Met ontgronding ‘bloed, zweet en tranen generaties afgeschraapt’…

Het ‘Sluis’-huisje, in 1670 gebouwd en vanaf de 18de eeuw in de Sluis-familie met stokoude linde

Interessante Tijden bezocht de Hemrik in de diep-Friese Wouden. Daar werkte de Van der Sluis-familie zich tot landeigenaren op, die de ”echte’ landadel van Beetsterzwaag van Lycklema a Nijeholt in status naar de kroon staken. Bij Hemrik vond al vanaf de 13de eeuw agrarische ontginning plaats in het Beekdal van de Friese B (Ouddiep/Koningsdiep/Boorne), onze variant op Drentse Aa. Dus werd Himrik al in koopaktes vermeld. De door eeuwen arbeid gevormde cultuurgronden worden nu weer deels geofferd aan de natuurontwikkelaars.

Ook de Wittekerk Hemrik is al eeuwenoud. Nu lijkt zij dankzij de liberale revolutie van 1968 niet langer als ‘Gods Huys’ in gebruik (duiding op Familiewapen-steen boven ingang), maar festiviteitenhal. Het treurige lot van de meeste oude Friese kerken.

We kwamen de bewoonster van het ‘Slushuske’ (Sluis-Huisje) tegen, een boerderijtje uit 1670. Zij was getrouwd met een La Porte-Van der Sluis die in 2011 overleed. Die ligt nu bij de familiegrafkelder Van der Sluis bij de Witte Kerk van Hemrik. De Haarlemmer wilde in het Slushuske sterven, en zijn vrouw volgt hem daar vroeg of laat.

Want ja, niemand weet wanneer de laatste ademtocht komt en gaat.

Jan Alles van der Sluis (1787-1863) wilde adel naar de kroon steken

Maar ze mogen door nieuwe regels niet in die bovengrondse grafkelder (zie hieronder) bijgezet. ‘Nieuwe Regels’, hoe vaak hoor je dat. Hoe meer mensen academisch afstuderen om in theorie werkzaam te zijn, hoe meer ‘nieuwe regels’. Van bovenaf willen tegengaan/temmen wat de (menselijke) natuur van nature doet.

De wereld ‘beter’ maken met nieuwe regels.

Die bovengrondse kelder werd door Jan Alles van der Sluis (1787-1863) opgericht, als statussymbool voor zijn familie. Hij komt aardig in de buurt van wat de Lycklema a Nijeholt-familie in Oud Beets oprichtte, HIER in beeld gebracht als Fryslan Gothic. Uw Rechtse Hippie zweert bij oude graven en dodenakkers. Aan levende mensen kun je je vaak meer ergeren dan de doden, dood-ergeren zelfs.

Tot je weer beseft dat het leven dus veel te kort en kwetsbaar is voor ergernis. Je investeert er slechts mee in je tegenstanders, maar breekt jezelf af.

La Porte Van der Sluis, en mijn allerliefste christenhond, terrier Trudy.

Jan Alles van der Sluis maakte de Franse (atheistische) Revolutie mee, toen lokale patriotten in 1797 ook in Hemrik alles dat naar ‘Adel’ riekte wilden uitwissen, inclusief de godsdienst die de macht van die landheren legitimeerde. Op de Witte Kerk van Hemrik beitelden ze daarom het familiewapen weg van de lokale landheren.

Voor de kelder vind je een grote grafsteen met de familiestamboom. De historie van de Van der Sluis-familie en de kelder kun je hier bij RJonkman.nl lezen, die zijn familie-genealogie uitploos.

De bovengrondse Van der Sluis-grafkelder, machtige oude beukenwortels als klauwen van de dood…

Bij Hemrik en Beetsterzwaag vond vanaf 2012 ook ‘Beekdalherstel’ plaats bij de Poassens. Zo herschiepen tekentafel-naturisten het Arcadia van Arcadis met ontgrondingsmachinerie. Dat werkgelegenheids-herstel voor de natuurontwikkel-industrie brachten we HIER al in beeld.

Zoals een lokale boer gisteren vertelde, lezer van Interessante Tijden- werd langs de Friese B zo ‘het bloed zweet en tranen’ van de vorige generaties langs het Koningsdiep via ontgronding weer afgeschraapt. Een operatie die uit naam van ‘natuurherstel’ dus vooral de cultuurhistorie wist. Zoals de Patriotten van Hemrik in 1797 ook het familiewapen wegbeitelden.

De Revolutionaire Geest in een ander- rijker gesubsidieerd en academisch klinkend- jasje.

Witte Kerk van Hemrik, boven deur het familiewapen van lokale landheren

De zelfde bedrijven die vroeger de Woeste Gronden in cultuur hielpen brengen als Grontmij (nu Sweco) en Heidemaatschappij, staan nu vooraan bij Rewilding, de verwildering van boerengrond uit naam van ‘de’ natuur (hun fantasie). Natuurontwikkeling lijkt vaak eufemisme voor cultuurvernietiging. De mensen die cultuur verwilderen hebben vaak ook verwilderde sociale zeden, nemen het zo nauw niet met het Goede, Ware en Schone.

Het uitwissen van cultuur vanuit de revolutionaire geest sinds 1968 en haar a-historische pseudo-geleerden van De Ecologie. Academie-esoterie bedoeld om de macht van De Staat absoluut te maken, wat altijd bij atheïstische revolutionairen gebeurt. (zie ook de Franse Revolutie en de Leninistische Revolutie)

Altijd met een Theorie van het Grote Gelijk. Zoals eerder het Protestantisme met haar Sola Scriptura (Alleen de Schrift); de verafgoding van De Theorie van het geloof boven Ervaring (traditie). Vervolgens gingen die Protestanten ook Beeldenstormen, kerken vernielen, abdijen verwoesten, en het nieuwe gezag liet zich vervolgens andermans bezit toe-eigenen.

De sloot rondom het nieuwe oerrr-beekdal van de Friese B (Koningsdiep/Ouddiep/Boorne) heeft een hoger waterpeil dan die in het beekdal

Dat ‘toe-eigenen van andermans bezit’ zou je nu ‘subsidie aanvragen voor beekdalherstel’ noemen. De cultuurhistorie door generaties boeren opgebouwd, met zwaar materieel beeldenstormen voor ‘Nieuwe Natuur’, die subsidiecultus van zuivere oorspronkelijkheid. Het Ware Geloof van De Ecologie, de spirituele rechtvaardiging van de Globaliserings-Revolutionairen met hun wereldverbeterprogram (2030 Agenda).

Die ecologie en haar cultus van ‘natuurlijkheid’ zijn een historisch uitvloeisel van Frans ‘Verlichtings’-filosoof JJ Rousseau. En dat overgoten met wat Duits Idealisme via Von Humboldt en Ernst Haeckel, de uitvinder van de term ‘oecologie’. (1866) Rousseau was weer de inspirator van DE koppensneller van de Franse Revolutie; Robespierre. En Haeckel werd als proto-nazi erelid van het occult genootschap Thuler Gesellschaft, raszuiverheid nastreven.

Germaantje de voorste willen zijn. Heel eh, ‘natuurlijk’. Ecologen gedragen zich dan als de nieuwe zuiverheidsfantasten die alles ‘natuurlijk’ maken willen. Een groene variant de Geloofs-Zuiveraars van het Protestantisme. Vroom in theorie, en ook erg op de centjes..

Ontgronden met zware machines

Het resultaat kan overigens ook mooi uitpakken. Zo hebben die tekentafelnatuur-makers wel hun best gedaan om het Koningsdiep/Ouddiep/Boorne (De Friese B) zo ‘natuurlijk’ mogelijk te doen lijken. Bob Ross de landschapschilder, maar dan met zwaarder materieel. Toch zijn de nieuwe creaties vaak a-historisch, zeker wanneer men de dalen voedselarm wil maken voor specifieke plantensoorten.

Kunstmatig natuurlijk, het Koningsdiep nieuwe stijl, best mooi gedaan

Beekdalen waren juist al eeuwenlang relatief voedselrijke gronden, geen schrale gronden die door ‘ontgronding’ dus weer in ‘natuurlijke’ staat komen (Wat dat ook moge betekenen).

Want anders riskeerden de boeren daar ook niet al die overstromingen die hun goed bedreigden. Zelfs Friese rivieren als de Tjonger (Kuinder)- later getemd tot kanalen- zorgen voor overstromingsgevaar.. En voor zover zij ecologisch rijk waren met allerlei plantensoorten, was dat dankzij die combinatie van strijd en samenwerking tussen mens en de niet-menselijke natuur.

Je kunt in de Landbouwatlas van Nederland (1955) die historische ontginningspatronen zien van voor 1800. Tot de uitvinding van kunstmest bleven de meeste arme zandgronden heide, zogenaamde ‘Woeste Gronden’. Maar de rijkere gronden zoals in beekdalen waren al veel langer in cultuur, dus al voor 1800. Je kunt duidelijk het Koningsdiep-dal bij Drachten onderscheiden, en het Tjonger/Linde-complex daaronder.

Voor 1800 waren de Lindevallei, Tjongervallei en het Koningsdiepdal al ontgonnen (lichtgroen), zo kun je zien

Terwijl je ziet dat de arme zandgronden van Friesland rondom pas heel laat (na 1900) in cultuur kwamen, dat is die donkergroene kleur. Tot in de jaren ’20 woonden hele gezinnen daar nog in abjecte armoe, in zogenaamde Spitketen; plaggenhutten.

Alleen de allerarmste grond werd voor bosbouw gereserveerd (geel). In 1955 bestond zo 7-8 procent van het landoppervlak aan bos. (nu 10 %, maar dankzij klimaat- en ‘natuurherstel’-subsidie ontbost NL weer) Ook zien we dat de 19de eeuw veruit de meeste ontginning kende van de ‘Woeste Gronden’, veen en heide. Volgens de Landbouwatlas van Nederland (1955) werd toen 600 duizend hectare woeste grond ontgonnen.

Maar we moeten niet vergeten dat die heidevelden OOK het resultaat van ontginning waren. Daarnaast zien we verder dat het oppervlak aan inpolderingen VOOR 1800- dus in cultuur gebrachte woeste grond- groter is dan er na. Van 1890-1955 werd 130 duizend hectare ingepolderd, inclusief de Noord Oost Polder en Noord Flevoland.

Ook dat moet gebeuren…

De doodsklok, die aan de Duitse omsmelters (voor 2de WO-munitie) ontkwam

Alleen al van 1590-1640 polderden de Hollanders wel 80 duizend hectare in. In totaal werd voor 1800 wel 240 duizend hectare moeras en water ingepolderd. Maar eigenlijk bedreven Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650) al een vorm van ‘natuurherstel’. Want die tot sappig weidevogelland ingepolderde meren als Purmer, Wormer en Schermer waren juist weer door veenontginning ontstaan en boskap.

Het gestippelde nieuwe deel is de oerrivier het Koningsdiep van 3 jaar oud

Namen als polder Het Woud bij Krommenie herinneren nog aan die bosachtige geschiedenis. Dan praten we over het Elzenbroekbos, dat uw Rechtse Hippie afgelopen week nog liet zien. De Friese Wouden tussen Heerenveen, Drachten en Dokkum zijn juist weer va een geheel andere aard. Meer coulissenland van kleine cultuurveldjes omzoomd met eiken en elzenbosjes.

Waar het Koningsdiep het meest ‘natuurlijk’ lijkt is zij door ingenieurs ontworpen

Wat de Friezen ‘smuk’ noemen, warm-gezellig ogend. Rond Hemrik vind je stukken van de mooiste en oudste Friese Wouden, met stokoude eiken:

Engbert Pierswei, ook een Van der Sluis-verwant

Onze Friese variant op Walden, or life in the Woods van Henry David Thoreau:

Typisch de ‘Walden’

..waar de lokale Waldpiekjes ook even hun paard uitlaten:

Moet ook gebeuren

…en je vind aan de Engbert Pierswei de eeuw oude ‘Duitse Boerderij’, daar gebouwd dankzij een Van der Sluis-familielid met Duitse aanhang:

Een Friese Woud-hippie boert hier op zijn elf-en-dertigste

Waldpiek-jongeren

Wie meer historische kennis heeft van de lokale omgeving, of dat nu in Fryslan is of elders; ligt uw Rechtse Hippie in. De historische benadering van mens & natuur is veel boeiender. Het landschap krijgt dan verhalen. Uiteindelijk willen we de term ‘ecologie’ geheel vervangen voor Natuurlijke Historie. Het landschap heeft een geheugen, waarin gewoontes zich vormden door menselijk handelen.

Met Natuurlijke Historie ga je dus de omgeving haar verhalen weer ‘lezen’, via de natuurlijke omgeving je eigen afkomst en geschiedenis herontdekken. Want om op het ‘Slushuske’ terug te komen. Zonder met de vrouw van wijlen Andre la Porte in gesprek te raken, wist ik niets van de familie Van der Sluis. En had je dus niet gezien dat het Sluishuisje hun familienaam draagt, en dus hun rijke historie, verweven met het land rond Hemrik.

Een Van der Sluis bij het Sluishuis

Nu snap ik overigens ook waarom ze hier bij Eijsinga (oude Friese adel) bij ‘restauratie’ van Nieuw Boschoord bij Sint Nyk, die stokoude beuk sloopten. Want anders kost het geld om je tegen MOGELIJK omvallen van die beuk op je huis te verzekeren. Het Slushuske is tegen de val van die stokoude Linde beschermd. Een monumentale boom van het soort dat door de industrie van Valse Zekerheden steeds zeldzamer raakt.

5 Replies to “Met ontgronding ‘bloed, zweet en tranen generaties afgeschraapt’…”

 1. Goedemorgen.

  Wat een belachelijke manier om een kerk weg te zetten.
  Een festiviteitenhal.
  Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers wordt dit gebouw al jaren in stand gehouden, kan de kachel branden, kunnen mensen er genieten van lezingen, optredens, kunst enz.
  U snap waarschijnlijk niet dat het niet alleen belangrijk is om een gebouw in stand te houden, maar er ook iets mee te doen, want alleen maar een gebouw, daar heb je niks aan.
  Toevallig is de Witte Kerk wel als een van de tien voorbeelden van hergebruik van kerken door de Provincie aangemerkt.
  Uw negatieve benaming schiet derhalve de plank volledig mis.

  Met vriendelijke groeten

  Jelke van der Velde
  Voorzitter bestuur Wutte Kerk
  Lid van de commissies die allerlei activiteiten in de kerk organiseert

  1. Mag ik van jullie wijven na een halve eeuw feminisme verwachten dat ze ook eens met hun verstand reageren?

   Nee, zo blijkt iedere maal weer. Laten we idd dat belachtelijke seculiere liberalisme afschaffen en weer normaal doen.

   Uw GEvvvvvvoellll bij wat ik schrijf, is niet relevant. Dat U er een gezellige boel van maakt in de Witte Kerk, hartstikke mooi

   Maar daarom is de aanleiding dat de kerk nu evenementenhal is wel; het secularisme, waardoor U nu gelooft dat ik uw opinies evenzeer moet waarderen als een vent die nadenkt over wat die zegt

   Omdat je bij wijven alleen niet moet argumenteren- maak je het nog erger; Jelke, wat zit je haar leuk! wat bedoel je het goed! Meid wat heb je een eeeenig hesje aan, je mag er zijn!

   hartelijke groet
   Interessante Tijden

   1. Van de site:

    ==========================================
    Samenstelling bestuur in 2013-2014
    Voorzitten: Jelke van der Velde (namens Plaatselijk Belang)
    Secretaris: Harry Geertsma (namens Plaatselijk Belang)
    Penningmeester: Jan Hofstee (namens Plaatselijk Belang)
    Lid: Jan Kuiken (namens PKN Lippenhuizen – Hemrik)
    Lid: Siep Sinnema (namens Stichting Grafkelder en Familiebegraafplaats der familie van der Sluis)
    ===============================================

    Toen alleen mannen, nu alleen wijven?

 2. -Applaus-
  Zowel voor het zoveelste mooie stuk wat ik van je lees als de Heerlijke en Schitterende reactie op Jelke.

  Ik geniet heel vaak van de stukken die je schrijft Rypke,
  Hartelijk Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *