“Ik ben de Weg, de Waarheid en Het Leven” (Johannes 14)

Russisch Orthodoxe Kerk Hemelum Fryslan

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek waarop de Westerse beschaving tweeduizend jaar lang was gebaseerd.

Vandaag komen we aan bij de meest absolute aanspraak ooit door een Mensenzoon gedaan, opgetekend door de Evangelist Johannes: Zeggen dat jij zelf dé Waarheid bént. Daarmee raak je aan de oudste discussie sinds het ontstaan van het christendom, tot de geboorte van Islam en Rooms katholicisme aan toe: De Natuur van Jezus en de herkomst van de Heilige Geest. 

God kan als Schepper van Hemel en Aarde De Waarheid zijn in absolute zin. Maar een feilbaar mens natuurlijk niet.

Orthodoxe kerk Bialowieza

Zijn ‘De Zoon’ en De Vader het zelfde?
Je vindt die aanspraak niet bij de andere evangelisten Mattheus, Marcus en Lukas, alleen bij Johannes. Nadat Maria Magdalena Jezus met olie waste, en de discipelen aan Passcha-tafel zitten komt deze prediking:

1Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
2In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

3En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
4En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

5Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten?
6Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
7Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

Met die aanspraak, raak je aan het hart van de identiteit van Jezus. Lijkt Jezus slechts op de Vader naar ’t aartje van z’n vaartje? Mijn vader (en moeder) is onderwijzer met Zeilmakerneus, en ik heb die zelfde Zeilmakers-neus met de neiging anderen te doceren…

Is Jezus hier De Boodschapper (Profeet) en Boodschap in 1 maar niet het Onderwerp – namelijk De Vader- van de Boodschap. Of zijn Vader en Zoon de zelfde, dat Jezus dus God is? Hier thuis is over die vraag vaker discussie, zonder dat er een oplossing bestaat.

Byzantijnse monnik, Syrisch Orthodox als ik me niet vergis

Jezus was een aardige Joodse man met bijzondere gaven
De ene kant stelt dat Jezus niet meer was dan een aardige Joodse man met bijzondere gaven. Die zou nooit gewild hebben dat er zoiets als een christendom zou zijn gekomen. Al die mensen die in Jezus naam van alles claimen, wat denken ze wel? Bij Pinksterkerken is het ook bijzonder eenvoudig om ‘christen’ te worden: Zeggen dat je gelooft is genoeg, even onder laten dompelen en Halleluja.

Er komt geen ontgroeningsritueel aan te pas, dat je bijvoorbeeld je kleine Rypke moet laten besnijden. Hoeveel mannen zouden nog spontaan ‘tot geloof’ komen wanneer hen dat vooruitzicht werd gesteld? De Apostel Paulus-  bedenker van het christendom- heeft duidelijk de eisen voor toetreding wat afgezwakt, onder het motto ‘Massa is Kassa’, zo kun je denken.

Je mag ook lekker een drankje drinken, en Friese droge worst eten. Beetje proberen lief te zijn naar elkaar en verder niet zo moeilijk doen; Toch?

Jezus als bijzonder maar gewoon mens zien, dat is grosso modo de positie van joden die niet messias-belijdend zijn. Dan verwerp je dus de positie dat Jezus gelijk aan God zelf was, zoals Islamieten ook stellen. Bij hen is Jezus een profeet, na Mohammed de belangrijkste.

De krant van de CPN, die in 1989 opging in Groen Links

Eerst voor de jood, maar ook voor de Griek
Het is natuurlijk waar dat Jezus het christendom niet heeft gesticht, noch De Kerk in het leven riep. Dat deden de christenen na hem, in Antiochië in het jaar 33 en Paulus. Die formeerde de theologie, zoals we die tot vandaag nog kennen. Jezus kwam als finaal zoenoffer voor een Nieuw Verbond, waarmee een Nieuw Testament ontstond.

Die verwachting baseerden ze op de profeten, zoals Ezechiël, Jeremia, Hosea en vooral Jesaja 53.

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw, de Hemel en De Aarde. Die denkwijze is ook de wortel waaruit het communisme werd geboren en haar transitie naar een Nieuwe Tijd en een Nieuwe Aarde waarin mensen ‘verbeterd’ zijn. Lees daarover bijvoorbeeld Black Mass van John Gray.

De Eindtijd uit het christendom, Apocalypse is door de communisten overgenomen, maar dan met De Mens (zijn getal is 6 als onvolmaakte) als God kan worden. Die ‘kan worden wat hij wil’ en zijn Toren van Babel bouwen.

Bij Jesaja zouden ook niet-joden (de andere stammen buiten Juda) kunnen deelnemen, aangeduid als ‘heidenen’ (gojim). Wanneer ze maar geloof tonen, dat zou JHWH belangrijker vinden dan etniciteit. Daarnaar verwijst de Evangelist Johannes nog, wanneer hij in Johannes 13 bericht dat er ook Grieken in Jeruzalem komen voor het Pascha.

Paulus gooit in zijn Romeinen-brief (1:16)  het van oorsprong voor de joden bedoelde geloof open voor iedereen:

Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek

Wat je kunt opvatten: Het maakt allemaal niet uit, als je maar gelooft…Maar hij verwijst daarmee naar Jesaja, die dat al voor hem stelde.

Kip met kuikens

Kip of het Ei, wie was er het eerst
Op basis van stukjes tekst en citaties van profeten kun je dus niet zomaar De Waarheid achterhalen. Zoveel mensen en profeten-citaties, zoveel visies. Paulus kon ook pas bekeren van fervent christenvervolger tot de grootste apologeet, na een donderslag bij heldere hemel bij Damascus. “Saul waarom vervolgt U mij…”

Ondergetekende raakte ook niet door verhaaltjes overtuigd van de onwaarheid van het Naturalisme en waarheid van een geestelijk perspectief op de wereld. Maar door een diepe geestelijke ervaring.

De discussie is dan ook al zo oud als het christendom zelf, direct vanaf haar ontstaan zo in het jaar 33 in Antiochië. Eeuwen later tijdens het Concilie van Nicea (325) werd de theologie van de drie naturen van God, Vader, Zoon, Heilige Geest vastgelegd.

Zo ontstond het consensus- christendom van de Romeinse staatskerk, bij handjeklap van een aantal kerkvaders onder aanvoering van de bisschop Athanasius. Terwijl je ook Ariaanse christenen had, vernoemd naar hun voorman Arianus. Die stelden dat Jezus door God geschapen was, dus niet gelijk was aan God de Vader zelf.

Arianus verwierpen de drie-eenheid met een simpel logisch argument, als Kip-of-Ei-kwestie:

 • De Vader moet wel vóór De Zoon hebben bestaan.

De Gothische legeraanvoerder Alarik die in 410 Rome zou overvallen was een Ariaans christen. Die waren door de Kerk in 325 als ‘ketters’ bestempeld. Maar het Ariaans christendom bestond dus nog steeds, bijna een eeuw na het concilie en haar basisvraag zou nog eeuwen doorleven.

Het orthodoxe kruis

Kerkscheuring 1054 op zelfde vraag gebaseerd.
Op basis van die vraag ‘wat is de natuur van Jezus’ kan ook de Islam uit het christendom ontstaan zijn. De Islam zou als christelijke sekte ontstaan, op basis van de zelfde vraag; Wat is nu de Natuur van Jezus. Zij keerden terug tot een meer joodse beleving van het christendom, zonder varkensvlees, Halal slachten en met besnijdenis.

Bij hen is Jezus een boodschapper van God, maar niet Allah zelf. Mohammed was in de zevende eeuw vervolgens nodig om alle ketterijen en corrumperingen van oude schriften recht te zetten. Daarmee geven Islamieten Jezus een belangrijker rol dan de joden, die Jezus verwerpen.

De vraag die mijn wederhelft opwerpt is altijd blijven spelen. Denk aan de grote kerkscheuring van 1054 toen de Westers-Romeinse kerk zich afsplitste van de Oost-Romeinse kerk. Dat ging over de naturen van Jezus; Komt de Heilige Geest nu uit De Vader én de Zoon (Westerse positie) of alleen uit De Vader, zoals orthodoxen stellen?

De West-Romeinse Kerk zou zo de theologische kiem voor het Humanisme gelegd kunnen hebben. Immers, wanneer je de Mens(enzoon) tot God zelf maakt, dan is het een klein stapje naar het communisme/humanisme en haar aanspraak; De Mens die God kan zijn. En is niet iedereen een Kind van God?

Orthodoxe kapel in Winkel, West Frisia

Ik in de Vader en de Vader in Mij
Het Johannes-Evangelie neigt naar de fusie tussen Zoon en Vader, als afsplitsing van God. Daarom voert hij Filippus op, die deze vraag stelt ‘laat ons de Vader zien’…Johannes 14 vervolgt aldus:

8Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.
9Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?

10Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

Hier lijken de Zoon en Vader dus één, maar je kunt het ook zo lezen: Jezus is de opdrachtnemer van de Vader, die Hem daarvoor de kracht/Heilige Geest geeft. De Afspiegeling van De Vader hoeft nog niet God gelijk te zijn. Hoe kun je immers naar de Vader gaan, als je al één en de zelfde bent:

11Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
12Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

13En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.
14Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Orthodoxe Kerk in Karlovo, Bulgarije

De Vader geeft u de Trooster
De herkomst van de Heilige Geest, uit vader én zoon of alleen de Vader, dat is nog weer een ander verhaal, waar kerken over scheurden. De Trooster komt bij Johannes uit De Vader, via voorbede van Jezus als middelaar:

15Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.
16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
17namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

Want hoe kan een Zoon tot De Vader bidden als die twee van het zelfde zijn. En hoe kan de Heilige Geest uit Jezus komen, wanneer die in Johannes 2 nog als een duif uit de Hemel op Jezus neerdaalde. Zodat Hij Zijn bediening kon beginnen. Er zijn meer profeten op wie de geest God’s in de Bijbel neerdaalt.

Duif, symbool voor Heilige Geest

Volgt de Geest alleen uit De Vader, dan hebben de orthodoxen gelijk. Dan kan ik mijn baard weer op Islam-lengte laten groeien, zoals drie jaar terug. Islamieten imiteren immers die lange Jihadbaarden van de Orthodoxe kerk, net als de gebedswijze (geknield) en de gebedskoepels.

18Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.
20Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

I’ll Be Back, dat zei Arnold Schwarzenegger ook altijd. Je komt op basis van je menselijk verstand niet uit deze theologische haarkloverij. Wij concluderen nu: Het is de Vader die de Heilige Geest stuurt, als vervanger van Jezus op Aarde, aldus Johannes. Tot de finale Wederkomst.

De Westerse Paus had dus ongelijk in 1054. Die ketterij zou de theologische kiem kunnen leggen voor het Humanisme/atheïsme, en de uiteenscheuring in tienduizenden verschillende sektes genaamd ‘Protestantisme’…Terwijl je ook gewoon gezellig met elkaar kunt doen, niet te moeilijk…

Heb een Goede Zondag, en doe een duit in de collectezak als je hier wat van opstak.

2 Replies to ““Ik ben de Weg, de Waarheid en Het Leven” (Johannes 14)”

 1. Ook bij de moslims is Jezus Christus de belangrijkste mens.
  Koran 3:42 En toen de engelen zeiden: “O, Maryam! Waarlijk, Allah heeft jou uitgekozen, en je gereinigt en heeft jou boven alle vrouwen van de werelden uitverkoren.
  Dus niet de papa en mama van Mohammed.
  Dus waarom de moslims Mo verafgoden en niet Jezus, is mij een raadsel (ze lezen die koran zelf niet 😉 ).
  Komt nog bij dat de koran pas minimaal 200 jaar na Mohammed voor het eerst op schrift is gesteld.
  Johannes, een getuige, heeft zijn evangelie op schrift gezet.

 2. Altijd leuk stukjes over het hemelse ‘triumviraat’ te lezen. “De Vader moet wel voor de Zoon bestaan hebben”. Onmogelijk, dat zou betekenen dat de zoon geen God zou zijn. Voortgekomen uit de Vader, maar een Vader zonder Zoon is geen Vader, maar is dan Vader geworden door de komst van de Zoon.

  Maar is er nog geen schepping, dus er is ook geen tijd, geen voor en na. Onmogelijk dus. God is gewoon ‘drie-eenheid’, Vader, Zoon en Heilige Geest, voor, tijdens of na de zaken die Hij (!) gemaakt heeft (scheppingen).

  God is een/de ‘Drie-éénheid’, per definitie niet op te delen. Je kunt niet eens spreken van ‘ieder deel’ van de Godheid, want God is niet gedeeld. Het blijft lastig de drie Personen van de Godheid te behandelen want je kunt ‘Ze’ niet behandelen zonder die onderlinge ‘drie-éénheidsrelatie’.

  De liefde van de Vader stroomt door Zijn Geest (Heilige Geest) naar de Zoon, en de liefde van de Zoon voor Zijn Vader stroomt door de Geest van de Zoon (Dezelfde Heilige Geest) naar de Vader, dat is hun ‘eenheid’. En door diezelfde Heilige Geest zijn wij als Bruid van Christus/Kerk/Gemeente ook verbonden via de Zoon met de Vader.

  Dat is namelijk de reden waarom Jezus in ‘het vlees’ gekomen is, om de mens, voor zover hij/zij wil, via het offer (uit Zijn hemelse positie gekomen als Offerlam ter verzoening) aan het kruis op Golgotha terug te brengen voor het aangezicht van de Vader. In de Hemel, waar ook de engelen zijn, zijn wij dan één met God, maar zullen nooit zelf God worden, want dat kun je alléén maar zijn.

  Maar we gaan wel in volledige harmonie met de Drie-eenheid de eeuwigheid in, dat maakt ons géén ‘vier-eenheid’, want dan zouden wij ‘gelijk aan God’ zijn, zoals de satan ons voorspiegelde, en dat is een leugen. God kun je niet worden, dus ieder ‘deel’ van God, kan nooit ‘geworden’ zijn of ontstaan zijn, of uit de het ‘andere deel’ (?) van de Godheid ontstaan zijn.

  Leuk stukje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *