Natuurclubs verwarren ‘statistisch’ en ‘juridisch’ significant

Omkering bewijslast als aanklacht

Zojuist kwam het beroepsschrift binnen van de Coalitie Wadden Natuurlijk, waaronder van Wouter van der Heij (Waddenvereniging), Arjan Kok (Natuurmonumenten) en antikraak-miljonair Lenze Hofstee, de Johan Vollenbroek van de Waddenzee.

Zij huurden – betaald met overheidssubsidies-  een duur advocatenkantoor uit Breda om in 26 kantjes de garnalenvissers op de Waddenzee te bestelen met staatsgeweld. Daarbij geven zij zich uit, als waren zij eigenaren van publieke ruimte de Waddenzee.

Hun zaak is een test voor de rechtstaat: Leven we in een dictatuur, of is er nog zoiets als eigendomsrecht, dat juridisch zwaarder weegt dan de meningen en gevoelens van milieuactivisten.

Lenze Hofstee, antikraak-miljonair…is het recht van vrije meningsuiting van Lenze belangrijker dan het eigendomsrecht van bestaand gebruik?

COrrelatie tot juridisch significante RElatie door omkering bewijslast
Dankzij de opzet van de bureaucratische molen die NATURA 2000/Habitatrichtlijn heet, kunnen natuurclubs de bewijslast omdraaien. Zij hoeven alleen met een stapel rapporten ‘redelijke twijfel’ te zaaien. Ze komen met een waslijst aan rapporten, die op lijken te zijn gespaard in de laatste 15 jaar.

Daarin wordt geen schade gekwantificeerd, dus dat je een statistisch significante RElatie aantoont hoezeer visserij een natuurdoel schaadt, bijvoorbeeld een door vogelaars gewenst aantal zwarte zee-eenden. Er wordt ook hier weer een kwantiteit aan verdenkingen opeen gestapeld voor een juridisch ‘significant’ effect.

Dat zien we ook in het bezwaarschrift, wanneer ze over ‘significante effecten’ spreken. Dat is dus niet statistisch-wetenschappelijk significant. Nee, er is voldoende verdenking gezaaid over een correlatie. (gelijktijdig optreden fenomenen) Die correlatie kunnen ze met omkering van bewijslast toeschrijven, zodat de verdenking juridisch significant wordt.

Zolang een mogelijke RElatie tussen bijvoorbeeld zandsuppleties van Rijkswaterstaat en de Wadverzanding- met toename van Ensis- niet is onderzocht, dan bestaat die relatie niet. Ook als deze er wel kan zijn. Maar ze komt niet in de literatuur voor omdat er geen financier voor het onderzoek was. Dús krijgt het onderzoek waar wel geld van hun overheid voor was voorrang in de rechtszaal.

Het gaat om correlaties, maar deze kun je ook evengoed toeschrijven aan bv Rijkswaterstaat haar suppleties

‘Wetenschappelijke zekerheid’ bestaat niet
In een grote omhaal van woorden pleegt de advocaat van milieuclubs dus een moord op de taal. Immers, wat betekent ‘kan niet met wetenschappelijke zekerheid worden uitgesloten’? Wetenschappelijke zekerheid bestaat niet. Dan doelen ze op statstisch significante RElaties en die zijn hier nergens aangetoond. Alle rapporten gaan enkel over effecten en correlaties met natuurdoelen.

Vervolgens moet een rechter met een juridische opleiding gaan oordelen over de vraag: Hoe definieer je nu ‘schade’ aan natuur? De kans is groot dat die rechter een vrouw is van D66 en dat die vrouw van D66 zich laat imponeren door de rapportstapel. Een kwanititeit in mogelijke COrrelaties, zónder statistisch significant bewezen RElaties wordt zo ‘juridisch significant’.

Omdat het recht het onrecht dankzij de Habitatrichtlijn kan rechtpraten, want zo is Natura 2000 ooit bedacht door Hemmo Muntingh cs en juristen bij de Katholieke Universiteit Tilburg (KUT) van Kees Bastmeijer (nu Waddenacademie)

Is Wouter van der Heij zijn recht op vrije meningsuiting bestuursrechtelijk gelijk aan het eigendomsrecht van gedupeerden van zijn acties?

Lijden natuurclubmensen schade, dat zij deze mogen verhalen op garnalenvissers?
Maar de belangrijkste vraag die zo in de rechtszaal onbenoemd blijft:

  1. Aan WIE veroorzaken vissers schade? Welk van de milieuclub-mensen lijdt persoonlijk 1 euro schade doordat er garnalenvissers zijn die natuurvoedsel oogsten op het Wad?
  2. (Van) Wie is ‘de natuur’, en wie zijn fondsenwervende subsidieclubs dat zij die natuur tot hun beschadigde eigendom kunnen rekenen? Immers de Waddenvereniging is een fondsenwervend reclamebedrijf, dat niet 1 hectare in beheer heeft. Natuurmonumenten beheert ook niet 1 hectare Waddenzee in eigendom
  3. Wat geeft hen het recht om het eigendomsrecht van legale vergunde visserij aan te tasten, dat zij de werkzame beroepsbevolking mogen bestelen met beroep op staatsgeweld?

Door alle ecologische rapportstapels die academisch gewicht moeten geven aan het belang van de mening van milieufanatici, maskeer je dat hier een politieke belangenafweging plaatsvindt in de rechtszaal.

Als de rechter besluit dat een willekeurig streefdoel van door vogelaars getelde eenden op locatie X, of het welzijn van visparasiet zeeprik, belangrijker is dan het eigendomsrecht van bestaande gebruikers van de Waddenzee en de voedselvoorziening: dan leef je niet meer in een rechtstaat maar een dictatuur.

Een aanklacht

Iedereen heeft ‘een effect’, maar is ‘effect’ en ‘veranderig’ gelijk aan ‘schade’?
Het huzarenstukje in het bezwaarschrift lijkt een Eikenhouten Duits rapport van het Thünen Institut uit 2023. Dat maakte een vergelijking te tussen het onbeviste Deense Wad en het beviste Duitse Wad, tot bodemmonsters met zandkorrelgrootte aan toe. Duitse grondigheid.

Dat onderzoek (Cranimpact) werd net als Benthis opgezet en betaald vanuit de internationale beleidsbureaucratie. Dat deed die beleidsbureaucratie in Brussel met het oogmerk om gesloten gebieden te fabriceren, vanwege het Osparbegrip ‘integrity of the seafloor’.

Laat academische ambtenarij jaarenlang onderzoek doen, en vanzelf vinden ze wel een effect, zeker als het Duitsers zijn.

Busum

Dat vissers die jaarlijks 35 miljoen kilo garnalen oogsten voor voedselvoorziening een effect hebben op die natuur, dat staat immers als een paal boven water. Maar zo omzeil je natuurlijk de kernvraag:

  • Is een klein ecologisch nevenefffect belangrijker dan het immense voordeel: Sociaal-economische miljoenenwinsten voor duizenden vissers, hun gezinnen toeleveranciers de levendigheid van kustgemeenschappen en de voedselvoorziening belangrijker dan het immense voordeel van dat neveneffect..
  • Is de mening van een door de overheid gesubsidieerde milieuactivist van groter belang dan het eigendomsrecht?

Nu laten ze dus een mevrouw van D66 in de rechtszaal uit naam van ‘de’ natuur (wie is dat) en ‘de’ wetenschap (een rapportstapel) de kernvraag omzeilen. Dat je deze belangenafweging niet maakt in de rechtszaal of in de burelen van een ecologisch istituut: Maar in de politieke arena, waarbij eigendomsrecht en schade aan MENSEN altijd het primaat heeft.

– Iets van opgestoken? Doe dan een duit in het collectezakje en Steun Interessante Tijden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *