Waterambtenarenwartaal sturend bij Klimaatbureaucratie…

Woeste Gronden Staatsbosbeheer/klimaatrobuust ecologisch systeem

Wanneer je de Kamerbrief ‘Water en Bodem Sturend’ voor Nederlands waterbeleid doorneemt en onderliggende documenten, kom je op een tiental neologismen en uitdrukkingen van waterambtenarij. Die lezen als een soort bezweringen voor ingewijden.

Wie snapt nu wat ‘klimaatrobuust watersysteem’ betekent, ‘waterbewustzijn’, ‘meerlaagsveiligheid’ en andere waterambtenarenwartaal? 

Interessante Tijden ging op onderzoek uit en pikte de meest mysterieuze uitdrukkingen er uit. Daarmee zet een bureaucraat de al te ambitieuze volksvertegenwoordiger verbijsterd op een zijspoor als niet ingewijd schertsfiguur. Waarom denk je niet ‘integraal’ om water en bodem leidend te maken?

Say What?

Een structurerende keuze voor meerlaagsveiligheid
Zo juist nam ik de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ door van november 2022 door van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is 32 pagina’s vol bijna mystieke waterambtenarentaal en neologismen. Het is een vervolg op het mogelijk nog mystieker verwoorde Startovereenkomst Waterbeleid 21ste Eeuw onder Wim Kok van 2001.

Jan Jaap de Graeff was toen voorzitter van de Unie van Waterschappen, hij werd later directeur gemaakt van Natuurmonumenten tot 2013. Vervolgens werd JJ Kamerheer bij Koningin Beatrix en Wim Lex. Die functie werd in 2022  overgenomen door Adri Bom Lemstra (CDA), tevens voorzitter bij Glastuinbouw Nederland.

Nog steeds is De Graeff voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, die valt onder het I&M-minsterie.

Hier een lijstje waterambtelijke bezweringen voor de 21ste eeuw onder hoede van mysticus Wim Kok:

Hoofdwatersysteem, waterparagraaf, watertoets, Spankrachtstudie, Planologische Invalshoek, Watertekortsituaties, Deelstroomgebied, trekkerschap, laagwaterverkenning, normeringssystematiek, uitbestedingskosten, startovereenkomst, taakstellend.

De vogels zitten daar waar nog water over is

En als je dan dit leest als waterambtenaar:

Op vaste momenten zijn partijen verplicht in onderling overleg koppelingen te leggen tussen het betreffende onderdeel van het hoofdsysteem en de daarmee samenhangende regionale systemen; de spankrachtstudie genoemd onder 3.3 d en de laagwaterverkenning genoemd onder 3.3 j spelen daarbij een belangrijke rol, en b) tussen de regionale systemen onderling om werkende weg te komen tot een nadere invulling van globale eindbeelden en de wateropgaven per deelstroomgebied. 

Hoeveel vergaderuren zitten er verpakt in deze ene zin?

We vinden in ‘Water en Bodem Sturend’ neologismen als ‘meerlaagsveiligheid.’ En ook ‘toekomstige generaties’ zitten aan een ‘Beleidstafel wateroverlast.’ Daarbij zal ook ‘waterbewustzijn’ een ‘integraal onderdeel’ zijn om te komen tot een ‘klimaatrobuust herstel.’

Mocht u dan al overkoken van Hittestress, dan blijken er ook natuurinclusieve bedrijven in de maak met klimaatadaptieve bebouwing in ‘gebiedsprocessen.’ Daarbij zijn ‘functiecombinaties’ van belang via een ‘structurerende keuze.’ Maar let op, je moet wel ‘scope‘ houden dus is het ‘comply of explain‘.

  • En laten we vooral spuien als het kan maar pompen als het moet!

Trudy en ik zochten de ‘Sneeuwbom des doods’: Waar viel hij, de Bom?

‘Cyclisch proces van onderzoek, gesprek en ontwerp’
Als eenvoudige Friese ‘drinkwatervrager’ (die bestaan ook in ambtenarenland, drinkwatervragers) geeft dit proza van ambtenarij je vooral het gevoel geen ingewijde te zijn. Het enige dat blijft hangen is dat ze veel miljarden willen uitgeven om het land op de schop te gooien uit naam van klimaatscenario’s en modellen.

Tot het hier uitziet als één groot Almere inclusief een Kingsize Oostvaardersplassen (wateroverloopgebieden) omsingeld door windmolens.

Terwijl hun overheid via massa-immigratie de bevolking wil laten doorgroeien tot 19 miljoen inwoners in 2035. Alsof het een natuurverschijnsel betreft in plaats van een politieke keuze. Of wij even wat minder drinkwater willen gebruiken omdat er nog een miljoen kansenparels binnenkomen via Ter Apel.

Ze maken het drinkwater dus nog duurder, wanneer je alle ambtelijke taal condenseert tot de kern: Alles wordt duurzaamder gemaakt. Vitens begon al met een maandelijkse waterrekening, in plaats van kwartaalrekening. Om te verhullen dat hun tarieven tientallen procenten stegen in enkele jaren tijd.

Komende Vrijdag bij Interessante Tijden TV meer waterambtenarenwartaal

Zoek je een praktische uitleg van ‘Water en bodem sturend’, dan komt het College van Rijksadviseurs een jaar later in november 2023 met een praktijkgids met zesstappenplan. Wat brengt die voor verheldering over ‘Water en bodem sturend’?

De sleutel is een samenhangende, ontwerpende aanpak met een cyclisch proces van onderzoek, gesprek en ontwerp samen met de betrokkenen in een gebied. Zo verkennen partijen gezamenlijk de complexe opgaven en ontwikkelen zij een gedragen toekomstperspectief.

Met nog een mystiek schema er bij, dat verrassend lijkt op de weg om tot God te komen uit ‘Kabbala’ van André Peters.

Hoe kan ik deel worden van deze samenzwering om Nederland te verbouwen? Moet ik dan zelf ambtenaar worden. Aha, laat ik dan eens solliciteren bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar wordt deze mystieke geheimleer immers bijelkaar gekookt.

stappenplan College van Rijksadviseurs

Gezocht: Programmamanager Watergovernance en Transitie-Kwartiermaker Toekomstbestendige Gebiedsontwikkeling
Wat zou ik bij mijn sollicitatiegesprek bij het I&M ministerie zeggen? Nou gezien de nieuwe Omgevingswet is het natuurlijk het allerbelangrijkste dat we dit ‘samen’ doen.

  • I&M-afdelingshoofd: “Geachte Heer Zeilmaker, verklaar uw nadere motivatie als erkend overheids-basher met strafblad wegens het verontrusten van klimaatambtenaar Bouwe de Boer, om juist bij óns te solliciteren..”

Nou, Ik kan veel hebben op watergebied, als het maar wel integraal gebeurt. Klimaatrobuust ook. En natuurlijk moeten de provincies hun trekkerschap serieus nemen en de uitkomsten van de spankrachtstudie met langetermijnscenario’s in acht nemen voor het hoofdwatersysteem, zodat ze hun planologische invalshoek kunnen inbrengen bij toekomstige watertekortsituaties en dynamisch kustbeheer, laat staan bij buitendijkse activiteiten.

Belangrijk is verder dat de normeringsystematiek bij de Laagwaterverkenning op orde is, dit in verband met de uitbestedingskosten.

Dus dat er wel een watertoets heeft plaatsgevonden waarin alle waterhuishoudkundige aspecten zijn meegenomen in procesafspraken, zoals de Interdepartementale Werkgroep Weersgevoelige Sectoren al bepaalde na een kennisconferentie, waarbij ook waterbewustzijn een integraal onderdeel zal zijn van de waterparagraaf met oog voor toekomstige generaties om te komen tot een klimaatrobuust en veerkrachtig water- en bodemsysteem in het jaar 2050.

  • I&M-afdelingshoofd: “En hoe ziet u dan de onderlinge samenhang om tot integraal beleid te komen na het gebiedsproces met maatschappelijke organisaties? Het is wel van belang dat we dit samen doen…”

Ja zeker, het moet wel samen. Maar dan uiteraard wel in het licht van de grote ruimtelijke opgaven om te komen tot een klimaatneutrale bouwomgeving, die wel integraal beschouwd moet worden met de klimaatscenario’s en opgaven voor biodiversiteit, om te komen tot een robuust en veerkrachtig systeem.

Want de tijd van afwentelen is voorbij, aldus Deltacommissaris Co Verdwaas. Het is nu Comply of Explain, zo twintig jaar na de Startovereenkomst om de wateropgaven per deelstroomgebied integraal te verweven met het Taakstellend Nationaal bestuursakkoord Water.

Hoe kunnen wij gezien alle kantelpunten na een toekomstverkenning met oog voor alle inrichtingsvarianten anders integraal opereren? Een toekomstbestendige communicatiestrategie is alvast maatgevend willen we tot hoger waterbewustzijn kunnen komen

Nou, wat vinden jullie, zou ik worden aangenomen?

Literatuur voor vandaag

One Model to Rule them All
Ter inspiratie voor inwijding in de wereld van de waterambtenarij ben ik alvast studie aan het maken van de Kabbala. Dat is de Hebreeuwse variant op de oosterse mysterieleer, ook wel gnostiek genoemd. Gnosis is ‘geheime kennis’, dus kennis voor ingewijden.

JRR Tolkien was goed bekent met de gnostici, die door hem worden vertegenwoordigd door de heerser van Mordor. Het komt er op neer dat je een Ring nodig hebt om ze allemaal te controleren. In modern Nederland is die Ring- My Precious- vervangen door klimaatmodellen en stikstofmodellen.

‘One Model to Rule them all’.

Ik als Friese baardhobbit beschouw weerprofeet Gerrit Hiemstra uit Balk ook als de Gollem van klimaatmodelland. Hij reageert net zo ‘My Precious’ op iedereen die het Gezag en De Autoriteit van De Modellen bevraagt. Dus laten we de klimaatkabbala dan bestuderen door ons de zelfde geheimtaal eigen te maken.

Een paar citaten uit ‘Kabbala’

Wanneer wij spreken over profeten, hebben we te maken met mensen die het vermogen hebben gekregen om in de toekomst te zien. Wie in de toekomst ziet kent het heden en kan ook het verleden zien, want verleden heden en toekomst zijn in de innerlijke wereld een eenheid, die in de lagere werelden uiteengetrokken wordt tot een lang bestek.

Bij de dood valt dit alles weer samen, zodat een mens bij sterven verleden, heden en toekomst weer bijeen ziet liggen (blz 25)

Met stappenplan

Wat doet het Rijkscollege van Kabbalisten?

De Kabbalisten geloven in de traditie der zieners dat de Godheid eerst een Universum uit zich heeft laten emaneren ‘dat geen evenwicht kende.’ Dit Universum werd verwoest aleer de grote prototypen erin gemaakt werden. De Kabbala spreekt ervan dat de Godheid nog geen beelden in het brokaat van het gordijn had ingeweven, zie de Zohar. (blz 121)

Natuurlijk, helder! Je weet meteen na een bakkie koffie wat je te doen staat. Of wacht, krijgen we nog een uitleg? Ja er zit ook nog een stappenplan bij om tot gebiedsontw… eh pardon tot God te komen. En verderop vinden we nog een klimaatrobuuste gezonde systeembenadering:

Wanneer wij spreken over de Tiphareth, spreken we eigenlijk over het licht-hart van het Universum. Wat uit het licht-hart van het Universum neerstraalt is alleen maar zegening.

De mens kan door de protectie van service, van meditatie en van een grote activiteit, dus niet van ascetisme- dat au fond een strenge vorm van egoïsme is(de mens wenst daar namelijk een grote hoogte te bereiken) zich verdienen, dat de zegening uit Tiphareth steeds klaarder tot hem komt.

IN NRC

Terug naar de Kamerbrief ‘water en bodem sturend’

Als we verstandiger omgaan met de bodem, kunnen we de natuurlijke kracht van de bodem benutten.Duurzaam beheerde bodems zijn beter bestand tegen klimaateffecten als verdroging, slaan CO2 op en helpen in de vastlegging van stikstof.

Een integrale aanpak met alle opgaven in de fysieke leefomgeving is dan ook noodzakelijk, waarbij het water- en bodemsysteem sturend is. In gebiedsprocessen en -programma’s zoeken we actief naar functiecombinaties.

Koelwater RWE op de Waddenzee

Zo sinds de Verlichting zijn we immers allemaal Ingewijden die met bommen op de Onverlichten de democratie komen brengen. Dan kan dit er ook nog wel bij, wanneer nu je eigen land en bevolking aan de klimaatbeurt is.

Steun Interessante Tijden en dank voor alle mensen die mijn werk mogelijk maken.

One Reply to “Waterambtenarenwartaal sturend bij Klimaatbureaucratie…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *