Blonk/overheid geeft boeren factor 15 hogere CO2-emissies

Boeren bij De Deelen drijven de spot met de natuur van Staatsbosbeheer naast de deur….

Nu heb ik geen behoefte, om onbezoldigd werk te verrichten dat de LTO voor boeren nalaat; kijken of ‘wetenschap’ die de overheid met Wageningen UR, RIVM, Milieucentraal en Blonk Consulting boeren door de maag splitst wel geldig is.

Maar als het eigenlijk zo simpel is, en je bent nieuwsgierig, dan kun je het toch niet nalaten. In dit artikel dan dus zo’n peer-to-peer review, het narekenen van een rapport op basis waarvan boeren een CO2-schuld per kilo product door de maag gesplitst krijgen.

We zien dan dat door een wetenschappelijke doodzonde (kersenplukken) een 15 maal te hoge emissie-waarde voor ‘landgebruik’ door veehouderij ontstaat: de weidegrond, graslanden die CO2-equivalenten zouden spuwen.

Eerder toonde ik al hoe Blonk Consulting in 2008 voor veehouderij een landgebruik-emissie (LUC) in CO2-equivalenten berekende. Een emissie van 4,6 Megaton die zuiver theoretisch is voor wat hij ‘Land Occupation’ noemt.

HOE slecht is vlees….De Staatsomroep krijgt honderden miljoenen euro’s voor globalistische agit-prop

Die waarden staan aan de basis van claims die worden verspreid door het NOS-propagandajournaal op gezag van clubs als Milieucentraal (waarmee Blonk samenwerkt); Dat je per kilo rundvlees bijvoorbeeld 30 kg CO2-emissies krijgt. In ieder geval in ordegroottes van tientallen kilo’s per kilo vlees.

Waarom die emissies voor de aanwezigheid van vredig grazende koeien? (het gaat hier NIET om die befaamde koeienscheten, daarover schreef ik HIER al)

Omdat koeien weidegrond ‘bezetten’ die volgens de milieu- maffia ongerepte oernatuur moet zijn…. Waarom? Omdat de milieumaffia en hun academie-vriendjes van D66 of erger zichzelf moreel beter dan anderen vinden. En dus moet je ze gewoon maar geloven.

Of zoiets.

Bron: www.vlees.nl, van welke sukkels is deze webstek?

Iedereen neemt die door Blonk berekende waarde dan over. Ook de site Vlees.nl, die duidelijk niet uit belang van de vlees-sector is uitgebracht. Die 6 procent-waarde. In onderstaand beeld geef ik de ernst van het milieuprobleem ‘koeien die weidegrond bezetten’ in al haar rampspoed even weer:

Zomerse koeien, dat je de ramp van ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’ even live voor je ziet

…nou vooruit, omdat ons boerenverstand hier zo’n geweld wordt aangedaan, de ramp die ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’ zou zijn, in Ground Zero Friesland in beeld gebracht:

Us Mem, u bent hier getuige van een ernstige milieuramp genaamd ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’

Die 4,6 Megaton is in hoogte toevallig gelijk, aan wat het RIVM de landbouw door de maag splitst in ‘soil use‘, als aan het klimaatpanel IPCC gerapporteerde emissie : maar dan op een andere wijze berekend dan door Blonk.

Die RIVM-rekenwijze is voer voor een ander artikel, niet hier, dan raakt de lezer in de war.

Die LUC-waarde berekent Blonk dan als een ‘geblokkeerde koolstof-vastlegging’. Het idee is dan, dat het land dat boeren in gebruik hebben als er vee op graast MINDER CO2 zou vastleggen, dan wanneer er natuur – in Neerlands geval bos- zou groeien. De nullijn voor klimaatneutraal heet in deze denkwijze ‘de natuur’.

Snap je dat? Ik focus me hier alleen op LUC-emissies, en snap ook wel dat er allerlei andere emissies zijn. Maar we doen 1 stap per keer…

Kersenplukken


Wetenschappelijke doodzonde: Cherry Picking

In het hier besproken 2008-rapport komt Blonk dan met de hoogste waarde in de literatuur die hij kan vinden, uit een studie van bosbouwer Gerrit Jan Nabuurs in 2002: 403kg.

We citeren Blonk- de milieuwetenschapper voor onze overheid- hier letterlijk:

De eerste score heeft betrekking op de blokkade van koolstofvastlegging (sinkfunctie) van de natuurlijke situatie van het areaal. Volgens deskundigen is de sink functie van natuurlijke terrestriële ecosystemen tussen de 403 kg CO2/ha/jr (Nabuurs, 2002) en 178 kg CO2/ha/jr (Woods Hole Research Center, 2007a).

De sink functie van terrestriële ecosystemen is sterk afhankelijk van de leeftijd van een ecosysteem en het type ecosysteem. We zijn in dit onderzoek uitgegaan van een gemiddelde sinkfunctie voor elke hectare die in gebruik is van 403 kg CO2/ha/jr, ongeacht locatie of bodemtype waar het ruimtebeslag plaatsvindt

Dus hij kiest de hoogste beschikbare waarde, wat je ook wel kersenplukken noemt. In de Engelse rapport-versie waar Blonk de methode uitlegt zie je die 403 staan, ‘blockage of sink function’, verwijzend naar Nabuurs 2002:

Blonk Consulting 2008 Greenhouse Gas Emissions of Meat

Hectares grasland voor de koe, voorkomen per hectare dus dat er 403 kilo CO2 wordt opgeslagen per jaar. Aldus Blonk.

…de geciteerde publicatie

Eerder checkten we die referentie niet. Dat doen we nu wel. Daarin citeren ze ook die 403 ton-bovengrens per hectare aan vastgelegde droge stof (Koolstof, dus houtvoorraad) voor sparrenbos, afgeleid uit de houtproductie. Maar die kan het niet zijn, want dat is de staande koolstof-voorraad.

Afkomstig van berekening uit sparren-productiebos

…alleen zien we bij die publicatie als conclusie toch iets anders voor de JAARLIJKSE AANGROEI dan wat Blonk opvoert:

The variation between forest types is large, but mean sequestration rates mostly peak after some 38 years (with a net source lasting up to 15 years after afforestation) at an average value of 2.98 Mg C ha−1 per year (ranging between forest types from 4.1

After 200 years, the net sequestration rate saturates to a value of 0.8 Mg C ha−1 per year (ranging from 1.4 to 0.13). The long-term mean carbon stock in tree biomass and products amounts on average to 114 Mg C ha−1 (ranging from 52 to 196)

Wat is de ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’ van productiebos van Staatsbosbeheer, dat nu ‘natuurgebied’ heet?

Hoe komt Blonk nu aan die 403?
Een (productie)bos legt dus op zijn groeipiek gemiddeld 3 ton koolstof per jaar per hectare vast, oftewel 3 x  3.67 (CO2-massa) 11 ton CO2 per hectare. En dat vlakt af naar 2,9 ton CO2 per hectare. (0,8 x 3,67) Zulke waarden komen aardig overeen, met wat een boer aan droge stof per hectare kan produceren.

Koolstof-gewicht is geen CO2-gewicht. Die 403 kg moet een omrekening zijn van het getal dat Nabuurs noemt, voor wat jaarlijks in de bosbodem aan koolstof verdwijnt:

Largest carbon stock in biomass and products is achieved in the long rotation forest types as beech in the Atlantic zone of Europe (196 Mg C ha−1). The soil compartment usually displays a slow increase in stock from on average some 100 Mg C ha−1 in the initial year to 135 after 300 years (a net sink of 0.11 Mg C ha−1 per year).

‘a net sink of 0,11Mg C/ha/yr in de bodem van een bos dat je 300 jaar laat groeien.

Hebbes…

Dat is 110 kg x 3,67 = 403,7 kg per hectare per jaar in de bodem. En dan zou je dus op die 403 van Blonk komen. Wanneer je aanneemt dat grasland geen koolstof in de bodem vastlegt en bos wel. En dat het in de bosbodem vastgelegde 403 kg CO2 per jaar NETTO meer is dan wat een grasland vastlegt.

Dat laatste blijkt het geval te zijn bij Blonk (rapport over tuinbouw 2008). Blijft nog steeds de zonde van kersenplukken overeind staan: hij kiest de hoogste waarde die hij kan vinden. En als veel Nederlandse natuurgebieden minder CO2 per hectare vastleggen dan die 403 kg/ha/yr, waarom krijgen natuurclubs dan GEEN CO2-schuld door de maag gesplitst, maar boeren wel?

En stedelijk gebied, industriegebied?

…’oer’-bos Romagne dat 100 jaar onaangeraakt bleef

Legt bos werkelijk zoveel vast in de bodem?
De vraag is nu dus verder hoe representatief die 403-waarde is. Stel dat het grasland van Nederland in haar natuurlijke situatie zou verkeren, dus oud bos zou zijn dat er eeuwenlang onaangeroerd ligt. Een beetje zoals hierboven afgebeeld (Romagne, bos dat na 1918-veldslag Eerste Wereld Oorlog groeide).

Een oud volgroeid bos – de natuurlijke referentie- neemt bijna niks meer op, het rot juist weg.

Hoeveel CO2 zou het oerbos in natuurlijke referentie-situatie Nederland dan vastleggen? Want door rotting en respiratie kan een oerbos ook netto CO2-emitter zijn. Dat is dan de nullijn die je moet leggen, wil je een vergelijking maken tussen boerengrasland in NL en ‘natuur in NL’ die ongerept de CO2 zou vastleggen.

Waar het in klimaat-opzicht omgaat is dus de NETTO-flux, wat er nu jaarlijks uit de atmosfeer aan CO2 in ecosystemen op land verdwijnt. Is het dan vervolgens geen kleine moeite, om eens bij een expert in de koolstof-kringloop na te vragen buiten de milieubureaucratie: klopt zoiets wel?

Easterwierum met Koekoeksbloemen in de wind, het Ground Zero van ‘de’ ecologische crisis, althans: als je de milieumaffia en hun linkse krantjes mag geloven

Toevallig ken ik prof Guido van der Werf een klein beetje, 1 van DE experts in de koolstof-kringloop. Die rekende alvast even voor- met wat toch op een bierviltje te doen is- hoeveel het bos op aarde nu mondiaal vastlegt per jaar als zogeheten ‘sink’.

Wij citeren:

Wereldwijd neemt “het land” en dan waarschijnlijk met name de bossen ongeveer 11E15 g CO2 per jaar op. Dat getal is redelijk hard, zeg 25% onzekerheid. Ontbossing staat hier los van. Deels extra CO2, deels langere groeiseizoen in boreale gebieden, deels stikstof. Dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen

– Totale bosoppervlak is ongeveer 4E13 m2 (30% van het landoppervlak), uiteraard doen savannes en tundra’s etc. ook mee maar voor het idee is dit wel een nuttig getal

– 11E15 / 4E13 = 275 g CO2 / m2 oftewel 27.5 kg CO2 per hectare neemt een bos op. Gevoelsmatig vind ik dat al veel. Uiteraard een gemiddelde, als je een bos nieuw plant is dat getal natuurlijk veel hoger.

Deze runderen eten plantaardig gewas dat geen mens zal eten. en ze maken daar vlees, melk en kalfjes van

Waarom zou een weide geen CO2 vastleggen?
Dus dan tikt Blonk 15 maal te hoog af, ten opzichte van wat nu jaarlijks gemeten is volgens Van der Werf: dat wat werkelijk aan CO2 in (gemiddeld) bos verdwijnt, dus de mix van zowel oerbos als jonger bos.  En dan doen we ook nog eens alsof een grazige weide helemaal geen CO2 vastlegt.

Of, wanneer we dat uit klimaatjargon vertalen, dat het gras groeit (door CO2 op te nemen). En dat een deel van die droge stof ook door microben in de bodem wordt vastgelegd.

Dus: waarom zou bos ‘de norm’ zijn voor hoeveel CO2 ergens moet worden opgeslorpt, waarmee je weiland met koeien (of gnoes op de savanne) vergelijkt? Je hoeft ook maar even te kijken naar onderzoek dat CO2-vastlegging door grasland bespreekt. Dan zie je dus niet alleen dat het ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’-verhaal discutabel kan zijn.

Maar ook: dat grasland juist- bij goed beheer- CO2 kan vastleggen, volgens sommige wetenschappers zelfs beter dan bos. Omdat bos eerder in de fik gaat. Een rondje internet van 5 minuten: en je kunt dus al de goede vragen stellen…. Een boer die zijn bodem met organische stof verrijkt, kan die netto geen koolstof vastleggen in de bodem?

En op een bierviltje kun je dus al een antwoord voorrekenen.

…1 rondje internet van 5 minuten relatieert al bos als CO2-vastlegger al


Verdeel en heers bij LTO?

Dus wij sluiten af met de vraag ‘ben ik nu zo slim of zijn jullie nu zo dom’. Door Blonk berekende getallen komen via zijn Agrifootprint en de Feedprint met Wageningen UR opgestelde rapporten op het bordje van boeren terecht, gesanctioneerd door onze lieve Carola.

LTO hobbelt daar lekker achteraan, ‘duurzaam duurzaam’ roepend om bij de multinational-maffia van FrieslandCampina en Unilever (Sustainable Growth Coalition, en Natural Capital) in een groen blaadje te komen. Tenminste zo stel ik me dat voor in on-departementaal taalgebruik.

Het lijkt er sterk op, dat de LTO net zo’n genre bestuurders heeft als de Vissersbond en Visned. Mensen die heel goed aan zichzelf denken, en die via verdeel en heers de achterban tegen elkaar uitspelen, in een sector van tegenstrijdige deelbelangen.

Maar pin me er niet op vast.

Een hectare grasland kan wel 10 ton droge stof per jaar leveren. Hoeveel vastgelegde CO2 zou dat zijn?

Als ik dan verder een paar beleidsvoorstellen mag doen:
– alle milieuclubs per direct van de subsidie af. Een club als Milieucentraal maar ook de Milieufederaties houden dan per direct op te bestaan omdat alleen de overheid om hun propaganda vraagt.
– een peer-to-peer reviewcommissie die alle rapport-milieuwetenschap van clubs als Centrum voor Milieuwetenschap in Leidfen en Wageningen UR doorlicht op inconsistenties als hierboven getoond.

Als een rondje internet en een bierviltje al wetenschappelijk discutabele praktijken (kersenplukken) blootlegt: wat zou je met meer gedegen onderzoek dan doen? Uiteraard zou ik het dan meer diplomatiek opschrijven.

Dit is slechts een genre, je tekst met wat kruiden opdienen om het smaak te geven.

Wij bevelen ons van harte bij U aan

Wanneer je al maandelijks honderdjes moet schrapen om rond te komen (wie staatsbelang bekritiseert krijgt geen subsidie), net als de gemiddelde melkveehouder, mag je dan aub nog een beetje plezier maken in je werk?

Wanneer we het dan toch over inkomen hebben:.

– Steun mijn radicaal onafhankelijke uitzoek-werk via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke/Interessante Tijden

Of denk gewoon, laat ‘m lekker in zijn sop gaarkoken. We laten alles gewoon zoals het is, roepen lekker volgzaam ‘duurzaam, duurzaam’ in de hoop dat Carola- die het zo goed meent met ons- het voor ons op zal nemen: die resterende maanden dat ze nog minister is voor ze het lobby-circuit induikt.

En laten ons uit naam van ‘Het milieu’ in een hok drijven door de bureaucraten die het beleid bepalen.

Gaat toch goed zo? Niets aan de hand…Als we onze mond houden zal Carola Schouten alles veranderen…

5 Replies to “Blonk/overheid geeft boeren factor 15 hogere CO2-emissies”

 1. Beste Rypke,

  Ik verwijs je graag even door naar de uitgebreide rapportages van het RIVM (bv het “Greenhouse Gas Emissions in the Netherlands 1990-2015 National Inventory Report 2017” (RIVM rapport 2017-0033) en de CBS “Carbon Account” (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/45/bossen-en-bodems-stoten-meer-co2-uit-dan-ze-vastleggen).

  Ik verwijs eerst even naar tabellen 6.2 en 6.5 van het National Inventory Rapport. Uit deze cijfers volgt dat ten eerste dat de Nederlandse bossen flink vastleggen (2,4 Tg CO2 eq; omgerekend 6,3 ton CO2 / ha voor bos-dat-bos blijft. Flink hoger dan Guido’s wereldwijd gemiddelde 27 kg/ha/jr dus.

  In Annex 2 van de Carbon Account staan de cijfers voor verschillende landgebruikstypes. Voor weidegrond 0,18 ton C/ha/jr en voor bos 1,89 ton C/ha/jr (wat ongeveer hetzelfde is als de uit de losse pols berekende 6,3 ton CO2/ha/jr). Bos legt dus in de praktijk 10x zoveel vast als weide…

  Interest is het om ook even te kijken naar tabel 2.3.2 van de Carbon Account. Hier staan de vastleggingen en emissies uitgesplitst. Dan zie je ten eerste dat de vastlegging onder weide in totaal ongeveer even hoog is als onder bos (omdat er nou eenmaal veel meer weide dan bos is), maar je ziet ook dat de emissies onder weide vele malen hoger zijn dan de vastleggingen… Dit gaat met name om CO2 emissies door oxidatie van veen- en moerige bodems, door de vrij sterke drooglegging (grondwaterpeil tov maaiveld) van de
  weilanden in met name Friesland…

  Kortom, er zijn dus meer relevante variabelen die vastlegging en emissies sturen, dan landgebruik alleen.

  Je stelt nog een interessante vraag over de totale vastlegging door de geschiedenis heen. Dan zou het natuurlijk wel aardig zijn om te kijken naar de totale hoeveelheid koolstof in verschillende typen bodemprofielen. Die zijn immers gedurende een bekende periode (Holoceen gevormd. Probleem is dan echter wel dat de condities niet bepaald constant zijn gebleven. Met name nutriëntenbeschikbaarheid zou wel erg variabel kunnen zijn geweest…

  De cijfers van Blonk laat ik voor zijn rekening…

  1. @Patrick, natuurlijk zijn er ettelijke andere CO2-variabelen, daarom pik ik er nu die landgebruik-variabele uit, die Blonk er insmokkelt om een hogere CO2-emissie per kilo product te krijgen

   Het RIVM-rapport heb ik uiteraard, zie mijn andere blogs waarin ik er al uit vistte.

   Als je het mij vraagt zijn geen van de RIVM-getallen op metingen gebaseerd, maar enkel op aannames.

   Het getal van Guido is netto-flux, zoals je dat uit carbon accounting afleidt. Dat die 27 kilo per hectare iets anders voorstelt dan de tonnen hout die jaarlijks in een hectare bos aangroeit leek mij duidelijk, maar ik heb ‘m nog eens gevraagd.

   Waar het hier nu eerst om draait: Blonk doet alsof je 403 kilo per hectare minder vastlegt dan in ‘de natuurlijke situatie’. De natuurlijke situatie is oerbos, en dat kan netto CO2-emitter zijn, het legt zeker geen tonnen per hectare vast zoals snelgroeiend jong productiebos

   Of het moet in de bodem zijn. En dan blijft er nog staan: wanneer je ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’ met de landbouw verrekent, dan betekent dit ook dat je die LUC-emissies met biobrandstoffen moet verrekenen. Dat doen Wageningen UR, de overheid en RIVM nu alvast niet… Men roept nu dat biobrandstof 0 emissie zou zijn

   groet RZ

   1. “Als je het mij vraagt zijn geen van de RIVM-getallen op metingen gebaseerd, maar enkel op aannames.”

    Zie Arets et al 2017 (http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/524818). Er wordt wel degelijk gebruik gemaakt van metingen, bv verschillende hout- en bosinventarisaties waarbij steeds zo’n 3000 plots worden bemeten, op basis waarvan een model wordt ontwikkeld om alle bospercelen mee te kunnen kwantificeren.

    Tijdschalen zijn trouwens wel relevant. Groeiend bos legt CO2 vast in de biomassa, maar een bos wat echt langdurig in (dynamics) evenwicht is zal alleen in de bodem CO2 vastleggen (de jaarlijkse groei wordt gecompenseerd door de jaarlijkse rot). In Nederland bestaan dat soort bossen niet (meer). Bossen groeien, en leggen dus CO2 vast.

    Met biobrandstof uit bossen moet je wel uitkijken dat het niet dubbel wordt meegerekend ja (eenmaal als vastlegging; en nog eens als biobrandstof).
    Met dedicated energiegewassen wordt dat natuurlijk rekening mee gehouden: wat je in 2018 eerst laat groeien als olifantsgras (ik noem maar wat) en daarna opstookt heeft een netto emissie en vastlegging van 0 uiteraard. (afgezien van een mogelijke kleine netto verandering in bodem-koolstof).

    De essentie van zo’n eerder genoemde koolstofrekening is dat je alle voorraden en stromen meeneemt, en dubbeltellingen vermijdt.

    Dat leidt op zich tot tegenintuïtieve resultaten, bijvoorbeeld dat al het gekapte hout als emissies op de lat komen te staan, terwijl ze in werkelijkheid als timmerhout in je huis verdwijnen. Punt is echter dat tenzij je kunt aantonen dat de totale hoeveelheid timmerhout in de economie meetbaar toeneemt; je moet aannemen dat het ‘nieuwe’ timmerhout ‘oud’ timmerhout vervangt, waarbij het oude hout de (afval) ovens ingaat of anderszins tot emissies leidt.

    1. Nee Patrick, die LUC-emissie is niet meegewogen voor bv biodiesel, maar dank voor je reactie

     En je toont dus al wat het onderliggende probleem is; het meten met 2 maten. Als de Nederlandse bossen van SBB als ‘natuur’ meerekenen en geen CO2-schuld aangerekend krijgen terwijl ze even goed geen Co2 in de bodem vastleggen: waarom de boeren dan wel?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *