“De koning van Ai hing hij aan een paal” (Jozua 8:29)

Oorlogspropaganda om geld los te krijgen voor wapens uit 1917, de Somme

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek waarop de Westerse cultuur werd gebouwd, naast de klassieke filosofie en Romeinse beschaving. Enkele weken terug begonnen we te lezen in de militaire wonderverhalen van krijgsheer Jozua, die Het Beloofde Land middels genocide inneemt voor het Uitverkoren Volk.

Afgelopen week beleefden we de slachting van Jericho, waarvan al het gedode volk, tot baby’s aan toe een offer was, ‘met de ban gewijd’ aan JHWH.

Vandaag is Ai de pineut. Nadat de hele stad is uitgemoord en verbrand begint Jozua een soort gebedsdienst. De slachting wordt dus beleefd als religieuze daad. Dat deze verhalen veel controverse oproepen bij zowel gelovigen als ongelovigen, zagen we bij de 55 reacties die vorige weekpreek op facebook gaf. Daarvan geven we een kleine synopsis.

In Ieper de gevallenen gedenken in de Eerste Wereld Oorlog

De Generaal JHWH
Vorige week zagen we dat er een valsspeler onder de Israëlieten leefde. Deze had bij het afslachten van de inwoners van Jericho iets voor zichzelf gestolen, terwijl de hele stad was opgedragen als religieus brandoffer voor JHWH, het was ‘met de ban gewijd’. Zolang deze valsspeler in hun midden leefde, kon Israël geen deuk in een pakje Beloofde Land slaan. Het leger van Jozua werd zelfs op de vlucht gejaagd door de inwoners van Ai.

Eerst moest de valsspeler met heel zijn familie uitgeroeid worden, en dan wil het veroveren weer zoals dat volgens het Boekje moet. Dat gebeurt vandaag in Jozua 8. Zoals we later ook bij Koning David lezen, geeft JHWH als De Generaal rechtstreeks strategische adviezen aan Jozua om de stad Ai te veroveren. We citeren de nieuwe Statenvertaling:

Daarna zei de HEERE tegen Jozua: Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar Ai. Zie, Ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw hand gegeven.

U moet met Ai en zijn koning doen zoals u met Jericho en zijn koning gedaan hebt. Alleen mag u zijn buit en zijn vee voor uzelf roven. Leg voor uzelf een hinderlaag tegen de stad, aan de achterzijde ervan.

Ditmaal mogen de Israëlieten dus oorlogsbuit voor zichzelf houden, alleen de mannelijke inwoners zijn een offer, hoewel er ook vrouwen mogen sneuvelen zoals we dadelijk zien. De militaire instructies lijken hier op die in Deuteronomium 20:12-14

Maar als ze (een stad RZ) geen vrede met u sluit, maar oorlog tegen u voert, dan moet u haar belegeren. En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven. Vervolgens moet u al wie mannelijk is met de scherpte van het zwaard slaan.

Alleen de vrouwen, de kleine kinderen, het vee en alles wat zich verder in de stad bevindt, al haar buit, mag u voor uzelf roven. U mag van de buit van uw vijanden, die de HEERE, uw God, u gegeven heeft, eten.

Een uitgelokte ramp om Amerikanen de oorlog in te trekken…

Jozua lokt de militair weerbare inwoners van Ai uit de stad, bij wijze van hinderlaag trekt hij zich met een kleinere legermacht terug zodat deze de achtervolging inzetten. Tegelijk heeft hij een legermacht klaarstaan in hinderlaag die de onbewaakte stad Ai dan kan binnenvallen en uitmoorden. Dit gebeurt wanneer de Grote Generaal JHWH hem een teken geeft:

17Er werd niet één man in Ai achtergelaten, en ook niet in Bethel, die niet de stad uit ging, achter Israël aan. Zij lieten de stad open achter en achtervolgden Israël.

18Toen zei de HEERE tegen Jozua: Strek de werpspies die in uw hand is, uit naar Ai, want Ik zal het in uw hand geven. En Jozua strekte de werpspies die in zijn hand was, uit naar de stad.

19Daarop stonden de mannen in de hinderlaag haastig op van hun plaats, en zij kwamen snel aanlopen, zodra Jozua zijn hand uitgestrekt had. En zij kwamen bij de stad en namen die in, en zij haastten zich en staken de stad in brand.

Prikkeldraad als grootschalige toepassing stamt uit de Eerste Wereld Oorlog, daarvoor dienden heggen meestal als erf-afscheiding

Werpspies omhoog houden
Dan ontstaat er militaire chaos bij de inwoners van Ai, die ook elkaar onder de voet lopen. En vervolgens is het een koud kunstje voor de Israëlieten om de stad tot ashoop te maken, en alle inwoners vermoorden, ‘met de ban slaan’ dus als militair-religieus offer geven aan JHWH:

21Toen Jozua en heel Israël zagen dat de mannen in de hinderlaag de stad ingenomen hadden en dat de rook van de stad opsteeg, keerden zij zich om en versloegen de mannen van Ai.
22Ook kwamen die mannen uit de stad hun tegemoet, zodat zij midden tussen de Israëlieten in kwamen: deze van hier en die van daar. Zij versloegen hen, totdat er geen ontkomene of overlevende overbleef.
23Maar de koning van Ai grepen zij levend en zij brachten hem bij Jozua.

24En het gebeurde, toen Israël gereed was met het doden van al de inwoners van Ai op het veld, in de woestijn waar zij hen achtervolgd hadden, en zij allen door de scherpte van het zwaard gevallen waren totdat zij allen omgekomen waren, dat heel Israël zich naar Ai keerde, en zij sloegen zijn inwoners met de scherpte van het zwaard.

25En het gebeurde dat het er twaalfduizend waren, allen die op die dag vielen, van de man tot de vrouw toe, allemaal mensen uit Ai.
26Jozua trok zijn hand, die hij met de werpspies had uitgestrekt, niet terug, totdat hij al de inwoners van Ai met de ban geslagen had.

Graven uit de Eerste Wereld Oorlog bij West Vleteren

Heilige Oorlog met offerdienst naderhand
Dat motief met die werpspies die Jozua omhoog moet houden, het lijkt sterk op het militair wonderverhaal van Mozes in Exodus 15.

Die moest staande op een heuvel zijn magische staf omhoog houden zodat zijn krijgsheer Jozua met de Israëlieten militair de overhand behield op de Amalekieten. Vervolgens wacht Ai het zelfde lot als Jericho, het wordt in de as gelegd en de koning wordt gespietst nadat hij levend gevangen genomen was:

27 Alleen roofden de Israëlieten voor zichzelf het vee en de buit van die stad, in overeenstemming met het woord van de HEERE dat Hij Jozua geboden had.
28Jozua verbrandde Ai en hij maakte het tot een eeuwige ruïne, tot een woestenij, tot op deze dag.
29 De koning van Ai hing hij aan een paal, tot de tijd van de avond. En rond zonsondergang gaf Jozua bevel dat men zijn dode lichaam van de paal zou afnemen. Daarop wierpen zij het bij de ingang van de stadspoort neer en richtten daar een grote steenhoop bovenop, die er is tot op deze dag

Vervolgens start Jozua dan een eredienst bij een altaar, waar hij offers brengt aan JHWH:

30Toen bouwde Jozua een altaar voor de HEERE, de God van Israël, op de berg Ebal,
31zoals Mozes, de dienaar van de HEERE, aan de Israëlieten geboden had, overeenkomstig wat in het wetboek van Mozes geschreven staat: een altaar van hele stenen die men niet met een ijzeren voorwerp bewerkt had. Daarop brachten zij brandoffers aan de HEERE. Ook brachten zij dankoffers.

Brandoffers voor JHWH zijn altijd bloedoffers omdat JHWH teert op de levensenergie van het eerstgeborene, ‘als aangename reuk’… En vervolgens reciteert Jozua daar de Wet van Mozes, woord voor woord als religieuze daad.

…eerste Wereld Oorlog (Berchtesgaden) Voor de dappere Krijger (net als bij de Indianen…)

Discussie, een controverse…
Technisch gezien lijkt er weinig verschil tussen JHWH en de zonnegod van de Maya’s die ook het bloed van overwonnen volkeren dorstte. Wanneer je niet als ‘gelovige’ de teksten leest en per definitie de kant van Israël kiest als het “Goede” in strijd tegen de Duisternis… Maar als ‘jezelf’ met een mok koffie in je klauwen op de zondagmorgen terwijl buiten het zonnetje schijnt.

En je leest die verhalen over de JHWH-strategie van religieuze purificatie via eliminatie dan rauw op je dak, zoals je de krant zou lezen. In modern perspectief zou je in Jozua en zijn JHWH-cultus een bloeddorstende sekte lezen die terroristische aanslagen pleegt.

Voor wie deze stelling nog moet laten indalen, lees de vorige weekpreek over Jozua 7 nog eens. Met name op Facebook kwamen heftige reacties op die weekpreek van verschillende kampen. Justin van der Burg stelde:

Logisch dat het westen zo’n oorlogszuchtig monster is geworden door dat verdraaide boek. Waarheid met een geurtje. Dit christendom naar hoe het gemaakt is is voor beesten en heeft niks met ware civilisatie of schoonheid te maken. Conclusie: deze religies is gaslighting voor beginners.

Het welbekende ‘religie als oorzaak van oorlog-argument. Waarop Jurie van den Berg dan antwoordt dat oorlog in mensen zit, niet beslist in Het Boek;

Heeft niets met dit boek te maken, t zijn mensen die elkaar naar t leven staan. Nog ff en je gaat Pol Pot of Kim betichten van indoctrinatie door de bijbel…

…als bij de Duitsers in het Neanderthal….gesneuvelden uit Derde Slag bij Ieper (rechtsonder)

Dat is zeker vaak waar, mensen slachten elkaar om vanalles en nog wat af. Maar dat argument gaat bij Jozua niet op. Want de oorlogen van Jozua hebben een religieuze betekenis, Jericho werd ‘met de ban’ geslagen, dus dat alles uitgemoord werd als offer voor JHWH.

Uit de christelijke hoek, Marcel Dam kwam de vermaning om de Bijbel dan meer biddend te lezen, met de Heilige Geest als Vertaler:

Je begrjpt helaas niets van het Woord van God, meneer Zeilmaker. De bevolking van deze steden deden aan gruwelijke dingen…dingen waar we nu weer van horen die de WEF Globalisten doen…jij strijd in de hoop dat de Nederlander wakker wordt neem ik aan?

Om onrecht, corruptie, pedofilie, kindermoordenaars, woke, etc aan het licht te brengen? ...en zo streed God toen om datzelfde kwaad uit te roeien. Maar jij en al de anderen die God bespotten zullen geen enkele overwinning boeken op het kwaad zonder Christus – die God is.

Baby’s afslachten, ‘uitroeien al wat ademt’ om kwaad te vergelden. Het grootste kwaad in de ogen van JHWH is dat die volkeren andere goden offers gaven. Wanneer men- net als de vroege Kerstenaars beweert dat ze kinderoffers brachten, wat gruwelijk is, dan was het afslachten van baby’s in Jericho dat ook, maar dan voor de ‘eerstgeborenen’-dorstende JHWH…

…en in 2008, de herstelde Skyline van Ieper,

“Rypke, je moet wedergeboren worden…”
Op die wijze kunnen christenen hun eigen twijfels wat al te snel overschreeuwen, door verhalen te zeer te vergeestelijken. Niettemin was dit wel het advies dat Sonja Schuurman mij meegaf, na een reeks bijbelteksten waarin ze Jezus en zijn Vader-beeld van God poogt te verbinden aan het offerbloed-dorstende en etnisch bevooroordeelde monster JHWH:

Ik denk Rypke dat je wederomgeboren moet worden en de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest wordt dan je Leraar. Vraag erom, dan zul je de geestelijke dingen gaan verstaan. Gods zegen!

Terwijl Tjitske ten Broek mij schreef:

ik begrijp echt niet hoe jij hier in staat. Jij gelooft alleen in de God van het Nieuwe Testament en niet in de God van het Oude Testament? God is zo groot, wij zullen nooit begrijpen waarom Hij dingen doet, zoals Hij die doet.

De volken van Kanaän deden inderdaad gruwelijke dingen, kinderoffers en prostitutie was heel normaal. Omdat Rachab zich hiervan afkeerde en zich bekeerde tot de levende God bleef haar leven en dat van haar familie gespaard. En staat zij zelfs in de lijst van geloofshelden

Maar Rachab staat in dat verhaal enkel als ‘hoer’ beschreven waar de verkenners van Jozua geheel toevallig gingen overnachten. Er staat nergens in de Bijbel dat ze zich ‘bekeerde’ (tot wat?), wel dat ze haar stadsgenoten hielp verraden, en als iemand het tegendeel aan kan tonen: kom maar op.

Terwijl Christiaan Westerveld het ouderwetse Marxisten-argument van Punkband Bad Religion van stal haalde;

Religie is ontworpen om grote groepen mensen te controleren, meer niet

Van een katholieke PR-priester uit Californië leerde ik dat je het Oude Testament via het Nieuwe moet lezen, hoe het Goede moest groeien via deze moeizame weg. Of nog beter voor je geloof: géén Bijbel lezen.

Komende donderdag op Podium Lewinski

Geloof is een Strijd
Geen van beide zijden bevredigt vooralsnog qua argumentatie. Het punt is hier steeds weer, dat JHWH in niets lijkt op de Vader die volgens Jezus in de Hemel is. De eerste samensteller van een Canon (bijbelse boekenverzameling), Marcion van Sinope was dat al opgevallen in de Eerste Eeuw. Die verwierp de gehele Torah.

JHWH- woonachtig op zijn berg Horeb- lijkt in de Torah bijna een demonische entiteit. Hij bouwt zijn koninkrijk op basis van Angst, terreur, oog om oog, wraak, rancune en wetticisme. Jezus predikt Liefde, een woord van een tegengesteld geestelijk imperium dat je nergens in de Torah zult vinden. En ik zou er graag naast zitten.

Want atheïsme lokt mij helemaal niet. Ik wilde geen Harry Kuitert worden, en met een dood geloof opgezadeld blijven. Zonder het Oude Testament mis je de hele symboliek waar ook de christologie mee doortrokken is, van een afwerend zoenoffer. Het Nieuwe kán niet zonder het Oude. Toch zie je een duidelijke breuk.

Met een Hemelse Vader neig je naar de mysterieleer waar het Hemelse mannelijk is, Vader terwijl het aardse vrouwelijk is, de materie die door de geest tot leven komt, het Woord (boodschap, Informatie) dat zo Vlees kan worden en gestalte krijgt in de geschiedenis (Tijd).

Wat mij evenzeer niet trekt is vage ‘spiritualiteit’, dat riep traditioneel gezien associaties op met paarsgejurkte okselhaarvrouwen in de Menopauze. Ik ben een man, dus ik hou van rede en logica, zodat je op meer objectieve basis van gedachten kunt wisselen met mensen die de zelfde spelregels in acht nemen. Vanuit regel nul in de cursus bullshitdetectie, ‘achting voor waarheid’, dat dit je drijfveer is, te willen weten hoe het nu in elkaar zit.

En je gelooft ook, dat ‘de natuur’ en de wereld een Boodschap bevatten, die tot op zekere hoogte met rede te benaderen is.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op die gedachte is ook de natuurwetenschap gebaseerd, dat er achter de schijnbare chaos toch een ‘orde’ is, natuurwetten of natuurgewoontes die je achterhalen kunt, en vangen kunt in wiskunde. Waarbij wiskunde geen menselijke uitvinding hoeft te zijn, maar een ontdekking  van de logische taal van de natuur. En waar ‘informatie’ is, daar moet ook Intelligentie zijn.

Dat godsbeeld kom je eerder toe zonder de Bijbel dan mét. Het beroep op de Bijbel dient vooral omdat je ook een MORELE logica achter de schijnbare morele wanorde op aarde wilt zien, dat achter de chaos een strijd tussen Goed en Kwaad te zien is. En laat je die Bijbel los, dan vervalt ook de geschreven grond om goed van kwaad te scheiden, de Wet.

Vooralsnog heeft Bijbel lezen mij sinds bekering 25 jaar terug steeds opnieuw ‘ongelovig’ gemaakt, dat je steeds meer weerzin kreeg bij die JHWH en claims over een ‘uitverkoren volk’ op basis van etnische afkomst, dat als steentje in de schoen van de mensheid zou leven.

En daarin- die Strijd om het Kind Jezus niet met het Badwater weg te gooien- gingen velen mij voor. Dus bij onze uitprobeer-voorstelling ‘Strijdt’ op 29 juni op Podium Lewinski in Sneek, zal ik in mijn strijd tegen de Heiden Jeroen Kuiper hier zeker nog op terug komen. Ik moet Het Woord verdedigen, maar je ziet dus hoe lastig dat is.

Heb een goede zondag.

5 Replies to ““De koning van Ai hing hij aan een paal” (Jozua 8:29)”

 1. Over Rahab de hoer. Ik heb het overgenomen van een site, het is ook mijn visie.

  De belijdenis van Rachab
  We maken kennis met Rachab in Jozua 2:1. Op dit moment is het volk Israël vlakbij Jericho en verkennen twee mannen de stad:

  Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit, en zei: Ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was, en zij sliepen daar.
  – Jozua 2:1 (HSV)

  Te oordelen aan haar beroep, zal Rachab niet de meest reine vrouw geweest zijn. Toch vormt dat voor haar geen belemmering om bij God te willen horen. Wanneer de twee mannen uit Israël Jericho verkennen en bij haar overnachten, zorgt ze ervoor dat deze mannen niet ontdekt worden door de soldaten van de koning van Jericho. Dit is een enorm moedige daad waarbij ze het volk Israël helpt om Jericho, haar stad, te verslaan. Tegen de twee mannen zegt ze:

  ‘Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.’
  – Jozua 2:9-11 (HSV)

  Rachab belijdt dat God de God is van hemel en aarde. Dit laat ze ook zien in haar daden, door de twee mannen te helpen. Ze vertrouwt niet op de soldaten van Jericho, maar vraagt aan de mannen om haar en haar familie te sparen, wanneer ze de stad innemen. En dat gebeurt: Rachab en haar familie worden gespaard.

  Rachab hoort er bij
  Nadat Rachab gered is, woont zij de rest van haar leven bij het volk Israël:

  ‘Zo liet Jozua de hoer Rachab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag in het midden van Israël gewoond, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen.’
  – Jozua 6:25 (HSV)

  En niet alleen dat, ze is ook een van de voorouders van Jezus. In Mattheüs staat het geslachtsregister van Jezus, waar Rachab als vrouw ook in genoemd werd. Vrouwen worden alleen bij uitzondering genoemd in geslachtsregisters in de Bijbel:

  ‘Perez verwekte Hezron, Hezron verwerkte Aram, Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab.’
  – Mattheüs 1:3b-5a (HSV)

  God maakt rein
  Rachab wordt in de Bijbel een hoer genoemd, hoewel ze een prostituee was, krijgt ze geen mindere positie in de ogen van God. In tegendeel, door haar geloof krijgt ze juist een extra bijzondere plaats doordat ze een van de voorouders van Jezus mag zijn. Ze wordt zelfs genoemd bij de geloofshelden:

  ‘Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.’
  – Hebreeën 11:31 HSV

 2. De ‘schijnbare’ chaos van de natuur heeft sowieso een ‘orde’, maar is voor de mens niet te bevatten, vanwege de vele parameters. Al die variabele gegevens laten zich niet in wetmatigheden vastleggen. “Grote jongens” als Albert Einstein en Stephen Hawkins zijn hun hele carrière bezig geweest om een allesomvattende formule te vinden voor ‘al-wat-is’, maar zijn allebei even dood.

  Wiskunde is een heel mooi vak voor luie mensen. Met wetmatigheden kun je met weinig inspanning hele reeksen berekeningen besparen. Je kunt de wetmatigheid van de natuur slechts grof benaderen, maar dan zit je er al snel helemaal naast. Kijk alleen al naar de weersverwachtingen op langere termijn.
  Ook zijn de wiskundige wetmatigheden gebaseerd op menselijke afspraken zoals bijvoorbeeld: “delen door nul is flauwe kul”. Ook is de wortel uit ‘-1’ onmogelijk en noemen we de uitkomst daarvan het getal ‘j’.
  Waarom? Omdat we het getal ‘j’ nodig hebben om frequentie filters te kunnen bereken t.b.v. radio signalen of Röntgenstraling.

  Dus zowel wiskunde als de bijbel zijn gebaseerd op aannames, vandaar het geloof. Het geloof is historisch doorlopend misbruikt door machthebbers om mensen onder controle te houden.
  De mensheid is daarmee al veel te lang in haar kinderschoenen gehouden. De huidige stap zal richting puberteit gaan om vervolgens zelfstandig volwassen te worden.

  Of zoals Hopi indiaan, Chief White Eagle aangaf:
  “Dit moment dat de mensheid beleeft, kan gezien worden als een deur of een gat. De beslissing om in het gat te vallen of door de deur te lopen is aan jou. Als je 24 uur per dag het nieuws consumeert, met negatieve energie, constant nerveus, met pessimisme, val je in dit gat.
  Maar als je van de gelegenheid gebruik maakt om naar jezelf te kijken, leven en dood te heroverwegen, voor jezelf en anderen te zorgen, dan loop je door het portaal.
  Zorg voor je huis, zorg voor je lichaam. Maak verbinding met je spirituele thuis. Als je voor jezelf zorgt, zorg je tegelijkertijd voor iedereen”.

  Dit is geen vage spiritualiteit, maar zo’n Boodschap, die tot op zekere hoogte met rede is benaderd.

   1. “Wij…..zelf” bepalen alleen als alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Tegenwoordig ontbreekt het daar nogal aan. Zeg maar rustig een gepropageerde chaotische onbalans. Het hangt af van hoe groot de buffers zijn aan beide zijden van de balans.
    Zijn de buffers groot d.w.z. de weegschalen gevuld met veel massa/energie/vermogen, dan is er een stabiel evenwicht. (‘steady state’, d.w.z. gemeten waarde = gewenste waarde in doorlopend proces)
    Zijn de buffers klein, d.w.z. een lege balans, dan is er een labiel evenwicht en zorgt een lichte verstoring al voor een stuiterende chaos.
    Aangezien het volk weinig vermogen heeft, weinig energie en de lichaamsmassa binnenkort te maken krijgt met voedselschaarste, is dat een verklaring voor de huidige chaos.
    Omdat we weten dat schaarste volgens plan verloopt, kunnen “wij” niet anders dan het evenwicht zelf corrigeren.
    Het begint bij ieder individu. Bij sommigen wat eerder, bij anderen wat later.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *