Nederland exportland groen-juridisch activisme

Vredesduif

Morgen bij BLCKBX zal ik ingaan op de stormachtige opkomst van het concept ‘Rights of Nature’, al die plotse pleidooien om ‘de’ natuur tot rechtspersoon te maken. Die komen uiteindelijk allemaal uit de koker van ngo’s als IUCN en academici die voor en met de Verenigde Naties samenwerken, via haar Harmony With Nature-programma.

Het Urgenda-proces en de processen die Milieudefensie hier voert zijn weliswaar geformuleerd als in het ‘publiek’ belang. In werkelijkheid procedeert Roger Cox als ‘Advocaat voor Aarde’ met zijn club Urgenda en haar in 2016 gelanceerde ‘Climate Litigation Network’ voor het idee om Natuur boven mensenrechten te plaatsen.

Dat idee werd 10 december 2018 in het Vredespaleis als ‘De Haagse Principes’ vastgelegd door een groep internationale ngo’s.

Het Aardemanifest uitgereikt aan Bea, op de achtergrond ook Maurice Strong. Het logo is een duif, net als van het Vredespaleis

Vredespaleis & Rockefeller
Twee documenten die het grote publiek totaal niet kent, zijn hier nu cruciaal. De eerste en meest wollige is het Earth Charter  (Aardemanifest, Vredespaleis 6 juni 2000), de ideologische ondergrond voor de VN 2030 Agenda met zestien principes voor de betere wereld. Daarin werd Aarde al als Persoon aangeroepen.

Haar logo is dat van het Vredespaleis, een duif. De Earth Charter Commission werd met steun van de Nederlandse regering in het leven geroepen in 1994, en haar schrijfteam werd ook betaald door de Nederlandse regering. Net als eerder de Brundtland-commissie (basis van ‘duurzaam’) door de Nederlandse regering werd betaald

Eén van de opstellers in de Earth Charter Commission naast Steven Rockefeller was Ruud Lubbers, die dat jaar ook president was van het Internationale Wereld Natuur Fonds. Daarnaast was ook Jim Mac Neil van de Club van Rome betrokken bij de opstelling, eerder werkzaam voor de Brundtlandcommissie. Die schreef eerder al voor David Rockefeller met Pieter Winsemius het tijdspad uit voor ‘de transitie’ in 1991: Beyond Interdependence.

Nederland was kortom het ‘gidsland’ voor klimaatagitatie in de wereld, en is dat nu nog steeds.

Ook Laurens Jan Brinkhorst was van de partij. Zijn dochter Laurentien haar Missing Chapter Foundation is ook gevestigd in het Vredespaleis

Na lancering in 2000 werd het Earth Charter een mondiale organisatie gevestigd in Costa Rica. Het logo en de handelsnaam staan geregistreerd in New York bij Earth Charter Associates ltd, gevestigd aan de Rockefeller Plaza 30 in New York, dat is sinds 1933 het hoofdkantoor van de Rockefellerfamilie haar Rockefeller Center in Manhattan.

Room 5600 was van 1933 tot 2014 de uitvalsbasis van de Rockefeller-familie (drie verdiepingen groot)De penningmeester van het Earth Charter Initiative sinds 2008, Dennis J Ryan, was vanaf 1978 tot zijn pensioen belastingadviseur van de Rockefeller-familie (Rockefeller & Co).

Op 10 december 2018 kwam bij het Aardemanifest nog een meer juridische toevoeging:

 • The Hague Principles for a Universal Declaration on Human Responsibilities and Earth Trusteeship– door mij afgekort als ‘Haagse Principes’- tijdens de zeventigjarige verjaardag van de Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN in het Vredespaleis. De deelnemers worden in dat document als volgt omschreven:

members of global civil society and representatives of organisations involved with the creation of the documents listed in the Annex,

Let op het Alziend Oogje linksboven

Global Pact for Environment
Die Annex is een reeks resoluties en wetsvoorstellen voor de VN. Kortom, hier kwam een verzameling ngo’s en academici samen die werkt met en voor de VN, zoals de IUCN, kwam samen in het Vredespaleis met afgevaardigden van de VN, want de ‘annex’ vermeldt allerlei documenten en wetsvoorstellen van en voor de VN, zoals het Global Pact for the Environment, (aangenomen VN-resolutie ‘Towards a Global Pact for the Environment’ mei 2018) waar Bosselmann en bv de IUCN commissie voor environmental law (waar hij bij zit) ook bij betrokken waren

De bijeenkomst in Den Haag op 10 december 2018 staat niet in die link vermeld maar is een tussenstapje, kan niet anders. Vervolgens komen ze weer in Nairobi bij elkaar die ‘ad hoc commissie’ met vertegenwoordigers van lidstaten. Het Global Pact for the Environment en de Haagse Principes moeten het Earth Charter meer juridische invulling geven.

Earth Charter, voorzet in 2000 op ‘rechten voor de natuur’…

Het Manifest is puur ethisch van aard. De Principes gaan over ‘recht’. De Haagse Principes zijn explicieter in het verschuiven van rechtspersonen, van ‘mensenrechten’ naar rechten voor ‘natuur’.

Een ‘Trustee’ in de tekst van die Haagse Principes is een commissaris. In Bosselmann zijn concept van Earth Centered Law zijn natiestaten net als bij de VN commissarissen van een wereldbestuur rond Aarde,  die declaratie kun je downloaden en dan kom je bij punt 2.2 bij het rights of nature concept:

Responsibilities for Nature, the Earth community and Rights of Nature are grounded in the intrinsic value of nature and of all living beings

Zie daar de aanscherping van gebod 1 van het Aardemanifest naar Rights of Nature in artikel 2.2. De Hague Principles zijn een poging om het internationaal recht anders in te richten. Ze zijn zelfs een aardverschuiving in het internationaal recht van ‘mensenrechten’ naar ecocentrisme, zie 2.1

Human rights are grounded in our membership within the community of life, the Earth community, which qualifies what rights we are called on to honor and what responsibilities we have for each other and for Nature

Dus community of life, niet ‘menselijke gemeenschap’ maar de natuur.

Carnegie-stichting is eigenaar van het Vredespaleis

Onder vleugels van Carnegie Foundation en VN
Dat werd gelanceerd door Bosselmann als opsteller in commissie/werkgroep, net als bij alle documenten in de Annex die hij noemt, om te dienen als oproep aan de Algemene Vergadering van de VN, als groene extensie van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de VN, gehouden in het Vredespaleis op 10 december 2018, 70 jaar na de Mensenrechtenverklaring.

Dan hebben die lidstaten dat nog niet beslist geratificeerd, maar dat hoeft ook niet. Het Earth Charter is ook geen verdrag, maar ethisch richtsnoer, een manifest dat naties kunnen onderschrijven, en waarvan de geest in de wet doorklinkt

De wet, dan kom je uit bij de Klimaatwet, die er niet was zonder de 2030 Agenda/Agenda 21, waarvan Bosselmann ook 1 van de opstellers was (drafting) Het Vredespaleis is van de Carnegie Foundation, en die hebben sinds 1946 een contract met de VN, dat de VN het Vredespaleis mag gebruiken voor evenementen.

Vredespaleis, hier werd het Earth Charter op juni 2000 gelanceerd

Die oproep maakt net als Klaus Bosselmann zijn werk onderdeel uit van het Harmony with Nature programma van de Verenigde Naties.

Het is geen Nederlands INITIATIEF, maar Nederland is wel de lanceringsbasis van deze belangrijkste basisdocumenten van de groene agenda van de VN. En het is Nederland waar deze aanpak als eerste leidt tot juridisch succes bij de D66’ers/rechters van het Hof in Den Haag.

Verbintenis tussen de VN en Carnegie Foundation om Vredespaleis te gebruiken

Bosselmann was mede-opsteller van het Earth Charter en is voorzitter van de IUCN World Commission on Environmental Law Ethics Specialist Group. Die IUCN-werkgroep is geen VN maar werkt wel samen mét VN-instituties en heeft als uitgangspunt het ‘Harmony with Nature’-concept.

Vroeg of laat krijgt dat z’n eigen plek in de VN-bureaucratie, net als het Earth Charter, dat vertakt in ontelbare ngo’s- zoals in Nederland de World Connectors en haar ‘kerk’ Pakhuis de Zwijger- haar Grote Boodschap verkoopt. Daarmee is de propaganda voor deze Aarde-religie gedekt. Maar wat ze natuurlijk willen is juridische dwang.

Imagine Place Vredespaleis. IMAGINE is ook de naam van Paul Polman zijn club voor multinational activisten

Climate/Earth Litigation
Met de Haagse Principes is er  nu juist die uitvalsbasis  voor juridisch activisme, dus dat je al procederend jurisprudentie kweekt voor zo’n ‘Rights of Nature’-benadering van recht. Zoals in Nederland succesvol gebeurde En hier komen de Urgenda’s van de wereld dan om de hoek kijken, als procederende partij die de 2030 Agenda helpen afdwingen bij weerbarstige overheden.

Die startten  in 2016 het Climate Litigation Network op, dat met deze vorm van ‘strategic litigation’ andere overheden op de huid moet zitten om VN-beleid door te drukken buiten het parlement om. Het ‘Climate Breakthrough’-initiatief lauwert direct 1 van hun mede-oprichters, Tessa Khan met een prijs in 2018. De typische miljardairsclubs als de Packard Foundation en Ikea Foundation zijn daar weer sponsor van. Khan doet het zelfde als Urgenda, maar dan in Engeland met haar club Uplift.

De CLN waren net op zoek naar een advocaat extra:

The Climate Litigation Network (CLN), a project of the Urgenda Foundation, is looking for a Legal Associate to support its work on international climate change litigation, starting immediately. The historic legal victory of the Urgenda Foundation against the Dutch Government, which forced the government to take more action to reduce the Netherlands’ greenhouse gas emissions, demonstrated the power of strategic litigation to accelerate action on climate change.

Let dan aub niet op de letterlijke tekst van het vonnis van zo’n rechtbank in het Urgendaproces. Maar op de GEEST van de wetgeving die ze helpen afdwingen, kijk door de taal heen naar de kern. Wat is ‘action on climate change’ anders dan actie om ‘Nature’/Earth Community te plaatsen boven menselijke belangen.

Dat is namelijk precies het Global Pact for the Environment van de VN waar Bosselmann mede-opsteller van is, waar ngo’s met Arnie Scharzenegger nu voor lobbyen

Let’s demand that States to recognize the right of everyone to a healthy environment! A Global Pact for the Environment would recognize the rights and duties of citizens and governments to better protect the Planet.

By joining the Global Pact Coalition, you are lending your voice to the fight for environmental justice. You will help us push governments to act.

Nederland gidsland in juridisch activisme

Rights of Nature
Kortom, laat overal Urgenda’s uit de grond schieten, is wat Arnie en die Global Pact Coalition stellen, net als het Climate Litigation Network van Urgenda. Condenseer dat nu eens tot de kernwoorden ‘healthy environment’ en Planet met hoofdletter, en zie daar: Rights of Nature. De rest is tekstuele ballast.

Urgenda procedeert ook niet voor ‘het recht van bewoners om’ maar voor ‘Het Klimaat’, Natuur, waarvan wij mensen maar een (ondergeschikt) onderdeeltje zijn. Dat klimaat moet in een pristiene toestand ‘hersteld’ worden, zonder menselijke CO2, dat is wat ze ‘healthy environment’ noemen, onbevlekt.

Het is CLIMATE Litigation, niet ‘citizen litigation’, kortom Rights of Nature, verpakt als ‘publiek belang’ dwing je de VN-agenda af. Dat hoeven ze niet met 150 decibel letterlijk in je oren te schreeuwen om het zo te doen zijn, maar daarom is het dat nog wel.

Zie ook Christina Voigt, voorzitter van de IUCN World Commission on environmental law, werkzaam aan de universiteit van Oslo, werkzaam met en voor de VN:

Law is the governance tool to translate science into action and to bring about systemic change. WCEL will work to promote and enhance the environmental rule of law to support such change.

VN project sinds 2009. Zie de begeleidende plaatjetekst, waarin de mens maar een onderdeeltje is van Natuur

Dus je gebruikt juridisch activisme om naties op de knieën te dwingen voor Aarde/Natuur. Dat is precies wat de Urgenda’s van deze wereld nu in Nederland doen. Zoals Elvira Cameron schrijft voor de Carnegie Foundation (Vredespaleis), zijn de Nederlandse zaken het grote voorbeeld voor wat ze in de rest van de wereld willen zien.

Of dat ook lukt is een ander verhaal, feit is dat het gebeurt, dat de agenda er is en dat een hele kluit slimme academici vanuit de topinstituties van de wereld met elkaar samenwerkt. Een klassiek complot dus. Geen theorie maar complotpraktijk.

 • Waardeer mijn uitzoekwerk en het aanbieden van deze openbaar toegankelijke content door een gift aan het Rypke-potje van de ANBI-stichting die mij ondersteunt: Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’/Interessantetijden. Je gift is belastingaftrekbaar.

6 Replies to “Nederland exportland groen-juridisch activisme”

 1. Rypke je belicht in je laatste paar artikelen wat meer de geschiedenis hoe de boom gegroeid is . Het actuele hoe het in de praktijk werkt ofwel de takken en de blaadjes heb je ook al duidelijk belicht. Ik heb zoiets dat Tom van de blauwe Tijger Studio een klein boekje of poster waarin jouw artikelen samengevat worden zonder de foto’s wel logo’s en opmerkingen die niet relevant zijn maar wel emotie in het verhaal brengen uit te laten geven . Dit via sponsors gratis aan alle mensen die aan de nieuwe verkiezingen meedoen ook hun partij kaderleden uit te delen.
  Ik denk dat zelfs in de politiek genoeg mensen niet precies weten hoe de vork in de steel zit .
  Dus een chronologische opsomming van de gestage groei van de takken aan de boom met de bladeren en misschien wat conclusies. Één conclusie dat men van de natuur een rechtspersoon maakt wat de mens buiten/ondergeschikt de natuur plaatst vind ik heel scherp gezien van jouw. Dat is een Achillespees juridisch en emotioneel ideologisch gezien. Een andere is dat Nederland waar weinig origineel landschap is er zijn eigen cultuur voor wil opofferen. Het aparte is dat eigenlijk Nederland vrijstelling zou moeten krijgen van al het zelf gewonnen land via dijken en polders. Deze Natuur was niet origineel.

 2. “Human rights and Earth trusteeship”, zijn o.a. begrippen uit wereldwijd handels- en contractrecht, gebaseerd op admiraliteitsrecht. (zeerecht)

  Het logo van het ‘Alziend oogje’ tussen de woorden ‘RESPONS’ en ‘ABILITY’, laat zien wat dat oog ziet: de brekende zeegolven die aan land komen.
  ‘Response’ geeft een handels-tegenbod aan.
  ‘Ability’ geeft een bevoegdheid aan tot (onder-)handelen.
  ‘Resposability’ betreft verantwoordelijkheid van alle partijen in onderhandeling binnen hun bevoegdheid. D.w.z. naar waarheid en eerbaarheid.

  De ‘vredesduif’ in het logo van ‘Earth Charter’ (=rechtspersoon=vessel=schip) heeft geen takje in de snavel. Het symbool voor onze detentie -als persona- aan boord van de ark. (zeerecht)

  De ‘vredesduif’ als beeld op land heeft wel een takje in de snavel. Het symbool dat we -als levende man of vrouw- de ark kunnen verlaten om in vrijheid te leven op land.

  Al het geneuzel over “Rights of Nature” en aanverwante fictie titels, hebben betrekking op mensen die denken dat zij ‘hun’ persona zijn.

  Indien men die hersenspoeling van zich afwerpt, dan heeft men ook niets meer te maken met al die kapiteins op al die schepen.
  Zelfs ratten weten wanneer ze een zinkend schip moeten verlaten. Een kapitein blijft in de regel als laatste aan boord. Zinkend in het drijfzand van diens laatste gedachten.

  1. Hoi Michael
   Het woord responsability als één woord zoals jij het schrijft, schijnt een misspelling te zijn van responsibility. Het kan als twee aparte woorden gezien worden zoals in deze tekst bij dat logo met krullen waar beide woorden een hoofdletter hebben. Ability geeft geen bevoegdheid tot (onder-) handelen maar de mogelijkheid of capaciteit tot handelen. Dis ability is niet die mogelijkheid of capaciteit hebben. Zonder vingers kan je niet in je neus peuteren.
   Als ik het dan even vrij interpreteer staat er dan.
   De mogelijkheid van response/antwoord geven.
   Niet zo zeer enige verantwoordelijkheid zoals in het woord responsibility wat meer als verantwoordelijk/antwoord plichtig of rekeningbaar/accountable gezien wordt.

   Het heeft daarom geen juridische grondslag om dwang uit te oefenen volgens mij en is op zichzelf een lege frase.

   Tevens vraag ik me af of Engelse namen van programma’s in een land dat een andere taal heeft, juridisch houdbaar is.

   Wat info die ik gezien heb en niet als waarheid verkoop is.
   De duif met of zonder tak heeft de Raaf van de nadagen van Atlantische tijd vervangen. De duif die Noach van de Ark vrijliet keerde terug met een tak, de Raaf keerde niet terug
   Als het alziend oog onder een archetype symbool zou vallen dan geeft het alleen een bepaalde vibratie indien het op de juiste wijze afgebeeld is en in de juiste proporties alles wat er teveel vanaf wijkt geeft niet dezelfde kracht uitwerking volgens mijn intuïtie. Ik heb verschillende info gezien dat het meer op onze hypothalamus slaat en ons eigen derde/alziend oog
   In dit geval wordt dit logo door Rypke en jouw als Alziend Oog genoemd , maar ook als naar spijkers op laag water zoeken gezien kan worden. Een complot kan je aan het daglicht blootstellen via feiten en bewijzen maar we hoeven niet alle observaties aan de complot ketting te rijgen en voorbarige conclusies eruit te trekken. In de scheming lijkt zelfs een stuk touw op het pad op een slang is een spreekwoord wat ik inmiddels meerdere malen ervaren heb. Het touw was dan een afgewaaide tak. De associatie van de golven naar Admiraliteitsrecht vind ik meer kracht hebben. Via jouw verwijzing naar de Ark kan ik nu goed het waarom van Admiraliteitsrecht bevatten, bedankt.
   Echter laat ze eerst maar wetenschappelijk via genealogie bewijzen dat mijn familielijn naar die bootvluchtelingen uit de Bijbel teruggevoerd kan worden. Zo niet dan voel ik me aan geen één Bijbelse conclusie en de daaruit voortvloeiende beperkingen tot mijn persoon gebonden.
   Vooral met de link in dit artikel van het Juridisch walhalla het Vredespaleis en de NGO’s die er gevestigd zijn geeft jouw associatie met golven de Ark en Admiraliteitsrecht wel kracht voor mijn intuïtie..
   Ik geef je nog een associatie gedachten trein. Het logo van General Eletric kan met enige observatie als een hakenkruis gezien worden. Waarbij het hakenkruis die meer algemeen is de meest gereduceerde vorm is . Edison de oprichter van General Electric was een geregistreerd lid van de Theosofische sociëteit zo’n New Age
   type volgens Rypke en geregistreerd vrijmetselaar.
   Deze twee clubs hebben aardig wat op schrift gezet met betrekking tot symbolen.

   Een beetje de Vulture Gates van die tijd,die patenten opkocht of de uitvinding van iemand anders in geld kon omzetten en de eer naar hem zelf toetrok en patenteerde zonder expliciet te claimen dat hij de uitvinder was. Zo behoren meer uitvindingen in de geschiedenis niet bij de persoon die met de eer ging strijken. De uitvinder van het besturingsprogramma Linux had ooit gezegd in een meeting met Bil zal hij me veel over marketing kunnen uitleggen en ik over programmeren.
   Groeten

   1. Sorry buurman, maar bevoegdheid is per definitie de mogelijkheid of capaciteit tot handelen. Met een complete set vingers ben je nog niet verplicht om in je neus te peuteren. Een bevoegdheid is geen verplichting!

    Dwang kan in geen enkele jurisdictie grondslag hebben.
    Om de een of andere reden laat je jezelf verleiden om een vreemde jurisdictie te betreden. Daarmee blijf je in dwaling v.w.b. de definities van gebruikte woorden in bod en tegenbod van het (rechts-)handelen.
    In elk goed onderbouwt juridisch document zit een preambule met een woordverklaring t.b.v. elkaars waarheid en eerbaarheid.

    Internationale juridische houdbaarheid is gewaarborgd in UNIDROIT. De meeste landen hebben dit juridische verdrag getekend.

    Logo’s en symbolen bewijzen niets, maar geven in bedekte vorm aan wat de bedoeling is. Behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. En toch komen oude symbolen steeds opnieuw terug in een ietwat modernere vorm.
    Hetzelfde oude systeem dendert voort.

    Spijkers op laag water zoeken heeft pas zin als al het water naar zee is gedragen. Een complot is een complot, zowel bij daglicht of in duister. Wie het niet wil zien, kijkt de andere kant op en ontwijkt de waarheid en eerbaarheid.

    De vele verwijzingen naar het zeerecht zijn niet toevallig.
    Voor je het weet ga je het schip in. (rechtszaal=schip in droogdok)
    Wanneer je in de rechtszaal een niet gewenst antwoord geeft op een vraag, dan vraagt de rechter drie keer, voordat deze je overtuiging zal accepteren. Drie keer is scheepsrecht!

    Bill Gates heeft het internationale patentbureau opgekocht. Zodoende kon hij zijn W0/2020/060606 patent laten registreren t.b.v. chips in menselijke lichamen.
    Bill heeft nooit een vinger krom hoeven maken, anders dan het neus peuteren of het plaatselijk masseren van Melinda’s geslachtskenmerkje. Hoewel 10 vingers, zal van enig gelijktijdigheidsfactor geen sprake zijn…

    1. Bedankt raadsheer wel leerzaam zo’n consult.
     We kunnen over bepaalde dingen nog wel wat verschil hebben maar daar draait het niet om. Beter elkaar aanvullen dan aanvallen.
     Wist niet dat Billy het patentbureau opgekocht had.

     Ajeto buur

 3. Op het plaatje van earth charter staat Brinkhorst former prime minister. Hij is nooit pm geweest wel kort plaatsvervangend; deputy pm dus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *