“Deze mensen zijn namelijk niet dronken”… (Handelingen 2:15)

Plek waar de oude Abdij van Egmond stond…

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was.

Op de Pinksterzondag (Pentecost, vijftig dagen na Pasen) lezen we in Handelingen van de Apostelen over de uitstorting van de Heilige Geest. Pinkstergroeperingen en hun Opwekking-feesten herinneren aan die passage in de Handelingen.

Heb je dat zelf ooit van nabij meegemaakt, en kun je iemand die het onzin lijkt ervan overtuigen dat die uitstorting echt kan gebeuren?

Trudy bij de rustplaats van de eerste gravinnen van Holland, die in de Abdij van Egmond lagen

Strijd
Misschien is oorlog wel een versnelde versie van Het Leven zelf. Dat je in de loopgraven om je heen live je kameraden en dierbaren ziet sneuvelen, in plaats van met tussenpozen van soms jaren. Een Strijd tegen verval, de Entropie, die je uiteindelijk verliest. Toch moet je met de dood voor ogen je kopje omhoog houden, als opdracht.

Wat heb je dan in deze strijd in godesnaam aan zoiets als een Heilige Geest? En wat is dat dan? Het is zoiets als de uitstorting van de Geest van God, zoals voorzegd door profeten als Jesaja, Joël en Zacharias. Die laatstgenoemde profeet maakt er dit van:

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind ; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Katholiek graf met gekruisigde Jezus

Dat klinkt als een beschrijving van de gekruisigde Jezus, die als onschuldige ter dood werd gebracht. De confrontatie met Jezus vervult je dan met tranen. Dat is bij ondergetekende letterlijk gebeurd, 25 jaar terug bij een bekeringservaring. De last van oordeel viel van je af. Een enorme ontroering overmeestert je.

Maar ik ging geen andere taal spreken. En wanneer je in een bloeiend voorjaar door een tuin loopt als die van de Abdij van Egmond. Hoe ver staan zulke verhalen dan van je af. Is het niet genoeg om de schoonheid te zien van Het Leven, de natuur…Moet de Heilige Geest daar inbreken, en moet een Eindtijd die prachtige creatie dan op z’n kop zetten?

Abdijtuin van Egmond

Heilige Geest
Dus dan de volgende stap. Je kunt anderen moeilijk overtuigen van de waarachtigheid van iets dat je zelf niet meemaakte. Dan is het van horen zeggen. Vandaag lezen we een  ‘van horen zeggen’ van tweeduizend jaar geleden, waarbij je aanneemt dat ze het niet uit de eigen dikke duim zogen, al dan niet voor politiek gewin. Terwijl mensen zoveel verhalen verzinnen.

In het Bijbelboek Handelingen staat die uitstorting in Jeruzalem als volgt omschreven:

En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Eeuwoude beuk in Abdijtuin

Deze ervaring krijgen de twaalf apostelen (met Matthias die Judas vervangt) wanneer ze in Jeruzalem samen komen. In het openbaar. Plots kunnen ze verstaanbaar klinken voor mensen uit alle landstreken. Daarin verkondigen zij hun godsdienst aan verbouwereerde omstanders:

5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

De joodse omstanders – bekend met de Schriften- herkennen de apostelen als die mensen uit Galilea. Maar ze spreken andere talen:

8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,

10Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

De Truus is niet de fitste meer

Nee ze zijn niet dronken…
Vervolgens kun je op twee manieren omgaan met die ervaring:

  • Nieuwsgierig zijn naar wat het werkelijk betekent.
  • Of het wegwuiven, omdat deze ervaring niet strookt met je alledaagse ervaring van de wereld:

12En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

De optie 2 mensen – die net zo reageren als dat U en ik in het heden zouden doen- krijgen een toespraak van Petrus. Die plaatste deze uitstorting in de context van de Eindtijd, tweeduizend jaar geleden:

14Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

15deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.
16Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

Wanneer je door muggen gestoken wordt, leer je God dan ook kennen?

Petrus spreekt de omstanders dus aan op hun kennis van de Schriften, in dit geval Joël 2:28:

17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.
18En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

Vervolgens komen ook Ezechiël en Jesaja met hun eindtijdvisioenen voorbij:

19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.
20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

Voor eeuwig of tot de jongste dag…

De Wederkomst opnieuw verwachten
Een bloedrode maan die de zon verduistert. Bloed vuur en rookwalm, dat klinkt als oorlog, of een voorzegging van de verwoesting van de Tweede Tempel in het jaar 68, en de bloedig neergeslagen opstand van de joden te Massada. Hoe het ook zij, de Pinkster-ervaring is reuze-apocalyptisch, de Uitstorting komt voordat de grote Eindtijd aanbreekt volgens de profeten.

Dat was tweeduizend jaar terug.

Je kunt zeggen dat Jezus al terugkwam in die tijd. Anderen verwachten dat Jezus nog een keer terugkomt. Zo ontstond begin twintigste eeuw in Amerika de Pentecostal Movement, de Pinksterbeweging waar de uitstorting van de Heilige Geest centraal stond. Dat is de beweging waar huidige Opwekking-feesten bij Pinksteren nog naar verwijzen.

Mensen verwachten toen begin 1900 al (weer) de Wederkomst.

In het raciaal gesegregeerde Amerika kwamen blank en zwart bij elkaar in Azusa Street in Los Angelos om aanbiddingsdiensten te volgen. Vernieuwingsbewegingen buiten de gevestigde orde, vanuit een verwachte Apocalypse zijn een doorlopende traditie in tweeduizend jaar christendom.

Denk aan de Nieuwe Devotie van Geert Groote in de 14de eeuw, toen een derde van Europa aan de Pest bezweek. Inclusief Geert Groote zelf. Het Protestantisme was een vernieuwingsbeweging, een zuiveringsbeweging. Maar die protestchristenen maakten ook prachtige oorden kapot, als de Abdij van Egmond. Vernieuwing betekent niet zelden ook ‘vernieling’…

Zo groot was de Abdij van Egmond in haar pre-Protestantse gloriejaren

Opwekking
Dit was er weer een nieuwe opwekking, die basis werd van al die duizenden moderne Pinksterkerken die in fabriekshallen en scholen over de hele wereld samen komen. Waar de traditionele kerken leeglopen, zorgen zij voor een groei in het aantal christenen.

Of ze zuigen de jeugd weg uit de leeglopende traditionele kerken, want vele Pinksteraars zijn vaak ex-kerkers.

Dat blije happyclappy-gedoe, handen in de lucht, ‘spreken in tongen’, oftewel onverstaanbaar brabbelen en over de grond rollen. Drumstellen in de kerk, zodat God niet Dood is maar Doof wordt.

De Toronto Blessing is er zo’n uitvloeisel van, een opwekkingsbeweging met ‘in tongen’ sprekers. Afke ging als tiener naar zo’n groep in Amerika, om er op af te knappen. Hoe weet je immers of het echt is, of dat ze het zich inbeelden en gewoon gek doen? Uit wiens autoriteit spreek je, wanneer je mensen allerlei zaken oplegt.

Of wanneer je achter iedere tegenspraak meteen een duivelse inspiratie zoekt. Terwijl het ook gewoon nuchterheid kan zijn.

Vooralsnog geen Eindtijd te zien, vorig jaar op Madeira

Uiteindelijk verlangt iedereen immers naar verlossing uit de tragiek van het bestaan. Wat als er een superheld op aarde terugkeert, die alle onrecht en lijden voor eens en voor altijd ongedaan zal maken, de ene noemt hem Batman en de andere Superman.

Dat je nooit meer hoeft te werken, geldzorgen maken, je dierbaren voor altijd mag blijven zien.

Trudy in De Abdij van Egmond, precies drie jaar terug

De praktische verlossing van alledag, die miljoenen Nederlanders nu kiezen heet ‘even op vakantie gaan.’ Wanneer Jezus  dan zou terugkomen…

Don’t spoil the moment…

Dat Hemelse wereldbestuur, kan dat nog even wachten tot na de vakantie, zo kun je denken wanneer je het goed hebt… Dus, dat van die Heilige Geest en spreken in andere talen dan het Fries: Ik heb het zelf niet meegemaakt. Ook zie ik helemaal niet uit naar de Eindtijd, al die ellende…

Bijbelvast, iedere zondag

Wie wel? Kan die dan hier in de commentaren een overtuigend getuigenis geven, net als Petrus hierboven? Het kan natuurlijk gewoon waar zijn, en dan zitten we sinds begin vorige eeuw – de bloedigste ooit- in de sneltrein op weg naar De Eindtijd.

  • Heb een goede Pinksterzondag, en doe een kleine bijdrage, vijftig cent, eurootje of zo in de collectezak bij het verlaten van dit webhuis

One Reply to ““Deze mensen zijn namelijk niet dronken”… (Handelingen 2:15)”

  1. Volg je via de andere krant, altijd mooi mooi om te lezen. Over alles moet over na denken, maar er komt steeds op neer dat je bij jezelf moet blijven en blijven nadenken hoe en waarom…. grt cees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *