“Want de armen hebt U altijd bij U”… (Johannes 12)

Zalige Zadeldak Boazum

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan bestuderen we de Heilige Schrift, Het Boek dat de wereld transformeerde tot wat hij nu in het haar 2024 na Jezus geboortedag is.

We wandelen verder door het Johannes-Evangelie en komen aan bij Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt, op Witte Donderdag voor Pasen. Dat beeld van de Evangelisten verwijst naar de voorzegging door de profeet Zacharia over de ‘koning van Sion’…

De vorst die op een paard komt brengt oorlog, die op een ezel brengt wereldvrede, zo is de symboliek. Maar over wat voor ‘liefde’ spreekt Jezus nu, die christenen steeds noemen als Zijn kernboodschap?

Bijbelvast

Maria Magdalena, naast Agape ook Eros
Wat Jezus interessant maakt, is dat zijn prediking steeds een andere wending kan krijgen. Je weet op voorhand niet, wat hij nu weer gaat zeggen om mensen vaak onthutst achter te laten. Neem ook het begin van Johannes 12. Jezus heeft net zijn meest opzienbarende wonder verricht, het uit de dood terughalen van Lazarus.

Die opstanding na vier dagen lijkt een symbool te zijn voor wat Jezus zelf zal doen in het Johannes-Evangelie. Na drie dagen opstaan, de dood overwinnen, als voorafschaduwing van de Apocalypse: De oordeelsdag waarin volgens de eindtijdprofeet Daniël de doden uit hun graven worden opgewekt.

De Evangelist Johannes beschrijft, dat het religieus establishment daardoor extra zint om hem te vermoorden. En het liefste Lazarus ook, omdat door dit bizarre wonder steeds meer volgelingen voor Jezus opstaan. Dan staat Maria Magdalena op, die als uiting van liefde geurige olie schenkt over Jezus zijn voeten. Als vorm van zalving.

1Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de doden opgewekt had.
2Zij nu bereidden daar een maaltijd voor Hem, en Martha bediende; en Lazarus was een van hen die met Hem aanlagen.

3Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.

Eros-liefde maar ook Agape?

Er zal altijd armoede zijn, maar ik ben er niet altijd
Als een vrouw dat in die tijd bij je doet, en ook nog eens haar haren als voetdoek gebruikt. Dan wordt ze door een andere liefde gedreven dan die tot een gewone vriend. Dat lijkt bijna meer op wat een groupie zou doen bij een door haar aanbeden rockartiest. Toch?

4Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou:
5Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven?

6En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.
7Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn begrafenis.
8Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.

Zie hoe belangrijk de rol van Maria Magdalena in het Evangelie is. Zij voorvoelt niet alleen vanuit een diepe inleving wat Jezus te wachten staat. Ze is als zijn aanbidster ook de eerste die zijn geopende graf zal zien. Dan verkondigt zij als eerste De Blijde Boodschap, wat het Evangelie werkelijk betekent.

Publieke inkomen van OXFAM: geen wonder dat ze tegen belastingontduiking actie-voeren. Ze draaien zelf volledig op met De Staat bij burgers geroofd geld

Judas zou nu werken bij Oxfam Novib of Hivos
De rol van Judas wordt nu ingenomen door ngo’s als Oxfam, Hivos en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Wilde Ganzen, en al die clubs die met gestolen geld (Belastinggeld) welvaart herverdelen vanuit een ingebeeld Jezuscomplex. Het lijkt qua praktijk op de naastenliefde die Jezus predikt.

Maar is dat het wel, of is die handelswijze in geest niet het geestelijk tegendeel?

Echte christenen zouden met eigen geld anderen helpen, niet met door staatsgeweld geroofd geld. Dat is socialisme/communisme: De ideologie van de antichrist waarin de mens gelooft zelf de Betere Wereld te kunnen maken.

Jezus uitspraak ‘de armen hebt u altijd bij u’ betekent mogelijk twee zaken

  • Armoede zal er net als ziekte en honger altijd zijn tot de jongste dag, dat hoort als de dood bij het leven
  • De aanwezigheid van ellende is voor de christen tegelijk een dagelijkse opdracht: help de ander.

…maar ik had de liefde niet 1 Corinthiers 13

Welke liefde predikt Jezus nu?
Wij hadden gisteren nog een discussie over de invulling aan het begrip ‘liefde’, dat christenen associeren met Jezus kernboodschap. Wat voor soort liefde heb je het dan over? Ik noemde het verschil tussen de Eros en Agape. Die beide liefdesvormen gaan in de relatie tussen man en vrouw idealiter samen.

Agape is de Griekse term voor de verzorgende liefde, die je ook voor familieleden en vrienden koestert. Zowel voor Eros als Agape hoef je niet beslist christelijk te worden. Iedereen wil ten diepste liefgehad worden, ook zonder ooit het Johannes-Evangelie gelezen te hebben.

Het moet dus gaan over liefde als opdracht, wanneer Jezus verwijst naar Leviticus (De Wet van Mozes) en stelt dat je de naaste moet liefhebben als jezelf. Dus dat je voor de ander moet zorgen, net zo aandachtig en intensief als dat je ook met jezelf bezig bent.

Behandel de ander als jezelf. Maar je hebt ook mensen die zichzelf verwaarlozen, tot ze er als een ongewassen zwerver bij lopen. Als die anderen net zo gaan behandelen, dan vreten ze die ook uit. Kan ‘liefde’ niet ook gewoon betekenen dat je de dingen die je doet met aandacht doet?Iemand die liefdeloos zijn werk doet, of die liefdeloos met waarheid omgaat, die wordt een stuk wandelende Bullshit.

Doe wat je doet dus met liefde, of doe het niet.

Moederliefde van Maria: Agape

Jezus is liever dood dan slaaf van de wereld
Verderop in hoofdstuk 12 doet Jezus een beroemde uitspraak, die heel ‘liever dood dan slaaf’ klinkt:

23Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden.
24Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

25Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven.
26Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

Wie niets heeft om voor te (willen) sterven, die leeft niet echt. Dat is de zelfopofferende liefde, van een vader van een gezin die zijn leven wil geven voor vrienden, vrouw en kinderen. Opnieuw, hiervoor hoef je niet beslist christelijk te zijn. De moed hebben voor strijd tot in de dood voor wat je dierbaar is.

Voor de gewone sterveling- die de kunst van uit de dood opstaan vooralsnog niet machtig is-  kan Jezus zijn invulling van liefde zelfs suïcidaal klinken. Mag je het leven met al haar heerlijkheden dan niet liefhebben?

Naar de grote profeet Dries Roelvink zingen wij immers ‘geniet van het leven, want het duurt maar even’… Zo kun je die christelijke liefde ook interpreteren als een vorm van escapisme uit teleurstelling of persoonlijk falen, waar je een vroom sausje over giet. Iets om je ware bedoeling achter te verschuilen.

Zoals metalband System of a Down in ‘Chop Suy’ zing: “Trust in my selfrighteous suicide’.. Zelfrechtvaardigende zelfopoffering. Mensen die steeds anderen helpen, maar die dat eigenlijk met tegenzin doen. Waarom moet IK altijd helpen…

Een ezeltje voor Jezus

Jezus op een Ezel door Zacharia voorzegd
Jezus is bij het Johannes-Evangelie de koning van Sion die het eindoordeel zal brengen, waarbij Israël’s heerschappij wordt bestendigd. Ook voor het gojim, de heidenen die zijn boodschap volgens de profeet Jesaja zullen aannemen. Terwijl Johannes steeds toont dat velen van de stam Juda zijn boodschap naast zich neerleggen, waarmee Johannes ook weer verwijst naar Jesaja.

Maar bij het verhaal van Jezus intocht bij Palmpasen op een Ezel, dan lees je de verwijzing naar de profeet Zacharia. (9:9-10) De Heiland die zonder aanzien in de wereld komt als vredesvorst:

9Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

En dus lees je in Johannes 12 dat het woord van die profeet in Jezus vervuld raakt op wat nu Witte Donderdag heet, de dag van Palmpasen. Hij wordt door een menigte toegejuicht en trekt Jeruzalem binnen op een ezel:

14En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging Hij daarop zitten, zoals geschreven is:
15Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw Koning komt, zittend op het veulen van een ezelin.

De Evangelist Johannes geloofde daadwerkelijk, dat je lijk weer uit je graf op wordt gewekt en geoordeeld wordt. Zoals eindtijdprofeet Daniël stelde. En daarna zou die wereldheerschappij van de vredesvorst aanbreken, waar de profeten Jesaja, Ezechiël, Hosea en nu dus ook Zacharia naar verwijzen.

Vredespaleis, hier werd het Earth Charter op juni 2000 gelanceerd

‘die de wereld pacifistisch zal maken’
Op de donderdag juicht de menigte Jezus toe. Op de vrijdag laat die zelfde menigte zich weer de andere kant ophitsen, en dan roepen ze ‘kruisigt hem’…Maar dat moest dus gebeuren. Zo kon Jezus zijn missie als vredesvorst volbrengen. In een wereld waar oorlog en ‘de strijd om het bestaan’ de norm waren/zijn, en militair succes de maatstaf voor je grootheid.

Denk aan ‘Alexander de Grote’…Of ‘Frederik de Grote’. Die wisten veel land te veroveren. Die vestigden hun reputatie op de mate waarin ze anderen met geweld te gronde richtten. Jezus deed precies het tegengestelde van wat een ‘Grote’ in die tijd en onze tijd zou doen: Land veroveren. Hij overwon enkel zichzelf, ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiede’…

En zo in Zijn Doodstrijd op Goede Vrijdag, die Koning op een ezel op Witte Donderdag, werd de Heiland relevant voor ieder individu op aarde, die zijn levensstrijd volbrengt, los van welke groepsafkomst je ook hebt. Een Heerser als de laagste van allen…

…zo ging je elkaar te lijf in 1914-18…ook paarden deden mee

Wanneer je nu per ongeluk met een hamer op je vinger slaat, dan roep je niet ‘Alexxsssanderrrrr de Grrrote$%^!!!’ Maar ‘Jezus Christus.’ Hij blijft beklijven door zijn kruisdood en overwinning op de eeuwige dood. Anders was Jezus slechts 1 van de vele militaire heersers geweest, wegrottend in een archief. Zacharia stelde die man op z’n ezel aldus voor:

10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

Een paard was essentieel oorlogstuig.. Een koning op een ezel kondigt de vrede aan, komt hij op een paard dan wil hij oorlog. Kortom, alle militaire tuig zal overbodig zijn omdat er maar 1 echt nog de baas is.

Op die wens is nog steeds het Westen gefundeerd sinds de Tweede Wereld Oorlog en de Verenigde Naties met hun Vredespaleis in Den Haag. Dat gebouw van de miljardair Carnegie lijkt niet voor niets op een kerk. Alleen zonder Jezus lukt ’t ze niet.

Heb een goede zondag, en overweeg een duit in de collectezak wanneer je wat hebt opgestoken:

One Reply to ““Want de armen hebt U altijd bij U”… (Johannes 12)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *