Programma Rijke Waddenzee modderpoel corruptie (1)

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in Leeuwarden – een publiek gefinancierd lobby-kantoor voor private belangen- dient uiterlijk 2018 opgeheven en niet met nog meer (publiek) budget verlengd tot PRW 2.0.

Twee hoofd-redenen voor discontinuering van PRW:

 • De onwetenschappelijke en a-historische kijk op Wadden-natuur die PRW uitdraagt over ‘voedselwebben in evenwicht’. Ecologie dient bij PRW uitsluitend private financiële belangen-behartiging, ten nadele van traditionele bewoners en gebruikers van het gebied als vissers.
 • De publiek gefinancierde lobby- praktijken van PRW die bestuurlijke corruptie versterken.

Tevens dient een integriteits-onderzoek plaats te vinden naar de hoofd-verantwoordelijke bestuurder Sieben Poel (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat) die de adviezen van de Algemene Rekenkamer (2013) om tot bestuurlijke vereenvoudiging te komen met voeten treedt.

Een publiek gefinancierd lobby-kantoor. Vergroot met publiek geld de machtsongelijkheid tussen Wadden-bevolking en reeds gesubsidieerde belangenclubs

Onder Poel is de belangenverstrengeling en wildgroei aan bestuurlijke hybriden rond de Waddenzee enkel toegenomen, en de positie van die hybrides (waaronder PRW) versterkt. Zo ontstond een dichter rookgordijn tussen verantwoordelijke bestuurders en bewoners/traditionele gebruikers van de Waddenzee.

Die creatie van een dichter rookgordijn lijkt een doelbewust element te hebben.

Daarbij beging Poel met zijn voorgetrokken voorkeurs-belangenclubs mogelijke strafbare feiten volgens de Wet op Acquisitiefraude, die onderzocht dienen te worden.

Goudplevieren. Dit zijn de vogels van het Werelderfgoed-bord

Voorbeeld: Mondriaan-kwelder
De soap rond de Mondriaankwelder op Terschelling (30 hectare landaanwinning in vogel- en visgebied Waddenzee met cultuursausje van ex-Oerol-directeur Joop Mulder) onderstreept opnieuw dat PRW (dat lobbyde voor het project) een poel van belangen-verstrengeling is.

Je verbaast je dan ook niet dat Rijkswaterstaat met 8 ton euro belastinggeld over de brug komt. Want PRW is belangenbehartiger voor projecten die Rijkswaterstaat werk/geld opleveren.

De website stelt:

De samenwerkende partijen Rijkswaterstaat, Gemeente Terschelling, Provincie Friesland, Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer en Sense of Place zijn voornemens aan de zuidkant van Terschelling het kwelderlandschap te herstellen.

Het Programmabureau Rijke Waddenzee (PRW) ondersteunt hen hierbij.

Hendrikus Venema komt van Rijkswaterstaat, en is RvT van Sense of Place, tevens secretaris OBW (voorgezeten door Rijkswaterstaat)

PRW wordt  hier opgevoerd als los van de partijen. Maar de programma-directeur van PRW Hendrikus Venema is afkomstig van Rijkwaterstaat, hij zit daarnaast in de Raad van Toezicht bij Sense of Place. gevestigd in Holwerd) dat die Mondriaankwelder wil doordrukken in vogelrust- en visgebied.

In die RvT zit ook oud PvdA-gedeputeerde Jannewietske de Vries, de nieuwe directeur van de Floriade bij Almere, nadat zij Leeuwarden in 2018 tot Culturele Hoofdstad liet bestempelen.

Sense of Place was ook de naam van een symposium van de Waddenacacemie op Terschelling.

Venema bekleedt daarnaast diverse bestuurlijke en coördinerende functies die weer onder toezicht van Rijkswaterstaat vallen. Zoals secretaris van Opdrachtgevers-collectief Beheer Waddenzee (OBW) en Beheerrraad. In PRW zitten ook andere personeelsleden van Rijkswaterstaat.

…ja, wonen aan een moddervlakte, wat doe je er mee

Voorbeeld: Vismigratierivier
Ook de gang van zaken rond  Vismigratierivier onderstreept de corruptie-versterkende functie van PRW. Betaald door de overheid, speelde PRW tot 2015 als ‘aanjager’. Dat betekent dat ze voor leden van PRW (waaronder Waddenvereniging, toen via Taco van Heiligenberg, bij hun op de payroll) reclame maakte op publieke kosten. Daartoe maakten zij een valse voorstelling van ecologische zaken over ‘de’ visstand.

Zodat publieke financiering loskwam voor het project van die leden.

Dat project lijkt – zoals ik voor oa Elsevier beschreef- niets (bewezen) toe te voegen aan het beleden doel van vismigratie door de Afsluitdijk.

Spuikolk Kornwerderzand: er vindt al vismigratie plaats door aangepast spuibeheer

Natuur groen vernis bouwprojecten
Ecologische argumenten dienen hier vooral om via ‘ecologische noodzaak’ een privaat belang tot publieke noodzaak te maken. Die gang van zaken is vergelijkbaar met de Marker Wadden van Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis. Venema werkte eerder ook voor Boskalis.

Vismigratierivier dient vooral ter publiek betaalde vulling van de (order-)portefeuille van Rijkswaterstaat, fondsenwervende clubs als Waddenvereniging, het prestige van publieke bestuurders en financiele belangen van onderzoeksclubs. Zo diende Marker Wadden ook als groen vernis voor bouw- en baggerprojecten.

Valse voorlichting over ‘de’ visstand werd bij die Vismigratierivier misbruikt om een project door te drukken dat begroot is op 70 miljoen publieke euro’s. Maar dat gezien de complexiteit een veelvoud kan kosten. Hoewel de Waddenvereniging publicitair meelift op de publiciteit, draagt zij niets bij aan de realisatie.

Sterker nog: Arjan Berkhuysen (directeur Waddenvereniging) onttrekt zelfs budget voor Vismigratievivier voor algemene lasten van de Waddenvereniging.

Voor de Kaderrichtlijn Water zijn Waterschappen al verplicht aanpassingen te maken voor vismigratie

Programma Zelfverrijking Waddenzee
Wat is Programma Rijke Waddenzee dan dus voor club?

Het PRW werd in 2009 opgezet als een soort organisatie van beleidsverkopers. Met vertegenwoordigers van ambtenarij van het Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat en marketing-organisaties die zich als ‘natuurbeschermer’ profileren als Waddenvereniging en Vogelbescherming.

Het moest helpen om het Waddenfonds (800 miljoen euro Waddengas-geld) op te maken aan projecten, nadat de kokkelvisserij met 130 miljoen uit dat fonds was weggekocht. PRW moet helpen een streefbeeld te realiseren voor een ‘Rijke Waddenzee’ in 2030. Dat zou gebeuren via 2 vierjaren-programma’s, die in 2018 aflopen.

De zelfde lobbyisten voor ‘Wadden Werelderfgoed’ willen tegelijk meer windturbines en mestvergisters….die worden gesubsidieerd door het zelfde ministerie dat ook PRW in de lucht houdt (via RVO)

Die uitkoop van kokkelvisserij kwam tot stand na een deal tussen milieuclubs, bestuurders en NAM (= Shell/Exxon). Dit nadat oprichter Milieudefensie en klimaat-activist Wouter van Dieren (nu Springtij, windmolen-lobbyclub Terschelling) zich door de gasboeren van de NAM met miljoenen euro’s had laten omkopen met zijn adviesbureau IMSA.

Hij hielp verzet van Waddenvereniging cs pacificeren.

Van Dieren zijn maatje Hein Sas kreeg vervolgens een lucratief consulting-baantje in PRW, dat hem tot heden in bedrijf houdt. De Waddenvereniging betaalde Taco van Heiligenberg als eigen vertegenwoordiger in PRW.

Vogelbescherming is vertegenwoordigd via marketeer Manon Tentij. Die moet- met geld van de Mava-foundation (= Luc Hoffmann, oprichter WWF)- het milieuglobalisme uitrollen over de Waddenzee met ‘flyways’.

Ambtenaren en lobbyistenv van belangenclubs die zichzelf tot ‘beheerder’ willen uitroepen

Bestuur-spaghetti maskeert ordinaire belangenbehartiging
Het eerder vermelde OBW is ingesteld en voorgezeten door Sieben Poel, hoofd-ingenieur-directeur Noord van Rijkswaterstaat. En dat OBW behartigt OOK weer belangen van de lobbycoalitie Wadden Natuurlijk, waar ook Staatsbosbeheer in zit.

OBW hielp ook met de PRW ‘de visstand’ agenderen richting Tweede Kamer. Zo maakten ze tenminste 200 miljoen euro vrij voor ‘herstel’ van de Waddenzee voor komende 10 jaar. Met mogelijk een budget van 8 miljoen euro per jaar voor een nieuwe corrupte spaghetti-PRW.

Wat dus vooral betekent: werkgelegenheid voor belangenclubs en Rijkswaterstaat. En Poel is weer voorzitter van de raad van toezicht van PRW. Hoofd-ingenieur-directeur Sieben Poel loog als voorzitter van OBW dat PRW ‘los van de sturingslijn’ zou staan.

Sieben Poel liegt op de website van PRW dat PRW ‘niet in de sturingslijn’ zit. Terwijl medewerkers van bestuurlijk verantwoordelijke instanties in PRW zitten, en lobbyen voor de belangen van die sturingslijn en haar voorkeursgroepen

Terwijl ze er tot hun nek in zitten, en PRW de belangen van die besturingslijn helpt verkopen. PRW helpt de indruk wekken dat ‘breed draagvlak’ bestaat, terwijl dat ‘draagvlak’ uit de eigen burelen komt.

In PRW zitten ook belangen-behartigers van Staatsbosbeheer als Michiel Firet. Die speelt tegelijk weer voor bestuurlijke postduif tussen Wadden-bewoners en bestuurders als Sieben Poel (Hoofd-Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat, hoofd-verantwoordelijke Waddenbestuur) en zijn eigen Piet Winterman van Staatsbosbeheer (Regiecollege en OBW).

Die laatste, Piet Winterman is tegelijk weer onderdeel van het Regie-College (RCW) namens het lobby-collectief voor milieuclubs, waarin Staatsbosbeheer ook zit: Coalitie Wadden Natuurlijk. En die lobby-coalitie is weer het meest invloedrijke lid van PRW.

Publiek financieren machts-ongelijkheid
PRW wordt publiek gefinancierd vanuit het Ministerie van EZ (= gaswinning, zoutwinning) en I/M (= asfalt, zandwinning, windmolens, Rijkswaterstaat) voor 1,5- 2 miljoen euro per jaar.

Nu profileert PRW zich naar Wadden-bevolking dus ten onrechte als ‘onafhankelijke’ netwerker tussen (private- en overheids-) partijen. Terwijl zij dus bestaan uit leden van belangenclubs, waarvoor zij zelf belangen behartigen op publieke kosten.

Blijkbaar kan niemand genoegen nemen met het Wad zoals het van zichzelf is… een waardeloze modderpoel…

Oekraïne aan de Waddenzee
Die belangenclubs met ook Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben tegelijk dus ook nog een eigen reeds genoemde lobby-coalitie, Coalitie Wadden Natuurlijk. De leden daarvan krijgen OOK al tientallen miljoenen euro’s subsidie per jaar.

Doordat die ‘natuurbeschermers’, waaronder het boskap-lustige Staatsbosbeheerook onderdeel zijn van PRW, versterken zij zo met PRW (=publiek budget) verder hun machts-positie tegen andere partijen rond de Waddenzee.

Zoals bewonersverenigingen, Wadvaarders en vissers, aka ‘de boze burger’, die vrijwillig of voor appel en ei opkomen voor hun omgeving.

Kortom: PRW= Rijkswaterstaat=Staatsbosbeheer= Waddenvereniging. PRW wekt de suggestie van publiek ‘draagvlak’ voor partijen waarvan zij zelf onderdeel is. Voor haar financiers als het Ministerie van EZ werkt PRW tegelijk als groene schaamlap. Ze vestigen alle negatieve aandacht op visserij, en laten de rest ongemoeid.

Oekraïne aan de Waddenzee

Uiteindelijk is het Ministerie van EZ en ministerie van I/M met haar subsidiering en vergunning van windturbines, zandwinning, zoutwinning EN gaswinning 1 van de grootste invloeden op het Wad, en dan in negatieve ecologische zin. In zekere zin nam PRW de pacificerende rol van het IMSA van Wouter van Dieren over. ‘Verbinden’ noemen ze dat.

Wanneer ze zo in Oekraine handelen noemen we dat corruptie. Ik ben geneigd dit ook gewoon te noemen wat het is:

Corruptie.

Zie ook dat de voorzitter van Vogelbescherming, Atze Nicolai commissaris is bij Eneco. Het bedrijf dat IN de Waddenzee bij Delfzijl windturbines plant, terwijl die per turbine wel tientallen op papier beschermde vogels per jaar kunnen meppen.

Dat zijn de ‘natuurbeschermers’ anno 2017. Ik zegde Vogelbescherming reeds lang geleden op, zie mijn Baardmannetjes-verhaal waarom….

De andere kant van het verhaal is natuurlijk: als je alles te precies en eerlijk doet, dan komt er misschien wel niets van de grond in het Waddengebied. Op hun manier geloven ze vast ‘het goede’ te doen. En ja: Je moet wat…

Het anti-wetenschappelijke punt 1 is deel van het volgende stuk.

One Reply to “Programma Rijke Waddenzee modderpoel corruptie (1)”

 1. Hoop dat je de onderste steen boven krijgt.
  Inderdaad zijn de milieu clubs de nieuwe mafia.
  burgers doen niets, pas als het hen raakt , dan..
  Helaas raakt het weinigen, dan kan de tumor van corruptie ongehinderd verder groeien .
  Wellicht helpt het als je de info uit de WOB procedure gaat publiceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *