Windpark Fryslan bestuurlijke corruptie met groen verfje

‘Blended Finance’ heet, privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek

Windpark Fryslan vormt op provinciale schaal een schoolvoorbeeld van de corrumpering van publiek bestuur, dat als lakei optreedt voor private belangen. Dat toont de ontransparante wijze waarop de bestuurlijke kerstboom rond deze windfarm in Natura 2000-gebied- pal tegen ‘Werelderfgoed Waddenzee’ is opgetuigd: als publiek-private hybride waar privaat (85% aandelen) alle winsten uit belastinggeld opstrijkt en publiek (15%) alle risico’s en lasten draagt.

Cruciale stukken worden ter controle onthouden aan Statenleden en journalisten die de macht willen controleren. De provincie die bevoegd gezag is bij natuurregels, steekt 127 miljoen euro publiek durfkapitaal in de overtreding van natuurregels die ze op MKB en IJsselmeervissers juist rigide toepast. 

De winsten die uitsluitend uit SDE+subsidies bestaan verdwijnen in de zakken van oa Eneco, dat de commissarissen levert voor Windpark Fryslan Beheer. Daarom dienen alle geheim gehouden stukken per direct openbaar gemaakt, en de bouw dient te worden stilgelegd. Want Windpark Fryslan moet juridisch worden getoetst voor overtreding natuurregels door het Europese Hof (‘Cumulatieve effecten!’) 

… Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol

Meten met twee Klimaten: de Nederlandse overheid is verontrustend leugenachtig en corrupt
De Nederlandse overheid is op alle bestuurslagen corrupt, en trekt de ene partij voor op de ander, zo constateerden we bij onze zaak omtrent de Waddenoligarchie. Daarom zegden we op 19 augustus 2019 het vertrouwen op in de Nederlandse rechtstaat bij de Raad van State. Voor voorbeelden van deze observatie (geen mening, ik hoef geen mening te hebben uit een soort Freudiaanse behoefte), hoef je niet lang te zoeken.

Een zaak die alle natuurbeschermers aan het hart gaat hier is natuurlijk Windpark Fryslan: het eeuwig verpesten van de horizon van de gehele Westelijke Waddenzee met 89 windturbines van 183 meter hoog met rode zwaailichten.

Hier zie je hoe de Rijksoverheid (RVO) en provincie vervolgens alle (natuur)regels mogen overtreden, die ze MKB en burgers opleggen. Iedere transparantie en eerlijke voorlichting ontbreekt,de overheid liegt openlijk over maatschappelijke baten, houdt contracten geheim en verzwijgt additionele kosten.

Consequent meet de verontrustend corrupte Nederlandse overheid met twee (kli)maten, ten gunste van partijen die bij voorgenomen beleid passen van een kleine kliek ambtenarij.

Zo passen zij een volgens de grondwet verboden discriminatie toe van particulieren. Een voorbeeld uit velen: IJsselmeervissers moeten ieder jaar opnieuw en NB-wetvergunning aanvragen omdat zij door bevissing de vogelstand zouden bedreigen (bv visdiefjes, een soort sterns) via een aan hen toegeschreven ‘overbevissing’. Terwijl  Anne de Groot voor 25 jaar lang ontheffing kreeg van Marco Klaassen (RVO, nu RIVM) om trekvogels dood te slaan.

De ‘dark’ sky line van de Waddenzee dankzij Wind-‘park’ Fryslan, 89 Eifeltorens met zwaailicht

Wie de stukken van de Provincie doorleest, ziet dat ze nu een banken-consortium bereid vonden (ABN-AMRO, ING, BNP-Paribas) de portemonnee te trekken voor die windfarm in ‘kwetsbaar gebied’ Natura 2000. Die investeren voor ongeveer 700 miljoen euro van de 850 miljoen euro geraamde bouwkosten (reken dus minstens 1 miljard, en dan lapt de Provincie wel bij).

Mits de provincie dus alle tegenvallers opvangt, en de publieke bonnetjes zoek maakt. Of dat ze de contracten geheim houden, zoals nu gebeurt. Die houden ze waarschijnlijk geheim, omdat die Kat in de Zak op rekening van Jan Publiek is gezet. Let maar op, want waarom anders zouden ze dat ‘bedrijfsgevoelige informatie’ noemen?

De banken lopen geen enkel risico met die investering bij de huidige lage rente, of zelfs negatieve rente, die weer ten koste van de spaargelden en pensioenen gaat. Zie hieronder de Eneco-jongen die ze in het bestuur van de Windpark

Eneco, commissaris bij de grootaandeelhouder (85%) Windpark Fryslan Beheer

Daarnaast zal Eneco zolang de subsidie strekt (15 jaar) de stroom afnemen. En dus strijken zij de winsten uit de 1,2 miljard euro SDE+-subsidies in 15 jaar op die RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek– ze doorsluist.

Rob Hollering is de commissaris geworden van Windpark Fryslan Beheer met Lester Fontijn (vm? Eneco), WPF Beheer dat dus 85 % van de aandelen Windpark Fryslan Holding bezit (met de bedrijven van Tiete de Groot, vader van Anne en Pieter Meulendijks).

Het Fake News van Friesland

De banken, Anne (& zijn vader Tiete) de Groot en Eneco nemen kortom alle lusten.

De provincie neemt alle bouwrisico met publiek geld van de Friezen, en leent De Groot een slordige 100 miljoen euro risicokapitaal dat hij pas over 15 jaar hoeft terug te betalen, wanneer de subsidies binnenstromen. Die 80 miljoen euro heten dan ‘aandelen’, maar zijn ‘lening’. We citeren:

Voor een terugbetalingstermijn van maximaal 15 jaar is gekozen omdat dit ook de periode is dat het park SDE+ inkomsten zal ontvangen. De totale exploitatieperiode is echter gesteld op 25 jaar.

Het lijkt mij dat ze met slechts 20 miljoen euro aan aandelen een minderheidsbelang hebben (slechts 15%, waarvan weer 80 procent enkel een LENING is, geen aandelenwinst dus). Een klein minderheidsaandeel, betekent  dus ook minder macht bij beslissingen.

Een ambtenaar Jan Schippers wordt directeur van de holding (Fryslan Hurde Wyn) waaronder de provinciale aandelen vallen, met een ambtenaar Theo Jellema als commissaris en de lokale ‘powervrouw’ Tecla Bodewes. Nou, dan zit het met de publieke belangen wel goed 🙂 Triple Proleet.

In het bestuur van een publieke holding (Houdstermaatschappij Fryslan Hurde Wyn BV), waarover burgers niets te zeggen hebben, die de contracten met hun gekozen vertegenwoordigers niet eens mogen inzien. Met 2 ambtenaren die ondernemertje spelen. Wat zijn de connecties van die ambtenarij met Anne de Groot?

Wanneer Friezen iets te verbergen hebben, schakelen ze over op Engels; FINANCIAL CLOSE

We zien hier dus de leugenachtigheid, de onbeschaamdheid waarmee de overheid valse argumentatie bezigt. Bij de boeren doet men alsof stikstof de hele natuur om zeep helpt van Natura 2000-gebieden. Die moeten uitgekocht op publieke kosten. Maar die zelfde overheid schroomt niet om tegelijk de Natura 2000-gebieden te industrialiseren als dat even uitkomt.

Ook bouwen ze – stikstofvergunning of niet- alvast lekker door. Omdat het ene loket van de overheid die vergunning toch wel geeft aan dat andere loket.

De gulheid van de provincie Fryslan om in Natura 2000 te bouwen, staat dus in constrast met de vooraf door Us Johannes aangekondigde terughoudendheid om boeren uit te kopen naast Natura 2000. Daarvoor is dus wel geld. Ook mag het Friese publiek de contracten niet inzien vanwege ‘bedrijfsgevoelige informatie’ die bij ‘eventuele herfinanciering’ (tegenvallers bij de bouw ten laste van het publiek?) weer actueel zouden worden:

Jan Publiek mag alleen betalen, maar niet weten AAN WIE of WAARAAN

Het project heeft ondanks het afschieten van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) door de Raad van State een onherroepelijke vergunning gekregen (blz 2). Zodat de Provincie popelt om van start te gaan:

Het project behelst de bouw, exploitatie (voor minimaal 25 jaar) en nadien afbraak van een windpark in het IJsselmeer, 6 km ten westen van Makkum nabij Breezanddijk (zie fig. 1). Het park heeft 89 molens van 4,3 MW elk, hetgeen resulteert in een totaal opgesteld vermogen van 382,7 MW (goed voor ca. 500.000 huishoudens).

De windturbines worden in het meer geplaatst op speciaal daarvoor ontworpen funderingen (monopalen). Ten behoeve van de bouw wordt er nabij Kornwerderzand (aansluitend aan de Vismigratierivier) een werkeiland gemaakt dat na de bouw zal worden ingericht als natuureiland en foerageergebied.

Anne de Groot mag van mij wel dood

Met betrekking tot de bouw willen wij hier nog het volgende opmerken:

Op dit moment veel projecten stilgelegd in verband met de uitspraak van de Raad van State omtrent het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Wij hebben bij onze besluitvorming ook nadrukkelijk aandacht voor de PAS-problematiek gehad.

Windpark Fryslán heeft (reeds in 2015) een melding gedaan in het kader van het PAS -programma. Het park heeft in 2018 een onherroepelijke vergunning gekregen

De Minister heeft in haar brieven aan de Tweede Kamer van resp. 19 en 27 juni jl. aangegeven dat de PAS-uitspraak geen gevolgen heeft voor projecten met een onherroepelijke vergunning en dat voor de projecten die via het PAS-systeem een melding hebben gedaan zal worden gestreefd naar legalisatie.

Sander de Rouwe en Sietske houden de contracten onder de tafel om onafhankelijke juridische toetsing tegen te houden

Provinciebestuur liegt over opbrengst
We zien direct al de leugen over de opbrengst staan, alsof een windfarm die 382,7 MW wiebelstroom levert ‘500 duizend huishoudens’ aan stroom zou helpen. Dat is ten eerste een leugen omdat Anne de Groot alle subsidiestroom voor 15 jaar verkocht aan Eneco (de SDE+subsidieperiode), met enkel een papieren belofte ‘zoveel mogelijk’ in Friesland af te zetten.

Niemand zal direct de stroom van Windpark Fryslan afnemen. Hooguit kun je zogenaamde ‘groene’ certificaten inkopen, waarbij je doet alsof je de stroom afneemt. Je kunt wel meten hoeveel kWh zo’n windfarm opwekt, en die papieren kWh’s koop je bijvoorbeeld als bedrijf dan in. Dan kun je in je jaarverslag bijvoorbeeld roepen ‘zie hoe duurzaam wij zijn’.

De Groot dumpt met zijn Windpark Fryslan de energie gewoon op het net. En Tennet moet maar zorgen dat de netstroom stabiel blijft, ondanks de Wiebelstroom die Windpark Fryslan wisselvallig als het weer op het net gooit met voorrang. Je neemt dus de netstroom af, opgewekt door kolencentrales, gascentrales enz.

De RVO-Subsidietabel

ENECO krijgt de stroomopbrengst met SDE+-subsidie in kWh aangeleverd. Die maken daar per kWh een subsidiewinst van 5-10 eurocent (?) subsidie over. Die stroom komt niet bij de Friezen terecht, maar in het ‘groene’ portfolio van Eneco, die het als groene certificaten aan het grootbedrijf wil verkopen.

Maar de burger mag de extra netkosten betalen, die 100% staatsbedrijf Tennet nu maakt door een kabel uit het IJsselmeer naar Bolsward te trekken.

‘kwetsbaar gebied, maar nu even niet’

De opbrengst opblazen
Een windfarm met 382 MW piekvermogen levert 382 x 24 x 365 = 3346320 MWh piek. Echter, omdat het vaak niet waait kun je van een productiefactor uitgaan van 1/3de, nou vooruit 0,4. Dus kom je op 1.338.528 Mwh stroom in een jaar. Een ‘gemiddeld’ huishouden verbruikt 3MWh volgens mijn NUON-energierekening.

Dus kom je op 446 duizend fictieve ‘huishoudens’, want doordat ‘duurzaam’ parasiteert op de rentabiliteit van het totale stroomnet (al 40 procent rendementsverlies) ligt dat getal vele malen lager. Je ziet dus dat WPF van een productiefactor van wel 0,5 uitgaat, die nergens is gehaald in een vergelijkbare situatie.

Bij een realistischer productiefactor van 0,33 kom je al onder de 400 duizend huishoudens.

Het opblazen van de opbrengst van Windpark Fryslan heeft als motief: het schroot van Anne de Groot op publieke kosten politiek te slijten.

Bizarre maffiaconstructie, de banken bepalen of de provincie extra bijlapt

Een afkoopfondsje voor boze burgertjes er bij (‘Burgerparticipatie’)
En dan hangt er nog een ‘burgerparticipatie’-fonds aan. In Zeeland bij Windpark Krammer heet dat een ‘Windfonds’, een jaarlijks bedrag van enkele tienduizenden euro’s waarmee je omwonenden met een deel van de opgewekte SDE+subsidies afkoopt. Een nieuwe deur in het dorpshuis in ruil voor een hogere energierekening en de eeuwige verpesting van onze Friese Zuidwestkust.

Betaald uit het dividend van slechts 20 miljoen euro aan aandelen, in een windfarm die haar winsten uit extra belasting haalt over je energierekening.

Dus: de provincie lapt alvast 100 miljoen euro. En omdat er ongetwijfeld vertragingen in de bouw komen, onvoorziene problemen heeft ze nog een ‘Stand By Faciliteit’, van 27 miljoen euro die De Groot tegemoet kan zien. Al dat publieke risicokapitaal en de 1,2 miljard euro SDE+-subsidies utgesmeerd over 15 jaar is nodig, omdat private partijen anders geen brood zien in duurzaamheid zien.

De toekomstige horizon van de Westelijke Waddenzee, zoals je dat nu al bij de Oosterschelde ziet door Windpark Krammer (Philipsdam Zeeland)

Hoe ‘duurzaam’ is ‘duurzaamheid’ dus? Is ‘roof van belastinggeld’ gelijk aan ‘duurzaam’? Dus belastinggeld is onuitputtelijk? Waarom heet dit niet gewoon ‘criminaliteit’?

  • Oplossingen: de bouw van Windpark Fryslan moet per direct stilgelegd. Want een door de Nederlandse overheid verzonnen Crisiswet (2010) waarmee Windpark Fryslan is doorgedrukt, die is ondergeschikt aan Europese wetgeving. Het project moet door het Europese hof getoetst worden op cumulatieve effecten voor de natuur (Habitatrichtlijn). Alle voor Statenleden geheimgehouden stukken moeten per direct openbaar. Bij constatering onregelmatigheden en leugens dienen verantwoordelijke ambtenaren privaat, persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. Dat zou ‘Operatie Schoon Schip’ kunnen heten, de zuivering van het gecorrumpeerde publieke bestel.

One Reply to “Windpark Fryslan bestuurlijke corruptie met groen verfje”

  1. Je bent wel heel mild over onze tot op het bot vercorrumpeerde overheid. Een vraag hij welk project dan ook is wat de betrokken ambtenaren zichzelf laten toeschuiven. FTM en bedenk dat het meest schimmige scenario de werkelijkheid nog niet benadert. Juist de christelijke optiek waarin corruptie niet kan bestaan heeft dit gefaciliteerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *