Leg bewijslast resultaat natuurbescherming VIBEG2 bij Postcode Loterij-geldclubs

…laten we alles weggeven in de hoop dat het dan zal meevallen, terwijl onze buurlanden zo gek niet zijn…(Vissersbond et al)

Garnalenvissers tekenen via de Vissersbond op 31 mei voor een Ecodictatuur waar de ideologische willekeur van Postcode Loterij BV de toon zet. Dat blijkt uit de ontwerptekst voor VIBEG2 waarin visserijbestuurders als ‘ecologie’ vermomde ideologie als norm tot 2023 accepteren van fondsenwervende bedrijven die natuur gebruiken voor financieel gewin, zoals WNF en de Waddenvereniging.

Ook tekenen Nooitgedagt en de zijnen voor het opgeven van tenminste 108 vierkante kilometer visgebied, met een optie voor veel meer.

Iedere heldere definitie ontbreekt in de VIBEG2-tekst hoe je natuurwinst zal meten. Ook ontbreekt een heldere wetenschappelijke defintie wat ‘verduurzaming’ inhoudt en wanneer je dan een einddoel bereikt.Het enige concrete doel lijkt: ‘ons doel is bereikt als de visserij weg is’, een soort machtsspel.

Bij de als ‘succesvol’ verkochte ‘transitie’ van de mosselvisserij gingen de productiekosten voor een kilo mosselzaad met mogelijk een factor 10 omhoog. Vele mosselvissers beraden zich nu op hun toekomst, terwijl de dankzij NGO’s veroorzaakte schuldenlast ze om de nek hangt. Terwijl NGO’s geen enkele meetbare natuurwinst kunnen overhandigen.

Dus natuurbescherming houdt bij deze clubs in ‘het verjagen en financieel duperen van natuurgebruik dat niet past in onze ideologie’. Via het voorzorgprincipe hoeven ze enkel natuurgebruikers verdacht te maken, in plaats van zelf eens met fatsoenlijk bewijs te komen dat ze zelf iets goeds doen.

Zielige leugenachtige mensen, Wouter van der Heij en Arjan Berkhuysen van de Vereniging tot behoud van de Waddenvereniging.

Leg bewijslast eens bij NGOs: toon aan welke natuur meetbaar profiteert
In het jaarverslag van de Waddenvereniging zie je dat alle geld enkel naar campagnes gaat ter promotie van de eigen onmisbaarheid.  En fondsen/ledenwerving (36 procent in 2015). De Waddenvereniging kan enkel bewijzen dat ze de eigen inkomsten beschermen, niemand vraagt ze om ecologisch meetbaar resultaat.

Tijd dat mensen hier eens verandering eisen.

De bewijslast van invloed op de natuur moet dus niet – zoals nu in VIBEG2- bij vissers liggen die gedupeerd worden. Maar bij NGO’s als de Waddenvereniging die beweren dat zij de natuur beschermen. Wat doen zij met al die loterij-miljoenen voor welke plant- en diersoorten?

In het VIBEG-proces kunnen NGOs alvast niet wetenschappelijk hard maken dat hun voorgestelde maatregelen enige meetbare ecologische winst geven buiten esoterische formuleringen over ‘natuurlijke ongestoordheid’. Zo tekent de Vissersbond een akkoord voor deze esoterische formulering, die de macht der willekeur (=loterijgelden en campagne gedram) op de Noordzee vestigt tegen visserij:

Delen van de Natura 2000 gebieden zijn gesloten voor vormen van visserij die van invloed zijn (….) op het bodemleven of die aanwezige vogelpopulaties kunnen (…) verstoren, zodat daar een zo ongestoord mogelijke natuurontwikkeling kan plaatsvinden

Handel in Angst BV: sponsor van Arjan Berkhuysen zijn club.

Definieer wat ‘invloed’ is ten opzichte van natuurlijke variabelen en andere invloeden zoals de suppleties van Rijkswaterstaat, WELK bodemleven je bedoelt dat zeldzaam en bedreigd zou zijn, wat er nu met dat bodemleven aan de hand zou zijn dat je via wetenschappelijke studies hebt aangetoond. De studie waar deze NGO’s naar verwijzen in hun Pro Forma-bezwaar van Sander Grotius is hier bepaald niet eenduidig over.

Welke vogelpopulaties hebben een bewezen negatief verband met garnalenvisserij? Er zijn immers ook vele vogelsoorten die profiteren van de visserij, waarom is de ene vogel belangrijker dan de andere?

En wat bedoel je met ‘zo ongestoord mogelijk natuurontwikkeling’ in een stormachtige getijdenzone, waar Rijkswaterstaat en Rijksoverheid vrij spel krijgen met zandwinning en zandsuppleties, windturbines, olie- en gaswinning.

Geen enkel verschil in bodemfauna na 5 jaar bevist/onbevist gebied windfarm Egmond aan Zee

Geen enkel bewijs voor schadelijkheid garnalenvisserij
Het sluiten van gebied in een zandige getijdenzone lijkt een doel op zich, zonder dat men enige ecologische winst van die maatregel kan aantonen.

Uit het onderzoek van Bergmann in een vergelijking van bevist en onbevist gebied over een periode van 5 jaar in het windpark bij Egmond aan Zee, was geen meetbaar verschil te zien in bodemfauna. Bij Referentiegebied Rottum is ook niets te zien. Hoewel je volgens Sander Grotius (Imares) dankzij de proefopzet bij laatstgenoemde geen statistisch deugdelijke vergelijking kunt maken. En dat terwijl het gebied onder het mom van ‘onderzoek’ was opgezet.

Op bladzijde 18 van de VIBEG2-tekst lezen we in Baghwan-achtig proza dat vissers een ideologisch ongewenste activiteit zijn:

Positionering van gebied I is beoogd voor plaatsen waar waardevolle habitats (1110) beschermd worden om de kwaliteit van de bodem (en haar intrinsieke beschermde waarde alsmede afgeleide waarde voor diverse relevante vogelsoorten) te verbeteren

Wat staat hier nu, behalve onzin? Hoe meet je ‘intrinsieke beschermde waarde’. Wat zijn ‘diverse relevante vogelsoorten’ die profiteren wanneer er over de met meters wandelende zandbodem geen garnalennet veegt?

Ook Rijkswaterstaat beroept zich via een Deltares-studie uit 2012 op de natuurlijke dynamiek en de zandhonger sinds de Afsluitdijk, om te stellen dat hun activiteit door natuurlijke invloeden wordt overtroffen. Sieben Poel van Rijkswaterstaat weigert nu nog steeds de vraag te beantwoorden waarom zij zich WEL op die dynamiek mogen beroepen, en de visserij niet.

Het heeft geen enkele zin om in VIBEG2 te stappen in de hoop dat je er dan minder slecht uitkomt. Niet voordat de overheid via Rijkswaterstaat enige wetenschappelijke integriteit aan de dag legt en openheid van bestuurlijke zaken. Niet voor het leugenachtige en onbetrouwbare Ministerie van Economische Zaken eens stopt met het financieren van anti-visserijclubs als Stichting de Noordzee.

Arjan Berkhuysen zijn groene ideologie heeft de zelfde wortels, dat verzin ik niet, het is een historisch feit

Zowel NGO’s als overheid fundamenteel onredelijk
NGO’s en het Ministerie van Economische Zaken dat die NGO’s subsidieert en opdringt aan vissers, hebben buiten omkering van bewijslast via het voorzorgprincipe geen enkel serieus argument in handen. Daarmee onderstrepen ze dat Berkhuysen en de zijnen fundamenteel onredelijk zijn, en dat je er per definitie niet mee kunt praten of onderhandelen.

Want mensen die geen enkele achting voor waarheid en bewijs hebben, daar kun je niets mee.

Eigenlijk heeft alleen Natuurmonumenten hier nog enig recht van spreken, omdat ze beheerder van gebied zijn zoals op Griend. Maar hoe kan Natuurmonumenten ‘zo ongestoord mogelijke natuurontwikkeling’ afdwingen waar zij zelf als veehouderij en landbouw-organisatie in het KVK-register geregistreerd staat, en zelfs jaarlijks de commerciele houtoogst in eigen natuurgebieden opvoert?

Aan Nazisme verwante ideologie
En de directeurs-salarissen bij Natuurmonumenten zitten ook dit jaar weer boven de normering voor goede doelen.

In hoofdstuk 9 van ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei zie je waar de wildernis-ideologie van WNF, Waddenvereniging en consorten vandaan komt. Het is ontleend aan Sociaal Darwinist Ernst Haeckel, bedenker van het woord ‘ecologie’, en ere-lid van de proto-Nazistische Thuler Gesellschaft, die de Nazi-partij hielp oprichten. Ook het Nazisme ontleende haar ideologie van raszuiverheid en verlangen naar Germaanse oernatuur aan dit zelfde holistische denken.

Het is tijd voor de nieuwe milieubeweging, die de oude vaarwel zwaait: zie www.ecomodernisme.nl

In hun omgang met natuurgebruikers hanteren mensen als Floris van Hest en Arjan Berkhuysen de zelfde ethiek. Dat gebrek aan ethiek is een logische consequentie van hun ideologie. Ze verdedigen een politieke doctrine, zoals socioloog Donald Gibson die definieert in ‘Ecology, Ideology and Power’:

Environmentalism is not an attempt to solve specific problems. It is not primarily an effort to protect nature from unnecessary destruction. It is a political doctrine. It is an expression of the world view of certain groups.

If protecting the environment were actually the reason for ecologism and environmentalism, then it’s proponents would act as if that were the goal. That is, a real concern for the environment would look one way, a political agenda dressed up as a concern for the environment would look another way.

Let me suggest that a real concern for the environment, one not shaped by a fear of or hatred of human progress would be based on a determination to learn the truth

Mensen als Van Hest en Berkhuysen ontberen een gezonde achting voor waarheid en menselijke waarden. Het enige meetbare aan hun inspanning: ze zijn uit op geld en scoren bij hun (in het geval van SDN vrijwel afwezige) achterban.

Het Wereld Natuur Fonds is een groen vernis van o.a bankier – ‘oceaanbeschermer’ David de Rothschild en diverse andere geldjongens, multinationals als BP, Unilver (hun Anthonie Burgmans) cs. Bij hun 50 jarig bestaan toonde ik al in Het Wereld Bestuur Fonds dat zij geen resultaat voor de natuur kunnen overhandigen, en ook Zembla toonde dat WNF enkel uit is op je geld.

Het enige dat ze kunnen aantonen is dat ze steeds meer miljoenen binnenharken.Het WNF is Arjan Berkhuysen zijn vorige werkgever.

Het is dan ook tijd voor natuurclubs die WEL iets met waarheidsvinding en integriteit hebben.

One Reply to “Leg bewijslast resultaat natuurbescherming VIBEG2 bij Postcode Loterij-geldclubs”

  1. Het klopt als een bus wat jij hier neer zet , trouwens de enigste reden dat de NGO’s de mosselvisserij aangevallen heeft is de grote van de moderne mosselkotters , eigenlijk het zelfde als toen met de mechanische kokkelvissers , juist dat is ze een doorn in het oog , tel daar bij op de villa’s in oa Yerseke en zie daar de antipathie , “het is belachelijk dat ze geld verdienen in “onze” laatste wildernis.
    De kostenfactor van de MZI daarbij opgeteld de milieu belasting van het jaarlijkse plaatsen en verwijderen van ontelbare palen ankers en het onderhoud tussendoor etc etc zorgt voor een factor misschien wel 30 hogere Co2 uitstoot dan twee daagjes een paar uur mosselzaad bodem vissen. Tis niet alleen de kosten factor , tis juist de energie footprint die nu achter gelaten wordt dat je milieutechnisch eigenlijk achteruit en niet vooruit gaat.
    Je ziet het zelfde in de garnalenvisserij , vergeet niet , 30 jaar terug viste men hoofdzakelijk met ouwe beurtscheepjes(“koeieboten”) en was de garnalenvisserij een “rest” visserij , men viste gedeeltelijk op tong/schol en kabeljauw/wijting , de garnalen visserij was voor weinigen een jaarrond gebeuren , geen arpa radars geen hi tec kooklijnen aan boord , dus veel arbeidsintensiever , inmiddels is alles state of the art , en zijn de schepen dankzij de techniek van Zondag nacht tot Vrijdag ochtend weer of geen weer aan het vissen voor tij tegen tij het maakt geen reet meer uit en worden er momenteel op 100% garnalenvissen zelfs (dure) schepen
    nieuwgebouwd. En dat stuit de NGO’s tegen de borst , en of er nu wel of niet ecologisch verantwoordelijk gevist wordt maakt ze geen zak uit , de uithangborden in de visserij zijn veels te groot en dat kan een geitenwollensok absoluut niet uitstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *