaskus eerder door Joab voorgedaan
Verderop in Mattheus 26:49 kom je dan de befaamde Judaskus tegen:

En terwijl Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalf, kwam er aan en met hem een grote menigte, met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk.

Hij die Hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd: Degene Die ik kussen zal, Die is het; grijp Hem.
En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: Gegroet, Rabbi! En hij kuste Hem.

Die kus is een verwijzing naar de tijd van Koning David, ongeveer duizend jaar voor de jaartelling, de ‘glorietijd’ van het volk van Israël. Zijn beul/hoofdman Joab doodt een opstandeling tegen David uit de stam van Benjamin, Amasa op die wijze, beschreven in 2 Samuel 9/10. Hij komt naar hem toe als ware hij een vriend, maar steekt hem stiekem een dolk in zijn buik:

9Joab zei tegen Amasa: Gaat het goed met u, mijn broeder? En Joab greep met de rechterhand de baard van Amasa om hem te kussen.
10Maar Amasa was niet op zijn hoede voor het zwaard dat in Joabs hand was. Toen stak deze hem daarmee in de buik, zodat zijn ingewanden ter aarde stortten. Zonder dat hij voor een tweede keer hoefde te steken, stierf hij.

De herder en zijn schapen

Verbroken Verbinding
De dertig zilverstukken komen eerder voor bij de profeet Zacharias, waarnaar die zilverling-passage een kruisverwijzing is, door de Evangelist. Het is belangrijk niet alleen de ene zin in Zacharia 11:12 (uit context) te citeren, maar het hele ding. Ook Zacharia profeteert over een eindtijd, waarin de HEERE een grote afrekening brengt, net als Jeremia, Jesaja en Hosea, en met Jeruzalem als het finale strijdtoneel.

Koning David bracht de twee rijken, Noord Israel met de tien stammen eerder onder de heerschappij van Juda. En zo ontstond er eenheid, ook onder de ‘Zoon van David’, Salomo. Later viel dat politieke verbond toen uiteen door burgeroorlog.

Egypte, Assyrië, Babylon, de vijanden van Israël in de zesde eeuw voor de jaartelling, delven dan het onderspit.

We lezen bij Zacharia over een beeld van twee stokken, die staan voor twee verbonden die de HEERE heeft met de 10 stammen, (opgelost in Assyrië) en de twee die door de Babylonië waren afgevoerd, Juda en Benjamin. Die twee groepen waren door interne oorlog van elkaar gescheiden geraakt in twee koninkrijken. Het verbroken broederschap wordt hier aangestipt, met verwijzing naar de dertig zilverlingen als waarde voor zij hun Godheid schatten:

13Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp dat de pottenbakker toe – een mooie prijs waarop Ik door hen geschat ben! Daarop nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze in het huis van de HEERE de pottenbakker toe.
14Toen brak Ik Mijn tweede stok, SAMENBINDING, stuk, om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël.

Het Lam Gods, symbool van de in 721 door de overgrootmoe van Karel gestichtte Abdij van Prum

Welke verbinding raakt hier verbroken?
Bij de Evangelisten is de Judaskus en zijn verraad de opmaat voor een nieuwe verbondsverbreking, en een daarop volgend vernieuwd Verbond. Jezus wordt hier de ‘goede Herder’ die de slachtschapen- oftewel wij feilbare mensen die allen sterven- redt en verlost, de hopeloze onderneming waarover de profeet Zacharia spreekt.

De Bijbel zet mensen weg als waardeloze lafbekken, ook de discipelen die lief en leed deelden met Jezus. In het Mattheus-evangelie lezen we vervolgens hoe alle discipelen bij Jezus wegvluchten, wanneer zijn arrestatie volgt. Daarop volgt de verloochening door Petrus. Die zegt driemaal dat hij Jezus nooit heeft gekend, tegen iemand die meent dat hij bij Jezus hoorde. De haan kraait drie keer.

Met Judas loopt het nog veel beroerder af, in Mattheus 27:

1Toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem te doden.
2En zij boeiden Hem, leidden Hem weg en leverden Hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder.

3Toen Judas, die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij berouw en hij bracht de dertig zilverstukken bij de overpriesters en de oudsten terug
4en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien.
5En nadat hij de zilverstukken de tempel in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op.

bellen bij calamiteiten

Het Bijbelboek Judas
Mattheus stelt vervolgens dat zo het woord van de profeet Jeremia werd vervuld. Maar deze zilverlingen-passage komt bij Jeremia niet voor, hij komt dus uit de profeet Zacharia. Ook een Evangelist kan zich vergissen. Toch, al is de Bijbel mensenwerk en is vergissen menselijk. Je kunt met een beetje complotdenken, beter gezegd ‘patroonherkenning’, wel degelijk een historische parallel ontwaren.

Wat je historisch vervolgens ziet, is een nieuwe scheiding van geesten. Nadat de tweede tempel wordt verwoest door de Romeinen (in het jaar 68) ontstaan twee universalistische religies, christendom en eeuwen later als afsplitsing de Islam. Die wachten op de Eindtijd, waar bij christenen Jezus als ‘Lam Gods’ zien, die hen door ‘het geloof’ zal behouden van het verwoestende Oordeel.

Het jodendom wacht nog steeds op de komst van de gezalfde, die uiteindelijk de militaire overwinning zal brengen, met Jeruzalem als centrum. In 1666 meende een grote groep, waaronder veel Amsterdamse Ashkenaz en Sefardim nog dat het Zabbatai Zevi was.

En zo heb je drie religies, die allen een eigen aanspraak maken op De Ene. Wie heeft er gelijk? Of is het zoals David Icke stelde, dat religies gemaakt zijn om ‘spiritualiteit’ te verwoesten, en mensen uit elkaar te drijven. Aan de andere kant, het is nogal vaag wat ‘spiritualiteit’ nu is. Behalve een strohalm tijdens opvliegers voor paarsgejurkte vrouwen in de overgang.

Je wilt toch ook graag wat substantie en studie, een tekst en wet om meer eenduidig iets op waarheidsgehalte te toetsen. Dus sluiten we af met 1 van de kortste van 66 bijbelboeken, de brief van de Apostel Judas:

24Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde,
25de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

..slachtschapen

Conclusie
De naam Judas hoeft niet te staan voor de stam Juda, als een verwerper van de Messias, de Zoon van de Vader. Want Judas was gewoon een algemene naam, net als Henk of Jan. De theorie dat Judas dus moet staan voor de stam Juda verdient dan relativering. Er blijkt later- nadat de verrader Judas zijn Joab-kus gaf aan Jezus- dus nóg een apostel te zijn, die volgeling van de christenen werd.

Die wordt geïntroduceerd als ‘Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus.’ En niet als de verrader van Jezus, een rol die hij krijgt omdát hij Judas heet. Als dit dé Jakobus is, de broer van Jezus, dan had Jezus dus ook een broer die Judas heette.

Je kunt er dus alle kanten mee op, de blackbox van religieuze historie genaamd Bijbel. Een Evangelist kan zich vergissen. De Judaskus werd eerder door de legeraanvoerder  van David, Joab voorgedaan. En slachtschapen, dat is een beeld uit de profeet Zacharia voor ons, hopeloze mensen die het Oordeel wacht.

Zacharia is de profeet waar dus de passage van de dertig zilverstukken uit komt. Die staan voor de afkoopsom die een volk hecht aan haar eigen Godsdienst. Omdat ze drukker zijn met andere zaken. En daar krijgt dat volk later spijt van, zoals Judas spijt kreeg van zijn verraad.

Heb een goede zondag.

8 Replies to “‘Hij ging heen en hing zich op’ (Mattheus 27:5)”

 1. Of dacht Judas aan Psalm 2 vers 12: Kust de Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op de weg vergaat,….

  Judas wist dat hij fout bezig was.
  Dan doen we het verraad volgens dit vers, misschien loopt het nog goed af voor mij.

  Groet, Jan.

 2. Haai Rypke, Judas hoeft niet te staan voor de stam van Juda, Judas Iskariot is niet de schrijver van de Brief van Judas… (moet ik nog even nakijken) de schrijver daarvan was meen ik Judas Thaddeüs ,,,, de beschermheilige van de hopeloze gevallen zoals wij 🙂 echt hopeloos ghehehhe

 3. Dag Rypke,

  alle religies op deze planeet zijn bedacht door de ‘machthebbers’ om de mens dom, klein en in het gareel te houden, te onderdrukken en te controleren. Kijk deze planeet hangt sinds de zondvloed (gezonden vloed) op de kop en scheef! Wij hingen andersom in een baan om de ZON. Draaiden een jaar van 360 dagen, met 12 maanden van 30 dagen… en met 5 weken van 6 dagen in een maand en 60 weken in een jaar. Allemaal getallen die aansluiten bij de 12e planeet (die een ster blijkt te zijn!) en de getallensymboliek van de ‘goden’. De opperwezens die de mensen als slaven hielden. De ‘gezonden’ vloed was hun straf. In één lange duistere nacht vaagde de vloed veel van de vliegvelden, havens en infrastructuur van de planeet. Veel van hun inspanningen, over een periode van 432.000 jaren was verdwenen en… ze moesten nu gedwongen ondergronds gaan wonen.

  Vóór hun komst moesten zij de atmosfeer verdichten omdat zij het licht van de ZON niet kunnen verdragen. De ‘goden’ zijn Aliens en zijn lichtschuwe wezens. Zij brachten een zeer dichte atmosfeer aan. Hun straf was aangekondigd. Ze deden er niets mee. Waanden zich oppermachtig. Alleen Enki (Ea, Ptah, Zeus, Wodan/Odin die onze folkloristische ‘sinterklaars’ is…) trof maatregelen en verwekte genetisch een nieuwe mensch: Noach. Die bouwde in zijn opdracht de Ark. Het ‘behouden schip’, zoals Willem Barentz zijn ‘behouden huis’ bouwde.

  De ‘gezonden’ vloed was een straf van de Galactische Federatie van Werelden. Zij ‘bewerkten’ de toenmalige zuidpoolkap. Die zou bij de eerst volgende passage van hun ster RA kunnen breken… en zo gebeurde ook.
  Een deel stiet in de oceaan en bracht een vloedgolf op gang (het Japanse tsunami is gewoon Diets en wij zeggen ‘toename’…) en die klotste over de landmassa en koelde die af… en daardoor staken winden op en werd het uiterst verfijnde regulatiesysteem om de dichte dampkring in tact te houden ‘ontregelt’… en regende neer in veertig dagen en veertig nachten. Het zeeniveau steeg wel 120 meter! De ZON brak door… en de mens moest werken in het ‘zweet zijns aanschijns’, ofwel het mooie paradijselijke leven was voorbij!

  De mens kreeg te maken met dag en met nacht, met zomer en winter en met seizoenen… omstandigheden die der niet waren vóór de vloed! De rotatie, de afstand, de snelheid van de planeet rond de ZON was ook gewijzigd en de god Toth moest de nieuwe telling gaan berekenen. Hij ging van 60 weken naar 52 weken. Toth is de god van het getal 52 (van het kaartspel met 52 kaarten, van de hellingshoeken van de Grote Piramide van 51/52 graden, van de ‘missende’ 51/52 jaren van de Maya’s, van de 52 staten van Amerika, van Tellurium met atoomgetal 52…) We bleken nu 365,25 dagen in een jaar om de ZON te draaien en om daar in de buurt te komen ging hij van 60 weken naar 52 weken en voegde hij de 7e dag toe aan de week. Die dag hoefden de mensen niet te werken (het waren tenslotte slaven…) maar moesten die dag wel de ‘goden’ eren… om hen levend te houden. Dat was omdat de ‘goden’ (Elohim/Anunnaki) nu ondergronds moesten en niet meer tussen de mensen leefden… om niet geheel uit beeld te geraken moesten de mensen de ‘goden’ aanbidden en dat werden de verschillende religies wereldwijd! En zo zijn we aan die flauwekul gekomen! Meteen stoppen met die onzin!

  Met vriendelijke groet,
  Evert Jan Poorterman.

  1. Genesis 9:13. De regenboog verschijnt voor het eerst NA de zondvloed. Kennelijk was er dus inderdaad VOOR de zondvloed geen regen, maar een geheel andere atmosfeer. Wat misschien ook de hoge leeftijden in die tijd verklaart.

 4. Wel even goed lezen; er staat Judas ging heen en verworgde Het “zich” erachter staat schuin gedrukt en staat dus niet in de werkelijke tekst. Verder komt het verhaal niet overeen met de duiding in het begin van het Handelingenboek.

  Daarnaast staat klip en klaar dat Christus na zijn opstanding verschenen is aan de TWAALVEN (Cor 15:5) en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven.

  Vlgs Handelingen is Judas teruggegaan naar de plaats zijn eigene (zo staat het er letterlijk). Die plaats was wellicht terug naar het Oude Volk.

  1. 3 keer verloochenen, 3 keer kraaien…
   3 x 3 = 9, dus een ieder zingt zijn eigen lied.
   Zo ook in artikel 3:33 BW:
   “Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.”

   Kan haast geen toeval zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *