Natuurmonumenten (Marker Wadden) vernis industrialisatie Natura 2000

Vergunnings-wijziging

Consultant  Wagner Group/ directeur Tjeerd van der Wal van Provincie Flevoland keurt wijziging van definities goed, in de vergunnings-aanvraag door Rijkswaterstaat (6 februari) bij zandwinning in Natura 2000. Voor de Marker Wadden.

Met  3 veranderde woordjes, verkoopt zandbedrijf VOF Markerzand (met Van Oord) onbeperkt 65 miljoen kuub IJsselmeerzand uit een 50 meter diepe winput. Voor bouwprojecten, waar Rijkwaterstaat ook van profiteert. Net als in de Waddenzee, waar Rijkwaterstaat zand wint en verkoopt.

Rijkswaterstaat is zowel de opsteller van het beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeer/Markermeer als de penvoerder Marker Wadden met baggeraar Boskalis.

De vergunningaanvraag door consortium RIjkswaterstaat beoordeeld door …. 🙂

Eerder zou het zand enkel gebruikt mogen worden bij Marker Wadden. Nu zou ook verkoop van dat zand mogen dienen als financieel kapitaalvoor uitbreiding met 150 hectare van Marker Wadden.

MER-aanvraag 2015 VOF Markerzand, ra ra wat ze met die andere 60% al van plan waren?

Dat verkopen om de winst zelf, dat was Van Oord/Boskalis/Rijkswaterstaat toch al van plan. Via de Salami-tactiek doe je in partjes, wat in zijn geheel grotere kans op afwijzing zou hebben..

Want deze ontgrondings-aanvraag (MER Vergunning 2015, LBP Sight) door het zandwinningsbedrijf VOF Markerzand (consortium Van Oord, Boskalis Rijkswaterstaat), stelt dat ze toch al 60 procent van de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer elders wilden gebruiken.

Rijkswaterstaat geeft met de Provincie Friesland ook ruimte voor een werkeiland en zandwinning in het Friese IJsselmeer van 7 hectare, tot verbazing van de Vissersbond. Dat zand dient de wegenbouw van het andere loket van Rijkswaterstaat.

Dat instituut van het Ministerie van Asfalt/Windmolens is tegelijk met de belanghebbende provincie Fryslan het ‘bevoegd gezag’ bij opstellen van en handhaving van natuurregels. 🙂

Wat inhoudt: vissers, burgers, MKB moeten de meest ondoorgrondelijke natuur-eisen nakomen, De Staat komt met alles weg.

Groen Vernis noordelijk opschuiven Randstad
We halen dus even alle vrome marketing van Marker Wadden af door Natuurmonumenten cs. Wat is Marker Wadden dan?

Marker Wadden is een 3-vliegen in 1 klap-operatie.
– 1. De vaargeul tussen Lelystad en Lemmer wordt zandwinningsgebied zonder MER-bezwaren, en zo kunnen grotere duwbak-schepen doorvaren voor de nieuwe Overslaghaven/Industrieterrein Flevokust.

– 2. Ze mogen mijnbouw bedrijven in Natura 2000. De zandwinning was het doel in zichzelf voor bouwprojecten voor “Metropool Amsterdam’ (volgens projectdirecteur Andre Rijsdorp): Noordwaartse uitbreiding Randstad naar Flevoland inclusief Lelystad Airport.De VNO-NCW duldt geen uitstel van die Luchthaven want ze willen nog 1 miljoen extra allochtonen (‘medelanders’/wegwerp-personeel) importeren voor 2030. Alle natuurlijke aanwas komt van Niet Westerse allochtonen en immigratie, anders was er krimp.

– 3. Natuurmonumenten (40-50% op payroll De Staat) verkoopt samen met door De Staat betaalde ingenieursbureaus het volbouwen van het IJsselmeer met een nieuwe overslaghaven, Luchthaven en windpark Fryslan als ‘goed voor de natuur. En houdt in ruil voor subsidie haar mondje dicht.

Building IN Nature, legaliseren wetsovertreding via afkopen critici
‘Toekomstbestendig Ecologisch Systeem’ TBES heet de operatie sinds 2006, om het bebouwen van Natura 2000 mogelijk te maken, waar dat ‘eigenlijk’ van Brussel niet mag.

 • Zodat je kan afvragen: waarom en voor wie zijn die natuurregels er dan?

Niet voor De Staat en haar corporate gunstelingen. Alleen voor het belastingvee, vissertjes, boertjes, burgertjes die de rekening krijgen via lastenverzwaringen. Marker Wadden werd namelijk met Crisis en Herstelwet doorgedrukt. ( = uitzondering natuurregels overheid uit naam van ‘groot nationaal belang’).

Dat nationaal belang was niet de Marker Wadden zelf. Maar omdat dit groen vernis van Natuurmonumenten ter verkoop nodig was: om alle andere bouwprojecten met dat glijmiddel door te drukken. (Chris Kuijpers directeur generaal Ministerie van Asfalt en Windmolens, Jacco Maissan Ministerie EZ)

Van Tjeerd van der Wal zijn twitteraccount: Bouwen in Natura 2000 mogelijk dankzij Marker Wadden als groen ‘compensatie’-vernis

Oefenproject landaanwinning Noordzee?
Marker Wadden lijkt volgens mijn Rypothese ook een oefenproject voor land-aanwinning in de Noordzee via slibinvang. Er bestaan grootse plannen voor giga-Maasvlaktes in de Noordzee onder het mom van ‘kustveiligheid en zeespiegelstijging.’

MER aanvraag VOF Markerzand 2015: rood is concessiegebied, en tegelijk mooie verdiepte geul voor nieuwe overslagterminal Lelystad

Dus een ‘proof of concept‘ – droog oefenen in de luwte van Markermeer- voor deze grootste bodemberoerders van NL, Boskalis en Van Oord is gewenst. Daar hebben ze al marketing-termen voor als ‘Building with Nature‘. Marker Wadden heet zelfs ‘Natural Capital’-icoonproject.

Visitekaartjes voor ingenieursbureaus in het buitenland, die met de klimaat-miljarden van 2030 Agenda willen binnenlopen.

…die vraagtekens zijn niet van mij.

De overheid: subsidies voor medeplichtig maken
Met subsidies koopt De Staat (Der Nederlanden/Brussel/VNO-NCW) haar medeplichtigen in leugen en corruptie (onderzoeksbureaus, milieuclubs). Je ziet ‘Het Linksche Thuigh’ altijd verwijzen naar ‘dit onderzoek zegt zus’ en ‘De Wetenschap’ zegt zo. Terwijl wetenschap ze niets interesseert. ‘De’ wetenschap als argument, het is een stroman/Moral Higher Ground om het democratisch proces dood te slaan.

Zodat je als belanghebbende ingrepen van honderden miljoenen publieke euro’s (TBES) versmalt tot technische/publieke noodzaak, waar alleen (gekochte) ‘deskundigen’ bevoegd zijn om te beslissen: gekozen politici mogen enkel akkoord gaan met de publieke financiering.

Zie hier dit rapport van Imares/Wageningen UR Notitie Natuurambitie in de Praktijk (2017), Zelfs wanneer onderzoekers kritisch zouden zijn, dan doen ze dat niet openlijk omdat de overheid hun toko financiert.

Wageningen UR (2017) weet: voedselbeschikbaarheid (HET argument voor Marker Wadden) verbetert niet, maar we lullen lekker om de brei heen

Betaald door belanghebbende financier/initiatiefnemer Marker Wadden, gereviewed door Imares zelf…:-)

Ook Wageningen UR weet best dat slib niets met voedselbeschikbaarheid voor vis/vogeltjes te maken had. Het enige wat Wageningen UR vraagt van De Staat- in ruil voor zo langdradig mogelijk om de brei heen praten- is ‘meer onderzoek’/meer subsidie. (blz42 )

Omdat er nog veel ‘onduidelijk’ is. Eindeloze ‘monitoring’/werk voor Wageningen UR met belastinggeld. Zo koopt de overheid intellectueel gecorrumpeerde academie-prostituees af als Piet Verdonschot, Mardik Leopold cs

Liegen is geen liegen maar gewoon ‘goede marketing’

De term ‘Wadden’ is een marketing-kreet van tweedehands natuur-verkoper Natuurmonumenten (Bjorn van den Boom, en zijn PvdA-voorganger Tino Wallaert, nu fondsen-directeur Giesbes-Strijbisfonds). Er wordt niets ‘hersteld’ want, dan zou je van dit in 1976 kunstmatig onstane meer weer Zuiderzee moeten maken.

… Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol

Wadden zijn getijdenzones met eb en vloed.

Marker nep-Wadden zijn tot riet/wilgenmoeras dichtgroeiende opgespoten zand-eilanden, waar vooral ganzen zich vestigen en muskieten als inheemse malaria-muggen (Anopheles atroparvus).

Er wordt ook meer zand dan slib gebruikt, terwijl ‘vertroebeling’ door ‘het slib’ in het Markermeer de reden voor het project heette.

Marker Wadden als groen doekje voor bloeden Lelystad Airport en Overslag-terminal met verdiepte vaargeul voor ‘Marker Wadden’-zand

Steeds HELDERDER water
Over de totstandkoming van Marker Wadden en de door De Staat gekochte Fake Science , schreef ik ‘Eilanden voor Plaagdieren‘ in Elsevier Weekblad. Dat herhaal ik hier niet.

Marker Wadden zijn een ander klassiek voorbeeld van de Baptist-Bootlegger-symbiosetheorie, die ik ook voor Elsevier Weekblad beschreef. Baptists verkopen vrome praatjes, de Bootleggers graaien de subsidies en betalen Natuurmonumenten cs (= de Baptists) om zich stil te houden over bouwen in Natura 2000.

 BIRDCONTROL Lelystad, we have a problem…

Men riep eerst dat er zoveel slib vrij zou zweven in het Markermeer. En dat door vertroebeling te weinig voedsel (spiering) zou zijn voor duikeenden en visdieven. Terwijl vissers die dagelijks op het IJsselmeer/Markermeer kwamen juist zien dat het water almaar helderder werd.

Zoals visser Patrick Schilder en colleage waarnamen, zwom Spiering eerder in de kop van de (door algen) troebele golven (veilig tegen predatie visueel ingestelde vogels) maar zitten ze nu dicht op de bodem.

Maar wie gelooft die vissers (en wie hoort resultaten van tegen-onderzoek). De overheid dekt zichzelf in met de zelfde academische onderzoeksbureaus die even goed de visserij belasteren als gelijk geven. (Wageningen Marine Research) Bureaus die meer van De Staat afhankelijk zijn dan visserij.

‘Building with Nature’ moet het ecologische uithangbord voor het Neerlands ingenieurs-wezen zijn.kweekvijvers muskieten  met belastinggeld..

Visdieven? Blauwe subsidiedief Natuurmonumenten
Met stilzwijgende goedkeuring van Natuurmonumenten/Vogelbescherming, mag de provincie Friesland met Windpark Fryslan even verderop straks honderden visdieven per jaar doodmeppen met 89 windturbines in Natura 2000 (ook Crisis en Herstelwet-project).

Ook hier heeft De Staat een medeplichtigheids-constructie voor het doden van vogels voor Wageningen UR en collegae. ‘Meer onderzoek’ en Monitoring’ als verdienmodel voor onderzoeksbureaus om er naar te staan en te kijken. Naast ‘natuurcompensatie’ (bouwprojecten met groen kleurtje, compensatiesubsidies voor Natuurmonumenten)

Waar Vogelbescherming (en Natuurmonumenten) dus procedeert EN campagne voert tegen spieringvissers, maken ze hier enkel pro forma bezwaar met het naar ‘meer onderzoek’ hengelende Wageningen UR. Als alibi voor de achterban

Alomtegenwoordig, de Aalscholver, de belangrijkste profiteur van Marker Wadden

Privaat belang met publiek geld realiseren
Projectdirecteur van Marker Wadden is Andre Rijsdorp, tot 2011 Statenlid (PvdA) van Provincie Flevoland, en tevens werkzaam voor Natuurmonumenten. Toen Marker Wadden eenmaal subsidie kreeg/groen licht begon hij zijn eigen planbureautje Plan + Proces. En wat schetst in het geheel niet onze verbazing?

Hij kreeg de taak van projectdirecteur van het publiek gefinancierde Marker Wadden. Een baantje waarvoor hij in de Provinciale Staten zelf lobbyde. In andere landen noemen ze zoiets gewoon ‘corruptie. Bij de PvdA heet dat ‘idealisme’. Je ziet die vrome verkoop-praatjes ook bij Rijsdorp’s Linkedin pagina.

Tot 2008 werkte Rijsdorp voor Rijkswaterstaat als ontwerpdirecteur van de Tweede Maasvlakte. Van dat land-aanwinninsproject in Natura 2000 was Ton IJlstra (Ministerie EZ) projectdirecteur.

Je kunt Natuurmonumenten vandaag nog opzeggen via DEZE LINK

De zelfde Ton IJlstra die als projectleider voor de Maasvlakte 2 liefst 20 Feijenoordstadions zand won IN dat zelfde ‘kwetsbare’ Natura 2000-gebied, waaruit vissers vanwege ‘bodemberoering’ moesten verdwijnen.

Overheid eist je medeplichtigheid
De IJsselmeervisserij is de club met de kleinste zak geld met de minste academische vriendjes. Net als de individuele boer en ‘de burger’ het zwakste vertegenwoordigd. Dus een ideale zondebok en kandidaat voor afpersing door De Staat. Zoals de burger via energiebelastingen ook alle kosten van ‘klimaatbeleid’ krijgt.

Terwijl de woorden van Volendammer visser Patrick Schilder in Landschap in 2014 meer waarheid kunnen bevatten dan alle met miljoenen gesubsidieerde leugenarij:

…maar wie gelooft/hoort zo’n vissertje nu

Je kunt Natuurmonumenten HIER opzeggen. De Overheid kun je helaas niet opzeggen. Maar omdat Natuurmonumenten schaduwoverheid is- betaald door de overheid-  kun je toch met je voetjes iets van de overheid van je afschudden.

Het volgende citaat van conservatief denker Robert Lemm slaat dus de spijker op zijn kop inzake Neerlands natuurbeleid.

Het is de moderne Staat niet langer genoeg dat burgers berusten (in afpersing door/ corruptie van De Staat RZ), zij eist medeplichtigen‘.

Hoe meer mensen op de Payroll van De Staat, hoe meer totalitair en corrupt een landsbestuur. Wie niet voor berusting kiest, die kiest voor medeplichtigheid, zo toont Natuurmonumenten.

 • Je kunt mijn Open Source Detective-werk steunen via Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. IBAN NL04INGB 0005526038 onder vermelding van ‘Interessante Tijden/Rypke’. 
 • Bier, boeken, en benzine (BBB) houden Interessante Tijden op de rit. Ik kreeg net een donatie voor een tank benzine: dank!

One Reply to “Natuurmonumenten (Marker Wadden) vernis industrialisatie Natura 2000”

 1. Prachtige analyse leerzaam en duidelijk! Je hebt mijns inziens nog 1 “vlieg” over het hoofd gezien en dat is de nuttige toepassing van afval ten behoeve van natuurontwikkeling (artikel 35 d en e besluit bodemkwaliteit). Door onze ervaring met “verondiepen” weten we inmiddels waar we op moeten letten. Dat zijn bijvoorbeeld de volgende passages uit de MER (19 juni 2013, versie 3.0):
  “Melding Besluit bodemkwaliteit Verplichte melding van het voornemen tot toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied Gemeente Lelystad.”
  en
  “In geval van het minimum scenario is er in totaal niet voldoende materiaal voor het opvullen van de atollen, zoals beschreven in H4. In dat geval zal gekozen moeten worden om meer holoceen klei of gebiedsvreemd materiaal toe te passen. ”
  en
  “Toevoer van gebiedsvreemd materiaal vindt plaats conform de voorwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. Het is mogelijk dat hiermee materiaal met een hoge concentratie aan nutriënten wordt aangevoerd. Hiermee kan tevens de concentratie aan nutrienten tijdelijk verhoogd worden. Doordat het materiaal wordt gebruikt voor het opvullen van de atollen blijft een groot deel van deze nutriënten echter ecologisch niet beschikbaar.

  Dit is dus afvalimport by design en dat lijkt ook bij de Markerwadden daadwerkelijk te zijn gebeurd. Met andere woorden, niet alleen haal je het zand eruit, maar je vult het gat en de atollen vervolgens op met bagger en grond waar je geld op toe krijgt. Waar het BBK ooit bedoeld was als lange termijn oplossing voor de lokale berging van licht vervuild slib uit de rivieren en uiterwaarden is het toepassen van afval een doel op zich geworden.

  En dat zie je in deze MER ook.
  1) Je start een natuurontwikkelingsproject
  2) De intentie (op papier) is om lokaal materiaal te gebruiken,
  3) Tijdens de uitvoering blijkt dat er niet te zijn en vervolgens “moet je” vanwege de inrichtingsverplichting die je jezelf hebt opgelegd wel grond en slib van andere locaties en uit het buitenland halen.

  En dat aanbod is ongelimiteerd omdat de regels voor toepassing van dit materiaal in ons omringende landen veel strenger zijn.

  Daarom 4 vliegen in 1 klap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *