‘Zoals Sodom maken zij hun zonden openlijk bekend’ (Jesaja 3)

Ze verwachten toen nog de Opstanding in Christus, ook ‘die dag’…zoals in Jesaja

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek dat eeuwenlang de basis van de Westerse cultuur was. Vandaag vervolgen wij met de lezing van Jesaja,die profeteerde over Jeruzalem toen deze stad een vazalkoning had van de Assyriërs, zeven eeuwen voor de jaartelling.

Kan het nog saaier, Jesaja, zo vroegen we ons wel eens af. Omdat deze profeet één litanie van vergelding en oordeel afkondigt, op ‘de dag’ dat de HEERE afrekent met ‘al wie hoogmoedig is en trots’ (PRIDE), waarop restauratie volgt. Jesaja lijkt wat dat betreft een beetje op de Koran, die ook in deze stijl eindeloos doorgaat.

Vandaag dreigt Jesaja dat HEERE de makeuptasjes van de vrouwen van Sion – die ‘uit de hoogte doen’- om zal keren, wat toch wel het allerakeligste schrikbeeld is dat een vrouw kan treffen.

Verval bij Wittewierum

‘De trouwe stad is een hoer geworden!’
Jesaja kondigt- mogelijk- de vernietiging van Jeruzalem aan, zoals die in de zesde eeuw voor de jaartelling gaat plaatsvinden. Dan lopen de Babyloniërs de stad onder de voet, en de inwoners gaan als ballingen mee naar Babylon. Maar ook zal er weer een restauratie komen. Volgens mij heb je daarmee alles al gezegd. Maar laten we toch eens wat passages bij de kop pakken. Jesaja 1:21 is een getuigenis van de teleurstelling van God, dat Zijn eigen stad en volk ontaard is geraakt:

Hoe is de trouwe stad tot een hoer geworden!
Vol recht was zij, gerechtigheid overnachtte in haar, maar nu – moordenaars!

22Uw zilver is tot schuim geworden, uw wijn is vermengd met water.
23Uw vorsten zijn opstandig en metgezellen van dieven. Ieder van hen houdt van geschenken, zij jagen wederdiensten na.
De wees doen zij geen recht, en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet.

Je voelt hem al aan, dit kan niet onbestraft blijven:

Daarom spreekt de Heere, de HEERE van de legermachten, de Machtige van Israël: Wee u! Ik zal troost halen bij Mijn tegenstanders,Ik zal Mij wreken op Mijn vijanden.
25Ik zal Mij tegen u keren, Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en Ik zal al uw tin wegnemen.

26Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad.
27Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid.
28Maar er zullen rampen zijn voor zowel overtreders als zondaars; wie de HEERE verlaten, zullen omkomen.

Dubbele regenboog

‘Zwaarden tot ploegscharen’
Verderop in Jesaja 2 krijg je juist een omkering te zien. Na de zuivering van zonde zal er vanaf de Sionsberg een bijzonder moment komen, die lijkt op de Eindtijd met eindoordeel bij Openbaring van Johannes. Hier vinden we voor het eerst het beeld van ‘zwaarden die ploegscharen worden’….

Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.
2Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.

3Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob;dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

4Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

5Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

Regenboog boven De Wielen

Ploegscharen tot zwaarden
Bij de kleinere profeet Joël vind je die zelfde voorzegging, alleen worden daar juist de ploegscharen tot zwaarden omgesmeed voor een grote eindstrijd. Er zal uit het oosten een machtig volk komen dat Israël overvalt, maar er zal ook een restauratie volgen. Dan vindt een soort eindoordeel plaats waarbij iedereen die op de Sionsberg en in Jeruzalem verblijft veilig zal zijn. Daar lees je:

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende.
32Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

En in Joel 3:

9Roep dit uit onder de heidenvolken: Verklaar de oorlog! Wek de helden op! Laten zij aantreden en oprukken, alle strijdbare mannen!

10Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren. Laat de zwakke zeggen: Ik ben een held.
11Snel te hulp en kom, alle heidenvolken van rondom,
verzamel u! HEERE, laat Uw helden daarheen afdalen!

Vervolgens zal de HEERE dan met alle vijanden van Israël afrekenen volgens Joël:

15Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.
16De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven.
Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten.

De werkelijke betekenis van de regenboogvlag

‘tegen al wie hoogmoedig is en trots’ (PRIDE)
Op die fiets gaat Jesaja ook steeds verder, met afwisselend een beschrijving van de vuiligheid waarmee God wil afrekenen. En vervolgens een restauratie-beeld van hoe Hij het graag ziet. Jesaja 2:11 beschrijft die dag van oordeel en afrekening zo:

11De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.
12Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is,
tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;

13tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven, en tegen alle eiken van Basan,
14tegen al de hoge bergen en tegen al de verheven heuvels,
15tegen elke hoge toren en tegen elke vestingmuur,
16tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading.

De Brullende Leeuw die de HEERE bij Joël zal zijn, die maakt alles bij Jesaja op deze manier met de grond gelijk, om zelf verheven te zijn:

17De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.
18En de afgoden – ze vergaan volkomen.
19Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Een regenboog boven Amsterdam Zuid

Geest van oordeel en Geest van uitbranding
En daarop volgt in Jesaja 3 weer een beschrijving, alsof Jesaja een dagje door Amsterdam aan het lopen is tijdens de Pride, oftewel de viering van hoogmoed, die volgens de profeten juist bestraft zou worden:

8Want Jeruzalem is gestruikeld en Juda is gevallen, omdat hun woorden en daden tegen de HEERE zijn, doordat zij de blik van Zijn heerlijkheid tergen.
9Hun gelaatsuitdrukking getuigt tegen hen. Zoals Sodom maken zij hun zonden openlijk bekend, zij verbergen ze niet. Wee hun ziel, want zij doen zichzelf kwaad aan.

Bij Jesaja zijn zulke gedragingen de voorbode van een groot oordeel dat op komst is, ‘De HEERE staat klaar om zijn rechtszaak te voeren’, zo bericht Jesaja. Vervolgens beschrijft hij de arrogantie van ‘Sion’s dochters’ die ‘uit de hoogte doen’. Daar heeft de HEERE dan ook een Appeltje mee te schillen. Er volgen wat passages die in het modern tijdsgewricht ‘vrouwonvriendelijk’ zouden heten, zoals het ‘schaamdelen ontbloten’.

Hij zal vervolgens hun hele handtasje met makeup-spulletjes omkeren op ‘die dag’, en je kunt je afvragen of er voor een vrouw iets gruwelijkers te bedenken is…:

18Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen: de enkelringen, de voorhoofdbanden, de maantjes,
19de oorhangers, de armbanden, de sluiers,
20de hoofddoeken, de enkelkettinkjes, de gordels, de reukflesjes, de amuletten,
21de ringen, de neusringen,
22de feestkleren, de mantels, de omslagdoeken, de tasjes,
23de handspiegels, de onderkleding, de mutsen en de sluiers.

Regenboogvlag

In Jesaja 4 volgt dan het eerste slotakkoord van de litanie, zodat de lezer even op adem kan komen. Bijvoorbeeld om nog een bakje koffie te zetten. Dan na de opsomming van ellende volgt weer een stukje proza over restauratie:

Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
3Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

4Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding,

Wanneer via eliminatie de purificatie heeft plaatsgevonden, net als bij de Zondvloed (waarna de regenboog verscheen) is alles mooi opgeruimd en netjes:

Dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en ’s nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
6Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en de regen.

De Tempel van Salomo waarnaar de Tempeliers zich vernoemden

‘Die Dag’
Nu is de vraag die voor de lezer overblijft; wanneer was nu ‘die dag’? Want de herbouwde tempel na Babylonische ballingschap in de zesde eeuw voor de jaartelling, die werd in het jaar 68 opnieuw verwoest door de Romeinen. Dus na restauratie volgde opnieuw eliminatie. En sindsdien is daarvan 1 overblijfsel de Klaagmuur geworden, terwijl bovenop de tempelberg een moskee werd gebouwd. Moet dan eerst de derde tempel herbouwd worden?

Of spreken we bij ‘eindtijd’ van een cyclisch fenomeen, dat er door de eeuwen steeds een spanning opbouwt die tot eruptie komt, met daaropvolgende restauratie…

De Berg Sion is weer een andere berg dan de Tempelberg. Wie het weet, comments below…Wanneer het fenomeen ‘highschool shootings’ ook al daalt op Nederlandse bodem, wanneer er een epidemie van geslachtsveranderaars opduikt, wanneer mensen met subsidie hun eigen liederlijkheid in het opene vieren. Immers, in de Bijbel in Genesis verschijnt de regenboog nadat alle liederlijkheid is opgeruimd, zodat een verbondsvernieuwing tussen God en mens kan beginnen.

Nu hangen ze met hun leugenachtige en corrupte overheid regenboogvlaggen uit, omdat de liederlijkheid en hoogmoed (pride) zich openlijk mag verspreiden.

Regenboogvlag Oudeschild Texel, opgehangen door De Staat

Dan zou je ook kunnen zeggen, dat we in zo’n eindtijdfase terecht komen waarbij kwade geesten in het land rondwaren, demonen, de leugen regeert, alle waarden worden omgekeerd. In de moderniteit is het idee dat geestelijke invloeden heersen over mensen weggewist door de Freudiaanse kwakdokterij en haar ‘deskundigen’… Maar daar hebben demonen geen last van. De beste truuk van de duivel is immers je doen geloven dat hij niet bestaat. Dat je onbekend bent met fenomenen, betekent nog niet dat ze dus niet bestaan. Als je nooit in Parijs bent geweest, wil het niet zeggen dat Parijs dus niet bestaat.

Vaste lezers weten wat ik aan den lijve heb ondervonden, zodat ik WEET dat er een geestelijke wereld is. Terwijl ondergetekende bepaald niet ‘spiritueel’ is, eigenlijk best aards en oppervlakkig, bier en tieten…

Heb een goede zondag…

One Reply to “‘Zoals Sodom maken zij hun zonden openlijk bekend’ (Jesaja 3)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *