“And yóu will know that I am the Lord…” (Ezechiël 25:17)

Bijbelvast iedere zondag op Interessante Tijden

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke de geschiedenis totáál anders was gelopen. Na gisteren (opnieuw) de meesterlijke gangsterfilm Pulp Fiction te zien van Quentin Tarantino, komen we bij de eindtijdprofeet Ezechiël uit.

Gangster Jules (Samuel Jackson) citeert voor zijn executies de passage uit 25:17 “I will strike down upon thee with furious anger, and you will know my name is the Lord, when I lay my vengeance upon thee.” Hij citeert een Godsspraak van de profeet tegen de Palestijnen/Filistijnen.

Zowel Ezechiël als Openbaring wijzen naar de dag van Afrekening. JHWH combineert purificatie door eliminatie met de wens tot Zelfglorificatie.

Godsspraak tegen de Palestijnen
De passage die de gangster aanhaalt, komt in de Herziene Statenvertaling maar ook de Willibrordvertaling iets anders uit de verf. Daar lees je een ander voorspel en context, dan die door Samuel Jackson wordt gebruikt. Het gaat hier om het oordeel dat tegen de Filistijnen/Palestijnen zal volgen, ‘hun eeuwenoude vijanden’.

Ezechiël doet een Godsspraak tegen de zeevarende handelsvolken van de Foeniciërs, waarnaar de Palestijnen en Palestina zijn vernoemd. Dat gebeurde na de tweede tempelverwoesting door de Romeinen:

15Zo zegt de Heere HEERE: Omdat de Filistijnen in wraakzucht handelden en met hartgrondig leedvermaak wraak namen door verderf te zaaien, gedreven door een eeuwige vijandschap,

16daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen.
17Ik zal geduchte wraak op hen oefenen, met grimmige straffen. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik Mijn wraak op hen leg

Die zin ‘dan zullen zij weten dat Ik de Heere ben’ echoot door het hele apocalyptische boek Ezechiël, dat we vandaag vergelijken met de Openbaring van Johannes. Beide profeten verwijzen naar de dag des oordeels, een Eindafrekening.

Het oudste globalisme-argument (1917) ‘De wereld veilig maken voor democratie’, de banier van het Liberalisme opnieuw geheven om de Irak-oorlog te verkopen en nu de oorlog tegen Boze Dictator Poetin

De vrede van de aarde wegnemen…
We waren vorige week nog aan het lezen in het Evangelie van Johannes in het Nieuwe Testament. We stappen even opzij naar het Oude Testament. Ezechiël is een profeet die wel past bij deze Interessante, bijna Apocalyptische Tijden…Hebt U na NATO-advies al een Noodpakket ingeslagen?

Alsof de Vier Dieren, paarden met ruiters uit de Openbaring van Johannes worden losgelaten. Denk aan het ‘rode paard’ in de Openbaring 6, die oorlog brengen komt

4En een ander paard, dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen, en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven.

En het vale/groene paard, dat de voedselvoorziening aan zal tasten, en een derde van de wereldbevolking aan biodiversiteit zal offeren

8En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

Die Openbaring kent overeenkomsten met de roeping van Ezechiel. Die kondigt al eeuwen voor Johannes de Eindtijd en Restauratie van Israël aan. Nadat eerder een goddelijke wraakoefening heeft plaatsgevonden, waarin de Tempel en Jeruzalem werden verwoest. Die profeet moet net als Johannes (Openbaring 10:10) op Patmos ook een boekrol opeten, die zoet smaakt als honing. (Ezechiël 3:3)

En dan in Ieper de gevallenen gedenken in de Eerste Wereld Oorlog

Wie gerechtigheid doet blijft leven
Ezechiël predikt tegen de ballingen in Babylonië, die daar na verovering van Israël (586 BC) door Babel en latere vernietiging van Jeruzalem terecht kwamen.  De Diaspora van Juda was begonnen, nadat eerder de tien andere stammen ‘verdwenen’. Volgens Ezechiël’s godsspraak heeft de stam van Juda dat aan haar eigen afvalligheid en ethisch wangedrag te danken.

Neem bijvoorbeeld deze passage uit Ezechiel 18, waar die profeet predikt tegen mensen die hem en de God van Israël niet meer willen geloven:

3Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken!
4Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven.
5Wanneer nu iemand een rechtvaardige is en recht en gerechtigheid doet –

6hij eet geen offermaaltijden op de bergen, slaat zijn ogen niet op naar de stinkgoden van het huis van Israël, onteert de vrouw van zijn naaste niet, heeft geen gemeenschap met een afgezonderde vrouw, buit niemand uit, geeft aan de schuldenaar zijn onderpand terug, maakt geen roofgoed buit, geeft de hongerige zijn brood, bedekt de naakte met kleding,

8leent niet uit tegen rente (eigenlijk ‘woeker’ RZ) en neemt geen winst, keert zijn hand af van onrecht, geeft een betrouwbaar oordeel bij geschillen tussen de een en de ander,
9gaat in Mijn verordeningen en neemt Mijn bepalingen in acht door betrouwbaar te handelen – die rechtvaardige zal zeker in leven blijven, spreekt de Heere HEERE.

De rechtvaardigen zullen overleven, net als in het citaat in Pulp Fiction. Maar de rest die sterft de eeuwige dood. Die slachtingen op de dag van Afrekening zijn een getuigenis van de ontzagwekkendheid van de God van Israël, op ‘de dag dat Ik Mezelf verheerlijk’ (Ezechiel 39)

Joe Biden’s ‘Pandemic of the Unvaccinated’

Borderline-Bijbelboek Ezechiël
Je leest het hele Bijbelboek die bevreemdende afwisseling van oproepen tot ethisch handelen, en gruweldaden die HEERE aanricht ter purificatie en zelfglorificatie, volgens de uitroep ‘dan zullen ze weten dat ik de HEERE ben’. In Ezechiël 18:12 lees je dat honger, de pest en het zwaard geen vierde (zoals bij Openbaring) maar derde deel van de bevolking zullen vernietigen.

Dat is dan weer een godsspraak tegen zijn de afvalligen onder zijn eigen volk, de stam Juda die van Israël overbleef:

Daarom, zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat u Mijn heiligdom verontreinigd hebt met al uw afschuwelijke afgoden en met al uw gruweldaden, daarom zal Ik u ook kaalscheren, u  niet ontzien en zal Ik ook geen medelijden hebben.

Een derde deel van u zal door de pest sterven en door de honger in uw midden omkomen, en om u heen zal een derde door het zwaard vallen, een derde zal Ik naar alle windstreken verstrooien en Ik zal achter hen het zwaard trekken.

13Dan zal Mijn toorn ten uitvoer gebracht worden en Ik zal Mijn grimmigheid op hen doen rusten en troost halen. Dan zullen zij weten dat Ík, de HEERE, in Mijn na-ijver heb gesproken, wanneer Ik Mijn grimmigheid tegen hen ten uitvoer gebracht heb.

14Ik zal u tot een puinhoop maken en tot smaad onder de heidenvolken die rondom u zijn, voor de ogen van ieder die voorbijgaat.

Bewakingstoren van kernbasis Havelterberg, hier lagen kernbommen tegen de boze Rus

“op de dag dat Ik Mezelf verheerlijk”
In Ezechiël en Openbaring zien we hoe de JHWH zichzelf profileert. Je leest niets terug van de liefhebbende Vader, die de Evangelisten er met Jezus en de Evangelisten van maakte. Wel van een naargeestig wezen dat mensen afslacht ter purificatie en zelfglorificatie. Kijk zelf bij de Dag des Oordeels die Ezechiël voorspiegelt in hoofdstuk 39:13 “op de dag dat Ik Mezelf verheerlijk” (Ezechiël 39:13)

Eerder in Ezechiël 38 lezen we over de wraak op Gog en Magog. Bedenk dat de City of London waar alle renteheffers huizen nog een jaarlijkse Gog-Magog-optocht kent. Hier vinden we een zelfde referentie van dood en verderf aangericht door biodiversiteit.

18Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen.
19Want in Mijn  na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen!

20De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.

Ook aan insecteneters als wespen (Vespula vulgaris) geen gebrek, hier op Havelterberg

And You will Know, that I am The Lord…
Er vindt een aardbeving plaats die we ook weer terugzien in Openbaring 6 van Johannes, bij opening van het Zesde Zegel:

12En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,
13en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.
14En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Als een echo uit Ezechiël 38. Vervolgens krijg je bij die profeet/ de zelfde afsluiting als bij Samuel Jackson met executiepistool, ‘And You will know that I am the Lord’…Alle purificatie door eliminatie is voor God’s Zelfglorificatie:

21Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn.
22Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed.

Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn.
23Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben

Zulke eindafrekeningen van Boven lezen alsof de term ‘verlosser’ bij Jezus duidt op een verlossing van JHWH, dat zijn ‘grimmigheid’ en geldingsdrang ter zelfglorificatie ons niet treft. Zoals de Engel des Doods onze deur passeert die met lamsbloed/Bloed van Het Lam is besmeurd.

…net als bloedspetters, poppies

“Bloed drinken tot dronkenschap aan toe”
Lees ook hier hoe JHWH afrekent met de vijanden van Israël, Gog en Magog. Nadat hij zijn eigen volk eerder voor schut zette ten opzichte van die heidenvolken, door ze door Assyriërs, Babyloniërs en Romeinen in Diaspora te brengen. Vervolgens offert JHWH alle vijanden van Israël aan ‘het gedierte des velds’..

17En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE: Zeg tegen alle soorten vogels en tegen alle dieren van het veld: Verzamel u en kom, kom van rondom bijeen, bij Mijn offer, dat Ik breng, een groot offer voor u op de bergen van Israël, en eet vlees en drink bloed.
18U zult vlees van helden eten en het bloed van de vorsten van het land drinken: van rammen, lammeren, bokken, jonge stieren, allemaal gemest vee van Basan.

Kun je ‘mijn heerlijkheid’ hier niet net zo lezen als mijn gruwelijke afstotelijkheid, zo hebben velen voor mij geconstateerd? We zien een echo van deze passage terug in Openbaring 6, wanneer mensen door wilde dieren zullen sterven

19U zult vet eten tot verzadiging toe en bloed drinken tot dronkenschap toe, van Mijn offer dat Ik voor u gebracht heb.
20U zult verzadigd worden aan Mijn tafel met paarden en ruiters, helden en alle strijdbare mannen, spreekt de Heere HEERE.
21Ik zal Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken laten blijken. Alle heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen gelegd heb.
22Dan zullen zij die van het huis van Israël zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God ben, vanaf die dag en daarna.

Jezus overwint de Eeuwige Dood

Niet mijn wil, maar Uw Wil geschiede…
Wie dankzij de christenen via de Evangelisten en Jesaja het Vaderbeeld van God voorop plaatst, zal zich ook door deze passages moeten worstelen, de duistere kant van de Bijbel.Moeten we dus beslist allerlei gruweldaden zien voltrekken voor JHWH zichzelf op een voetstuk kan zetten? Wie is dan Het Beest?

Het zijn geen originele vragen die ik stel in deze ongelovige eeuwen sinds 1789, het kan bijna blasfemisch overkomen. Maar je moet er wel doorheen als je ‘worstelt met God.’ (Isra-El) In gebed, opdat je daar uiteindelijk beter uit komt, zonder het Kind Jezus met het badwater weg te gooien.

God negeren is erger dan die pijnlijke vragen stellen, vanuit het idee dat God belangrijk voor je is. Zo kan een giftig klinkende A-theïstnog wel dichter bij God staan dan iemand die leeft alsof God in het geheel niet bestaat, irrelevant is. Die worstelt er niet mee.

Jezus worstelde met God tot de kruisdood aan toe: “Niet mijn wil maar Uw Wil geschiede”…Niet mijn mening is belangrijk, maar het Goede Ware en Schone moeten overwinnen. Het Woord is immers ook geen zielezalf met strelende vleiende taal, maar een ‘Tweesnijdend Zwaard’…

 • Heb een goede zondag, plaats vooral hieronder je commentaar (mits dit onderbouwd is, geen slap geOH aub), en doe een duit in het collectezakje mocht je iets hebben opgestoken:

10 Replies to ““And yóu will know that I am the Lord…” (Ezechiël 25:17)”

  1. Je krijgt de indruk dat de Ezechiël- eindtijd er toe leidt dat JHWH van zijn volgelingen een soort marionetten wil maken die altijd zijn wil doen. Alsof hij ze eerder maakte dat ze die mogelijkheid niet hadden. De Nieuwe Mens na de Ezechiel- Eindtijd is dus een willoze robot geworden die alleen precies doet en zegt wat JHWH wil horen.

   Zo kun je dat lezen…Iemand die een positiever uitleg kan geven hieraan?

   24Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen.
   25Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
   26Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe 
   geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
   27Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.
   28U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

 1. Je moet bedenken dat er in de bijbel over twee verschillende goden gesproken wordt. (Bron B.v. De naghammadi geschriften) De ene god JHWH uit het eerste testament is de jaloerse en een valse god. De god van het kwaad, ook wel bekend als Satan. Jesus echter spreekt over de andere God. De God van liefde en is op aarde gekomen om ons te leren wie wij zijn en om ons voor te leven. God kent geen haat, geen wraak, God kent alleen liefde. En wie zich verbind met God zal in zijn licht en liefde leven. Daarvoor moet hij het aardse loslaten. De mens is niet het lichaam, de mens is een bewustzijn, een licht wezen, als een vlam aanwezig in het hart.

  1. Met de God van Ezechiel die slachtingen aanricht en de wereld op zijn kop zet voor zelfglorificatie, denk je ook eerder dat je te maken hebt met satan, niet met de Vader van Jezus Christus. Alsof Jezus ons heeft verlost van JHWH, dat dit zijn Verlossingswerk is. Immers, het gehamer op allerlei wetsartikelen waar je nooit aan kunt voldoen maakt JHWH tot Aanklager, The Accuser en dat is ook de bijnaam van satan.

   JHWH = satan, zo zou je dan met tegenzin logisch moeten concluderen

   1. Hallo Rypke,

    Jouw laatste zin, de conclusie, is even schokkend als onvoorstelbaar, echter wel begrijpelijk. Het is niet schokkend dat je het zegt, maar het is schokkend in de zin dat het volledig ingaat tegen de theologische traditie, die al millennia voortkabbelt. Als ik het goed heb onthouden is de gedachte (Yahweh = Satan) niet nieuw en al vóór Christus geopperd. Ik heb hoe dan ook nog niet keihard kunnen aantonen dat Yahweh dezelfde is als de “tegenstrever” of “tegenstander” (transliteratie uit Hebreeuws: Satan). De term Satan komt, afgezien van het het boek Job, maar 3 keer voor in de Hebreeuwse geschriften. Daarom is het des te opmerkelijker dat 1 van de 3 teksten waarin Satan staat, de eerste van de drie, betrekking heeft op een parallelverslag in de Hebreeuwse geschriften. Ik bedoel met een parallelverslag (geen idee of ik dat goed zeg) dat dezelfde gebeurtenis in twee verschillende boeken wordt omschreven. Dat gebeurt wel vaker in de Bijbel.

    Ik gebruik hieronder de online NBG Bijbel –> 2 Sam 24:1 versus 1 Kro 21:1

    2 Sam 24:1
    Opnieuw ontstak de HEER in toorn tegen Israël. Hij zette David tegen het volk op met de woorden: ‘Ga in Israël en Juda een volkstelling houden.’

    1 Kro 21:1
    Satan keerde zich tegen Israël en zette David ertoe aan in Israël een volkstelling te houden.

    (HEER = Yahweh. In het Hebreeuws staat gewoon het tetragrammaton YHWH)

    Iemand die een sneltreincursus over de Bijbel heeft gehad, zo stel ik mij voor, zou door het betreffende instituut de volgende vraag op het examen voorgeschoteld kunnen krijgen:

    Wie zette David ertoe aan een volkstelling te houden?
    A) Yahweh
    B) Satan
    C) Beide is goed, want Yahweh = Satan

    Wie het weet, mag het zeggen.

    Hier kan van alles aan de hand zijn.
    – Kopiisten hebben broddelwerk afgeleverd en hebben zich per abuis vergist.
    – Kopiisten hebben bewust willen laten doorschemeren dat Yahweh helemaal niet zo’n lieve God is.
    – Het gaat om dezelfde gebeurtenis, echter die gebeurtenis heeft twee keer plaatsgevonden op twee verschillende momenten, toevallig.
    – Verzin maar iets anders.

    Het is mij nergens anders in de Bijbel opgevallen dat Yahweh met Satan vergeleken kan worden. Het is haast te knettergek voor woorden. En toch, bovenstaande twee teksten geven weinig ruimte voor speculatie. Aan de andere kant, als we het boek Job lezen, dan zijn Yahweh en Satan twee verschillende entiteiten. En ook daar is wat van te vinden. Satan is geen naam van iemand, doch eerder een attribuut van iemand, een soort omschrijving, een soort functie die iemand heeft aangenomen. Je zou daarom kunnen redeneren dat ook ik af en toe een Satan moet zijn, omdat ik mij soms moet opstellen als een tegenstrever, om zaken aan de kaak te stellen, bijvoorbeeld als ik weer wordt geconfronteerd met de technocratische bureaucratie in Nederland. Als ik zo vrij mag zijn, dan ben jij, Rypke, veel vaker dan ik een Satan, want allememaggies, waar haal jij de welhaast onuitputtelijke energie en moed vandaan om alle gekte aan de kaak te stellen; de organisaties en personen over wie jij schrijft zien jou mogelijk als een echte tegenstrever, een echte tegenstander, een Satan. Wellicht is Yahweh soms ook een Satan, puur op basis van de betekenis van het Hebreewse woord voor Satan.

    Ik wil tenminste 3 bewijzen hebben, rechtstreeks uit de Bijbel. Ik heb maar één (vermeend) “bewijs”, namelijk 2 Sam 24:1 versus 1 Kro 21:1. Mijn conclusie is daarom voorlopig: Yahweh ≠ Satan (ofwel Yahweh Satan, ofwel Yahweh is niet gelijk aan Satan). In ieder geval is Yahweh niet gelijk aan Satan “de Duivel”, want Satan is haast onlosmakelijk verbonden met Duivel. Satan de Duivel is door het Christendom, de theologische westerse traditie, als idee in de hoofden van de meeste (Westerse) mensen ingeslepen.

    Terugkomend op mijn bericht van 31-01-2024 onder MaryJolene, het is voor mij evident dat Jezus geen liefde predikt voor de gehele mensheid; Jezus predikt niet de “God is Liefde” ten behoeve van de gehele mensheid. Jezus diende ten behoeve van het volk van Yahweh, het volk van Jakob, het volk van Israël. Het is vanuit de Bijbel niet te ondersteunen dat Jezus tot de gehele mensheid sprak, tenzij we Paulus moeten geloven. Paulus predikt echter de theologische Jezus en niet de werkelijke Jezus.
    De theologische traditie heeft het beeld neergezet dat Jezus liefde propageert voor de gehele mensheid. Daarom schreef ik in mijn eerste zin onder het bericht van MaryJolene: Jezus LIJKT inderdaad een andere God te prediken dan de God van Israël, maar dat komt door ruim 2000 jaar Christendom/Christenheid (ik vergeet altijd wat het verschil is). In werkelijkheid is het niet waar dat Jezus de gehele mensheid voor ogen had; voor hem was enkel het volk van Israël belangrijk. Het is mij niet duidelijk of Jezus over Yahweh sprak als hij het had over “God” en “mijn Vader”. Yahweh had het volk van Israël gekregen (Deu 32:8, 9). Jezus predikte met zijn apostelen tot de verloren schapen van Israël. Jezus sprak, zoals gebruikelijk in die tijd, vermoedelijk niet het tetragrammaton uit; HaShem (de Naam) werd geuit in plaats van het tetragrammaton; de God van Israël is Yahweh, dus moet Jezus toch echt Yahweh in gedachte hebben gehad. Ook dit is mijn voorlopige conclusie, want ik moet nog zoveel lezen, leren en begrijpen. Mijn leven zal waarschijnlijk al op zijn, als ik hooguit 1% heb begrepen en tenminste 99% in het vooruitschiet ligt om te ontdekken en te begrijpen. Knudde, het is niet anders.

    1. Citaat uit mijn bovenstaande bericht:
     Mijn conclusie is daarom voorlopig: Yahweh ≠ Satan (ofwel Yahweh Satan, ofwel Yahweh is niet gelijk aan Satan)

     Tussen haakjes, meteen na de eerste “ofwel” zijn de wiskundige tekens weggevallen tussen Yahweh en Satan, bij upload van mijn bericht.

  2. Jezus lijkt inderdaad een andere God te prediken dan de God van Israël (YHWH of JHWH met mogelijke uitspraak Yahweh of de minst goede uitspraak Jehovah; ik gebruik Yahweh). Jezus was een Joodse man en dacht niet heel veel anders dan Yahweh over zijn volk. Alleen al het feit hoe arrogante Jezus de Fenicische (Kananese) vrouw aanspreekt toen zij smeekte om hulp vanwege haar zieke door een demon bezeten dochter. Lees Mat 15:21-28.

   Jezus zegt heel duidelijk dat hij is gezonden tot de verloren schapen van Israël. Met andere woorden: Jezus was niet gezonden voor deze vrouw van Fenicische afkomst, of voor welk ander volk dan ook, behalve het volk van Israël. Tevens is het goed aandacht te schenken aan de illustratie die hij gebruikte. De kinderen zijn de kinderen van Israël. De honden zijn de honden van heidense natiën of volken, in dit geval het Fenicische/Kanaänitische volk.

   De vrouw wordt eerst genegeerd, doodgezwegen. De discipelen ergeren zich nog steeds aan de vrouw en vragen Jezus haar weg te sturen. Geen vleugje liefde te bekennen, ook niet van Jezus. Omdat de vrouw blijft aandringen en een zeer nederig antwoord geeft op de arrogante vergelijking van Jezus, ondanks dat Jezus haar zojuist met een heidense hond heeft vergeleken, zorgt Jezus toch voor genezing van de dochter van de vrouw, vanwege haar grote geloof. Kennelijk moest de vrouw Jezus een les leren in plaats van andersom.

   In ieder geval, Jezus was duidelijk: prediken tot “de kinderen” van Israël. Sterker nog, hij zegt dat hij in opdracht van zijn vader God (Yahweh?) alleen tot het volk van Israël moet prediken, want hij zegt dat hij “tot de verloren schapen van het huis van I̱sraël [is] gezonden”. Welke God (wie van de Elohim) had het volk van Israël gekregen? Yahweh.

   De botte liefdeloze houding van Jezus richting niet-Israëlieten of richting degenen die niet “de Weg” volgen, komt ook in Mat 8:21, 22 tot uitdrukking. De tekst is niet mysterieus en past precies bij de rest. De weg leidt tot het leven; degenen die “de Weg” niet volgen, zijn als het ware al dood (“laat de doden hun doden begraven”). Weinig liefdevol om je gestorven vader op die manier achter te laten. Uiteraard heeft de theologie van alles en nog wat verzonnen om dit goed te praten.

   Vele teksten in de (Synoptische) Evangeliën bewijzen dat Jezus niet predikte voor “de mensheid”, maar puur voor de verloren schapen, de Israëlieten. Sterker nog, Jezus gaf expliciet de opdracht niet te prediken tot de natiën/heidenen en niet tot Samaria. Lees Mat 10:5, 6. Jezus zegt dat de twaalf op zoek moeten naar “de verloren schapen van het volk van I̱sraël”.

   Op basis van de Griekse Evangeliën (onderdeel van het onterecht genoemde Nieuw Testament van de Bijbel) is geen sprake van een Jezus die liefde toont voor de gehele mensheid, omdat Jezus een God van liefde zou aanbidden, omdat Jezus een andere God dan Yahweh zou dienen.

   Ik ben benieuwd wat de Nag Hammadi Geschriften vertellen. Ik heb kort geleden via Marktplaats het prachtige boek “Nag Hammadi Geschriften” van Jacob Slavenburg en Willem Glaudemans gekocht. Nog niet aan toegekomen om het dikke boek met geschriften door te nemen.

 2. Mijn conclusie is daarom voorlopig: Yahweh = Satan

  Het Christendom verkondigt of ondersteunt alle globalistische UN/WHO/WEF/EU/NATO goals.

  Het Christendom accepteert de grootste leugens die iedereen als vanzelfsprekend slikt:
  1. Dat de aarde niet stil staat (in het centrum van de schepping), maar als een tol draait om een zon die ook met gigantische snelheid voortraast (NB: Copernicus, Kepler, Galileï en Newton gingen uit van een stilstaande zon).
  2. Dat de soorten, waaronder de mens, zijn ontstaan door evolutie (denk daar zelf eens over na, hoe volstrekt ongeloofwaardig dat is, in strijd met de ongelofelijke complexiteit van het leven en in strijd met natuurwetenschappelijke wetten zoals entropie).
  Let wel:
  – Alleen mini-evolutie bestaat: Aanpassing binnen een soort (altijd tot een maximum en altijd ten koste van).
  – Mutaties zijn veelal negatief (zie aangeboren afwijkingen).
  – Dat ontstaan van leven door de wetenschap niet verklaard is (de ‘simpelste’ cel is al onbegrijpelijk complex).
  – Fossielen bevestigen dit; nooit zijn primitievere vormen of soorten-tussenvormen gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *