“Wilt u gezond worden?” (Johannes 5:6)

Corona Lisa

Ook op de oudejaarszondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse cultuur was geweest.

We gaan verder in het meest esoterische evangelie van de vier, dat van Johannes. Na een week van (buik)griep zien we nu graag Jezus wat geneeskrachtige wonderen doen.  Die wonderdaden onderscheiden Jezus van de doorsnee-profeet.

Er zijn immers sprookjes van velerlei makelij in omloop. Maar wat mensen ‘gelovig’ maakt is de opening die een ander mens toont naar het schijnbaar onmogelijke.

Coronasociallsme bij de Protestants Kommunistische Kerk Nederland (PKN)

Wonderwater bij Bethesda
In Johannes 4 verricht Jezus al zijn eerste medische wonder op afstand. Hij neemt de koorts weg van de ‘zoon van de hoveling’, en dan komt het hele huis van de hoveling tot geloof. Zonder die medische wonderen, zou Jezus namelijk nooit zijn herkend als meer dan een doorsnee-profeet. Dat zegt Hij zelf ook.

Met alleen woorden overtuig je niet. Iedereen kan wel wat beweren. Maar medische wonderen verrichten zonder doktersdiploma, dat maakt meer indruk en volgelingen. Het Johannes Evangelie vertelt in hoofdstuk vijf over een geneeskrachtige bron, Bethesda bij Jeruzalem, waar mensen wachten op genezing.

Daar helpt Jezus  een verlamde opstaan die vervolgens lopen kan. Doe het ‘m maar eens na:

1Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem.
2En er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen.
3Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden, die wachtten op de beroering van het water.

4Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.

Als bij toverslag/politiek bevel is ‘Corona’ plots verdwenen

Die engel die af en toe even afdaalt om ‘het water in beroering’ te brengen, valt terloops in het verhaal naar beneden. Hoe dan ook, er moet dus sprake zijn van een geneeskrachtige bron bij Bethesda waar mensen dringen om in te gaan. Er zijn nu nog steeds meerdere thuiszorginstellingen en ziekenhuizen die de naam Bethesda dragen.

5En daar was een man die al achtendertig jaar ziek was.
6Jezus zag hem liggen en omdat Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tegen hem: Wilt u gezond worden?

7De zieke antwoordde Hem: Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.

8Jezus zei tegen hem: Sta op, neem uw ligmat op en ga lopen.
9En meteen werd de man gezond, nam zijn ligmat op en ging lopen. En het was sabbat op die dag.

Soft Coronaporno bij Shell ‘de helden van de revolutie’

Breken Sabbathsrust door genezing
De evangelist Johannes gebruikt dit medische wonder door Jezus nu, om de bekrompenheid en wetticisme van het religieuze establishment te illustreren. De farizeeërs – door Johannes op Gretta Duisenberg-achtige manier als ‘de joden’ aangeduid- vinden het veel belangrijker dat je op de sabbath geen handelingen mag verrichten die je als ‘werk’ kunt betitelen.

Dan overtreed je ‘de wet’ van Mozes, een van die honderden wetsregels en het fundament van de joodse religie. Het dragen van een matras vinden zij ‘werk’ en dus een overtreding van de sabbatsrust:

10De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: Het is sabbat, het is u niet geoorloofd de ligmat te dragen.
11Hij antwoordde hun: Hij Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft tegen mij gezegd: Neem uw ligmat op en ga lopen.

12Zij vroegen hem dan: Wie is de Mens Die u gezegd heeft: Neem uw ligmat op en ga lopen?
13En hij die genezen was, wist niet Wie het was, want Jezus had Zich ongemerkt verwijderd omdat er een menigte was op die plaats.
14Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: Zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

15De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was Die hem gezond gemaakt had.

En zo vinden ‘de joden’ volgens Johannes dan weer een excuus om Jezus aan te klagen voor het breken van de sabbathsrust en blasfemie:

16En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij Hem te doden, omdat Hij deze dingen op de sabbat deed.
17Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.

18Daarom dan probeerden de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat brak, maar ook zei dat God Zijn eigen Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijkmaakte.

Jezelf gelijk maken aan God is ook een vorm van blasfemie. Was je zelf joods wetsgeleerde geweest, dan zou je ook terecht kritiek op de praatjes van Jezus kunnen hebben. Toch? Wie meent Hij wel dat ie is?

Harde Coronaporno inclusief obscene foto’s aan beademingsapparaat als ‘close-up Cum Shot’

Als een ander komt in zijn eigen naam, dus zult u aannemen
Vervolgens volgt in Johannes 5 dan een heel vertoog van Jezus, waarom Hij wel mag doen wat een ander niet zou mogen doen. Het komt er op neer dat Jezus als Zoon niets kan zonder de Vader na te doen. Dus dat hij niet uit zichzelf getuigt of handelt, en niet van zichzelf, maar vanuit de Vader, en die ‘Vader’ is het Jesaja-beeld van God.

Dat betoog tegen ‘de joden’ door Jezus eindigt aldus:

43Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.
44Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?

45Denk niet dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; die u aanklaagt, is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt.
46Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven.
47Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

Hier laat de Evangelist Johannes zijn Jezus verwijzen naar de Deuteronomium 18:18

Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

Jezus overwint de Dood

‘De profeet die overmoedig handelt zal sterven’
Zulke profeten zijn er vervolgens bij bosjes geweest, van Jeremia, Elia en Jesaja tot Hosea. Dus hier zou Jezus dan ook ‘een profeet’ zijn geweest, wanneer hij zou stellen dat er zo over Hem is geschreven. Een profeet die vervolgens regelmatig ‘de wet’ van Mozes niet te letterlijk neemt, waardoor hij aanstoot geeft aan de wetsgeleerden van zijn tijd.

Lezen we verder wat er in Deuteronomium 18 staat, dan kun je als advocaat van de joden dus stellen, dat Jezus zelf buiten zijn boekje ging.

Er staat namelijk verder:

19En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.
20Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.

En dat is toch precies wat met de kruisdood van Jezus gebeurde, zo kun je als Stibbe en Partners voor ‘de joden’ stellen, iedere aanhanger van de joodse religie die Jezus niet erkent als messias/christus:

21Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft?

22Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Jezus, het grootste deel van de Eifel was katholiek

Wederkomst laat al tweeduizend jaar op zich wachten
Het is een historisch feit dat de joden meerdere valse messiassen vervolgens aannamen- die kwamen in hun eigen naam-  zoals gesteld in Johannes. Zoals Simon Bar Kochba rond 130 die de Romeinen uit Israel wilde knikkeren. Waarna het omgekeerde gebeurde en het land vervolgens tot Syria Palestina werd herdoopt, en Jeruzalem kreeg de Romeinse naam Aeolia Capitolina.

Hiervan zou de schrijver van dit jongste evangelie, dat van Johannes nog getuige kunnen zijn geweest.

En in 1666 stond Sabbatai Zevi op, die ook een grote aanhang kreeg. Tot hij zich plots in Turkije/Het Ottomaanse rijk in naam bekeerde tot de Islam. Dat is de religie van die andere profeet die in zijn eigen naam kwam, Mohammed. Maar hoe verschillend was Jezus, wanneer deze volgens de interpretatie van Johannes ‘een profeet’ was waar Mozes over zou hebben geschreven.

Immers, wanneer je het Mattheus-evangelie leest (16:28), dan stelt Jezus zelfs dat zijn toehoorders in het jaar 33 zijn wederkomst en het eindoordeel nog zullen meemaken

27Want de Zoon des mensen (beeld uit Jeremia RZ) zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
28Voorwaar, Ik zeg u: Er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Links harde coronaporno en rechts softcoronaporno

Dat terugkeren met veel bombarie is vooralsnog niet uitgekomen, tenzij ik iets belangrijks heb gemist. Dus hoef je Jezus volgens de opdracht van Mozes in Deuteronomium 18 – die de evangelist Johannes hem zelf laat citeren- niet te vrezen.

Bovendien zou je dus kunnen stellen dat Jezus door eigen overmoed stierf aan het kruis. Waarmee hij zich volgens Deuteronomium 18 diskwalificeert, dus dan hebben ‘de joden’ gelijk gehad. Dan heeft Larry Finkh van Blackrock het ware geloof en de christenen niet.

Als waarheid moet hangen aan een stukje tekst en haar interpretatie.

De eigen ervaring is dat je er met de Bijbel alleen niet uitkomt. Er moet een soort ‘wonder’ gebeuren, waardoor je boven je strubbelingen wordt uitgetild. Anders kun je door de Bijbel net zozeer ‘gelovig’ worden als er juist van af vallen. Wie mij hier uit kan helpen met onderbouwd en ge-informeerd commentaar: doe dat hier beneden.

Wat ik wel heb geleerd in afgelopen tien jaar, is dat de Westerse beschaving ten ondergaat, nu we in een totalitaire fase terechtkomen. De vertrouwensbreuk in instituties kan nooit meer hersteld worden na de grootschalige fraude van afgelopen jaren, de waarheidsomkering. Dus dat er een superheld terug zal keren die orde op zaken stelt, dat verlangen van alle tijden lijkt ook in deze dagen zeer van toepassing.

Heb een goede zondag en een goede jaarwisseling. Doe een duit in de collectezak wanneer je hier iets van opstak, of je denkt ‘ach die Rypke is zo’n beroerde vent nog niet’:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *