PvdA-verkoper Michel Rietman legt WEF-slot rond Sneek

Autoluw Sneek. Plots moet je kilometers omrijden

Afgelopen avond waren wij te gast in Het Vaticaan in Sneek, waar veertig tegenstanders van het Autoluw-Sneekplan samen kwamen, onderdeel van de oorlog tegen mobiliteit uit naam van ‘brede welvaart.’ (socialistische dictatuur)

Door het afsluiten van de binnenstad voor autoverkeer krijgt de middenstand daar sindsdien 15-20% minder (winkelend) bezoek.

Dat afsluiten en duperen van ondernemers heet ‘duurzame bereikbaarheid’…Sneek maakt onderdeel uit van de grote fusiegemeente Súdwest Fryslan, die de Global Goals onderschrijft van het WEF en de Verenigde Naties. 

Wanneer je marketing bedrijft kan het logisch tegengestelde, en is een regio vol windturbines ‘mooi’ en het kaalkappen van bos voor ‘biomassa’ groen.

Liegen vanuit goede intenties
We kwamen op uitnodiging van een echte oer-Fries zoals je die helaas steeds minder tegenkomt. Een uitstervend ras van Rjocht en Sljocht mensen met moraal en hart in hun donder: Wiebe Dooper. Dooper is de kennis- en vraagbaak van de Friese politiek, die ook een grote historische kennis heeft. Hij houdt op Brekt.nl de lokale ontwikkelingen bij en weet zo een groot lokaal netwerk te mobiliseren.

In de jaren ’60 dacht de overheid nog precies andersom. Toen bestonden plannen om historisch Amsterdam te bulldozeren voor grote fastlanes voor de auto. De Wibautstraat is daar een restant van. Ook in Friesland zou zo’n snelweg dwars tot in de Leeuwarder binnenstad moeten reiken.

Nu denken de socialistische topdownplanners precies tegengesteld: De auto moet weg voor ‘het klimaat’, dat heet ‘brede welvaart’. De aanwezigen gisteren vreesden dat ‘Gastvrij’ Sneek zo een ‘Sneek vrij van gasten’ wordt.

De agendapunten kun je hier via deze link op Brekt.nl inzien. Vanuit de politiek waren een PVV-raadslid aanwezig, Pieter Greidanus van Nieuw Sociaal en FvD-raadslid Hylke Jellema. Die laatste haalde nog de landelijke pers, toen bleek hoe de Gemeente Sudwest Fryslan digitaal data had aangepast in het landelijk meldpunt voor (verkeers)blokkades, Melvin.

Global Goals gemeente

Bruggen die niet afgesloten zijn, worden in je autonavigatie daardoor plots als ‘dicht’ gemeld.

Daardoor meldde die software bij rijden door wijken in Sneek dat die waren afgesloten. De wethouder en ambtenarij hielden stug vol dat er niets aan de hand was. De slimme student informatica aan de TU Twente, Jellema doorzag al snel de truc.

Uiteindelijk erkende de gemeente dat ze data in Melvin hadden gemanipuleerd, als vorm van virtuele autoluw-proef. Maar zoals Jellema desgevraagd opmerkte: “Ze stelden dat het uit goede intenties was gedaan.”

Ze logen dus vanuit goede intenties, en daarmee is de kern van Autoluw Sneek goed samengevat.

Volgens de BBB is er niets aan de hand…

Duurzame bereikbaarheid: Wegen afsluiten
Ondergetekende werd in januari dit jaar plots met het plan geconfronteerd. De belangrijkste verkeersaders rond het directe centrum van Sneek waren ineens geblokkeerd. Mannetjes in gele hesjes hielden je tegen. Ik gebruikte meermaals de naam des Heeren in ijdele zin.

Want je wist meteen: Ah, de Global Goals, Sneek doet mee met het 15-minutensteden-concept, de stapsgewijze opsluiting van mensen vanwege CO2 en ‘het milieu’. Gisteravond kreeg dat alom bekritiseerde en door ondernemers gehate plan een gezicht: Michel Rietman, nu wethouder Mobiliteit, Wonen en ‘Gastvrijheidseconomie.

Hij is geschoold in het bedrijven van propaganda, wat ze bij de overheid ‘draagvlak bouwen’ noemen: Bestuurders hun eigen legitimiteit helpen fabriceren.

Geloof je het zelf? Draagvlak bouwen, zodat bestuurders voor zichzelf legitimiteit fabriceren

Maar voor 2022 was hij nog ‘mobiliteitsmanager’ in Groningen. Een importjongen die het hoger in de partij-hiërarchie zoekt, door de plannetjes van ambtenarij bij het Ministerie van I&W lokaal op te leggen. Doorbreekt of negeert hij de weerstand, dan is hij hun man. Dan ben je in staat om door een vermoeiingstactiek de weerstand te overwinnen.

Rietman is de verpersoonlijking van de schadelijke intrede van verkooptechnieken bij de Nederlandse overheid, die gemeengoed werden sinds het plan Wallage voor overheidscommunicatie (2001).  De overheid die marketingtechnieken inzet om beleid te verkopen, wat PR-godfather Edward Bernays manufacturing consent noemde: Draagvlak bouwen, oftewel propaganda. Met technieken als enquetes, opinie-onderzoeken, alles dat ‘het beleid’ lijkt te onderschrijven.

De veertig aanwezigen in het Vaticaan, zien echter een andere toekomst en Rietman kon het wel eens veel moeilijker krijgen.

‘kinderen betrekken bij lokale democratie’ = brainwashen met klimaatpropaganda

Daar in Groningen voerde Rietman het zelfde kunstje uit onder de vlag van ‘duurzame mobiliteit.’ Wie mijn SDG-cursussen volgde, kan in onderstaande omschrijving va Rietman’s linkedin-pagina al meerdere herkennen. Zoals SDG17 ‘building partnerships for the goals’: Dat een conglomeraat van overheidsbestuurders, ngo’s en bedrijven (‘stakeholders’) binnenloopt op projecten die ten koste gaan van bestaande waardetoevoegend economie:

Groningen Bereikbaar werkt samen met regionale partners aan de bereikbaarheid in en rond de stad Groningen. Daarnaast zet Groningen Bereikbaar volop in op het verduurzamen van mobiliteit en het stimuleren van ander reisgedrag.

Als mobiliteitsmanager ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de partnerbedrijven en andere stakeholders. En stimuleer ik bedrijven om mee te doen met de gezamenlijke missie: samen de provincie duurzaam bereikbaar houden.

Ook hier: Wegen afsluiten.

Manufacturing Consent: Draagvlak bouwen
Bereikbaarheid en bereikbaar houden betekenen, net als bij alle staatsmarketing het tegendeel: Ze sluiten wegen af. Kijk maar in Amsterdam, dat ook ‘duurzaam bereikbaar’ is gemaakt. Verfoeid door iedereen, maar toch doorgedrukt begeleid met veel staatsgefinancierde propaganda. Zo presenteert tweedehands-beleidsverkoper Rietman ook zijn plan met zalvende woorden:

‘De prachtige stad Sneek leefbaar, gezond en aantrekkelijk willen houden!’

Daar kun je niet op tegen zijn, net als bij de 17 SDG-doelen, gratis eten, wereldvrede. Maar niet de intenties zijn waarheid, de consequenties verraden de werkelijke intenties: De belangrijkste verkeersaders afsluiten zodat winkeliers 15-20% omzet verliezen, en dan ‘compensatie’ beloven met van ondernemers gestolen geld (belastinggeld)

Aanwezigen vertelden, hoe het plan werd verkocht aan bewoners. Precies volgens het PR-boekje, met enquetes en ‘onderzoek’ met dubieuze dataverzameling. De gestuurde uitkomsten daarvan duiken vervolgens op bij verkoop van het beleid. Dat heet draagvlak bouwen.

Zeker PvdA: De economie doodmaken met inflatie en hoge energieprijzen, en dan de sigaar uit eigen doos als ‘oplossing’…

Drie verkooptrucs
Zoals alle draagvlakbouwers doen, lanceren ze met een bureau een enquete met sturende vragen. Er was een enquete onder bewoners gehouden over de vraag of ze een veiliger binnenstad wilden. Net als bij ‘gezondheid’, kun je daar niet tegen zijn. 2200 mensen namen deel, en 60% wilde een veilige binnenstad. Dus haalt Rietman steeds die 60% aan: Zoveel inwoners steunen zijn plan.

Bewoners hielden zelf een handtekeningactie tegen autoluw, en haalden in korte tijd al 2289 tegenstemmers binnen.

De andere truc was de inzet van een geluidsnorm van 50 decibel. In bepaalde wijken – die al op het menu van Autoluw stonden- zou die norm zijn overschreden. Dus kwam direct de gewenste oplossing, met beroep op een wetsartikel 457 met beroep op ‘geluidshinder’: Overal 30 KM per uur! Terwijl mensen in die wijk in de praktijk al dusdanig bedrempeld was, smal, dat mensen al langzaam reden.

De derde verkooptruc was het mogelijk opblazen van data over auto-aantallen, en het ontbreken van een betrouwbare nullijn. Bewoners en ondernemers in Het Vaticaan betwijfelen of de geclaimde 10.000 auto’s per dag door de stadsring wel klopt. “Dan zou bijna iedere 10 seconden een auto langskomen.”

Ze besloten zelf onafhankelijke tellingen te gaan doen. “Er zijn helemaal geen nulmetingen gedaan, en je kunt aantallen in september niet vergelijken met januari.” Nu debatteer je nog over een ‘proef’, terwijl dit nog maar het begin is van een veel dwingender beleid.

Brede Welvaart; socialistische planeconomie met De Staat die iedere burger volgt

Permanente proef ‘Brede Welvaart’ die landelijk plaatsvindt
De proef in Sneek is onderdeel van een landelijk plan ‘Autoluw Beleid Gemeenten’ vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om mensen uit de auto te jagen. Voor ‘het klimaat.’ Dat heet ‘brede welvaart’.

We citeren slechts de intenties, om de alomvattende insteek te demonstreren waar ‘autoluw’ deel van uitmaakt. Autoluw betekent bijvoorbeeld dat hun overheid een bezoeker van je stad wil dwingen tot fietsen of zelfs lopen:

Mobiliteit kan de brede welvaart echter ook verlagen door het veroorzaken van verkeersonveiligheid, barrièrewerking, milieuvervuiling (ten koste van gezondheid en natuur) en klimaatverandering.

Gemeenten die autoluw beleid voeren willen door het terugdringen van het autoverkeer een positieve bijdrage leveren aan de ambities die zij hebben ten aanzien van het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, het stimuleren van actieve mobiliteit (lopen en fietsen), verkeersveiligheid, duurzaamheid of het vrijmaken van ruimte voor andere stedelijke functies, zoals wonen of verblijven.

Wat is ‘brede welvaart’ nu concreet? Vijftien tot twintig procent omzetverlies voor de middenstand in Sneek.

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende

Overheid veroorzaker en ‘oplosser’ eigen probleem
Moeten mensen met marktkramen dan per paard en wagen komen? Belastinggeld verdampende ambtenarij die de automobilist dwingen tot fietsen. Ze veroorzaken een probleem, én bieden ook ‘meer overheid’ aan als oplossing (blz 9)

Het is echter ook denkbaar dat de effecten van lokaal autoluw beleid juist negatief uitpakken op de brede welvaartsdoelen voor de leefomgeving, bereikbaarheid veiligheid en gezondheid. Ook in dat geval ligt er een rol voor IenW om in te spelen op mogelijk negatieve effecten van gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

De ‘oplossing’ voor problemen die hun overheid zelf veroorzaakt, ligt kortom bij ‘meer overheid’…Meer overhead. Met de oproep ‘Saboteer in Stilte’ verlieten 40 gedreven Snekers het Vaticaan, en het kan best zijn dat Rietman’s plan het nog zwaar te verduren krijgt. Wat kost deze brede welvaart sinds de proef januari startte?

Alleen al de verkeersregelaars kosten 8500 euro per week. Die zouden enkele weken blijven staan, maar hun aanwezigheid werd al verlengd tot 30 april. Dus enkel voor het wegjagen van automobilisten met gele hesjes is al dik anderhalve ton euro gemeenschapsgeld verdampt.

Dat is ‘brede welvaart’ in de praktijk: Het verdampen van gemeenschapsgeld en omzetderving voor winkeliers. En een liegende, stelende overheid die dan als ‘oplossing’ biedt om weerstand met belastinggeld af te kopen.

Na de ‘enquete’ volgt de media-aandacht: Manufacturing Consent voor de RES, driekwart Friezen wil verdubbelde energierekening!

Zo zal Interessante Tijden de komende tijd zich ook op lokaal Fries vlak actiever roeren. Hier gebeurt het uiteindelijk, en hier kun je nog verschil maken, spaken in wielen duwen van de global goals-machine van het klimaatsocialisme. Mijn gegroeide kennis over ‘manufacturing consent’, hoe propaganda in elkaar steekt, het werk van Bernays, Lippman, Tavistock, de SDG-doelen kan daarbij een waardevolle toevoeging zijn.

Dat je niet blijft praten op een postzegel, en in consequenties de verholen ware intenties leert zien. (autoluw is geen doel, maar een middel tot een ander doel)

De positieve meeneemboodschap van gisteravond, naast gezelligheid en het goede eten van het Vaticaan. Er is hier in Friesland dus nog verzettelijkheid, en dat is hoopgevend. Er is namelijk een veel gezonder alternatief voor ‘meer overheid’ en dat heet ‘vrijheid’, zelfredzaamheid. Liever dood dan Slaaf!

5 Replies to “PvdA-verkoper Michel Rietman legt WEF-slot rond Sneek”

  1. Voor vele autobezitters is geen auto hebben inderdaad hetzelfde als geen leven.
   Best wel stakkerig sneu. Ja, velen hebben voor werk een auto nodig. Maar wat voor werk
   is nou echt nuttig bijvoorbeeld?

   Al is het misschien een half faalproject, is dit een goede opstart naar meer autoluwe zones.
   Of het nu voor brandstof of accu-auto’s is. Niks mis mee. Zo nemen meer mensen misschien
   meer het OV (waar velen zich te goed voor vinden/of agorafobie), de fiets of benenwagen voor
   bijvoorbeeld kleine stukjes.

   Als je echt iets wilt kopen bij ondernemers, dan doe je daar maar moeite voor.
   Een einde aan de gemakzuchtige massaconsumptiemaatschappij.

   Ondernemers mogen van mij trouwens meer strijden tegen glas op wegdek (dna-onderzoek).
   Met fatbikes tenminste niet snel lekke banden. Misschien dezen daarom wel zo populair.
   In een bepaalde straat moeten ondernemers er eens voor zorgen dat kuilen in wegdek worden
   vlakgemaakt. En strijden voor camerabewaking op station bij fietsenstallingen.
   Daarna verder klagen.
   Ondernemers die braaf aan voortzetting coronamaatregelen hebben meegewerkt, mogen trouwens
   nooit meer ergens over klagen. Dan voor altijd gewoon overheidsbeleid volgen en accepteren.

 1. Een groot afbraakbeleid met belachelijke kosten om het verkeer te weren en zelf omzet derving te vergoeden met compensatie. Volslagen idiote politiek beleid.
  Als je een autoluw centrum wilt hebben zorg dan voor elektrisch vervoer als soelaas.
  Ik dacht dat de Friezen een nuchter volk zijn met praktische oplossingen wat een blamage is dit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *