“Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten” (Jesaja 54)

West Vleteren

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welk er geen Westerse cultuur was geweest, en zonder welke de Westerse cultuur implodeert. We gaan verder in Jesaja en bespreken de hoofdstukken 54 en 55.

Hier zien we God van Zijn meest persoonlijke kant, als de Ega van Zijn Volk dat hij in een boze bui verstoten had vanwege haar wandaden en het vreemdgaan met andere goden. Nu zweert JHWH in de Willibrordvertaling dat hij nooit meer kwaad zal zijn en schelden zal.

Hij geeft een Uitnodiging tot een verbondsfeest waar de drank gratis is. Dat idee uit Jesaja laat de Evangelist Johannes later door Jezus uitspreken in de beroemde ‘levend water’-passage… Dat levend water kan ook gratis West Vleteren 12-bier zijn, de Bijbel spreekt van ‘wijn’.

West Vleteren 12: korenwijn…

Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten
In vorige weekpreek lazen we Jesaja 53, een hoofdstuk dat er plompverloren in lijkt te zijn geparkeerd. Dat gaat over de Knecht van de HEER die verbrijzeld zal worden. Aan dat hoofdstuk hangen de Evangeliën in het Nieuwe Testament. Je kunt gemakkelijk stellen dat er zonder Jesaja 53 geen christendom was geweest.

Vervolgens roept de HEER zijn volk weer terug, en hij spreekt zijn verbondsvolk aan als een verstoten geliefde die hij weer in huis wil nemen nadat Hij boos was.

5Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, en uw Verlosser is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde zal Hij genoemd worden.
6Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de HEERE u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen was, zegt uw God.
7Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u bijeenbrengen.
8In een stortvloed van grote toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

Hopstreek van Poperinge bij de Abdij van Westvleteren

Niet meer boos en geen straf meer
De Willibrordvertaling zegt vervolgens letterlijk dat de HEER nooit meer kwaad zal zijn op zijn volk en niet meer zal schelden. De WIllibrordvertaling spreekt over ‘de dagen van Noach’..De Nieuwe Statenvertaling maakt er dit van:

9Want dit zal voor Mij zijn als bij de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen; zo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen zal en u niet meer bestraffen zal.
10Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Vervolgens stelt de HEERE dat hij ook de maker is van het kwade, die ‘de verdelger heeft geschapen’ in de Willibrordvertaling. Maar ditmaal stelt Hij dat wanneer Zijn volk nog iets ellendigs overkomt, dit niet van Hem kan komen. Wie Israël aanvalt zal dan ook niet succesvol zijn:

15Zie, zij zullen zeker samenscholen – niet door Mijn toedoen – wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen.
16Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten.
17Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.

West Vleteren 12: korenwijn

Het hemelse bier staat koud
Is er enige andere godsdienst waar de God het allemaal zo persoonlijk neemt, wat de mensen doen? Dat Hij er persoonlijk door gekwetst raakt. In Jesaja 55 probeert Hij zelfs zijn volk weer terug te lokken door ze gratis bier aan te bieden:

1O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
2Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

De Evangelist Johannes gebruikt dat beeld van de dorstigen bij Jezus, die op de laatste dag van het Loofhuttenfeest zijn Uitnodiging tot omstanders geeft:

37En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

En Jezus hield wel van een feestje. Is de drank op dan maakte Hij er gratis bij…

Mariagrot West Vleteren, afgeleid van de heidense Grotto in Griekse en Romeinse tuinen

Proto-Jesaja 12 is bijna exact Deutero-Jesaja 55
Die ‘de Schrift zegt’-passage uit Johannes verwijst weer terug naar Jesaja 12, een passage die gek genoeg weer een grote gelijkenis van toonzetting en troostende, uitnodigende inhoud heeft als Jesaja 55:

1Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.

2Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

3U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.

Gekoppeld aan Jesaja 55 haar uitnodiging om (koren)wijn te komen drinken, kun je die heilbron ook zien als een brouwerij. De term ‘levend water’ is echter een vinding van Johannes, die lees je niet bij Jesaja terug. Daar vind je water uit een Heilbron. De uitnodiging van Jesaja 55 strekt uit naar iedereen die stomme dingen deed en dwaalde.

De deur staat weer open voor iedereen die bij zichzelf te rade is gegaan, nadat de HEER stelt dat hij een ‘eeuwig verbond’ wil sluiten, met een verwijzing naar David als voorbeeld:

6Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
7Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

De Bierverkoop

En dan sluit Jesaja 55 af met de werking van Het Woord, dat zijn werk moet doen nadat het is uitgesproken:

10Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt
en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,

11zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Het gesloten verbond zal blijven bestaan, het is bij Jesaja 55 niet voor Jan met de korte achternaam uitgesproken:

Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen.

13Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam,
tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Het woord is nooit uitgesproken
Dat eeuwig teken is vooral ook het Woord zelf. Het is nooit uitgesproken. Je moet er mee worstelen, op kauwen. De naam Isra-el, strijden met God zegt al genoeg. Het is een werk onder constructie dat moeite kost, nooit af is. In Jesaja 55 zegt HEERE dat Hij zelf ook afwezig is geweest, even niet naar zijn mensen luisterde omdat Hij er even klaar mee was.

Vorige week lazen we voor het eerst Jesaja 53 helemaal, en dan sla je van je stoel: Potverdrie, daar hangt het hele christendom aan. En nu lees je over een gekwetst Persoon dat even niets van zich liet horen en je er van langs liet geven door je vijanden, maar Die toch niet zonder je kan. Of je op Zijn Feestje wilt komen, het bier staat koud, Ik ben er weer voor je…

En dan blijkt Jesaja 55 via de Evangelist Johannes weer sprekend te lijken op Jesaja 12. Terwijl die ‘proto-Jesaja’ (hfdstk 1-29) in een geheel andere tijd predikte, namelijk rond 700 BC, en deze ‘Deutero-Jesaja’ (30-55) predikte in de tijd van de Perzische koning Cyrus/Kores rond 530 BC.

De uitnodiging moet dus wel van tijdloze aard zijn. Als God zelf je vraagt om een biertje bij Hem te komen doen (zonder je wat zinloos te bezatten uiteraard), wat zegt dat over godsdiensten waar deze vloeibare vreugdegave verboden is? Is dat geen vreugdeloos fanatisme?

Tijd voor een biertje

Vandaag nemen we die Uitnodiging aan en we danken God dat we mogen bestaan. Omdat we in Genade mogen ontvangen en leven, niets verkrampt hoeven af te dwingen en zonder die genade zelf ook niets zijn, dat met gebalde vuistjes ‘ikke ikke ikke’ doen. Sola Gratia en Soli Deo Gloria. (SDG) Heb een goede zondag.

Iets opgestoken van deze weekpreek? Doe ook je duit in de collectezak van Interessante Tijden:

2 Replies to ““Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten” (Jesaja 54)”

  1. Dank jullie wel. Ik lees altijd met veel plezier de zondag “preek” .

    Dit weekend in 1 keer uitgekeken de serie “the fall of the house of Usher” erg toepasselijk in de huidige Interessante tijden. (netflix)

    een goede zondag allen

  2. “Een kort ogenblik heb ik u in de steek gelaten”

    Waar de Here God vroeger bijna elke dag wel even kwam buurten in de diverse zandbakken, laat Hij het de afgelopen 2000 jaar lelijk afweten met Zijn verschijnen. Is Hij wederom bezig met indesteeklaten? En zo ja, waarom deze keer?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *