“…de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn” (Jesaja 26)

Bruinkoolmijn RWE, ideaal voor een apocalyptische foto

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen wij uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. Iedere ‘cult’ is namelijk gebouwd rond een religie.

Nu is de klimaatreligie staatsgodsdienst van globalistische vazalkoning Rutte, vroeger het christendom (‘God zij met ons’ op de gulden), en daarvoor het meergodendom dat nu herleeft als neopaganisme en New Age.

We lezen verder in de belangrijkste profeet waarop het christendom was gevestigd, Jesaja. Vandaag behandelen we Jesaja 24-27, waarin hij zijn eigen Apocalypse beschrijft, een ‘ontsluiering’ waarin de werkelijke bedoeling van het opkomen en ondergaan van machten wordt onthuld. Er komt ook een ‘beest uit zee’ in voor, de Leviathan die gedood zal worden.

…Ecopark Wierde

De Heere maakt het land leeg en verwoest het
In de Kloosterbijbel staat beschreven dat Bijbelwetenschappers Jesaja -met zijn 66 hoofdstukken- opdelen in drie gedeeltes. De eerste noemen ze proto-Jesaja, die duurt tot hoofdstuk 39. De context van deze Jesaja is de tijd die we afgelopen weekpreken beschreven, namelijk de hegemonie van de Assyriërs die Israël onder de voet lopen in het jaar 702 BC.

Deutero-Jesaja loopt van hoofdstuk 40-55 en speelt in de tijd van de Babylonische ballingschap, vanaf 586 BC. En de ‘Trito-Jesaja’ (56-66) situeren ze in Jeruzalem na de Ballingschap, wanneer leden van de stam Juda zijn teruggekeerd uit Babylon in de zesde eeuw. Dat is het begin van het ‘jodendom’, de Joodse religie, vernoemd naar de overgebleven stam Juda waaruit David ooit voortkwam. Tien van de twaalf stammen van Israël ( = Jacob) zijn dan in de geschiedenis opgelost.

De apocalypse van Jesaja begint in hoofdstuk 24 zo:

1Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners.
2Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser als zijn schuldenaar.
3Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de HEERE heeft dit woord gesproken.

Deze wraakoefening van HEERE is- alweer-  een vergelding voor de ontrouw van zijn volk:

Het treurt, verwelkt – dat land; hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.
5Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond.
6Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden,
zodat er weinig stervelingen zullen overblijven

Bloedmaan, de Assyriërs vereerden de maangod Sin

‘De volle maan zal rood worden van schaamte’
De spanning wordt opgebouwd, tot ‘op die dag’ de hele aarde zal weten wie er achter de schermen De Touwtjes in handen heeft, en vanaf de berg Sion (een bescheiden heuveltje) zal regeren:

21Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de legermacht van de hoogte in de hoogte en de koningen van de aardbodem op de aardbodem zal straffen.
22Zij zullen verzameld worden als gevangenen in een kerker, zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen zal er weer naar hen omgezien worden.
23De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn

Jesaja lezen kan kortom vermoeiend zijn. Hoe moet je immers ook dat ‘regeren’ vanuit de hoogte voorstellen. Wat moet dat saai zijn, zo te leven, de hele godganse dag alleen maar halleluja roepen en zeggen hoe geweldig God is. Laat mij maar lekker tegen mijn vrouwtje aankruipen en gezellig samen hapje drankje doen.

De Jehovahs laten in hun laatste Wachttoren een bebaarde meneer zien op een troon in de wolken met een staf. Die voorstelling is minder uitzinnig dan het idee dat je met de CO2-knop aan de aardethermostaat kunt draaien, en dat ambtenaren zo het ideale klimaat op aarde kunnen afregelen. Wanneer we maar samen terug in de steentijd geworpen willen worden of gezellig in klimaatlockdown.

Niettemin is die klimaatreligie nu de staatsgodsdienst onder globalistische vazalkoning Rutte en zijn volksuitzuigende landverraders. Je zou dus alleen al hopen, dat hun wandaden vergelding vinden, dat achter de sluiers van de praktijk Iemand de Touwtjes in handen heeft.

Maan(d)

‘De bedekking waarmee alle naties bedekt zijn’
Maar toch. Jesaja is eeuwenlang de meest gezaghebbende profeet geweest, waarnaar de apostel Paulus en de Evangelisten verwijzen als gezaghebbende bron. En die waren lang niet ‘dom’ of ‘gek’, maar de geleerden van hun tijd. Mensen spelden de woorden van Jesaja, en zagen daar voorafschaduwingen in van de komende tijd.

Voor je iets als ‘bijgeloof’ veroordeelt. Bedenk dat ieder geloof aan kracht wint door de hoeveelheid mensen die er naar handelen. Hoofdstuk 25 laat de functie van de vergelding zien. Het zou de overgebleven mensen doen inzien dat er maar 1 Heerser is. Dit wordt letterlijke de apocalypse genoemd, de ontsluiering van de werkelijkheid:

6De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.
7En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.
8Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

Biodiversiteit bij de veldjes van de dood. Battle of the Somme 1916

Hier staat voor het eerst dat ook de dood ophoudt te bestaan, een idee dat typisch christelijk werd. Vervolgens zien we in hoofdstuk 26 een voorafschaduwing van het Nieuwe Jeruzalem dat later ook in de Openbaring van Johannes terug is te lezen, de ‘Stad van God’ van kerkvader Augustinus. In dat vernieuwde Jeruzalem kan Juda schuilen, tot de HEERE klaar is met zijn wraakoefening in hoofdstuk 26:

1Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda: Wij hebben een sterke stad,
God stelt heil tot muren en vestingwallen.
2Doe de poorten open, zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de trouw bewaart.

Dat hoofdstuk sluit af met de hernieuwde gramschap van HEERE, waarvoor zijn laatste getrouwen dan binnen de stadspoorten kunnen schuilen:

20Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is.
21Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden.

Die passage loopt over in hoofdstuk 27, waar de Leviathan als meest verschrikkelijk monster weer opgang maakt:

Op die dag zal de HEERE vergelding doen met Zijn hard, groot en sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle slang, ja, de Leviathan, de kronkelende slang; Hij zal het monster dat in de zee is, doden.

Gefinancierd met geld van Arie Slob: gestigmatiseerden dood schieten bij de Staatsomroep

Beest uit Zee
Een ‘beest uit de zee’ komen we ook weer in de christelijke apocalypse tegen van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 13:

1En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
2En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
3En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
4En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?

De Leviathan die Jesaja noemt is een beeld uit het Bijbelboek Job. Of dit het zelfde zeebeest is als later bij Johannes is nog de vraag. Naar het Bijbelboek Daniël worden die ‘beesten’ in de Openbaring van Johannes, omschreven als de grote koninkrijken, de wereldmachten die elkaar opvolgen.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

De profeet Daniël leefde in de tijd van Belsasar die over Babylon regeerde van 553-543, toen hij werd omgebracht en opgevolgd. Maar de Openbaring van Johannes is definitiever dan die van proto-Jesaja eind hoofdstuk 27. Hij spreekt over de terugkeer uit Egypte en Assyrie van overgebleven Israëlieten in de zevende eeuw voor de christelijke jaartelling:

12Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot aan de Beek van Egypte;
en ú, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één.
13Op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden.
Dan zullen zij komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En zij zullen zich voor de HEERE neerbuigen
op de heilige berg in Jeruzalem.

En zo wordt de Apocalypse van Jesaja dus meer een apocalypsje, onthullinkje. Een eindtijdmomentje, Bijbels puzzlestukje in de loop van de geschiedenis ergens in de zevende eeuw BC, van vele machten die opkomen en vergaan. Zo zal ook het regime van de globalistische vazalkoning Rutte ooit ten onder gaan, dienaar van de Atlantische machten (NATO) en hun klimaat-industrieel complex.

Heb een goede zondag, ook als de zon (weer) niet schijnt.

2 Replies to ““…de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn” (Jesaja 26)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *