“Ja het woord is vlees geworden”…(Johannes 1:14)

Kaarsje branden voor dierbaren

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest. Nu in de eerste adventweek springen we naar een meer mystiek Evangelie: Dat van Johannes.

Hierin geen kindje Jezus in een kribbe, of herders die bij nachte lagen in het veld. Maar wel het beeld van de Heilige Geest die als een duif neerdaalt, wanneer Johannes de Doper Jezus in de Jordaan onderdompelt.

Alsof de Duif uit de ark van Noach – na die onderdompeling- bij Jezus als ‘Licht’ voor het eerst weer nieuw geestelijk land vindt om in voort te leven.

Kaarsje opsteken met christenhond Trudy in Abdij Westvleteren

‘Het licht schijnt in de duisternis’
Vorige week rondden we de profeet Jesaja af, dé bron van Evangelisten voor hun ‘Jezus = Messias’ (‘gezalfde’, ‘christus’ in het Grieks)’-projectie. Meteen in Johannes 1 zie je ook hier een Jesaja-citaat opduiken, over Johannes als Wegbereider van Het Licht dat komt, genaamd De Zoon.

Het is vandaag Eerste Advent, de adventsweek waarin we vroeger in de kerk het eerste kaarsje brandden. Een beetje licht in de duisternis met de kortste dag op 21 december- zonnewende- in het verschiet. Volgende week worden dat twee kaarsen, daarop drie.

En vervolgens komt wat Johannes het ‘licht in de wereld’ noemt:Jezus zelf, de viering van zijn geboorte. Zoals Johannes 1 stelt, komt eerst Johannes de Doper om het licht aan te helpen zetten in de wereld:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2Dit was in het begin bij God.

3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

4In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.

5En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

6Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.

7Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.

9Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

‘Advent is dromen dat Jezus zal komen’, zo zongen wij vroeger als gereformeerde jongetjes en meisjes op de basisschool. Er was nog een tweemaal gevulde ochtenddienst in de gereformeerde kerk. Met kerstboom, en allemaal ‘heidense’ elementen die het gezellig maakten.

De kaarsen, het vuur, Het Licht vieren op de heidense Midwinterdag. Die gezonde optelsom van beide werelden heet ‘syncretisme’.

Kaarsenmakerij Abdij van Egmond

Johannes de doper helpt Het Licht aan te zetten in de wereld
Hoog tijd dus om op Interessante Tijden het Johannes- Evangelie te openen, waarin Het Licht meteen volwassen op dertigjarige leeftijd verschijnt. In dit evangelie lees je niets over de herdertjes die lagen bij nachte. En ook niks over de ster die boven Bethlehem schijnt.

Johannes komt Jezus binnenvallen op zijn dertigste, wanneer hij al actief is als ‘Rabbi’, en hij gaat op zoek naar zijn discipelen. Bij Johannes lees je hoe deze evangelist een onomwonden vergoddelijking maakt van Jezus (Johannes 1:14-18), en het ‘enig geboren zoon’-beeld.

Je ziet hier een Jesaja-projectie van een verkondiger die door zijn eigen doelgroep niet wordt erkend. Daar gaat half Jesaja immers over, hoe Israël afvallig werd, zodat tien van de twaalf stammen oplosten in de geschiedenis en de eerste tempel werd verwoest.

Dankzij die afval nodigt God volgens Jesaja ook andere volken om deel uit te maken van zijn heil.

Je leest ook hoe Jezus kwam en door velen niet als zodanig niet werd erkend. Niettemin zou je door geloof in dit ‘vlees geworden woord’, door Johannes ook ‘Lam van God’ geduid behouden kunnen worden :

10Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.
11Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Kaarsje branden in Heidense Kapel

‘Vol van genade en waarheid’
Wat zijn eigen volk niet wilde aannemen- naast De Wet van Mozes- dat zou volgens Johannes dan ‘genade en waarheid’ zijn. Door die eniggeboren zoon kun je een toegangskaartje krijgen tot het ‘kind van God’ zijn..

14En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.
15Johannes ( de doper RZ) getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Deze Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.

16En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
17Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

Kaarsje opsteken

‘De Joden’ als tegenpartij…
Jezus is hier de ‘Verbrijzelde’ uit Jesaja 53 die de zonden wegneemt. Johannes 1:22 laat Johannes de Doper direct naar Jesaja verwijzen, in een twistgesprek met ‘de joden’ die De Doper een teken vragen, bewijzen. In deze tijden van waarheidsomkering en lange tenen zou Johannes direct van ‘antisemitisme’ worden beschuldigd.

Je moet Johannes echter lezen, in de tijd dat het joods-religieus establishment de eerste christenen vervolgde. Heeft Israël een positieve lading, bij de eerste christenen stonden ‘de joden’ voor de mensen die Jezus niet als Messias wilden erkennen.

De Babylonische Talmoed spreekt ook over Jezus die ‘de joden in dwaling bracht’… Dus heb je wel organisaties als ‘Christenen voor Israël’, maar die liefde hoeft niet wederzijds te zijn vanuit de enig overgebleven stam van de twaalf, die van Juda. Orthodoxe joden bespuwen bijvoorbeeld christelijke geloofsverkondigers, zo vertelden ervaringsdeskundigen mij op Urk.

Een Middeleeuwse kapel als museum in verval met 12de eeuwse doopvont

De Doper verwijst hier naar zijn rol als wegbereider voor De Zoon, zoals in Jesaja voorzegd

19En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen: Wie bent u?
20En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed: Ik ben de Christus niet.

En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de Profeet? En hij antwoordde: Nee.
22Zij zeiden dan tegen hem: Wie bent u, opdat wij antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben; wat zegt u van uzelf?

23Hij zei: Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft.
24En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën,

Langweerderweg, onze oprijlaan.

Opnieuw, zonder Jesaja is er geen Jezus, deze passage van Johannes verwijst naar Jesaja 40:3.

3Een stem van iemand die roept in de woestijn:Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.

Het is belangrijk dat je dus de hele Bijbel kent, en geen genoegen neemt met wat uit verband gerukte Feelgood-citaties in de trant van ‘je mag er zijn, oh wat fijn’. Dat zoetgevooisde suikerchristendom, brrrr. Je raakt als meer rationeel georiënteerd mens pas onder de indruk wanneer je alle dwarsverbanden gaat zien.

Een goed gevoel kun je ook wel van een biertje krijgen en van je meisje. Daar hoef je de Bijbel niet voor te lezen.

Voor Ontzag, en vanuit dat Ontzag voor Waarheid leven en Het Licht. Daar wil je voor tekenen. Of niet natuurlijk. Maar waarom zou je jezelf tekort doen, en die diepere dimensie aan je leven afslaan? Je wilt toch niet enkel als een dier leven?

Het Lam dat de toorn van God afwendt voor wie zijn offer aanvaarden

Lam van God en een Duif die neerdaalt
Bij het lezen van losse teksten begrijp je de symboliek niet, waar Johannes van overloopt. Wel bij grondiger studie en ‘de tijd’ geven aan het indalen daarvan. Immers het ‘Lam van God’ kun je pas vol begrijpen wanneer je Exodus kent, maar ook het plaatsvervangend offerlam bij Abraham in Genesis.

Exodus verhaalt over het lamsbloed op deuren dat de kinderen van het Volk Israël redt, het Passover (Passcha), de doodsengel die dan je deur voorbij trekt. En het beeld van de Heilige Geest die als een duif neerdaalt, krijgt echt diepte wanneer je de passage kent waarin Noach na de Zondvloed een duif loslaat.

Pas als het land weer bewoonbaar is kan de duif landen en een olijftakje vinden. Dan, na purificatie door eliminatie onder reinigend water (van alle rotheid, leugen alles dat God veracht) is er een nieuw leven mogelijk. Zo begint het Johannes-evangelie van de Apostel Johannes, met Johannes de Doper.

Tortelduif

Johannes doopt Jezus. En de duif uit Noach zijn hand vanaf de Ark, die vindt op Hem een nieuw geestelijk land:

29De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!
30Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.

31En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.

32En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.

33En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
34En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.

Vredesduif bij Vredespaleis, alsof mensen daar zelf op eigen kracht in slagen…

Je kunt die doop zien als onderdompeling in zondvloed, waarin je oude ‘ik’ sterft voor de wereld. Zodat de Heilige Geest in je kan komen wonen, indalen als een duif met olijftakje. Wanneer je de Bijbel zo leest, alsof teksten als puzzelstukken ineen passen-  krijg je daar dan geen positieve kriebels van?

Door die ‘Zoon van God’ kunnen wij vervolgens allemaal kinderen van God worden, aldus Johannes. Wanneer de duif op ons neerdaalt na onderdompeling en wij sterven voor ‘de wereld’, dan kunnen wij zelf een nieuw geestelijk land worden. Net als in de tijd van Noach. Niet als slaven van ‘de wereld’ – letterlijk met verslavingen- maar als geestelijk vrije mensen.

Een licht zijn in deze Interessante Tijden, te beginnen bij Advent.

Heb een goede zondag, en vergeet niet bij het verlaten van dit webhuis nog een gave in de collectezak te doen van ‘De Abdij, studiecentrum voor Natuurlijke Historie’. Mocht je iets hebben opgestoken van deze urenarbeid.

En deel, like en subscribe ons nieuwe Youtube Kanaal Interessante Tijden

3 Replies to ““Ja het woord is vlees geworden”…(Johannes 1:14)”

  1. Ja gaaf heh, de Bijbel is een raar boek. Net als een mens kun je er door geschokt raken, afgekeerd, ‘ongelovig’ of er zelfs een hekel aan krijgen. Maar altijd krijg je weer een nieuw perspectief

 1. Mooi Rypke, je noemde ook “Je kunt die doop zien als onderdompeling in zondvloed, waarin je oude ‘ik’ sterft voor de wereld” … Dopen van origine is iets heel anders en terug te vinden in texten van Augiustinus (354-430), als het goed is heb je mijn boek in Engelse PDF… Als tijd het toelaat, wil je dan kijken op p55?

  “There are several ways to achieve. One is to baptise (submerge shortly underwater or be touched by a little
  water nowadays? Ancient Baptism was different, Augustinus (354-430) did mention the effect of original baptism in his writings, he tells us, during his baptism “ My soul realized in a short moment “in a flash of thunder” he experienced, everything was eternal.” Same vision as in a NDE or DMT journey, he was held under water long
  enough to trigger DMT and/or NDE )

  Waarop inderdaad de “EGO” dood hierop volgt… Hartelijke groet Alex

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *