Wageningen UR & Milieuclubs plegen acquisitie bij Windpark Fryslan

Om voor zichzelf een alibi op te bouwen ‘kijk wij waren tegen’ gaven It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en de Waddenvereniging op 1 februari bij de Raad van State een zwak protest, tegen Windpark Fryslan, de 89 windturbines van boer Anne Tjitte de Groot met tiphoogte van 183 meter, pal tegen de Waddenzee. (800 mtr, om dat je volgens de PKB niet op 500 mtr mag bouwen)

De Waddenvereniging  doet tegenover haar leden plots een beetje flink. Terwijl ze met Natuurmonumenten en Vogelbescherming in media oorverdovend stil bleven over dit kilometers lange Red Light District, dat voortaan de skyline van ‘Werelderfgoed’ de Waddenzee siert, dat ‘Dark Sky Park’.

Natuurmonumenten en Vogelbescherming maken wel direct kabaal bij een nep-studie over 75 procent ‘verdwenen insecten’, dan moet de hele landbouw meteen op de schop en vragen ze overleg bij LNV-minister Carola Schouten.

Maar bouwt de overheid een industrieterrein midden in belangrijk vogelgebied, Natura 2000 nota bene, dan hoor je niets. Die campagne-stilte komt omdat ze zelf dit windpark politiek steunen en financieel verknoopt zijn met de overheid, zoals ik verder uitleg.

Dit mag ‘Dark Sky Wadden’ straks van rode verlichting voorzien, midden in natuurgebied

Milieuclubs lieten het voormalige Alterra (het met de overheid verknoopte Wageningen Enviromental Research) een contra-expertise schrijven bij de Passende Beoordeling. Die contra-PB lijkt zo wollig mogelijk verwoord, terwijl je gezien de situatie toch best steviger inzet kon verwachten.

Bij Zeebrugge bijvoorbeeld, sneuvelen per windturbine wel 30-40 sterns per jaar. Bij Delfzijl sneuvelen jaarlijks wel duizenden ‘beschermde’ vogels per jaar door Windfarm Eemshaven met 88 windturbines, zo constateert Altenburg en Wymenga. (2014), met bij sommige turbines wel 100 slachtoffers per jaar.

Je kunt dus aannemen met voorzorgprincipe in de hand, dat de mortaliteitsnorm van 1 procent in dit leef- en voedselgebied van zwarte sterns en visdieven eenvoudig gehaald wordt. En waar millieuclubs over spieringvisserij in het IJsselmeer plots heel stellig zijn over het dreigende noodlot voor visdieven en zwarte sterns, zien we hier 1 oefening in wolligheid, afzwakking en nuance.

‘Wij willen meer onderzoek’: de academie-prostituees van Wageningen UR

Wageningen UR pleegt alvast acquisitie Windpark Fryslan
Wageningen Environmental Research en milieuclubs zijn- zo lees je ook in de tegen-PB- vooral bezig met geld en nieuwe opdrachten. Want op bladzijde 23 staat een ordinair acquisitie-voorstel:

Mocht worden overgegaan tot plaatsing, dan is gedegen monitoring van de mortaliteit door aanvaringen van deze kwetsbare soorten van groot belang, (meer werk voor Wageningen UR) zodat eventuele maatregelen kunnen worden genomen om die mortaliteit te verminderen.

Omdat monitoring van het aantal slachtoffers voor windturbines in water problematisch is – of zeer kostbaar –, moet aan alternatieven worden gedacht, zoals een zenderstudie. (Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het uitrusten van een honderdtal sterns in het IJsselmeer met gsm-zenders die hoge, 3D-resolutiedata geven en een nauwkeurige bepaling van mortaliteit door aanvaring.

‘DE WADDENVERENIGING STAAT POSITIEF….’.

Al met al concluderen wij dat in de PB onvoldoende is aangetoond dat de additionele mortaliteit van kwetsbare soorten vogels als zwarte stern en visdief tot een niveau beperkt blijft dat d.m.v. mitigatie te beperken is tot beneden de 1%-mortaliteitsnorm.

Hiervoor is meer onderzoek vereist naar bijvoorbeeld vlieggedrag en hoogte, zodat de uitspraak dat significante effecten uitgesloten kunnen worden (veel) beter onderbouwd kunnen worden.

Oosterland Wieringen met kwelder: heb je het meest unieke natuurgebied ter wereld, en heb je zulke nep-natuurbeschermers als de Waddenvereniging

Drievoudig hypocriete milieuclubs
De mediastilte van deze ‘natuurbeschermers’ is vanzelfsprekend. Zowel Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbeschermign als Fryske Gea steunen het Energieakkoord waaruit dit Windpark Fryslan voortkomt. Je kunt geen campagne voeren tegen iets dat je politiek steunt.

Het IJsselmeer werd de dump van windturbines van de Provincie Friesland.

Steenlopertjes in Den Oever

Omdat Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Fryske Gay de grootschalige uitrol van windturbines in Nederland steunen (Het Energieakkoord), maken ze dus voor de buhne ‘bezwaar’ tegen iets dat ze zelf politiek aanmoedigen. Als alibi naar de achterban.

Bovendien weten ze dat bezwaar bijvoorbaat kansloos is, dankzij de inzet van de voormalige voorzitter van Natuurmonumenten.Pieter Winsemius (VVD), de Kwade Genius Het was Pieter Winsemius die voor Friesland die windturbine-opgave oplegde. Winsemius was provinciaal coordinator van het Energieakkoord.

Dankzij Pieter Winsemius komt die windfarm er nu te staan, met stilzwijgende steun van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is te laf om openlijk kabaal te maken, omdat ze bang zijn voor hun coalitiegenoten in de Groene 11 als WNF en Greenpeace.

Het Ministerie van ‘Klimaat’ en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (asfalt en windmolens) zetten hier de Rijkscoordinatieregeling in. Met die juridische ontsnappingsroute, is bezwaar op natuurgronden bij voorbaat kansloos.

Klimaatminister maakt inspraak juridisch bij voorbaat kansloos= RIjkscoordinatieregeling

Met dat onder Pieter Winsemius (ex-voorzitter Natuurmonumenten) als VROM-minister ontworpen ontsnappingsgat, kan De Staat alle natuurregels aan haar laars lappen, wanneer dat De Staat goed dunkt (‘nationaal belang’).

Bij vissertje pesten maken die milieuclubs veel meer kabaal

Belangenverstrengelde nep-natuurbeschermers
Daarnaast zal Fryske Gay proberen compensatie-subsidies los te peuteren met Natuurmonumenten en Vogelbescherming. Zodat ze prestige-projectjes kunnen aanleggen die ze dan in media kunnen uitventen. Dus dat Anne de Groot iets van de honderden miljoenen subsidies reserveert, voor groene doekjes voor het bloeden. Zoals om een grotere versie van Marker Wadden te bekostigen voor Natuurmonumenten en Vogelbescherming.

‘Natuurcompensatie’, alsof je het doden van beschermde vogels kunt compenseren met een land-aanwinningsproject in de Markermeer…

En dan kunnen hun 100 FTE reclame-meisjes en jongens dat weer verkopen in media van ‘kijk wat zij wij goed bezig’. Zo peuterde Natuurmonumenten ook al geld los bij RWE. Dat energiebedrijf kocht zo bezwaar af tegen hun kolencentrale in de Eemshaven, en Natuurmonumenten kreeg minimaal 1 miljoen euro.

Fryske Gay is voor haar subsidie volledig afhankelijk van de Provincie Fryslan. Dus gaan ze met liefde voor het provinciebestuur krom staan. Die provincie waarin ik woon, die investeert weer een kleine 130 miljoen euro gemeenschapsgeld in Windpark Fryslan. Natuurmonumenten waakt ook voor haar 40-50 miljoen euro subsidies per jaar van het Ministerie van EZ en de provincies.

De milieuclubs nemen ook deel aan Het Programma Rijke Waddenzee. Dat wordt weer op de been gehouden door de Ministeries van EZ en I/M, de zelfde ministeries die deze windfarm er doordrukken.

Verknoopt in allerlei coalities is het automatisch onmogelijk nog kritisch te zijn. Je moet iedereen te vriend houden voor je geld. Gecontroleerde oppositie heet zoiets.

Steeds nemen die ‘natuurbeschermers’ de Moral Higher Ground in. Terwijl ze eigenlijk alleen een beetje liegen voor geld en politiek gewin. Zielig.

Ik vraag me dus steeds vaker af: is Nederland nog wel een beschaving? Of zijn we alleen nog welvarend….De corrumpering van milieuclubs, zij is niet uniek. Je ziet die corrumpering door alle geledingen van de maatschappij plaatsvinden.

Je kunt Natuurmonumenten HIER opzeggen. Honderdduizenden inclusief ondergetekende gingen je al voor afgelopen jaren. Jac P Thijsse had dat marketingbedrijf en met De Staat via subsidie verstrengelde Natuurmonumenten ook op gezegd.

Nu kan Jac P zich alleen omdraaien in zijn graf, over de vulgarisering en degradatie van die ooit sjieke club.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *