Overheidsplan melkveehouderij ’28-201% inkomensverlies’

De vlaggen kunnen weer omgedraaid worden

De BBB-fractie van Groningen stelde afgelopen week Statenvragen, nu LNV-ambtenarij haar concept voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter inzage legt in provinciehuizen.

Zoals Wageningen UR op 29 januari doorrekende, zal de invulling van ‘verduurzaming’ door LNV-ambtenarij de boerenstand bankroet maken, uit naam van ‘stikstof’ en ‘klimaat’.

In totaal zou nog 350 duizend hectare boerengrond uit productie worden gehaald voor stikstof- en klimaatclubs.

LNV veroorzaakt zelf het probleem en biedt zichzelf aan als oplossing op gemeenschapskosten

‘Hulp overheid nodig tegen problemen door overheid’
Wageningen UR (Wageningen Economic Research, het vroegere LEI, landbouw economisch instituut) is een stichting van het LNV-ministerie. Ze maakten deze studie “Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw voor de melkveehouderij en akkerbouw”, in opdracht van LNV-ambtenarij. Wanneer je gesubsidieerde milieuactivisten samen met ambtenarij een verdienmodel laat verzinnen voor ‘duurzame’ landbouw, dan leidt dit dus tot dit debacle:

Uit de studie blijkt dat de verplichte en aanvullende maatregelen leiden tot substantiële emissiereducties. Tegelijkertijd hebben ze zeer negatieve financiële gevolgen.

Zo variëren de verwachte inkomensverliezen in de melkveehouderij van 28% tot 201% vergeleken met het huidige inkomen. In de akkerbouw gaat het om een daling tussen de 10% en 63%.

De cijfers laten zien de continuïteit van een flink aantal bedrijven ernstig wordt bedreigd als de doorgerekende maatregelen zonder hulp van de overheid worden ingevoerd.

Voor NL2120 kregen Ark Rewilding, WWF en de WUR van ambtenarij van waterstaat en LNV 130 miljoen euro subsidies om braaklegplannen te maken

Afschaffing derogatie
Tegenstanders kunnen aanvoeren dat boerenbedrijven per hectare al decennia aan het infuus van subsidies zitten. Ze krijgen betalingsrechten van ongever 200 euro per hectare. Dit als ondersteuning van Europa’s GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) voor de voedselzekerheid.

Die betalingsrechten zouden dan nu dus worden ingezet voor het tegendeel: Om de voedselproductie in te krimpen via braaklegging en onderwater zetten. Voor CO2-politiek en stikstofpolitiek. Dat is niet nieuw, maar een voortzetting van een eerder PvdA-plan uit de jaren ’80 ‘Nieuwe Gronden voor Natuur’…

Boeren werden vlak voor het kerstreces extra de dupe van nieuw mestbeleid. De ‘derogatie’ ging er af. Dat betekent dat je niet meer je grond afdoende mag bemesten voor de vruchtbaarheid, je moet deze minder vruchtbaar maken volgens milieunormen. Je moet het ‘teveel’ mest- dus een grondstof- berekend volgens een LNV-computermodel afvoeren voor 35 euro per kuub.

In werkelijkheid verarmt je bodem door dit beleid, dus moet je voor gelijke bedragen kunstmest inkopen voor herbemesting. Dat grapje kost boeren hun volledige winstmarge, tienduizenden euro’s per jaar. Het is gekte, maar er zit methode in. Komen we zo op terug.

Bron: Wageningen Economic Research 29 januari 2024

50% inkomstenderving in Natura 2000-‘overgangsgebied’
Opmerkelijk in het WUR-bericht is de uitroep ‘hulp van de overheid is nodig.’ Terwijl het die zelfde overheid is die ten eerste het probleem veroorzaakt, door van rekenmodellen uit te gaan (Aerius enz) in plaats van de realiteit. Hun LNV-ministerie wil bijvoorbeeld als klimaatmaatregel het waterpeil van veenweidegebieden ophogen. Dan kun je minder vaak je land op als boer, en ook je vee kan er minder vaak op grazen.

Dit Wageningen UR-rapport Expertappreciatie van provinciale NPLG-maatregelen van 15 januari citeert een studie, die stelt dat boeren op veenweidegrond zo een inkomenshalvering tegemoet kunnen zien. Zo verzon de LNV-ambtenarij met door haar gesubsidieerde milieuclubs zogenaamde ‘overgangsgebieden.’

In zo’n overgangsgebied ligt je bedrijf tussen de 1 en 10 km van een Natura 2000-gebiedje. Dan heeft deze boerenmest in theorie volgens het stikstofmodel Aerius een  invloed op een theoretische plantenvegetatie in dat gebiedje kilometers verderop. Dat mag niet van ‘het milieu’ (de onderwereld), dus moet je bedrijf kapot:

Een recente doorrekening van Polman et al. (2023) laat zien dat het saldo van een gangbaar melkveebedrijf met maar liefst 50% kan dalen onder een (vrijwillige) extensiveringsmaatregel voor Natura 2000-overgangsgebieden.11

SDG 15: boeren onteigenen en landbouwgrond braak leggen

Veertig procent inkomstenderving bij waterpeil 20cm
Wanneer ambtenarij met waterschappen je waterpeil komen verhogen uit naam van het programma ‘Water en Bodem sturend’ dan verlies je 14-38% van je inkomen, aldus de bedenkers van WUR:

Een peilverhoging in veenweidegebied leidt eveneens tot een sterke reductie in de grasopbrengst, afhankelijk van het uiteindelijke lokale oppervlaktewaterpeil: 40 cm (-14%), 20 cm (-38%).

Wat adviseert Wageningen UR vervolgens?

De economische kosten van de extensiveringsmaatregelen kunnen (deels) worden ondervangen door een compensatie voor de afwaardering van grond of een subsidies die de opbrengstderving compenseren.

Zie over de plannen van ‘Water en Bodem Sturend’ ook de eerdere aflevering van Interessante Tijden TV over ‘waterambtenarenwartaal’..

LNV: Vraag subsidie aan voor de schade die wij aanrichten
Subsidie als schadecompensatie is vervolgens de ‘oplossing’ die Lexje het Stikstofheksje van LNV de boeren voorhoudt. Op haar Linkedin-pagina stelt de ambtenaar die de Aanpak Piekbelasting uitvoert (na eerder als programmavoorzitter Wind op Land het platteland vol windmolens te zetten):

Melkveehouders in een veenweidegebied of (in de buurt van) een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in 2024 subsidie aanvragen voor het extensiveren van de bedrijfsvoering om de ammoniakemissie te verminderen.

In veenweidegebied is subsidie mogelijk bij een geringe drooglegging van percelen grasland. En voor aanleg van waterinfiltratiesystemen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het gaat om subsidie via de regeling ‘Samenwerking in veenweiden en overgangsgebieden N2000’. Deze subsidieregeling is tot stand gekomen vanuit het GLB2023 en is ook beschikbaar voor melkveehouders die vallen onder de Aanpak Piekbelasting.

Hun actieplan, je MOET meedoen, zo merken de boeren en vissers al…

Omgekeerde vlaggen langs de A7 door ‘laaghangend fruit’
Wanneer je over de A7 naar Groningen rijdt, zie je ter hoogte van Marum hoe boer Freddy van der Heide tientallen vlaggen omgekeerd heeft uitgehangen. Die durft zich nog echt uit te spreken:

“Het is vreselijk zoals er met de boerenstand wordt gesold. Het is allemaal zo krom, je kunt het gewoon niet uitleggen.” Alleen al in het Zuidelijk Westerkwartier moet er volgens de plannen nog honderden hectare boerengrond aan de landbouw worden onttrokken. “En dan hebben ze het over een nieuw toekomstperspectief voor boeren.

Nou, als ambtenaren het verdienmodel voor boeren gaan bedenken, hou dan je hart maar vast.” Landelijk gaat het zelfs om 350.000 hectare boerenland die uit productie gehaald zou moeten worden. “Dat is de zogenaamde ‘green deal’. Dat kan gewoon niet! Dat moet allemaal beheerd worden, daar hebben ze het geld niet voor.”

Familiebedrijven als van Van der Heide die op omvallen komen te staan, of die worden geleid door 55 plussers zonder opvolging zitten. Die noemt hun overheid ‘het laaghangend fruit’ bij hun NPLG. Die kunnen ze snel Kaltstellen.

Amsterdam Wetlands zet boeren Monnickendam onder water. De boer had nota bene een Postcode Loterij agenda

1,28 miljard euro subsidies voor 12 provincies
Ter schadecompensatie voor klimaat- en stikstofplannetjes van het NPLG stelde Van der Wal een potje samen van 1,28 miljard euro. Dat moeten dan twaalf provincies onder elkaar verdelen. Zoals de BBB in Groningen stelt is onduidelijk wat de boeren daarvan ter compensatie krijgen.

De kans is groot dat het ambtenarenapparaat met consultants en milieuclubs het gros al verdampt.

De plannen kwamen tot stand via een zogenaamd Stakeholdermodel, waarin stichtingen van de overheid als het IPO aanschoven bij milieuactivisten van Stichting Natuur & Milieu. Ook het LTO schoof aan, door boeren ‘Langzaam Ten Onder’ genoemd: Die sponsorden eerder al Natuur & Milieu en WWF in een anti-vleescampagne.

Zie ook het bericht LNV-schrijftafelmoordenaars van Landbouw en Visserij: Dat ministerie is een duiventil geworden voor procesmanagers en klimaatactivisten van het Wereld Natuur Fonds en andere staatsgefinancierde klimaatclubs. Het LNV nam bijvoorbeeld een klimaatactivist van WWF in dienst, Roos M. die tegen boeren campagne voert en die reclame maakt voor de ‘eiwitstrategie’ haar paradepaardje:

  • De Vegetarische Slager van Unilever, opgezet door Nico Koffeman van de Partij voor de Dieren.

Alles volgens plan,  methode achter de gekte
Het gaat niet om natuur of klimaat, maar om rekenmodellen waarmee de regering de boerenstand en de visserij om zeep helpt.  Dit gaat volgens een neocommunistisch VN- plan en de daaruit volgende Green Deal: De 2030 Agenda waarover deze week onze online-SDG-cursus gaat.

Je kunt ook een lezing daarover bij ons boeken, om de methode te leren achter de gekte. Je bent niet ‘nuchter’ wanneer je slecht op de hoogte bent of bang bent voor sociale repercussies in de politieke arena. Dat ze je uitlachen of uitschelden wanneer je dit aanhaalt.

Je verlaat immers het terrein van de politiek, wanneer je niet meer mag zeggen wat waar is. Politiek is een uitruil van standpunten, niet onderwerping aan censuur. Durf je niet te zeggen wat waar is, uit angst voor onderdrukking van je stem. Dan ben je een slaaf geworden, een onderworpene.

Anders begin je steeds bij iedere discussie weer opnieuw, zonder het overzicht te bewaren. Dat is wat je bij de boeren nog steeds in hoge mate ziet.

Ook bij de BBB. Terwijl hun Henk Vermeer (Remarkable, BBB) dondersgoed bekend is met de SDG’s. De LTO is zelfs een SDG-supporter.

  • Er is een begin van een politieke oplossing: Een volledige subsidiestop voor milieuclubs en milieufederaties op provincieniveau, de verlengstukken van linkse ambtenarij. Dat kan nu de BBB op provinciaal niveau een meerderheid heeft.
  • Je kunt Interessante Tijden steunen om je dagelijks écht te informeren:

One Reply to “Overheidsplan melkveehouderij ’28-201% inkomensverlies’”

  1. Het verlies aan broodwinning kan je compenseren met subsidies.
    En dan blijkt dat je daarmee toch niet in je brood kunt voorzien.
    De subsidies compenseren niet het verlies in voedselproductie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *