“Als de Wereld u haat”… (Johannes 15:33)

Statie van Bonifatius-Bedevaartoord Dokkum

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan bestuderen we De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest.

Vandaag in onze tocht door het Johannes-Evangelie, komen we bij de laatste prediking van Jezus naar Zijn discipelen tijdens het paasmaal. In Johannes 15 leren we dat het een deugd kan zijn, wanneer ‘de wereld’ je haat, zoals ze Jezus eerder haatten.

Mits je dus werkt uit een geest van Waarachtigheid, en niet die van zelfaanbidding. (New Age)

…een depressieve Jezus bij Friedhof Ohlsdorf Hamburg

De Ware Wijnstok
In het Johannes-Evangelie komt de ‘Ik ben de Waarheid-‘getuigenis van Jezus over Zichzelf. Hij ligt aan bij Zijn discipelen, en vertelt hen wie Hij werkelijk is. In deze aflevering komt de Ware Wijnstok-parabel, die Jezus tegen zijn discipelen vertelt aan het Pascha-maal.

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

Het is gemakkelijk om te zeggen dat je tot geloof bent gekomen, ’t schijnt zelfs een nieuwe trend te zijn. Maar dan begint de strijd pas, want plots ben je niet meer van deze wereld en krijg je weerstand. Een ware heilige is van zijn eigen slechtheid doordrongen…

Ben je klimaatcommunist, dan maak je al het persoonlijke politiek. Wil je Jezus volgen, dan maak je al het politieke persoonlijk. Via dagelijks gebed probeer je van de ramp die je zelf in moreel opzicht bent wat te maken, vallend en weer opstaand.

‘in het vuur geworpen’…

“…en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand”
Wie in Jezus blijft, die blijft dus in Waarheid. Maar uit eigen ervaring weet je dat ook bij geloof de entropie toeslaat. Je moet het net als iedere relatie blijven onderhouden. Jezus stelt letterlijk dat je ook na tot Geloof komen nog steeds uitgeworpen kan worden, wanneer je geen vrucht meer draagt.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.

7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.
8Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Aan de vruchten kent men de boom. Wie dus tijdens corona met een muilkorf opliep en zelfs een anderhalvemeter-kerk inrichtte, uit angst, blindheid en wereldliefde: Kon je die nog christen noemen?

Wie de afgod Moeder Aarde aanbidt boven de Vader, en de vernietiging van het Westen beijvert via klimaatsocialisme: Kun je die nog beschouwen als christen? Of ben je dan een uitgeworpene die in het vuur gegooid wordt? Ben je wel ‘christen’ wanneer je onbetrouwbaar blijft na berisping, geen discipline kent, of wat medelijden met jezelf hebt?

Jezus overwint de Dood

‘Dat U elkaar liefheeft’
Zie wat Jezus vervolgens oplegt aan zijn discipelen. Dat je elkaar moet liefhebben als gebod. Niet alleen de mensen die je toch al graag mag, dat doet iedereen, die friends with benefits verzamelen… Maar je moet in ieder mens een broeder en zuster kunnen zien, ook iemand die uit z’n mond stinkt en niet alleen die frisse hinde met mooie…:

9Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

11Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

12Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

13Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

14U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.

De staties van de kruisweg in het park. Hier krijgt Jezus zijn doods-gewaad

‘Ik u uit de wereld heb uitverkoren’
Je begrijpt vaak niet waarom God mensen zoveel kan liefhebben, dat hij zichzelf als offer aanbiedt in Jezus en zelf het lijden ondergaat. Het is immers al moeilijk genoeg om met de mensen samen te leven om wie je geeft. Laat staan, dat je ook nog moet geven om mensen waar je niks mee hebt. Dat ontaardt al snel in een vorm van liefhebben met tegenzin.

  • Lezersvraag: Is plichtliefde wel echt liefde, die ontaardt in onwaarachtigheid?

Het is door die ‘liefde als plicht’ nogal een claim, jezelf ‘christen’ noemen, of navolger van Jezus. Wie kan- of wil- immers ooit voldoen aan de ethische principes, zoals door Jezus uitgelegd in de Bergrede. Zo beroerd hebben we het hier niet, dat je van ‘de wereld’ afscheid wilt nemen.

Wereldverzaking kan ook een soort vlucht zijn: Dat je sociaal falen of een gebrek aan maatschappelijke ambitie vervolgens spiritueel inkleedt.

  • Lezersvraag: Kom je dan niet in conflict met het gebod van waarachtigheid?

Juist het Johannes-Evangelie geeft voeding aan het idee dat je afscheid van ‘De Wereld’ neemt, bij tot geloof komen. En dat de Wereld je daarom zal haten:

18Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.
19Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

Urker Vishal en Israël, een lekker stel

Ze hebben mij zonder reden gehaat?
Jezus en zijn discipelen leefden onder een wereldmacht op haar militaire hoogtepunt, het Romeinse Rijk. Toen de Evangeliën werden rondverteld, sneuvelde de Tweede Tempel (68 AD), Nero liet christenen vervolgen nadat hij Rome in de brand stak. De Apocalypse leek nakende, en ook werden de eerste christenen door joods-gelovigen vervolgd. (Denk aan de steniging van Stefanus)

In die context kun je ook Johannes lezen over het ‘door de wereld gehaat worden’…

De eerste christenen wilden niet aan Romeinse goden offeren. Je wordt door je andere levensstijl en houding een soort wandelende belediging voor de wereld waarin je leeft. Dat je niet de zelfde zaken belangrijk vindt als je omgeving en tijdgenoten, dat je niet wilt offeren aan hun goden, spelbederver bent, feestverstoorder. En niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

Trudy in Trier

Zo kun je deze opvolgende passage zien, over de ultieme non-conformist Jezus Christus:

23Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.
24Als Ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.

25Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.
26Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

27En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.

Zij vervolgden mij met oorzaak

David werd met reden gehaat…
Door je levensstijl kun je anderen beledigen, ongemakkelijk doen voelen. Maar dat hoeft niet beslist positief te zijn. De tekst ‘het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is‘ verwijst volgens de concordantie naar twee wraakdichten, Psalmen ‘van David’, 35 en 69.

Denk dan eens logisch na. De passage ‘vervolgen/haten mij zonder oorzaak’ klinkt nogal bevreemdend, uit de mond van een Warlord als David die zijn vijanden doormidden liet zagen…

Nadat hij eerder bij Batseba een buitenechtelijk kind verwekte, en haar man liet vermoorden.

David mocht immers door al het bloed aan zijn handen de Tempel niet bouwen, dat moest de Zoon van David (Salomo) doen. Mensen kunnen immers ook gewoon gehaat worden omdat ze irritant zijn, of erger… Je zal maar tot een volk behoren dat slachtoffer werd van David’s militaire aspiraties.

Dat was geen goede buren-PR voor het geloof van de Israëlieten.

Jezus kon toch ook door zijn tijdgenoten gehaat worden, omdat Hij hun maatschappelijke posities aantastte. Dat hoeft nog niet ‘zonder oorzaak’ te zijn in wereldlijke zin. Wanneer (hypo)christenen gehaat worden, ‘weldoeners’ met belastinggeld, hoeft dat ook niet ‘zonder oorzaak’ te zijn. Ze kunnen ook tenenkrullend irritant zijn, wanneer ze onwaarachtig lief hebben, met tegenzin.

Het veiligheidshek rond Palestijnse gebieden bij Mevasseret Zion. Gehaat zonder oorzaak?

Gehaat worden kan een goed teken zijn
Momenteel vindt een nieuwe vorm van ontwaken plaats. Bij steeds meer Westerlingen worden de ogen geopend, over de satanische aard van zogenaamd ‘democratische’ regimes in het Westen. Sedatie door consumptie werkt niet langer.

Deze ‘wakkeren’ vormen hun eigen gemeenschap, net als de eerste christenen die in de Romeinse tijd leefden. Ze zien een nieuw vervangend geloof opkomen, aan communisme verwant technocratisch utopisme . Die ideologie vervangt het oude geloof (christendom) dat het Westen definieerde, met behoud van het messianisme en Eind/Nieuwe Tijdsverwachting.

Ze zien een systeem van waarheidsomkering, ontzieling en ontmenselijking.

Ze worden gehoond als ‘ontkenners’, ‘wappies’, en vragen zich ook af: Hoe kunnen wij nog met onze omgeving communiceren, mensen die nog slaven zijn van het systeem van bedrog. Ze kunnen – na eerst van New Age (= zelfaanbidding) afscheid te nemen- een voorbeeld nemen aan deze teksten van Jezus in het Johannes-Evangelie.

Beneficio. ‘Vrije’ mensen of inspiratie door de muze van de lage ambitie

Het kán een goed teken zijn dat je gehaat wordt, vervolgd wordt en tegenstand ondervindt. Mits je dus niet uit de geest van zelfaanbidding (New Age) werkt, of een maatschappijvlucht zoekt uit gemakzucht, omringd door wietwalmen en drugsgebruik.  Maar uit de goede geest van waarachtigheid.

Tenminste, dat is wat je uit het Johannes-evangelie op kunt maken. Je kunt het niet uit jezelf, maar moet je stekker in God’s stopcontact Jezus steken als oerbron van het Goede, Ware en Schone.

Heb een goede zondag, en doe een duit in de collectezak van Interessante Tijden als je er iets van opstak:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *