Zandmijnbouw Zuiderzee, Waddenzee inpolderen; duurzaam!

Burgerprotest Oudemirdum tegen zandmijnbouw voor mooiste kust; hoort iemand Natuurmonumenten?

 • Industrie-terrein in de Waddenzee, inpoldering van kwelders, windturbines in IJsselmeer en Waddenzee, zand-mijnbouw op de mooiste locatie van Fries Gaasterland; de overheid mag alles.
 • De overheid maakte ‘gecontroleerde oppossitie’ van natuurclubs via zwijggeld-constructies.
 • Die overheid schaft publieke zeggenschap over de publieke ruimte af met de Crisiswet (2010) en de Rijkscoordinatie-regeling uit de WRO (2008)
 • Ook de overheid is geprivatiseerd, niet in publieke handen. Publiek en publieke ruimte dienen voor private winst ( = ‘verduurzaming’)

In een tijdsbestek van 25 jaar is een rijke traditie van Natuurbescherming in Nederland geofferd, die hielp bij bescherming van de publieke ruimte in een overvol land.

Dankzij klassieke natuurbescherming hebben we overal nog mooie landschapjes in het meest afwisselende land van Europa. Van Waddenzee tot Limburgs heuvelland, het unieke zeekleiland van Friesland/Groningen, het Veenweide-gebied van Groene Hart en Europa’s mooiste duingebied, de Rivieren.

Hup Holland Hup. Maar ‘verduurzaming’ (private winst met publieke financiering) geeft die traditie de nekslag. Kan IMBY de redding zijn, bezorgde burgers als hierboven die tegen zandmijnbouw protesteren met wat stenciltjes?

Afschaffing burger-inspraak publieke ruimte in 2008: Wet ruimtelijke ordening, § 3.6.3

Pieter Winsemius; lamleggen inspraak publieke ruimte en zwijggeld-potjes
Belangrijke oorzaak van ‘het einde van natuurbescherming’ in Nederland is Pieter Winsemius. McKinsey-jongen en ‘high potential’ van bankier David Rockefeller (Trilateral Commission), Pieter Winsemius, het Kwade Genius. De eerste VROM-minister, opgevolgd door Ed Nijpels. Onze nationale Crony Capitalist.

Wat je ook ‘corporatisme’ noemt; publieke lastenverzwaring voor private winst, en wat tegenwoordig ‘verduurzaming’ heet.

Zo werd de natuurbescherming steeds meer ‘milieumaffia’- hindermacht van kleinere natuurgebruikers via papierpakketten, valse wetenschap en procedures. Zodat boeren al vaker zelfmoord plegen en getergde vissers actiegroepen oprichten. Een Millieumaffia die als verlengstuk van die overheid haar beleid helpt verkopen, zodat private winst publiek gefinancierd wordt. (‘duurzaamheid)

De Rijkscoordinatie-regeling uit de nieuwe WRO (juli 2008) werd onder het interim-VROM-ministerschap van Winsemius ingepast. Zo werd burgerzeggenschap over de publieke ruimte min of meer afgeschaft (zie windfarm Drentse Monden), wanneer overheids-willekeur (een lobbyist) een project ‘nationaal belang’ maakt.

Westermeerwind; Windpark Fryslan wordt 3 maal zo groot

 • Nu zijn alle windmolens ‘nationaal belang’ gemaakt; wat dus iets anders is als ‘publiek belang’. 

Winsemius bouwde Natuurmonumenten om tot marketing-club voor globalisme en corporatisme van David Rockefeller’s Trilateral Commission en hun milieu-globalisme. Zo offerde Winsemius ‘Vereniging tot BEHOUD’ uit de naam. Dat offer is meer dan een verandering in woorden. Mensen bang maken voor onzichtbare rampspoed werd de norm, zorg voor je omgeving ging er uit.

Pieter Winsemius was ook interim-VROM-minister toen de Wet op het Waddenfonds werd ingesteld (800 miljoen euro groen zwijg-geld voor de gaswinning van de NAM.) Zo werd een aan de overheid verbonden hindermacht opgericht (Programma Rijke Waddenzee, Coalitie Wadden Natuurlijk).

Naast het ontnemen van burger-rechten (crisiswetten, ‘nationaal belang’) kun je mensen ook met zwijg-geld stil krijgen.

Welkom bij Natuurmonumenten 🙂 Polder IJdoorn, als ‘compensatie’ in handen van Natuurmonumenten

Publieke financiering voor privatisering
Het verdienmodel van ‘duurzaam’; = private winst met publieke middelen. Die publieke middelen week je via media-lobby los bij de politiek.

Met 3 soorten geld-buidels verbouwde Winsemius met lieden als Herman Wijffels de natuurbeweging tot gecontroleerde oppositie en corporate marketing bv. Voor globalisme, en het financieren van privaat belang met publiek geld (‘duurzaamheid’);

 • a. Directe subsidies, zoals voor grondaankoop
 • b. Postcode Loterij geld voor marketing en lobby
 • c. ‘Natuurcompensatie’ (Waddenfonds, Nationaal Groenfonds)

Puntje C is de vrijbrief om natuur te bebouwen. Dat je voor ‘compensatie-subsidie’ elders natuur ‘ontwikkelt. In het buitenland snappen ze beter wat ‘Nature Development’ betekent dan hier; bestaande natuur verbouwen voor subsidie.  Kreten als ‘ecosysteemdiensten’ en ‘natuurlijk kapitaal’, het groene corporatisme is in Nederland al 25 jaar op stoom.

‘Natuurlijk Kapitaal’ = privatisering publieke ruimte inclusief privatisering overheid; Publieke financiering Boskalis-project en greenwash bebouwing Natura 2000-gebied (‘Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem)

Winsemius en zijn Faustian Bargain
De natuur- en milieubeweging kreeg van de overheid een duidelijke verkopers-functie, samen met ‘de’ wetenschap (academie-prostituees van PBL, Wageningen UR, RIVM cs)

 • 1. De ‘Groenwas’-functie. Het groen praten van industriële ontwikkeling in natuurgebied
 • 2. Lobby-functie; Publieke financiering van private winsten ( = duurzaamheid) verkopen bij politiek, met hun miljoenen-marketing en Groene 11. Klimaatrampen, bedreigde zwarte zee-eenden, allemaal publieke noodzaken voor ‘herstel’-projecten met ‘wetenschappelijke noodzaak’
 • 3. Trojaans Paard-functie; bouw een ‘groen natuurherstel’-project in een industrieel project. En plots kun je met ‘natuurherstel’-geld industrie-terrein financieren en je multinationals lekker bezig houden (Boskalis, Van Oord enz).

Daartoe pionierde Nederland met ‘natuur-compensatie’ op de meest grootschalige wijze ter wereld qua bedragen. Het Waddenfonds 2007 Ministerie van VROM; 800 miljoen euro van de NAM; na 2012 via de provincies. Nationaal Groenfonds in 1994 door Provincies en Ministerie van LNV, met daarin nu compensatie-miljarden die bestuurder Cees Veerman spendeert aan energie-politiek..

Natuurmonumenten als gekocht pressie-middel van de LNV-beleidsbureaucratie

Een Gratis Lunch Bestaat niet
De overheid kapselde Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De Landschappen in, trok ze met onterechte staats-steun voor op andere grondbezitters en natuurgebruikers (De Ecologische Hoofdstructuur, 100 duizend hectare landbouwgrond uit productie om grondprijzen op te drijven met 6-8 miljard euro belastinggeld).

De Vereniging Gelijkberechteging Grondbezitters (VGG) won tegen die voortrekkers-rol van de overheid bij Natuurmonumenten afgelopen maand haar zaak bij de Europese Rechter. Landjepik op publieke kosten.

En zo begrijp je de essentie; Een gratis lunch bestaat niet. Wie geld aanneemt van de overheid, wordt verlengstuk van die overheid. In 1989 begon de exorbitante miljoenen-subsidiering van milieuclubs (onder Ed Nijpels), die later met de Postcode Loterij werd aangevuld tot ‘staat binnen de staat’.

Eindelijk ook opgepikt door andere media…

Ik schatte al dat deze overheids-verlengstukken (Van Milieudefensie tot Natuurmonumenten) tenminste 200 miljoen euro subsidie-geld voor politiek gedram krijgen per jaar. Of politici de privatisering van publieke goederen en private winsten met belasting-geld willen financieren?

Die overheid op haar beurt is weer eigendom van het financiële systeem; met een Staats-schuld van 500 miljard euro en een rente over die schuld van 10-12 miljard euro per jaar. Het publiek bestel is dus ook geprivatiseerd: hoe hoger de schuld hoe meer gebonden. Ambtenarij handelt niet in het publiek belang, maar in het belang van kapitaal BV.

Dubbeldijk; 58 hectare Waddenzee inpolderen 🙂

Het Winsemius-denken in praktijk…
Met dat Waddenfonds kun je nu zelfs industrie-terrein in de Waddenzee financieren. Zie Nieuweschild Texel, een energie-industrieterrein van bijna 150 hectare en windmolens in de Waddenzee bij Oudeschild. Ook mag je plots de Waddenzee inpolderen bij Delfzijl.

Zo poldert de Provincie Groningen (a.takens@provinciegroningen.nl) 50 hectare Waddenzee-kwelder in onder de naam ‘Dubbeldijk’. Noem het ‘innovatief’, ‘kansen’ , Pioniers gezocht’, weef er ‘natuurontwikkeling’ in (met subsidie de bestaande natuur verbouwen) Het Waddenfonds van Groninger gedeputeerde Henk Staghouwer geeft 8 ton euro Waddenfonds voor de commerciele slib-winning.

Ze willen commercieel slib winnen en viskweek-industrie, en Rijkswaterstaat is te beroerd om de dijk fatsoenlijk te versterken. Ook wil Wageningen UR (Louise Fresco, Trilateral Commission) hier wat aan-dokteren met de bankiers-variant op natuurbescherming; ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) van Deutsche Bank-bankier Pavan Sukhdev.

Dat noemen ze ‘natural capital’. Je roept wat over ‘de’ zeespiegelstijging met je milieuclubjes. En dan is inpoldering van het Wad weer ‘groen’, met een beetje woordje-dokteren op cursus bij Ton Elias (VVD-verkoper); zo krijg je voor private winsten weer publieke financiering los.

Wageningen UR, Deltares, Imares, PBL;  beleidsverkopers Dubbeldijk in 2015

Pieter Winsemius was ook de handlanger van Ed Nijpels en zijn SER-Energie-akkoord (met Wiebe Draijer, McKinsey)  bij het doordrukken van windturbines in Friesland voor het ‘Energie-akkoord’ (van Wiebe Draijer van MckKinsey)

Die 89 windturbines komen nu pal tegen de Waddenzee in het IJsselmeer te staan. Voor de vorm procedeerde Natuurmonumenten daartegen; zodat ze wat natuurcompensatie-subsidies kunnen beuren. Die moet Anne de Groot (Windpark Fryslan) met zijn 1,2 miljard euro subsidies dan uitkeren. Of is het de Provincie Friesland, die compensatie-subsidies zal betalen?

De ene (semi-)overheidsclub (Anne de Groot zijn subsidie-bedrijf) maakt hoe dan ook dan geld over naar de andere semi-overheidsclub. (Natuurmonumenten 40-50 miljoen euro van 110 miloen euro budget NM = subsidie). En de 70-80 FTE reclame-personeel van Natuurmonumenten breit daar dan een groenig verkoop-praatje rond.

Of niet Bjorn van den Boom?

IMBY

Het Einde van Natuurbescherming; leve de IMBY (In My Back Yard) 
Wanneer de overheid weer eens ergens industrialisatie van het landschap bevordert, zijn het nu de ‘verontruste burgers’ die zich roeren, zoals Bosk & Greide in Nijemirdum. De IMBY mensen die om de eigen achtertuin geven: In My Back Yard. Zie ook de protest-bijeenkomst gisteren in het Friese Warns tegen de zandwinning door het Limburgse Royal Smals.

Die IMBY-burgers hebben een paar euro voor stenciltjes; Natuurmonumenten heeft 20-30 miljoen euro lobby- en marketingbudget per jaar.

De mijnbouwer mag 30 jaar lang met een booreiland van 20 meter hoog voor het mooiste stukje van de Zuiderzee-kust liggen. En een diepe zuurstofloze put graven. Horen wij hier Natuurmonumenten? Nee, net als bij Airport Lelystad; Natuurmonumenten is door de Ministeries van EZ en I/M afgekocht met tientallen miljoenen euro’s subsidies voor Marker Wadden.

IJsselmeerkust Sondel met vosje

Die eilandjes in het Markermeer betreffen onterechte staats-steun van 40 miljoen euro voor een oefen-project voor Boskalis en Rijkswaterstaat in de luwte. Wat ze straks in de Noordzee willen met ‘energie-eilanden’ en ‘natuurinclusieve windmolenparken’: dat concept kunnen ze hier alvast even uitproberen op publieke kosten.

Een ‘Natuurlijk-kapitaal’-‘icoonproject’. Zie ook dat Trucost, dat is weer net als ‘True Price van Adriaan Ruiz; het privatiseren van de publieke ruimte.

Natuurlijk Kapitaal, een bankiersding met steun van De Staat

De bouwlobby van Nederland (Maxime Verhagen CDA) wil het zand uit Noordzee en IJsselmeer. En de overheid komt dat even voor ze halen, met een paar euro per kuub winst voor de schatkist.

Nederland is al de grootste zandmijnbouwer van de Noordzee. Ter afleiding sponsort de overheid dan milieuclubs als Stichting de Noordzee (met CDA’er Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW/MKB Nederland in het bestuur) die de kottervissers van ‘bodemberoering’ beschuldigen.

Terwijl het Rijk dus al begin jaren ’90 die zandmijnbouw tot economische prioriteit uitriep.

Het Klif, magische plek, met binnenkort dus voor 30 jaar een zandboortoren

De overheid wint tientallen miljoenen kuubs Noordzee-zand per jaar; enkele jaren wel 70 miljoen kuub. Bij het IJsselmeerzand spreekt men van opbrengsten van rond de 7 euro per kuub. En daar pikt de overheid dan haar concessie-graantje van mee.

Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

..voor het gewin van een kleine club
Een beperkte opvatting over wat ‘economie’ betekent speelt hier een rol; want hoeveel mensen verdienen hier nu aan de expoitatie van Natura 2000 en de publieke ruimte? Een klein clubje met succesvolle lobby. Dat is ook wat ‘complot’ eigenlijk is; niet meer dan ‘hele succesvolle lobby voor eigengewin’.

Zie ook de argumentatie waarmee het Energie-akoord aan Nederland werd verkocht. Een akkoord voor windturbines in de natuur en het verbranden van bos (‘biomassa’) tegen subsidie; gesteund door alle ‘natuur’-organisaties. (de clubs die met subsidie aan de overheid zijn verbonden)

Dat akkoord kost volgens de Algemene Rekenkamer wel 73 miljard euro aan directe subsdie-verplichtingen (SDE+). Tel je alle kosten voor net-aanpassing mee dan kom je op wel 100 miljard euro. En dat is enkel om aan de Renewable Energy Directive (2009) te voldoen die Europa ons oplegde van 14 procent gesubsidieerde energie-voorziening. (‘duurzaam’)

Dat zou 15 duizend banen opleveren. Heel even.

BInnenkort voorzien van groot industrie-eiland met toren van 20 meter

Die paar duizend tijdelijke baantjes is natuurlijk helemaal niets voor zoveel miljarden. Als je met 70 miljard euro smijt kun je ook tijdelijk het grootste schoonmaakbedrijf van de wereld opbouwen dat alle snelwegen van Nederland handmatig aanveegt met tandenborsteltje.

Die subsidies zijn dan ook het doel in zichzelf; de creatie van een geprivatiseerde overheid die met belastinggeld absolute macht koopt. Want je bijt niet in de hand die je voert. Je moet dus ook niet kijken naar wat mensen ZEGGEN dat ze voorstaan (marketing-OH wat je in ‘de krant’ leest); maar wat de consequenties zijn van hun handelen en standpunten.

2 Replies to “Zandmijnbouw Zuiderzee, Waddenzee inpolderen; duurzaam!”

  1. @Bob, dat is een heel kernachtige samenvatting van wat er inderdaad gebeurt. Operatie ‘Fuck de Burger’, hoe ver kunnen we gaan voor er burgeroorlog uitbreekt. Heel ver, want Nederlanders zijn zat verzadigd en denken enkel aan zichzelf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *