“…opdat U de goede strijd strijdt”… (1 Timoteüs 1:18)

Bijbelvast

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag lezen we een brief die de reislustige apostel Paulus aan Timoteüs stuurt, omdat er in zijn gemeente muggenzifters zijn die de hoofdzaak- een liefhebbender mens worden- ondersneeuwen met wetticisme.

Gebruikte Bijbel, als intieme vriend geraadpleegd

Bediening op bevel
Paulus is de apostel, die eerder christenen vervolgde als de fanatieke jood Saulus. Hij kreeg zijn ‘weg naar Damascus-moment’, de ervaring dat Jezus rechtstreeks tot hem sprak ‘waarom vervolgt u mij.’

Vervolgens werd hij de ‘eerste in zondaars’, zoals hij zichzelf noemt naar Timoteus. De messias die de joden tot de dag van vandaag verwerpen- feit, niet ‘mijn mening’ mocht D66/OM meelezen en daar iets strafbaars in willen zien- werd zijn Christus (gezalfde)

En zo startte zijn bediening in rusteloze reislust die twee millennia later nog even krachtig nagalmt. Dit is de aanhef van de brief:

Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop,
2aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze HEERE

Paulus reisde rond de gehele Mediterrane wereld, om het Jodendom-light-geloof te prediken dat christendom zou gaan heten. Zonder al die duizend en 1 spijswetten, besnijdenis, met de kern van Jezus Christus er in. Iedereen kan dat onthouden, ook als je niet doorgeleerd hebt:

  • Heb God lief (Het Leven eerbiedigen) en uw Naaste als Uzelf.

Al even machtige Bijbel, Michaelskerk Wieringen

‘meer twistgesprekken dan geloofsopbouw’
Je daar aan houden is al moeilijk zat. Ook in mensen die je irritant vindt, en dat zijn er nogal wat, moet je een kind van God kunnen zien. Zonder dat je meteen een oordeel velt. Zie ook hoe de brief vervolgt:

Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen,

4zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof.
5Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof

Het geloof moeilijker maken, kan zelfs als camouflage, afleiding fungeren. Je werpt je op als expert van Bijbel en geloof, maar bent niet een Levend Getuigenis. Dan ga je eindeloos soebatten over geloofsdetails ‘maar je had de liefde niet’ zoals Paulus ook in de beroemde Korinthiërs-brief stelt.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

‘Gewend tot zinloos gepraat’
En zoals mensen nu zijn, zo waren ze dus tweeduizend jaar geleden in Efeze en Macedonië ook al, zo beschrijft Paulus aan zijn goede geloofsvriend Timoteüs. De aard van het beestje mens blijft altijd gelijk, onder welk regime of systeem ook:

6Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat.
7Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.

Niettemin, heb je eenmaal een gemeente gesticht, dan zul je het toch over leefregels eens moeten kunnen worden. Wat kan wel en wat niet. Paulus verwerpt de Wet van Mozes niet, maar stelt dat deze er is voor wie kwaad doet. Zonder De Wet kun je immers niet vaststellen wat goed en fout is.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Wat is er volgens Paulus fout, niet toegestaan wanneer je eenmaal het Liefde-gebod ter harte hebt genomen. De wet is er net als een vogelgids waarmee je vogels herkent:

8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt,
9en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers,

…vervolgens zien we al een veroordeling van slavernij, naast een veroordeling van homoseksuele besmetting, leugen en ontucht:

10voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is,
11overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.

Mijn ge-erfde Statenbijbel uit 1912

Niet degene die de Wet voorleest of daar aan herinnert veroordeelt deze mensen, maar de Wet zelf. Met de Wet oplezen klaag je ook jezelf aan. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen…

Verander je de zaken niet, waarvan je weet dat De Wet (van Mozes, niet van die liegende en stelende rotoverheid) deze afkeurt, dan zijn die zonden ook niet vergeven. Dagelijks Huiswerk lieve rotmensen, ook voor mij. Wie eerlijk naar zichzelf is weet dat ie helemaal zo’n aardig en oprecht mens niet is…

De Bijbel van Ysbrechtum. Hij bleek ooit gestolen door een Gelders antiquair, maar een vrouw die ‘m uit een nalatenschap kreeg bracht de Bijbel weer terug

Voornaamste van zondaars
Wij kennen iemand die veel kwaad heeft aangericht, die zich nu plots ‘christen’ noemt. Het schijnt op het internet een trend te zijn om je te laten dopen, Russell Brand ventileert het nu ook op z’n Youtube-kanaal.

Degene die ik bedoel, zal nooit enig berouw tonen of vergiffenis vragen voor haar wandaden, maar wel ondertussen op hoge poten ‘het geloof’ verkopen. Al zit daar ook een groot element van ontoerekeningsvatbaarheid in.

Hoe daarmee om te gaan, daar ben ik ook niet over uit. Mijn botte bijl hoeft niet altijd het meest gunstige sociale gereedschap te zijn. Zwijgen dan maar? Alweer kun je dan bij een tweeduizend jaar oude brief van Paulus te rade gaan, en je vindt daarin de Wijsheid die Paulus ook vond.

Ik dan Hem, Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening,
13mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof.

Beneficio

Daarom zijn we hier niet van de New Age
Paulus werd ‘verkozen’ tot de bediening als de leidende apostel. Maar zoals bij echt geestelijk gezonde mensen, ziet hij in dat de grootste heiligen zichzelf als de grootste zondaars beschouwen.Ze weten wie ze waren, en wie ze ten diepste nog kunnen zijn, dat is de ware zelfkennis:

14De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.
15Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.

De New Age leert je, dat het kwaad buiten jezelf lag, in een systeem of maatschappij, net als bij JJ Rousseau.  En dat je dit kunt afpellen tot er een zuivere ziel te vinden is, die nobele wilde die je al trommelend, ijsbadend en drugsgebruikend hervindt.

Dan kun je ook geen ‘negatieve energie’ gebruiken, kritiek hebben, met die zuivere ziel in jezelf. Ik weet wat voor Lul de BH ik ten diepste ben en blijf, hoezeer ik ook bid voor verbetering.

Hebben wij niet allen een StrijdT op aarde…

Dan ontsnapt er alweer een grove vloek uit je mond, enkel uit ergernis voor de bejaarde in de Daihatsu Cuore voor je die al twee kilometer voor de rotonde op de rem gaat staan, die zich de godganse rit aan de maximum snelheid houdt.

GDVRRR

Dan meen je het met je kennis beter te weten, maar je veronachtzaamt daarmee de kennis van de ander op een ander vlak. Op hun terrein van expertise ben jij weer dom. Enzovoort. En wat is ‘kennis’ uiteindelijk ook… words words words.

Een echte Blokkeer-Fries

StrijdT de goede Strijd
Laten we gewoon eerlijk zijn, beste lezers: Gij deugt ten diepste nergens voor, weet niets, bent niets. Maar met De Wet en Het Goede Voorbeeld (Jezus Christus) kun je al worstelend er wat van proberen te maken. Het goede voorbeeld is er, je hebt geen excuus wanneer je dat eenmaal weet.

Dat is de Strijd waar Paulus vervolgens ook aan refereert naar Timoteüs. De Zoon van God toont een kant van God, die onvoorstelbaar is. Dat Hij ondanks alles in staat is van mensen te houden:

Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.
17De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Bijbels in de Laurentiuskerk Kimswerd, als museumstukken in een gestorven geloofsgemeenschap

Men spreekt van Engelengeduld. Dat kun je letterlijk nemen. Aan de andere kant: Wanneer je dood bent kun je eindeloos geduld hebben, geduld, ‘dulden’/gedogen kent zijn redelijke grenzen.

De les van Paulus aan Timoteüs is dus om je geloofsleven niet los te weken van het leven van alledag. Je geweten klaagt je aan, dan klopt er iets nog niet, verander dat. Hoe abstracter en verder van dat leven vandaan, dan strijd je al snel de verkeerde strijd en lijd je schipbreuk:

Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt.
19En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Hoeveel mensen hebben er geduld met mij gehad, tekorten geduld. Met het goede dat anderen doen, kan je geweten als Wet werken, aanklacht waar je tekort schiet en een tandje bij kunt zetten. Het woord ‘wet’ zit niet voor niets in geWETen verpakt, zoals ‘weten’ ook een verwijzing is naar kennis van (natuur)wetten.

Heb een goede zondag, en doe bij het verlaten van dit webhuis uw (bescheiden) bijdrage in de collectezak, opdat we dagelijks verder kunnen werken aan De Boodschap, zonder al teveel afleiding studeren, onderzoek doen en jullie zo in tien minuutjes leren wat mij uren, weken mag kosten:

3 Replies to ““…opdat U de goede strijd strijdt”… (1 Timoteüs 1:18)”

  1. Rypke, wel eerlijk dat je schrijft over je grove taalgebruik, maar moest dat GDVRRR er nu echt in? Het is een aanzet tot het lezen van grove taal, wat we juist zo slecht en Godslasterlijk vinden. Ik zou het niet meer doen. Heb een goede week en Shalom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *