18 rekenwijzen klimaatzonde boer met andere uitkomst

Restant landaanwinning, veel huidig boerenland was vroeger zeebodem in NL, geen bosbodem

Patrick Boogaart (CBS) kwam zich hier gisteren al in de ‘meten met 2 klimaten’-discussie mengen. Er zijn veel meer klimaatzonden, die je boeren door de maag kan splitsen vindt hij.

Juist daarom beperken we ons hier eerst tot 403 kg LUC-emissie per hectare per jaar (landgebruik) die door Hans Blonk bij Nederlandse boeren op het bord komt. De kilo’s CO2-emissie per hectare, die het ideale Gert Jan Nabuurs-woud volgens berekening zou vastleggen. Als die berekening uit 2002 klopt en representatief is.

Blonk Consulting 2008 Greenhouse Gas Emissions of Meat, ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’

Meten met 2 klimaten
Die berekening pakken we opnieuw bij de kop.

Het  uitroepen van 1 getal tot ‘de realiteit’ is namelijk een symptoom van een dieper probleem: dat de beleidsvraag uit de Haagse en Brusselse ambtenarij, de voorkeur van de onderzoeker, en de beschikbare subsidie voor een type rapport-wetenschap bijdragen aan de ‘grootte’ van een milieuprobleem voor een bepaalde sector (bv visserij of de boeren).

Er is een beleidsvraag bij het Ministerie van LNV of I/M. En vervolgens komt daar via subsidie een wetenschapperige aankleding bij. Een klein clubje academische insiders met hun rekenmodelletjes beslist zo over het lot van hele sectoren, en zet met kwestieuze wetenschap de democratie buiten spel.

Zo krijg je dus – uit naam van ‘de wetenschap’- een vorm van ‘meten met 2 klimaten’. Want als de beleidsvraag er niet is, ‘bestaat’ het milieuprobleem niet. (zou er geen schade aan aquatisch leven zijn dankzij alle medicijnresten en ‘De Pil’?)

Beleidsvraag en subsidie bepaalt dus de ‘grootte’ van het al dan niet bestaande probleem. En beleidsvraag discrimineert dus ook tussen personen en sectoren; wie komt er in de groene beklaagdenbank en moet de hoogste lasten betalen?

(Boeren)Landaanwinning-restant Westhoek

Milieuclubs blokkeren ‘koolstofvastlegging’ niet door boskap, boeren in grazige weide wel?
Wat boeren WEL aan klimaatzonde wordt aangerekend (de hier besproken LUC-emissie) dat wordt milieuclubs met hun heide-paradijsjes en zompielandjes (nieuwe natuur’) niet aangerekend. Terwijl die even goed aan ‘geblokkeerde koolstofvastlegging’ doen: immers, het Nederlands natuurbeheer is ‘tegengaan wat de natuur van nature doet’; dichtgroeien tot dat Gert-Jan Nabuurswoud dat 403 kg CO2 per hectare per jaar zou opnemen.

Dus natuurclubs halen alles uit de kast om datgene te doen, wat plots ”klimaatzonde’ heet als je dat doet als boer.

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kapten afgelopen 5 jaren 8000 hectare bos uit naam van ‘natuurherstel‘, en kregen daar zelfs subsidie voor. Ze laten overal hun grote graasmeiers los, die langharige Postcode Loterij-koeien en Prozac-paardjes om ‘de verbeuking’ en ‘de verbossing’ tegen te gaan.

‘Mien Hoge laan’ van Ede Staal, langs de tot vaart gegroeide oude zeearm, boerenland dat uit zee ontstond…

Dus: millieuclubs krijgen subsidie voor datgene, waarvoor de boer juist moet betalen van Blonk met zijn LUC-emissies. Omdat boerenland geen Gert Jan Nabuurs-woud is dat 403 kg CO2 per hectare zou moeten vastleggen. Maar dat CO2 vastleggen in die mate, dat doen de terreintjes van Natuurmonumenten ook niet….Of de Oostvaardersplassen van SBB.

Of neem de 12 procent van Nederland die door de bouwsector en Rijkswaterstaat onder asfalt en beton is gezet… Waarom reken je voor bebouwd oppervlak dan geen LUC-emissies? (het RIVM geeft geen LUC-emissies door aan klimaatpanel IPCC)

Het Bildt, volledig uit de zeebodem gewonnen boerenland, dus groeide er geen Gert Jan Nabuurs-woud dat 403 kg CO2 per hectare vastlegt

Het blijkt dus dat je als Nederlandse boer de pech hebt in Nederland boer te zijn.

Omdat hier teveel milieu-academici rondlopen, gespecialiseerde rapportschrijvers, die door de overheid (Ministeries LNV en Milieu) betaald krijgen om vanuit hun eigen kokertje met eigen rekenmodelletjes hun reductionistische schijn-wereld te projecteren op het boerenland. Ieder met een economisch onderzoek-subsidiebelang.

Die klasse is exponentieel gegroeid sinds via de Brusselse achterdeur en internationale conferenties Agenda 21/2030 Agenda wordt ingevoerd (na Rio-aardetop in 1992)

Restant landaanwinning voor landbouw uit de zee

Terwijl de beleidsbureaucratie de natuur- en milieuclubs uit de wind houdt. Die krijgen juist subsidie om boeren in media te belasteren. Dankzij druk van Natuurmonumenten zitten bio-boeren nu aan de Fosfaatrechten vast, zodat ze oud stamboekvee naar de slacht moeten afvoeren.

Al die verkokerde academici met hun reductionisme en rekenmodelletjes, leveren ons – gevraagd door de beleidsbureaucratie- hun gespecialiseerde schijnrealiteit af. Een pseudo-realiteit die uitsluitend voor ambtelijke en politieke druk wordt aangewend, niet ter kennisvermeerdering.

Een parallel rapport-universum dat vaak meer te doen heeft met hun eigen voorkeuren, beschikbare onderzoek-subsidies en academische modes dan de realiteit.(zie de ‘bodemberoering door visserij’)

Het besproken Review-rapport

18 rekenwijzen voor ‘het zelfde’ probleem
Wanneer we dan toch bezig zijn met het roosteren van Hans Blonk, zie maar wat ik bedoel:

Er zijn volgens deze FAO-review uit 2012 op mondiale schaal minimaal 18 klimaatzonden-calculatoren in omloop voor het boerenbedrijf. En slechts 5 daarvan splitsen de boer zo’n LUC-emissie door de maag, zoals Hans Blonk doet, en daarmee het LNV-ministerie. Dus kies 13 andere rekenmodellen, en plots zou ook je toegekende CO2-zonde per liter melk of kilo vlees lager uitvallen.

Slechts 5 van de 18 klimaatzonde-calculatoren splitsen een LUC-emissie (ROOD) door de maag: Bron FAO 2012.

Dus wie bepaalt nu, welke klimaatzonde-calculator de juiste emissie berekent?.

Als je als ontwikkelingshulp-boer van US Aid bijvoorbeeld een hectare land ontgint, krijgt je van die klimaatzonde-calculator van US AID GEEN LUC-emissies toegekend.Terwijl op de hectare van zo’n USAID-knuffelboer onder de evenaar zijn hectare, even goed geen hectare Gert Jan Nabuurs-supersparrenbos groeit dat die- door Blonk gebruikte- 403 kg CO2 per hectare per jaar zou vastleggen.

Dus: zelfde uitgangs-situatie, maar bij de 1 ben je een klimaatverpester die ‘koolstof-vastlegging’ blokkeert, en bij de ander niet.

18 manieren om klimaatzonden te berekenen voor boeren

De hoogste toekenning van LUC-emissies komt uit de klimaatzonde-calculator EX-ACT: van mensen die ‘climate smart agriculture’ willen promoten voor de FAO: Een manier van landbouwen waarbij je pretendeert klimaatopwarming tegen te gaan via koolstof-opslag.

Nieuw beleidsverkopers, meteen de hoogste LUC-emissie: omdat ze koolstof in bodem willen vastleggen met ‘climate smart’ agriculture

Academie-prostituees die hun eigen winkel verkopen, en plots berekenen ze ook een ‘Soil LUC’ van 5 ton CO2 per hectare in 20 jaar. Oftewel 400 kg per hectare per jaar. Het berekenen van alarmerende resultaten is de academische manier om reclame voor je winkel te maken.

Laat dat dan net gelijk zijn aan wat Blonk bij onze boeren door de maag splitst om hun CO2-zonden per kilo vlees en liter melk wat op te schroeven.

En dus zien we de bevestiging van wat ik gisteren al schreef; Blonk tikt met zijn 403 dus als mondiaal hoogst beschikbare LUC-emissie af. Liefst 13 andere rekenmethodes laten die LUC geheel weg, en 4 zitten lager, het Canadese Holos meer dan de helft.

Hebbes…

‘Carbon Sequestration Potential’ is net als de schoonmaakster die je ‘Floormanager’ noemt
Milieuwetenschap in al die rapportjes schotelt je dus een verkokerde schijnwereld voor, die logisch gezien absurde trekken heeft.

In de wereld van Blonk en zijn financiers van de Ministeries van LNV en Milieu, zou een boer dus eigenlijk bos moeten verbouwen voor hij doet wat de Nederlandse Milieubureaucratie goeddunkt. Dat is wat Blonk eigenlijk zegt in gewone mensentaal, wanneer hij stelt dat een snel groeiend bos dat 300 jaar lang koolstof vastlegt de norm is voor landgebruik.

Dat theoretisch verzinsel dat in de echte wereld nooit bestond, dat noem je dan ‘carbon sequestration potential‘. Zoals je een schoonmaakster ook Floormanager kunt noemen, met het verschil dat Fatima wel echt bestaat.

…als je de Waddenzee inpoldert en met bos inplant hoeveel ‘niet gerealiseerd koolstofpotentieel’ ligt hier dan? Of is het gewoon totale bullshit…

Wanneer we het Blonk Milieuconsulting-proza in boeren-Neerlands vertalen: De boer had net als Gert Jan Nabuurs eigenijk bosbouwer moeten zijn, om tot zijn koolstofpotentieel te komen.

Wanneer CO2 het enige in de wereld zou zijn dat er werkelijk toe doet,

In technische taal vermomd- om zijn private opvattingen (en die van wat ambtenaartjes) op wetenschap te doen lijken- geeft Blonk dus een moreel oordeel, danwel carriere-advies, ja zelfs een levensbeschouwing. In zijn kokertje van ‘milieuwetenschap’, dan zul je inderdaad zo kunnen denken zonder gewetenswroeging.

Je kunt het Academie-Autisme noemen, als je in zo’n met publiek geld overeind gehouden schijnwereldje leven kunt/wilt.

Wanneer natuurclubs met hun nazi-koeien natuurterreintjes kaal grazen, waarom heet dat dan GEEN ‘geblokkeerde koolstof-vastlegging’? Terwijl zij die begrazers overal loslaten om te voorkomen dat er zo’n Gert Jan Nabuurs-bos opgroeit dat 403 kg CO2 per hectare per jaar zou vastleggen?

Helft Nederland eigenlijk zeebodem, geen bosbodem
Nogmaals, zit je in je kokertje van ‘CO2 is alles voor mij’, dan kan Blonk zijn werk zinvol lijken, zeker wanneer de overheid je Blonk Consulting al miljoenen euro”s onderzoeksubsidie uitkeerde.

Maar laten we dan nu die bewering van geblokkeerde ‘Carbon Sequestration Potential’ – de geblokkeerde klimaat-carriere van een hectare land- eens aanvliegen vanuit de landschaps-historie. Als je een LUC-waarde toekent aan een hectare land omdat het geen bos is….is dat dan ook land dat altijd bos was voor er boeren kwamen?

Hoeveel ‘niet gerealiseerd koolstofpotentieel’ ligt hier? Of denkt U ook net als ik: wat is dat voor bullshit?

Ja sorry, we houden hier van logisch nadenken. En moet je ieder stuk land tot Gert-Jan Nabuurswoud beplanten na het in te polderen?

Oftewel: Wat was de UITGANGS-situatie, waarmee je huidig gebruik kunt vergelijken? En kun je het huidige gebruik dan wel als geblokkeerd klimaatland typeren? Hoeveel hectare boerenland waarop nu koeien grazen op bijvoorbeeld de Friese zeeklei, was vroeger 300 jaar oud bos dat 403 kg CO2 per jaar vastlegde?

Koeien Fryslan Butendyks.

Nul, nada, het is immers via landaanwinning uit zee onttrokken, net als het hier eergisteren afgebeelde  Hoge Land van Groningen.

Dus landschaps-historisch gezien zou een logischer vraag zijn: hoeveel CO2 leggen boeren vast per hectare ten opzichte van de Waddenzee, Zuiderzee (NO Polder, Flevopolder) Middelzee en Noordzee die eerder daar tegen de plinten klotste?

Kortom: Blonk en de ambtenarij die hem financiert leven in een parallel universum, een CO2-koker waar de realiteit ondergeschikt is aan mentale abstracties.

Hoeveel CO2 legt de Wadbodem vast? Moeten we die niet inpolderen en er bos op planten?

Alleen omdat er subsidie van de Ministeries van LNV en Milieu is voor Hans Blonk, hebben die zeekleiboeren nu plots een klimaatschuld per kilo vlees en liter melk voor ‘landgebruik’. Omdat Hans Blonk hun boerenland-gebruik graag vergelijkt met een snelgroeiend bos van Gert Jan Nabuurs dat 300 jaar mag staan….

Vindt ie leuk….

We beginnen nu ook te begrijpen, waarom de Nederlandse overheid via RIVM GEEN LUC-emissies rapporteert aan klimaatpanel IPCC. Plots veranderen ze die LUC-categorie voor boeren in ‘soil use’. En gaan ze met naar elkaar verwijzende rapporten en oncontroleerbare ‘metingen’ plots op de stikstof-toer.

Hoeveel ‘niet gerealiseerd koolstofpotentieel’ ligt hier?

Anders moet je alle 3,3 miljoen hectare Nederland ook die LUC-strafpunten geven, ongeveer 1,5 Megaton per jaar. Waarmee we dus ook zien: dat de 4,6 Mton ‘land occupation’-CO2 die Blonk aan de veehouderij toekent, dus ongeveer 3 maal Nederland is.

Waar die andere 2 Nederlanden dan zijn gebleven bij Blonk, dat zoeken we nog uit. Maar het klinkt als de echo uit mijn eerste jaar Wageningen: dat men zei dat NL drie maal haar oppervlak aan grond in het buitenland voor de eigen landbouw zou gebruiken…

Een ecoloog uiteraard, Ik lieg, hij loog, wij ecologen.

Zicht op Terschelling waar weer de jaarlijkse klimaathoogmis Springtij plaatsvindt: zou je daar met een doorgeladen M16 huishouden, dan was het ‘klimaatprobleem’ in Nederland in 1 keer opgelost. Bij wijze van spreken dan…

Nu kennen ze die LUC-strafpunten dus alleen aan boeren toe: waarom?

En de Waddenzee is ook geen Gertjan Nabuurs-woud dat 403 kg CO2 per hectare vastlegt: moeten we die dan inpolderen en met bos beplanten? We leggen hier dus HET probleem bloot: er wordt gemeten met 2 klimaten.

Voormalige landaanwinning Waddenzee

Wanneer academici- die door de milieubureaucratie betaald worden- iets een milieuprobleem moeten vinden, dan wordt het dat. Maar krijgen ze niet betaald om het een probleem te bevinden? Dan ‘bestaat’ het niet. (terwijl ik bv denk: medicijnresten en ‘De Pil’ , wat doet dat met het aquatisch leven, dat zijn bio-actieve stoffen?)

Om dan de kern nog eens samen te vatten: als je in het ene land WEL volgens de ene rekenmethode CO2-emissie in je schoenen krijgt, en het andere land niet: waar ligt dat dan aan? Praten we dan niet gewoon over een vals concreet papieren universum? En hoeveel van dat beleids-onderzoek zou nu al rijp voor de prullenbak zijn?

Al die academische ballast van valse schijnzekerheden…

Wat daar enig raakvlak met ‘het eggie’ heeft, daar kom je nooit achter: want er is geen belang/onderzoeksgeld om dat uit te vinden. Dus knap ik hier een stukje van het vuile werk op, dankzij de steun van donateurs die de Milieumaffia meer dan beu zijn.

Dus dikke kans dat Boogaart bij CBS te horen krijgt dat ie hier niet meer mag reageren. Want door te reageren geef je aan het serieus te nemen, en het beste kun je mijn werk gewoon negeren. Of zo…:-)

In de Nieuwe Vork (en de Melkvee) zet ik ook het mes in de Watervoetafdruk


– steun mijn uitzoekwerk, het enige wetenschaps-journalistieke onderzoeksplatform van NL waar we de Milieumaffia doorlichten via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke met een donatie voor Bier (10 euro), boeken (25 euro) en benzine (100 euro), de 3B’s die mij aandrijven
– Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei'(Nieuw Amsterdam 2017) toegestuurd. Ecomodernisme is ‘groen zonder doem’ het redelijke alternatief voor de huidige milieubeweging

2 Replies to “18 rekenwijzen klimaatzonde boer met andere uitkomst”

  1. “Dus dikke kans dat Boogaart bij CBS te horen krijgt dat ie hier niet meer mag reageren. Want door te reageren geef je aan het serieus te nemen, en het beste kun je mijn werk gewoon negeren. Of zo…:-)”

    Nou, dat valt wel mee hoor. Ze hebben daar vertrouwen in mijn professionaliteit. Ik heb het verhaal aan de lunchtafel met meerdere lagen management gedeeld, maar hun verbazing ging vooral uit naar je gedachte-experiment over een bloedbad op Terschelling.

    Met zulke argumenten is het moeilijk op basis van feiten en systeemanalyse te discussiëren…

  2. @Patrick, je bedoelt ‘ik gaf een stel lieden met jouw ethische gesteldheid een al te gemakkelijk excuus niet in te gaan op wat ik aanvoer’

    Helemaal mee eens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *