“Ze hebben de HEERE uit het graf genomen…” (Johannes 20:2)

Mariagrotje Abdij van Affligem: 1000 jaar oud en nu toerisme-object

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Richting Pasen wandelen we nu door de laatste hoofdstukken van het Evangelie van Johannes.

Vandaag zien we hoe het Maria Magdalena is die als eerste ontdekt dat Jezus het graf verlaten heeft. Zij is ook de eerste aan wie Jezus opnieuw verschijnt. Was zij dus niet gewoon Jezus’ vrouw?

We concluderen dat de Bijbel dus het meest vrouwvriendelijke boek op aarde is, wanneer zijn eigen vrouw (en moeder) belangrijker zijn dan Zijn kerkelijk grondpersoneel zodat zij Hem als eerste terug mogen zien.

Naar de Mariagrot naast de Abdij

Idee van opstanding in Psalm 16
Vorige weekpreek herleefden we de kruisiging van Jezus, waar Maria Magdalena en zijn moeder rouwend aan het kruis stonden. Kregen we een brok in de keel van. Vervolgens werd Jezus in een nieuwe graf gelegd met steen er voor gerold.

Kwam Hij in een kribbe, gewonden in doeken ter wereld. Nu ligt hij in doeken gebonden als Lazarus in het graf, kruiswonden in de ledematen. Het enige woord van hoop staat in een Psalm begraven, (Psalm 16, 10-11):

10Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

11U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Het idee dat Jezus na drie dagen zou opstaan komt bij de profeet Jona vandaan, die drie dagen in een walvis verkeerde. Wanneer Hij dan op de zondag na stille zaterdag opstond, heeft Jezus krap 1 volle dag in het graf gelegen. Maar hij pakte er dus een vrijdagavond bij en een zondagochtend, dus ‘3 dagen’, ach vooruit.

Maria

Ze hebben de HEERE weggenomen
Wat opvallender in de Evangeliën is, dat is de rol die Maria Magdalena speelt. Zij trekt op met de moeder van Jezus, wat je niet zou doen wanneer je ‘een vriendin’ zou zijn of volger. Laat staan dat het gepast zou zijn dat een joodse Rabbi als Jezus

 • a. ongetrouwd zou zijn
 • b. een groupie zou hebben, die ook zijn voeten met dure olie wast en met haar haren masseert

Laat staan dat het ‘een volgster’ zou zijn die met Moeder Maria naar zijn graf gaat. Zodat zij ook de eerste is die ontdekt dat Jezus niet meer in het graf ligt.

1En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was.
2Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben.

Lourdesgrot bij West Vleteren met Maria-verering

Maar zij wist niet dat het Jezus was
Petrus haalt de discipelen die allemaal constateren: Nee, hij ligt er niet meer. Zijn zweetdoek ligt keurig opgerold en zijn linnen doodskleed. Die gaan weer naar huis, en denken ‘iemand heeft zijn lichaam geroofd’…Maria Magdalena blijft, huilend om het gemis. En zij zal de eerste zijn, die Jezus ‘wederkomst’ ziet.

Daarbij is het onduidelijk is of dit een fysieke verschijning is, of een astraal lichaam. Want Maria Magdalena herkent Jezus niet:

11Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;

13en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.

Maria kijkt uit over de vijver van het Heiloo heiligdom

Geen vrouwvriendelijker boek dan de Bijbel
De Evangelist Markus vermeldt dit feit ook, Maria Magdalena krijgt de belangrijkste gebeurtenis uit de Bijbel, de Opstanding als eerste te zien:

En toen Jezus opgestaan was, ’s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had.

In het Johannes-Evangelie is de persoon die Maria Magdalena aanspreekt zo onherkenbaar, dat hij schrijft dat ze hem als ‘de tuinman’ beschouwt. Die persoon moet eerst haar naam roepen, voor er een schok door haar heen gaat:

15Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.

16Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Uit het vet gedrukte stukje kun je afleiden: Maria Magdalena was Jezus eigen vrouw. Haar eerste instinctieve reactie bij weerzien zou dan logisch zijn, dat ze hem wil omhelzen als haar man.

Moeder Maria die haar zoon aan de wereld geeft om gebroken te worden door die wereld

‘Want ik ben nog niet opgevaren’
De Evangeliën verschillen in getuigenis over de opstanding. Bij Johannes doen twee engelen niet veel meer dan Maria Magdalena wat vragen stellen. En dan komt Jezus ten tonele, als onherkenbare (geest?)verschijning die pas tot haar doordringt nadat Jezus Maria’s naam noemt.

In het Mattheus-Evangelie (hoofdstuk 28) is er  één engel die een heuse aardbeving veroorzaakt. Daardoor rolt de grafsteen weg:

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
2En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.

3Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.
4De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

De engel vertelt Maria Magdalena in het Mattheus-evangelie dat Jezus is opgestaan, een passage die ontbreekt bij Johannes.

5Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
6Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

Nog een Mariakapel

Fysiek aanwezig bij Mattheus, niet (beslist) bij Johannes
Vervolgens verschijnt Jezus dan aan de twee vrouwen uit zijn leven, zijn moeder Maria en zijn geliefde Maria Magdalena. Die werpen zich dan fysiek aan zijn voeten in Mattheus 28:9;

Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.

En dan krijgen ze net als bij Johannes de opdracht om de discipelen in te lichten over de waarlijke opstanding. Mattheus zet de relatie van Maria en Maria tot Jezus zo neer alsof ze hem altijd als een godheid zagen. De Mattheus-Jezus hoeft enkel ‘wees gegroet’ te zeggen voor zijn beide Maria’s hem herkennen.

Het ‘grijpen van zijn voeten’ wijst er op dat Jezus dus fysiek aanwezig was en herkenbaar.

Pelgrimskapel met Maria er in

Bij de Johannes- Jezus is dat minder duidelijk, welke gedaante Jezus nu had. Hij verschijnt dwars door op ‘gesloten deuren’ (op slot) plots in hun midden. Blijkbaar is Zijn Gezicht alleen niet herkenbaar genoeg.

Jezus moet zijn Stigmata laten zien, voor het kwartje valt:

Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u!
20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.

Vervolgens fietst Johannes het verhaal van de Ongelovige Thomas er kortstondig in. Die moet zijn handen eerst in de Stigmata kunnen steken voor hij gelooft. Opnieuw is onduidelijk of hier nu een geestverschijning aanwezig is of een fysiek lichaam als van ieder ander mens.

Jezus komt opnieuw als ‘verschijning’ na een dikke week afwezig te zijn geweest. Hij herhaalt weer de truuk om zomaar pardoes in een vergrendelde ruimte op te duiken:

26En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
27Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.
28En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God!

De 1300 jaar oude Mariakerk van Bornwird als baken in het kloosterland

Drie geestverschijningen van de ten hemel gevaren Jezus
Maar stak Thomas zijn handen werkelijk in de Stigmata? Dat kun je niet uit dit verhaal afleiden. Hij zag wel de verschijning met stigmata, net als de discipelen in zijn eerdere afwezigheid. En dan gelooft hij, net als zij. Vervolgens verdwijnt Jezus ook zomaar weer pardoes, om later nog plotseling weer onherkenbaar te verschijnen.

Bij de ‘derde maal’ (hoe symbolisch) in Johannes 21 wordt het wonder van de supervisvangst verhaald in de Zee van Tiberias

4En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was.
5Jezus dan zei tegen hen: Kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden Hem: Nee.

6En Hij zei tegen hen: Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het uit en zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen.

Weid mijn schapen

Weid mijn schapen
Simon Petrus, de eerste kerkvader wordt dan ‘zoon van Jona’ genoemd. Hij transformeert tot iemand, die werd vernoemd naar de profeet die drie dagen ‘dood’ was in een walvis. Jezus stelt hem volgens Johannes aan tot de eerste kerkleider:

15Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.

16Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen.

17Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

De herder en zijn schapen

Maria Magdalena DE vrouw in Jezus leven
De Simon Petrus (‘Rots’) die Jezus driemaal verloochende, zal nu volgens Johannes dus worden aangesteld als de kerkleider. Wat mij betreft is het dus onduidelijk in welke gedaante Jezus dat deed in het Johannes-Evangelie. Hier vindt ook geen fysieke Hemelvaart plaats, waarin Jezus als een soort raket vanaf Cape Canavaral de wolken in stijgt.

Jezus heeft hier al een astraal lichaam, waarmee hij nog driemaal verschijnt, dwars door een vergrendelde deur en onherkenbaar aan de Zee van Tiberias.

Wat je wel uit het Johannes-Evangelie kunt afleiden: Maria Magdalena was de belangrijkste vrouw uit Zijn leven. Zij zou de eerste zijn aan wie hij verschijnt, (in wat voor gedaante ook) en dit feit vermelden alle vier Evangelisten. Daaruit kun je dus afleiden: Maria Magdalena was Jezus zijn echtgenote.

Dat verklaart dan waarom zij in het Evangelie de belangrijkste rol krijgt, boven die van de discipelen, de leerlingen van Jezus. Een echtgenote staat boven leerlingen, zoals ook een koningin boven het personeel van een Koning staat.

Maar al die kerkvaders in hun mannenwereld van schriftverwijzingen, prediking en logos, die konden misschien moeilijk verkroppen dat Jezus zijn eigen vrouw- die hém aanbad als haar Man- waardeerde boven zijn aardse personeel?

 • Heb een goede zondag, en doe een duit in de collectezak als je deze weekpreek waardeerde

4 Replies to ““Ze hebben de HEERE uit het graf genomen…” (Johannes 20:2)”

 1. Rypke,

  Zouden de apostelen het niet opgeschreven hebben als Jezus getrouwd zou zijn? Is jouw verklaring daarvoor wel steekhoudend?

  Graag je reactie, dank je.

  Gr.

  Erik Haaima.

  1. Een verklaring: ze vonden het getrouwd zijn zo vanzelfsprekend dat ze er nooit over schreven

   Het bewijs is dan net zo dun als voor het niet getrouwd zijn. Uit alle teksten die je hebt over Maria Magdalena blijkt dat ze meer was dan zomaar een volgster, ze trok immers met Jezus moeder op

 2. Ik blijf me erover verbazen dat de christelijke kerk de zondag als zevende dag (rustdag) heeft benoemd en dat ze tegelijkertijd schrijft dat Jezus op de eerste dag van de week (zondag) is opgestaan.

 3. Misschien trok MM wel met Maria op omdat ze dorps- en leeftijdsgenoten waren. Maar ik heb zelf meer het idee dat ze voor Jezus’ moeder een soort van gezelschapsdame was. Jezus had ook zusters, van wie niet bekend is of ze wel bekeerd waren tot hun oudste broer in Zijn taak als Messias. Het kan ook zo zijn dat MM voor Maria als een soort van dochter was. Ook schijnt het uitdrijven van die 7 demonen een rol te spelen. Ik kan de vinger er nog niet opleggen.

  De eerste dag van de week is de zondag. We starten de week met rust, met contemplatie en ontspanning. Pas op de 2e dag gaan we aan het werk. Op de 8e dag, 8 is het getal van de wedergeboorte, starten we met de volgende weekcycles, die weer begint met rust. Heptadische structuren, Ivan Panin.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *